პროფესიული განათლება(30 კრედიტიანი)


2016 წლის 16 მაისიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტები2016 წლის 21 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტები


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009