საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აუდიტორიები

 

01-206
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 121841
ხაზალია კონსტანტინე
წყალდიდობების რისკების მართვა (FLRMA01) ლექცია
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 1530
საყვარელიძე ამირან
ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33101G1-LP) პრაქტიკული
1604
ბანეთიშვილი ლევან
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 121743
საყვარელიძე ამირან
სანაოსნო გზები და ნავსადგურები (WPORT01) პრაქტიკული
121743
ახვლედიანი ალექსანდრე
საზღვაო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (AAC34001G1-LPK) ლექცია
1532
კოდუა მანონი
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
1532
კოდუა მანონი
ჰიდრორესურსებით სარგებლობა და ჰ/ტ მშენებლობა (HRHE201) პრაქტიკული
121742
დალაქიშვილი გიორგი
ჰ/ტ მშენებლობის წარმოება თანამედვე ტექნოლოგიების გამოყენებით (HTCMM01) ლექცია
---
8-16:00 121743
მარგალიტაძე იუნონა
საპორტო მშენებლობის ეკონომიკური დასაბუთება (AAC34101G1) ლექცია
1532
კოდუა მანონი
ჰიდრორესურსებით სარგებლობა და ჰ/ტ მშენებლობა (HRHE201) ლექცია
121851
ნაჭყებია ვაჟა
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სატუმბო სადგურების დაპროექტება (AAC40401G2LPK) საკურსო
---
9-17:00 1633
ყალაბეგიშვილი მირიან
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
--- 121743
საყვარელიძე ამირან
სანაოსნო გზები და ნავსადგურები (WPORT01) საკურსო
121742
დალაქიშვილი გიორგი
ჰ/ტ მშენებლობის წარმოება თანამედვე ტექნოლოგიების გამოყენებით (HTCMM01) სემინარი
---
10-18:00 121741
ყალაბეგიშვილი მირიან
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა პროექტირება (DUHS101) ლექცია
121742
მარგალიტაძე იუნონა
საინვესტიციო პროექტების დაფინანსება ჰიდროენერგეტიკაში (AAC88401G1-LPK) საკურსო
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-222
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1531
მარგალიტაძე იუნონა
საზღვაო ტრანსპორტი და გადაზიდვები (SEATR01) პრაქტიკული
1690
სოსელია გურამი
Водоприемные сооружения (AAC42301R2-LP) практич. Работа
--- 121741
კოხრეიძე ნინო
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა დაპროექტება 2 (CHSTR01) ლექცია
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 1530
საყვარელიძე ამირან
ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33101G1-LP) ლექცია
121853
ინაშვილი ირმა
Water Resources Engineering (AAC92801E1-LP) Practical Work
1530
მარგალიტაძე იუნონა
ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) საკურსო
1531
მარგალიტაძე იუნონა
საზღვაო ტრანსპორტი და გადაზიდვები (SEATR01) ლექცია
--- 121741
კოხრეიძე ნინო
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა დაპროექტება 2 (CHSTR01) საკურსო
5-13:00 1530
კოდუა მანონი
წყლის ტალღურ მოძრაობათა თეორიის ელემენტები (SWAVE01) ლექცია
1530
კოდუა მანონი
წყლის ტალღურ მოძრაობათა თეორიის ელემენტები (SWAVE01) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 121843
კოდუა მანონი
ტალღურ მოძრაობათა გაანგარიშების მეთოდები სანაპირო არეებში (მაგ) (AAC33901G1-LPK) ლექცია
121843
კოდუა მანონი
ტალღურ მოძრაობათა გაანგარიშების მეთოდები სანაპირო არეებში (მაგ) (AAC33901G1-LPK) პრაქტიკული
121841
ქადარია იური
საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (ENGHY01) პრაქტიკული
1631
საყვარელიძე ამირან
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
121843
კოდუა მანონი
ტალღურ მოძრაობათა გაანგარიშების მეთოდები სანაპირო არეებში (მაგ) (AAC33901G1-LPK) საკურსო
---
8-16:00 121743
ახვლედიანი ალექსანდრე
საზღვაო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (AAC34001G1-LPK) საკურსო
121843
ქადარია იური
საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (ENGHY01) ლექცია
---
9-17:00 121742
მარგალიტაძე იუნონა
საინვესტიციო პროექტების დაფინანსება ჰიდროენერგეტიკაში (AAC88401G1-LPK) ლექცია
--- 121843
ქადარია იური
ბუნებრივი კატასტროფები და უსაფრთხოების საინჟინრო ღონისძიებები (NCSEM01) პრაქტიკული
121851
ნაჭყებია ვაჟა
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სატუმბო სადგურების დაპროექტება (AAC40401G2LPK) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- 121743
მარგალიტაძე იუნონა
საპორტო მშენებლობის ეკონომიკური დასაბუთება (AAC34101G1) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-224
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1710
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 1532
თოფურია მარინე
საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) ლექცია
--- 1710.2-1
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
--- --- ---
3-11:00 --- 1711
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1709
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1708
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
---
4-12:00 1700.1-1
დანელია ზურაბ
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
1708.2-1
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
1711.2-1
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
1700
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1705
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- 1706
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1532
თოფურია მარინე
საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) საკურსო
1704.2-1
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
1705.2-1
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
---
6-14:00 1702.2-1
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
1702
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1701
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1704
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1709.2-1
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
---
7-15:00 1701.2-1
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
--- 1703
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1707.2-1
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
--- ---
8-16:00 1703.2-1
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
--- --- 1707
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 1706.1-1
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-226
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 121853
ინაშვილი ირმა
Water Resources Engineering (AAC92801E1-LP) Lecture
--- --- 1530
მარგალიტაძე იუნონა
ჰიდროენერგეტიკის დარგი და ქვეყნის ეკონომიკა (HECEC01) ლექცია
--- ---
4-12:00 1531
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰიდრონაგებობებისა და სამშენებლო კონსტრუქციების თბური რეჟიმები (HTHCS01) პრაქტიკული
--- --- 1530
გოგოლაძე ავთანდილ
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
---
5-13:00 1531
ახვლედიანი გიორგი
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
--- --- --- 1531
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰიდრონაგებობებისა და სამშენებლო კონსტრუქციების თბური რეჟიმები (HTHCS01) ლექცია
---
6-14:00 1532
კოდუა მანონი
ჰიდრორესურსებით სარგებლობა და ჰ/ტ მშენებლობა (HRHE201) საკურსო
1632
ჭიჭაღუა პეტრე
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
--- 1630
საყვარელიძე ამირან
