დოქტორანტურა - სასწავლო კომპონენტი(I კურსი)


დოქტორანტურა - კვლევითი კომპონენტი(I კურსი)


დოქტორანტურა - სასწავლო კომპონენტი(II კურსი)


დოქტორანტურა - კვლევითი კომპონენტი(II, III კურსი)


დოქტორანტურა - დისერტაციის დასრულება და დაცვა
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009