2016-2017 სასწავლო წლის I სემესტრი



Бакалавриат (23.09.13)


Бакалавриат (23.09.13) (Факультет информатики I, II курс)




Бакалавриат (28.10.13)




Baccalaureate


Baccalaureate (Faculty of Informatics and Control Systems, I, II year)














საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009