დოქტორანტურა - სასწავლო კომპონენტი(I კურსი)
დოქტორანტურა - კვლევითი კომპონენტი(I კურსი)
დოქტორანტურა - სასწავლო კომპონენტი(II კურსი)
დოქტორანტურა - კვლევითი კომპონენტი(II, III კურსი)
დოქტორანტურა - დისერტაციის დასრულება და დაცვა
დოქტორანტურა (2013 წლის თებერვალში ჩარიცხულთათვის) - სასწავლო კომპონენტი
დოქტორანტურა (2013 წლის თებერვალში ჩარიცხულთათვის) - კვლევითი კომპონენტი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009