2014-2015 სასწავლო წლის II სემესტრი
 
                               

 

 საგამოცდო ცენტრში ჩასაბარებელი გამოცდების გრაფიკი გრაფიკოსანი სტუდენტებისათვის

 


ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე

გადასვლის მსურველთა საყურადღებოდ!

გთხოვთ გაეცნოთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 20 მარტის 1473 დადგენილებას და
განცხადება სათანადო დოკუმენტაციასთან ერთად წარადგინოთ
სტუ-ს კანცელარიაში სემესტრის დაწყებიდან არაუგვიანეს ორი თვის ვადაში.

 სწავლების დეპარტამენტი

დადგენილება # 1473, სტუ-ს სტუდენტების ინდივიდუალურ სასწავლო პროგრამებზე გადაყვანის  შესახებ (20.03.15)


 

 


2014–2015 სასწავლო წლის II სემესტრი
ყურადღება!
ბმულებში წარმოდგენილია 2014–2015 სასწავლო წლის II სემესტრის XVI სასწავლო კვირის შესაბამისი ცხრილები სწავლების ყველა საფეხურისათვის.
სასწავლო ცხრილებში უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში, გთხოვთ აცნობოთ უნივერსიტეტის სწავლების დეპარტამენტის სასწავლო ცხრილების ჯგუფს (ადმინისტრაციული კორპ. ოთახი #240, ტელ.  62-40)


აკადემიური ჯგუფების ცხრილი

პედაგოგების ცხრილი

აუდიტორიების და ლაბორატორიების დატვირთვა
 

ს ტ უ დ ე ნ ტ თ ა   ს ა ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ო დ!

 

შუალედური და დასკვნითი გამოცდების დროს საგამოცდო ცენტრის კომპიუტერულ დარბაზში მობილური ტელეფონის შეტანა და გამოყენება აკრძალულია. წინააღმდეგ შემთხვევაში სტუდენტი მოიხსნება გამოცდიდან!


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ სტუ- სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის 4.13 და 4.14 პუნქტების თანახმად, უნივერსიტეტს უფლება აქვს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეუზღუდოს შეფასებების შეტანა ელექტრონულ უწყისებში ან/და შეუჩეროს სტატუსისტუდენტ, რომელიც არ შეასრულებს საფინანსო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. ამასთან, ფინანსური დავალიანების გამოიზღუდება სტუდენტის მონაწილეობა სასწავლო პროცესში და არ ხდება მისი შეფასებების ასახვა ელექტრონულ უწყისებში.


2014/2015 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ

სტუ-ს 2015 წლის 06 თებერვლის #16 ბრძანების ცვლილების შესახებ


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009