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
121741
კოხრეიძე ნინო
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა დაპროექტება 2 (CHSTR01) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- 121743
საყვარელიძე ამირან
სანაოსნო გზები და ნავსადგურები (WPORT01) ლექცია
121851
ნაჭყებია ვაჟა
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სატუმბო სადგურების დაპროექტება (AAC40401G2LPK) ლექცია
121856
მესტვირიშვილი შოთა
შენობათა მიკროკლიმატის ავტომატური მართვის სისტემები (AAC02101G1-LPK) ლექცია
8-16:00 --- 121742
მარგალიტაძე იუნონა
საინვესტიციო პროექტების დაფინანსება ჰიდროენერგეტიკაში (AAC88401G1-LPK) პრაქტიკული
121742
დალაქიშვილი გიორგი
ჰ/ტ მშენებლობის წარმოება თანამედვე ტექნოლოგიების გამოყენებით (HTCMM01) პრაქტიკული
---
9-17:00 121741
ახვლედიანი გიორგი
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა პროექტირება (DUHS101) საკურსო
--- --- ---
10-18:00 --- --- 121841
დანელია ზურაბ
ნაგებობების ჰიდრავლიკა (მაგ) (AAC33701G1-LP) ლექცია
121743
ახვლედიანი ალექსანდრე
საზღვაო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (AAC34001G1-LPK) პრაქტიკული
121741
ახვლედიანი გიორგი
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა პროექტირება (DUHS101) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-212
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1646
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
--- --- 1630
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
3-11:00 1650
გოდერძიშვილი სოლომონი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
--- 6708
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
Инженерное оборудование зданий и сооружений (AAC90501R1-LP) лекция
---
4-12:00 --- 1601
ბეგიაშვილი ავთანდილ
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
1545
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები, ცივი და ცხელი წყალმომარაგების სისტემები (AAC42101G2-LP) პრაქტიკული
1553, 1690
სოსელია გურამი
Водоприемные сооружения (AAC42301R2-LP) лекция
1633
მესტვირიშვილი შოთა
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- 1602
ცინაძე ზაალ
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
--- 1652
ხატიური ხათუნა
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
---
6-14:00 1650
შეყრილაძე ირაკლი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
--- 1607
ბანეთიშვილი ლევან
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 1651
ხატიური ხათუნა
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
1633
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
--- --- 1652
გოდერძიშვილი სოლომონი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- 1553
ბზიავა კონსტანტინე
Рациональное использование и охрана водных ресурсов 1 (RUWR1R1) практич. Работа
1631
გოდერძიშვილი სოლომონი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 1631
გოდერძიშვილი სოლომონი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-218
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1604
ბუკია სპარტაკ
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- 1553
ბზიავა კონსტანტინე
Рациональное использование и охрана водных ресурсов 1 (RUWR1R1) лекция
1665
ბანეთიშვილი ლევან
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
--- 1605
ბუკია სპარტაკ
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
4-12:00 1607
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
1645
ბანეთიშვილი ლევან
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
1665
ცინაძე ზაალ
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
--- 1645
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
5-13:00 1650
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
1651
გოდერძიშვილი სოლომონი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- 1553
ბზიავა კონსტანტინე
Промышленное и сельскохозяйственное водоснабжение (AAC41001R2-LK) лекция
--- 1652
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- 1652
ბანეთიშვილი ლევან
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
1651
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
---
8-16:00 1550
გორდეზიანი ქეთევან
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
--- --- --- 1607
ბეგიაშვილი ავთანდილ
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
9-17:00 1551
გორდეზიანი ქეთევან
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
--- --- 1632
გოდერძიშვილი სოლომონი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
121856
მესტვირიშვილი შოთა
შენობათა მიკროკლიმატის ავტომატური მართვის სისტემები (AAC02101G1-LPK) პრაქტიკული
1608
ბეგიაშვილი ავთანდილ
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- 121751
ბზიავა კონსტანტინე
დასახლებული ადგილებისა და სამრეწველო ობიექტების წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების დაპროექტება (AAC01601G1-LK) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-209
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 121853
ინაშვილი ირმა
Hydrology of Surface and Groundwater (AAC92501E1-LP) Lecture
121853
ინაშვილი ირმა
Hydrology of Surface and Groundwater (AAC92501E1-LP) Practical Work
121853
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
Water Resources Assessment (AAC92601E1-LP) Lecture
121853
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
Environmental Chemistry (ENV12201E1-LP) Lecture
121853
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
Water Quality Assessment (AAC92701E1-LS) Lecture
131855
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
თანამედროვე "მწვანე ტექნოლოგიები" (AAC96501G1-LS) ლექცია
2-10:00 121853
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
Environmental Chemistry (ENV12201E1-LP) Practical Work
121853
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
Water Quality Assessment (AAC92701E1-LS) Practical Work
131855
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
თანამედროვე "მწვანე ტექნოლოგიები" (AAC96501G1-LS) პრაქტიკული
3-11:00 --- 121853
ინაშვილი ირმა
Water Resources Engineering (AAC92801E1-LP) Training practice
121853
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
Water Resources Assessment (AAC92601E1-LP) Practical Work
4-12:00 1675
გვიშიანი ზურაბ
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
1553
სოსელია გურამი
Водоприемные сооружения (AAC42301R2-LP) практич. Работа
--- --- --- 121751
გვიშიანი ზურაბ
წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემების გაანგარიშების თეორია, მეთოდიკა და კომპიუტერული უზრუნველყოფა (AAC01501G1-LP) ლექცია
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 121751
გვიშიანი ზურაბ
წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემების გაანგარიშების თეორია, მეთოდიკა და კომპიუტერული უზრუნველყოფა (AAC01501G1-LP) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 131855
ინაშვილი ირმა
სამეცნიერო კვლევის მეთოდები და მათი გამოყენება წყლის ინჟინერიაში (MSRWE01) ლექცია
131855
ინაშვილი ირმა
წყალსამეურნეო სისტემების ინჟინერია (WAENG01) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- 131855
ინაშვილი ირმა
