2016-2017 სასწავლო წლის I სემესტრი
 
                               

 

2017 წლის 22 მაისიდან (საგაზაფხულო მიღება) ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების XIII სასწავლო კვირის ცხრილი

აკადემიური ჯგუფების ცხრილი

პედაგოგების ცხრილი

აუდიტორიების და ლაბორატორიების დატვირთვა

 

 


 

 

ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადასვლის მსურველთა საყურადღებოდ

2016-2017 სასწავლო წლის II სემესტრში ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის მსურველმა სტუდენტმა განცხადებასთან ერთად შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატში უნდა წარადგინოს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 20 მარტის N1473 დადგენილების

(იხ. ბმული http://gtu.ge/pdf/brdzanebebi/brz.1473.pdf)

მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია (ჯანმრთელობის ცნობა - ფორმა N100, მოწმობა, სერტიფიკატი, შესაბამისი ნაკრების/ფედერაციის უფლებამოსილი პირის შუამდგომლობა და ა.შ.; დასაქმებულმა - სამსახურის ცნობა და ბოლო 3 თვის სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან). განცხადების წარმოდგენის ვადაა 2017 წლის 5 აპრილიდან 5 მაისის ჩათვლით.

 

 


 

ს ტ უ დ ე ნ ტ თ ა   ს ა ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ო დ!

საფინანსო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ელექტრონულ უწყისებში გაფრთხილების ნიშნად სტუდენტის გვარსა და სახელს შეეცვლება ფერი, ხოლო ვალდებულების წარმოქმნიდან 6 კვირის განმავლობაში ფინანსური დავალიანების დაუფარაობის შემთხვევაში მას შეუჩერდება სტუდენტის სტატუსი. 

 


ელექტრონულ უწყისებში გამაფრთხილებელი ფერის მოხსნის მიზნით გთხოვთ, ფინანსური დავალიანების დაფარვისთანავე, შესაბამისი ფაკულტეტის მენეჯერს წარუდგინოთ ცნობა ბუღალტერიიდან. 

ს ტ უ დ ე ნ ტ თ ა   ს ა ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ო დ!

 

შუალედური და დასკვნითი გამოცდების დროს საგამოცდო ცენტრის კომპიუტერულ დარბაზში მობილური ტელეფონის შეტანა და გამოყენება აკრძალულია. წინააღმდეგ შემთხვევაში სტუდენტი მოიხსნება გამოცდიდან!


 

 

 

2016/2017 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ

 


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009