პროფესიული განათლება: I - V საფეხურები (30 კრედიტიანი)
პროფესიული განათლება: I - V საფეხურები (30 კრედიტიანი - 2013 წლის აპრილში ჩარიცხულთათვის)
პროფესიული განათლება: I - V საფეხურები (30 კრედიტიანი - 2014 წლის მაისში ჩარიცხულთათვის)
2016 წლის 16 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტები


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009