სამეცნიერო კვლევის მეთოდები და მათი გამოყენება წყლის ინჟინერიაში (MSRWE01) პრაქტიკული
131855
ინაშვილი ირმა
წყალსამეურნეო სისტემების ინჟინერია (WAENG01) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-304
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 151702.2-5
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
2-10:00 --- --- --- 1719.2-1
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
--- ---
3-11:00 --- --- --- 1717.1-1
ნარიმანიძე ნინა
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
151740.2-5
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
151780.1-5
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
4-12:00 --- --- --- 1716.1-1
ნარიმანიძე ნინა
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
--- ---
5-13:00 --- 1715.2-1
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
--- 151706
ნანიტაშვილი ვახტანგ
Гидравлика (HYDRAR1) лаборат.работа
1713.2-1
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
---
6-14:00 151701.1-5
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
1718.1-1
ნარიმანიძე ნინა
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
--- --- 151704.2-5
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
---
7-15:00 151703.2-5
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
1712.2-1
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
--- 151770.2-5
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
1714.2-1
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
---
8-16:00 1786
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 151760.2-5
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-305
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 121751
გვიშიანი ზურაბ
წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემების გაანგარიშების თეორია, მეთოდიკა და კომპიუტერული უზრუნველყოფა (AAC01501G1-LP) საკურსო
3-11:00 --- --- --- --- 1780
ნარეკლიშვილი თეა
საშენი მასალები (BLMA01) ლექცია
4-12:00 1707, 1704, 1705, 1706
ჩიქოვანი არჩილ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
1703.2-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1714
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
--- 121831
ჩიქოვანი არჩილ
სამშენებლო მასალათმცოდნეობა (BUMAS01) ლექცია
5-13:00 --- 1702.2-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
151780
ჩიქოვანი არჩილ
საგზაო სამშენებლო მასალები 1 (AAC40801G2-LS) პრაქტიკული
1816
რატიანი ნანა
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
151780
ჩიქოვანი არჩილ
საგზაო სამშენებლო მასალები 1 (AAC40801G2-LS) ლექცია
6-14:00 1713.2-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1880
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
1707
ივანიძე დიანა
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
151780.2-5
ჩიქოვანი არჩილ
საგზაო სამშენებლო მასალები 1 (AAC40801G2-LS) ლაბორატორიული
1807
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
7-15:00 1715.2-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1700, 1702, 1701, 1703
გოცაძე დალი
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
--- 1712.2-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
8-16:00 --- 1550
ტაბატაძე ნათია
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1707.1-1
ლორთქიფანიძე მერაბ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1790
უგულავა ლიანა
Строительные материали 1 (BUMA1R1) лаборат.работа
1714.2-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
---
9-17:00 --- 121832
ქარუმიძე ზეინაბ
არაორგანული შემკვრელი მასალები, შემვსებები და დანამატები (ARSHM01) პრაქტიკული
1790
უგულავა ლიანა
Строительные материали 1 (BUMA1R1) лекция
--- ---
10-18:00 --- --- 1701.2-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1700.2-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-306
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1804
კვიტაიშვილი ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1711.2-1
ლეჟავა ხათუნა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
---
3-11:00 1806
ქარდავა ნელი
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
--- --- --- --- 1886
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
4-12:00 1710.2-1
ლეჟავა ხათუნა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1716.2-1
ლეჟავა ხათუნა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1709
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1708.2-1
ლეჟავა ხათუნა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
121832
ქარუმიძე ზეინაბ
არაორგანული შემკვრელი მასალები, შემვსებები და დანამატები (ARSHM01) ლექცია
5-13:00 1709.2-1
ლეჟავა ხათუნა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1810, 1811, 1808, 1809
შულაია დაზმირ
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
1716, 1719, 1717, 1718
ლეჟავა ხათუნა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
1790
ხარიბეგაშვილი სერგო
Инжинерная Математика 3 (GJXXTF) практич. Работа
1808
შულაია დაზმირ
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
6-14:00 1713.1-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1705.1-1
ლორთქიფანიძე მერაბ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1704.2-1
ნარეკლიშვილი თეა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
151780.1-5
გოცაძე დალი
საგზაო სამშენებლო მასალები 1 (AAC40801G2-LS) ლაბორატორიული
7-15:00 1715.1-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1713
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1712, 1714, 1713, 1715
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
121732
ჩიქოვანი არჩილ
საშენი მასალების კვლევა–ძიებისა და კონტროლის მეთოდები (CMRCM01) ლექცია
1712.1-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
---
8-16:00 --- 1707.2-1
ნარეკლიშვილი თეა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1714.1-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
---
9-17:00 --- 1701, 1703, 1702, 1700
ხოჭოლავა ვლადიმერ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
1811
რატიანი ნანა
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
121831
ნარეკლიშვილი თეა
სამშენებლო მასალათმცოდნეობა (BUMAS01) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-308
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1605
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- 1551, 1550
კუჭუხიძე დიმიტრი
შენობათა ენერგოეფექტურობა (AAC40101G2-LP) ლექცია
1675
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 1632
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- 1551, 1550
კუჭუხიძე დიმიტრი
ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) ლექცია
1601
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 1645
გრძელიშვილი მამული
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
121856
კუჭუხიძე დიმიტრი
აეროდინამიკის და ვენტილაციის სპეციალური კურსი (AAC89401G1-LP) ლექცია
121756
კუჭუხიძე დიმიტრი
ენერგოეფექტურობა და ენერგოდაზოგვა შენობებში (AAC02001G1-LPK) ლექცია
--- ---
8-16:00 121856
გრძელიშვილი მამული
გათბობის სპეციალური კურსი (GATSPK01) ლექცია.
