პროფესიული განათლება: I - V საფეხურები (30 კრედიტიანი)




პროფესიული განათლება: I - V საფეხურები (30 კრედიტიანი - 2013 წლის აპრილში ჩარიცხულთათვის)




პროფესიული განათლება: I - V საფეხურები (30 კრედიტიანი - 2014 წლის მაისში ჩარიცხულთათვის)




2016 წლის 16 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტები














საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009