დოქტორანტურა - სასწავლო კომპონენტი(I კურსი)
დოქტორანტურა - კვლევითი კომპონენტი(I კურსი)
დოქტორანტურა - სასწავლო კომპონენტი(II კურსი)
დოქტორანტურა - კვლევითი კომპონენტი(II, III კურსი)
დოქტორანტურა - დისერტაციის დასრულება და დაცვა


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009