121756
გრძელიშვილი მამული
სამშენებლო თბოფიზიკის სპეციალური კურსი (AAC89301G1-LP) ლექცია
--- ---
9-17:00 1603
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
121756
კუჭუხიძე დიმიტრი
ენერგოეფექტურობა და ენერგოდაზოგვა შენობებში (AAC02001G1-LPK) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- 1604
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-309
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 1551
კუჭუხიძე დიმიტრი
ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) პრაქტიკული
4-12:00 --- 1665
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
--- --- --- 1551
კუჭუხიძე დიმიტრი
შენობათა ენერგოეფექტურობა (AAC40101G2-LP) პრაქტიკული
5-13:00 1646
გრძელიშვილი მამული
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
--- --- --- 1600
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
1550
კუჭუხიძე დიმიტრი
ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) პრაქტიკული
6-14:00 1602
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
1719.1-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1710.1-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
--- --- ---
7-15:00 --- 1545
მესტვირიშვილი შოთა
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
--- --- --- ---
8-16:00 1670
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
1555
მესტვირიშვილი შოთა
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 1550
კოპალიანი ალექსი
შენობათა ენერგოეფექტურობა (AAC40101G2-LP) პრაქტიკული
121756
გრძელიშვილი მამული
სამშენებლო თბოფიზიკის სპეციალური კურსი (AAC89301G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-318
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-320
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-300
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 1701
მშვიდობაძე ია
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 1703
მშვიდობაძე ია
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
121722
მშვიდობაძე ია
შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) პრაქტიკული
1700
მშვიდობაძე ია
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
121722
მშვიდობაძე ია
შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) საკურსო
--- ---
8-16:00 1702
მშვიდობაძე ია
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
121856
კოპალიანი ალექსი
გათბობის სპეციალური კურსი (GATSPK01) პრაქტიკული
121722
მშვიდობაძე ია
შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-406
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1526
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- --- ---
3-11:00 --- 1650
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- 1506
ესაძე თამარ
ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- 151770.1-5
ბუქსიანიძე ამირან
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული.
1880.1-1
მესხია მარინე
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
--- 121882, 121883, 121812, 121851, 121856, 121861, 121811, 121881
ბაქრაძე მურმან
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) ლექცია
5-13:00 --- 1680
ხართიშვილი ია
მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) პრაქტიკული
1505
ესაძე თამარ
ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) პრაქტიკული
1880.4-1
მესხია მარინე
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
1525
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
6-14:00 151703.1-5
ბუქსიანიძე ამირან
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული.
1880
ჯინჭარაძე კობა
მშენებლობის სტატისტიკა (AAC80801G1-LS) პრაქტიკული
1880.1-1
რუხაძე რევაზ
პოლიტოლოგია (POL0007) ლექცია
---
7-15:00 1570
შალამბერიძე რევაზ
ახალი რკინიგზების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (SDRW101) საკურსო
1680
ბაქრაძე მურმან
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
1680
ძოწენიძე მედეა
შესავალი სახარჯთაღრიცხვო საქმეში (AAC82001G1-LP) ლექცია
121822, 121841, 121843, 121861, 121832
ზორანიანი მარინა
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) (BCME007) პრაქტიკული
--- 1580
გიორგაძე მარიამ
მშენებლობის მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფა და შესყიდვების ორგანიზება (AAC80601G1-LS) პრაქტიკული
8-16:00 121871
ვარდიაშვილი მარიამ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRM0007-LS) პრაქტიკული
1570
კვანტალიანი გულვერი
ახალი რკინიგზების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (SDRW101) ლექცია
9-17:00 121871
ბალავაძე ვახტანგ
პროექტის მენეჯმენტი მშენებლობაში (PRMEMSH01) პრაქტიკული
121841
ქადარია იური
საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (ENGHY01) ლექცია
121771
ბალავაძე ვახტანგ
ლოგისტიკა (LOGIS07-LS) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 121771
ხოფერია გრიგორ
უძრავი ქონების შეფასება და აუდიტი (EARES01-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-407
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 121781
შალამბერიძე რევაზ
ლიანდაგის მონიტორინგი, სარკინიგზო მტყუნებები და მდგომარეობის შეფასება (LIMONSH01) პრაქტიკული
3-11:00 --- 1790
გორგიძე დავით
Теоретическая механика (динамика) (MAS38301R1-LPB) практич. Работа
--- --- ---
4-12:00 1786
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლექცია
1813
ვეკუა თამაზ
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
--- --- 1675
სამხარაძე ლელა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
5-13:00 1555
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) საკურსო
1712
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
--- 1580
დოლიძე შალვა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) პრაქტიკული
6-14:00 1701
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1703
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1804
მრევლიშვილი მაია
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1880.2-1
თავდიშვილი მურმან
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
1716.1-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
121883.4-1, 121882.4-1, 121857.4-1, 121856.4-1, 121852.4-1, 121851.4-1
ჯანჯღავა ნინო
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) (BCME007) პრაქტიკული
7-15:00 1786
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (TEMECR7) პრაქტიკული
--- 1605
ბანეთიშვილი ლევან
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
1580
ხოფერია გრიგორ
უძრავი ქონების შეფასება და მართვა (SOS15312G1-LS) ლექცია
8-16:00 1633
გოდერძიშვილი სოლომონი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
121883
ყურაშვილი აბესალომი
დამეწყვრითი პროცესები საავტომობილო გზებზე (AAC44201G1-LP) პრაქტიკული
151746
ბაღათურია გურამი
Theoretical mechanics 2 (TEORMEQ2-05) Lecture
121871
ყიფიანი გიორგი
არქიტექტურული და სამშენებლო კანონმდებლობა და ნორმატიული დოკუმენტები (ASAKND01) ლექცია
1716
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
9-17:00 121812, 121843, 121861
ქრისტესიაშვილი ლეილა
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) პრაქტიკული
1713
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1608
ბუკია სპარტაკ
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
1711
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
10-18:00 1651
მესტვირიშვილი შოთა
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
121781
შალამბერიძე რევაზ
ჩქაროსნული და სპეციალიზებული რკინიგზები (HQSPRK) პრაქტიკული
121843
ქადარია იური
საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (ENGHY01) პრაქტიკული
121712
კვიციანი ტარიელ
აბსოლუტურად მყარი სხეულის მექანიკა (MAS36001G1-LP) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-408
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 1790
გორგიძე დავით
Теоретическая механика (динамика) (MAS38301R1-LPB) лекция
1508
მარღიშვილი ირაკლი
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
3-11:00 1711
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1716
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 1703.1-1
გოცაძე დალი
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
--- 1880.2-1
ტალახაძე გია
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
1712
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
121732
ტურძელაძე მალხაზ
საშენი მასალების საწარმოთა დაპროექტება (DBEBM01) ლექცია
5-13:00 1819.2-1
დოლიძე ნატალია
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1606
ბეგიაშვილი ავთანდილ
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
1515
დოლიძე შალვა
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
--- 1504
ესაძე თამარ
ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) პრაქტიკული
6-14:00 --- 1565
ბეჟანიშვილი მალხაზი
სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) ლექცია
1714
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1817.1-1
ასათიანი ლიანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1646
გოდერძიშვილი სოლომონი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
7-15:00 1818.1-1
ასათიანი ლიანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
--- 1704
ვეკუა თამაზ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1704
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1816.2-1
დოლიძე ნატალია
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1565
სამხარაძე ლელა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
8-16:00 121771
ძოწენიძე მედეა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) პრაქტიკული
121781, 121782, 121783
ირემაშვილი ხვიჩა
საგზაო საინვესტიციო პროექტების რისკებისა და ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (AAC43501G1) ლექცია
1786
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
1710
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
9-17:00 121856
კუჭუხიძე დიმიტრი
აეროდინამიკის და ვენტილაციის სპეციალური კურსი (AAC89401G1-LP) პრაქტიკული
121783
ჩუბინიძე გიორგი
საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია (RRAM101) პრაქტიკული
1580
ხოფერია გრიგორ
სამშენებლო საინვესტიციო საქმიანობა და დეველოპმენტი (AAC81001G1) პრაქტიკული
10-18:00 121783
ირემაშვილი ხვიჩა
საგზაო საინვესტიციო პროექტების რისკებისა და ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (AAC43501G1) პრაქტიკული
121783
ჩუბინიძე გიორგი
საგზაო და სააეროდრომო ფენილები (SAZSAERF01) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-409
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1580
გოგოლაძე ირაკლი
უძრავი ქონების შეფასება და მართვა (SOS15312G1-LS) პრაქტიკული
--- --- 1886
კალნიცკაია სვეტლანა
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
2-10:00 --- 1670
ბანეთიშვილი ლევან
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
--- 1670
ცინაძე ზაალ
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
3-11:00 --- 1600, 1602, 1601
ბეგიაშვილი ავთანდილ
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
--- 1719
ბუჩუკური ციალა
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
121731
წეროძე შოთა
სპეციალური ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (CONTA01) პრაქტიკული
4-12:00 1555
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) პრაქტიკული
1706.2-1
ნარეკლიშვილი თეა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1580
ამყოლაძე თემურ
მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა (AAC82401G1) ლექცია
1718
ბუჩუკური ციალა
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
5-13:00 --- 1717.1-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
--- 1880.2-1
თელია ქეთევან
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) პრაქტიკული
1606, 1607, 1608
გვიშიანი ზურაბ
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
6-14:00 1716
ბერიძე ლიდა
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1670, 1665, 1675
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
1704.1-1
ლორთქიფანიძე მერაბ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
--- 1786
ხითარიშვილი ნანა
ფირმის მენეჯმენტი (FIRME05) სემინარი
1580
დოლიძე შალვა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
7-15:00 121871
ბალავაძე ვახტანგ
პროექტის მენეჯმენტი მშენებლობაში (PRMEMSH01) ლექცია
1780
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
1602
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1645
გოდერძიშვილი სოლომონი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
8-16:00 --- 121841, 121831, 121832
ქრისტესიაშვილი ლეილა
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) პრაქტიკული
151701.2-5
გიორგობიანი რუსუდან
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული..
1780.2-1
ნარეკლიშვილი თეა
საშენი მასალები (BLMA01) ლაბორატორიული
1719
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
9-17:00 --- 1632
ღარიბაშვილი ირმა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
121871
ვარდიაშვილი მარიამ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRM0007-LS) ლექცია
121771
ბალავაძე ვახტანგ
ლოგისტიკა (LOGIS07-LS) ლექცია
1606
ბანეთიშვილი ლევან
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- 121871
ბაქრაძე მურმან
საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (SASAST01) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-410
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1603
ცინაძე ზაალ
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
--- 1700
ბუჩუკური ციალა
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
--- 1816
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
2-10:00 1553
ბზიავა კონსტანტინე
Экология воды (ECW01R1) практич. Работа
1701
ბუჩუკური ციალა
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
---
3-11:00 1630
გოდერძიშვილი სოლომონი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
--- 1880
ბაქრაძე დავით
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია
---
4-12:00 1553
ბზიავა კონსტანტინე
Промышленное и сельскохозяйственное водоснабжение (AAC41001R2-LK) Курсовой проект
1802.2-1
ნოზაძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
--- 1675
ბანეთიშვილი ლევან
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
--- 1509
მარღიშვილი ირაკლი
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
5-13:00 --- 1880
ჯინჭარაძე კობა
მშენებლობის სტატისტიკა (AAC80801G1-LS) ლექცია
1800.2-1
ნოზაძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1580
ხოფერია გრიგორ
სამშენებლო საინვესტიციო საქმიანობა და დეველოპმენტი (AAC81001G1) ლექცია
6-14:00 1646
ბანეთიშვილი ლევან
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
1803.2-1
ნოზაძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1800
ქარდავა ნელი
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
1707
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
--- 1570
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
7-15:00 121751
ბზიავა კონსტანტინე
დასახლებული ადგილებისა და სამრეწველო ობიექტების წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების დაპროექტება (AAC01601G1-LK) საკურსო
151706
ნანიტაშვილი ვახტანგ
Гидравлика (HYDRAR1) лекция
--- 1702
ბუჩუკური ციალა
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
8-16:00 1714
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1603
ბანეთიშვილი ლევან
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
--- 151680
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
9-17:00 121871
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მარკეტინგის მენეჯმენტი (MMT0005GA2) პრაქტიკული
--- 121732
გოცაძე დალი
საშენი მასალების კვლევა–ძიებისა და კონტროლის მეთოდები (CMRCM01) ლაბორატორიული
--- 1717
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- 1801.1-1
არაბიძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- 121783
ჩუბინიძე გიორგი
საგზაო და სააეროდრომო ფენილები (SAZSAERF01) საკურსო
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-411
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 1545
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები, ცივი და ცხელი წყალმომარაგების სისტემები (AAC42101G2-LP) ლექცია
1715
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- 1710
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
--- 1890
ხარიბეგაშვილი სერგო
Инжинерная Математика 1 (DFHD) практич. Работа
1686
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) ლექცია
121732
ტურძელაძე მალხაზ
საშენი მასალების საწარმოთა დაპროექტება (DBEBM01) საკურსო
3-11:00 1890
თაქთაქიშვილი მიხეილ
Физика 1.1 (PHS55408R1-LB) лекция
--- --- 1600
ბეგიაშვილი ავთანდილ
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
4-12:00 1702
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1680
ხართიშვილი ია
მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) ლექცია
--- --- 1880
ბაქრაძე დავით
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
121771
ჯინჭარაძე კობა
სამშენებლო კომპანიის პრაქტიკული მენეჯმენტი - საწარმოო პრაქტიკა (inprc01ga1) სასწავლო პრაქტიკა
5-13:00 151706
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Прикладная механика (PRIKMEX01) лаборат.работа.
1702.1-1
გოცაძე დალი
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
--- 1880.1-1
რუხაძე რევაზ
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
6-14:00 1807.2-1
სილოგავა მედეა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1705.2-1
ნარეკლიშვილი თეა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
--- --- 1812
შულაია დაზმირ
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
7-15:00 1806.1-1
კვინიკაძე ზურაბ
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
--- 121731
ირემაშვილი ინგა
ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება მშენებლობაში (გ.კ.ი.) (ETCON01) ლექცია
1553
ბზიავა კონსტანტინე
Экология воды (ECW01R1) лекция
1709
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
8-16:00 1713
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1646
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
121771
ძოწენიძე მედეა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) ლექცია
1532
ტაბატაძე ნათია
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- ---
9-17:00 --- 1805.1-1
კვინიკაძე ზურაბ
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
121732
გოცაძე დალი
საშენი მასალების კვლევა–ძიებისა და კონტროლის მეთოდები (CMRCM01) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- 1804.1-1
კვინიკაძე ზურაბ
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
121732
კეზევაძე ნინო
მონოლითური შენობა-ნაგებობათა აგების ტექნოლოგია (MBBCТ02) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-412
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1509
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1600
ცინაძე ზაალ
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 1516
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1810.1-1
ნოზაძე ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1555
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
წყალმომარაგება (ქსელი და მისი ნაგებობები) (WATSU01) ლექცია
1502
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- ---
4-12:00 1706.1-1
ლორთქიფანიძე მერაბ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1601
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
1680
ხოფერია გრიგორ
სამშენებლო საინვესტიციო საქმიანობა და დეველოპმენტი (AAC81001G1) ლექცია
1515
კუპრეიშვილი შორენა
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) საკურსო
5-13:00 1650
ხატიური ხათუნა
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
1531
ტაბატაძე ნათია
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- 1535
ტაბატაძე ნათია
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
121783
შიშინაშვილი მანუჩარ
საგზაო და სააეროდრომო ფენილები (SAZSAERF01) ლექცია
6-14:00 1819
ლეჟავა ლეილა
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
1608
მარღიშვილი ირაკლი
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1811.2-1
გოგოლაძე ლეილა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
7-15:00 121712
კვიციანი ტარიელ
აბსოლუტურად მყარი სხეულის მექანიკა (MAS36001G1-LP) ლექცია
1680
დოლიძე შალვა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
1665
ღარიბაშვილი ირმა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1719
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
8-16:00 121871
ბაქრაძე მურმან
საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (SASAST01) ლექცია
1786
ბუჩუკური ციალა
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
121781
შალამბერიძე რევაზ
ჩქაროსნული და სპეციალიზებული რკინიგზები (HQSPRK) პრაქტიკული
--- 121771
ხოფერია გრიგორ
უძრავი ქონების შეფასება და აუდიტი (EARES01-LS) ლექცია
9-17:00 --- 1808.2-1
სილოგავა მედეა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1717
ბერიძე ლიდა
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
---
10-18:00 121843
ქადარია იური
ბუნებრივი კატასტროფები და უსაფრთხოების საინჟინრო ღონისძიებები (NCSEM01) ლექცია
121871
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მარკეტინგის მენეჯმენტი (MMT0005GA2) ლექცია
--- 1809.1-1
ნოზაძე ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-413
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 1703
ბუჩუკური ციალა
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
---
2-10:00 1700
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1890
კალნიცკაია სვეტლანა
Английский язык для технических специальностей - 1 (LEH11812R2) практич. Работа
--- --- 1504
სამხარაძე ლელა
შენობა-ნაგებობათა შემომფარგლავი კონსტრუქციების აგების ტექნოლოგია (AAC01101G1-LS) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- 1814.1-1
ჯავახიშვილი ნათელა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1686
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) პრაქტიკული
4-12:00 1718.2-1
ლეჟავა ხათუნა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1812.2-1
სილოგავა მედეა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1606
ბუკია სპარტაკ
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
6708
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
Инженерное оборудование зданий и сооружений (AAC90501R1-LP) практич. Работа
1630
გოდერძიშვილი სოლომონი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
5-13:00 1632
გოდერძიშვილი სოლომონი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
1608
ბანეთიშვილი ლევან
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
1880.3-1
თავდიშვილი მურმან
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
1786
ხითარიშვილი ნანა
ფირმის მენეჯმენტი (FIRME05) ლექცია
1515
კეზევაძე ნინო
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) პრაქტიკული
6-14:00 1715
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1813.1-1
ჯავახიშვილი ნათელა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1602
ბეგიაშვილი ავთანდილ
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
--- 1718
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1708
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
7-15:00 1718
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1580
ქრისტესიაშვილი ელინა
მშენებლობის მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფა და შესყიდვების ორგანიზება (AAC80601G1-LS) ლექცია
1880
ნაჭყებია დათო
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
1815.1-1
ჯავახიშვილი ნათელა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1818
ცანავა ცირა
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- 151702.1-5
ბუქსიანიძე ამირან
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული.
1705
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1780.1-1
გოცაძე დალი
საშენი მასალები (BLMA01) ლაბორატორიული
1540
ტაბატაძე ნათია
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
9-17:00 121841
დანელია ზურაბ
ნაგებობების ჰიდრავლიკა (მაგ) (AAC33701G1-LP) პრაქტიკული
1680
ქრისტესიაშვილი ელინა
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) ლექცია
--- 1706
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
151680
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
10-18:00 1786
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (TEMECR7) ლექცია
--- 1701.1-1
გოცაძე დალი
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1700.1-1
გოცაძე დალი
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1717
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-414
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 1505, 1540
მეტრეველი გელა
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
--- --- --- --- ---
4-12:00 1505
მეტრეველი გელა
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) პრაქტიკული
151702.2-5
გიორგობიანი რუსუდან
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული..
--- 1506
ჭურჭელაური ბადრი
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 1508, 1509
მანჯავიძე მზია
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
151704.2-5
გიორგობიანი რუსუდან
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული..
1553
ზამბახიძე ლერი
Диагностика повреждения конструкций (DAMAGR1) лекция
--- --- ---
7-15:00 1508
მანჯავიძე მზია
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
1506, 1504, 1505
მეტრეველი გელა
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) ლექცია
121881, 121821
ქრისტესიაშვილი ლეილა
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) პრაქტიკული
1504, 1506
ჭურჭელაური ბადრი
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) ლექცია
--- ---
8-16:00 1509
მანჯავიძე მზია
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
--- 121811
მეტრეველი გელა
არამრღვევი კონტროლის მეთოდები (AAC84501G1-LP) ლექცია
--- 1508
მანჯავიძე მზია
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
---
9-17:00 121811
მეტრეველი გელა
ტექნიკური დიაგნოსტიკა (სპეცკურსი) (TECDI 01) პრაქტიკული
121821
მეტრეველი გელა
მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) პრაქტიკული
121882, 121883, 121811
ქრისტესიაშვილი ლეილა
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 121811
მეტრეველი გელა
არამრღვევი კონტროლის მეთოდები (AAC84501G1-LP) პრაქტიკული
121811
მეტრეველი გელა
ტექნიკური დიაგნოსტიკა (სპეცკურსი) (TECDI 01) ლექცია
1509
მანჯავიძე მზია
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-415
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 1540
ბერიძე ლია
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 1504
ჭურჭელაური ბადრი
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
--- 1506
ჭურჭელაური ბადრი
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
--- ---
6-14:00 1505
ბერიძე ლია
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) პრაქტიკული
--- 151770.2-5
გიორგობიანი რუსუდან
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული..
--- --- ---
7-15:00 1505
ბერიძე ლია
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
--- 121711
ბერიძე ლია
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
151760.1-5
სოხაძე ვასილ
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული.
--- ---
8-16:00 --- 1504, 1505, 1506
ესაძე თამარ
ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- --- 121711
იმედაძე როინ
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
121711
ჭურჭელაური ბადრი
კონსტრუქციების დაცვის პასიური და აქტიური სისტემები (COPAS01) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 121711
მეტრეველი გელა
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-416
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 1540
ბერიძე ლია
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
--- ---
5-13:00 --- --- --- 1504
მეტრეველი გელა
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 1553
მეტრეველი გელა
Диагностика повреждения конструкций (DAMAGR1) лаборат.работа
--- 1506
მეტრეველი გელა
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 121711
ჭურჭელაური ბადრი
კონსტრუქციების დაცვის პასიური და აქტიური სისტემები (COPAS01) პრაქტიკული
--- 1504
ჭურჭელაური ბადრი
სასამართლო სამშენებლო-ტექნიკური ექსპერტიზს საფუძვლები (SASATEESAF01) საკურსო
---
8-16:00 --- 121712
ზამბახიძე ლერი
რღვევის მექანიკა მშენებლებისთვის (BUILD 01) ლექცია
121821
მეტრეველი გელა
მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) ლექცია
121712
ზამბახიძე ლერი
რღვევის მექანიკა მშენებლებისთვის (BUILD 01) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-420
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 1665
ტაბატაძე დემურ
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
1605
ტაბატაძე დემურ
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
--- ---
7-15:00 1680
ბაქრაძე მურმან
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) ლექცია
--- 1606
ტაბატაძე დემურ
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
1608
ტაბატაძე დემურ
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
121783
ყურაშვილი აბესალომი
დამეწყვრითი პროცესები საავტომობილო გზებზე (AAC44201G1-LP) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- 1604
ტაბატაძე დემურ
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
1680
ხოზრევანიძე როსტომ
სამშენებლო საინვესტიციო საქმიანობა და დეველოპმენტი (AAC81001G1) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- 1670
ტაბატაძე დემურ
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- 121841
ხაზალია კონსტანტინე
წყალდიდობების რისკების მართვა (FLRMA01) პრაქტიკული
121821
ტაბატაძე დემურ
თხელკედლიანი და სივრცითი სისტემების მექანიკა (AAC85901G1-LP) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- 121821
ტაბატაძე დემურ
თხელკედლიანი და სივრცითი სისტემების მექანიკა (AAC85901G1-LP) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-423
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-424
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-506
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 3716
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов (STMA1R1) лекция
--- --- --- --- ---
3-11:00 1705, 1706, 1704, 1707
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
--- 151701, 151702, 151703
ბუქსიანიძე ამირან
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლექცია.
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 1702, 1700, 1701, 1703
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
1790
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов 1 (SOPRMAT01) лекция
1710, 1711, 1708, 1709
წაქაძე ალექსანდრე
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
--- --- ---
6-14:00 151706
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Прикладная механика (PRIKMEX01) лекция.
3714
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов (STMA1R1) лекция
151746
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Strenght of Materials (EET7301E2) Lecture
--- --- ---
7-15:00 --- 151770, 151760, 151704
ბუქსიანიძე ამირან
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლექცია.
1716, 1719, 1717, 1718
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
121812
მაძაღუა ზურაბ
პლასტიკურობის და ცოცვადობის თეორია (EET72601G1) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- 121812
მაძაღუა ზურაბ
პლასტიკურობის და ცოცვადობის თეორია (EET72601G1) საკურსო
1713, 1712, 1715, 1714
ტურაშვილი ვახტანგ
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- 121812
მაძაღუა ზურაბ
დრეკადობის თეორია (სპეცკურსი) (DTSPK01) პრაქტიკული
--- 1786
სოხაძე ვასილ
მასალათა გამძლეობის საფუძვლები (EET72901G1) ლექცია
--- ---
10-18:00 121812
მაძაღუა ზურაბ
დრეკადობის თეორია (სპეცკურსი) (DTSPK01) ლექცია
--- 1786
სოხაძე ვასილ
მასალათა გამძლეობის საფუძვლები (EET72901G1) პრაქტიკული
121812
მაძაღუა ზურაბ
პლასტიკურობის და ცოცვადობის თეორია (EET72601G1) ლექცია
---
11-19:00 121812
მაძაღუა ზურაბ
დრეკადობის თეორია (სპეცკურსი) (DTSPK01) საკურსო
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-507
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 3716
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов (STMA1R1) лаборат.работа
3714
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов (STMA1R1) лаборат.работа
--- 1719.2-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1713
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- 1790
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов 1 (SOPRMAT01) лаборат.работа
151701.1-5
ბუქსიანიძე ამირან
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული.
1717.2-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
151760.2-5
გიორგობიანი რუსუდან
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული..
---
3-11:00 1702
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
151746
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Strenght of Materials (EET7301E2) Laboratory
1708.2-1
წაქაძე ალექსანდრე
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1716.2-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1718.2-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
---
4-12:00 151704.1-5
ბუქსიანიძე ამირან
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული.
151746
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Strenght of Materials (EET7301E2) Practical Work
1709.2-1
წაქაძე ალექსანდრე
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1715
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
1711.2-1
სალუქვაძე იური
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
---
5-13:00 1707.1-1
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1705.1-1
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1703
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
1790
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов 1 (SOPRMAT01) практич. Работа
1714.2-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
---
6-14:00 1719
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
1704
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
1703.1-1
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1716
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
1710.1-1
ნინიძე თენგიზ
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1710
წაქაძე ალექსანდრე
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
7-15:00 1706.1-1
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1717
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
1701
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
1712
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
1715.2-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1711
წაქაძე ალექსანდრე
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
8-16:00 1718
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
--- 1701.2-1
შალიტაური გიორგი
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
--- 1700
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
1709
წაქაძე ალექსანდრე
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
9-17:00 151703.2-5
გიორგობიანი რუსუდან
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული..
1704.1-1
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1712.1-1
ტურაშვილი ვახტანგ
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1707
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
1700.2-1
შალიტაური გიორგი
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1708
წაქაძე ალექსანდრე
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
10-18:00 1714
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
1705
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
1713.2-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1706
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
1702.2-1
შალიტაური გიორგი
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-512
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 1633
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
---
3-11:00 --- --- --- 1605
ლუტიძე გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
---
4-12:00 1606
მარღიშვილი ირაკლი
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- --- 1532
ლუტიძე გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
--- 121871
ყიფიანი გიორგი
არქიტექტურული და სამშენებლო კანონმდებლობა და ნორმატიული დოკუმენტები (ASAKND01) პრაქტიკული
5-13:00 1652
მარღიშვილი ირაკლი
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- --- --- 1802, 1814.2-1
ინასარიძე მანანა
უცხოური ენა (რუსული 1) (FLNR107-P) პრაქტიკული
6-14:00 --- 1600
ლუტიძე გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1790
ხარიბეგაშვილი სერგო
Инжинерная Математика 3 (GJXXTF) лекция
1505
სამხარაძე ლელა
შენობა-ნაგებობათა შემომფარგლავი კონსტრუქციების აგების ტექნოლოგია (AAC01101G1-LS) პრაქტიკული
7-15:00 1601
ლუტიძე გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
--- 121722
ლუტიძე გიორგი
ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) პრაქტიკული
1602
ლუტიძე გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1551
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
8-16:00 1651
ჭოხონელიძე გუგა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
121731
ბაქანიძე შახი
სამშენებლო კანონმდებლობა და ნორმატიული დოკუმენტაცია მშენებლობაში (BLNDC01) ლექცია
--- 1608
ლუტიძე გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
---
9-17:00 1500
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
121722
ლუტიძე გიორგი
ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) ლექცია
--- 121722
ლუტიძე გიორგი
ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) საკურსო
121782
ირემაშვილი ხვიჩა
საგზაო საინვესტიციო პროექტების რისკებისა და ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (AAC43501G1) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- ---
11-19:00 --- --- 121731
ჯავახიშვილი მარინა
შენობა-ნაგებობების დიაგნოსტიკა, რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია (AAC08001G1-LSK) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-513
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1515
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- --- --- 1690
ვაჭარაძე ვალერი
Основания и фундаменты (FOUN0R1) Курсовой проект
---
2-10:00 --- 1645
გიორგიშვილი ოლღა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
--- 1631
ჭოხონელიძე გუგა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
---
3-11:00 1601
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1604
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1710
გიორგიშვილი ოლღა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1630
ღარიბაშვილი ირმა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1690
ვაჭარაძე ვალერი
Основания и фундаменты (FOUN0R1) практич. Работа
---
4-12:00 1805
მრევლიშვილი მაია
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1690, 1790
ვაჭარაძე ვალერი
Основания и фундаменты (FOUN0R1) лекция
1516
კეზევაძე ნინო
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) პრაქტიკული
5-13:00 --- 1708, 1709, 1711, 1710
გიორგიშვილი ოლღა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
1601, 1602, 1600
ლუტიძე გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
--- 1545
სამხარაძე ლელა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
6-14:00 1709
გიორგიშვილი ოლღა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1630
ჭოხონელიძე გუგა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1631
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) პრაქტიკული
1713
ბახტაძე ნინო
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1715, 1713, 1712, 1714
ბახტაძე ნინო
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
7-15:00 1652
გიორგიშვილი ოლღა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1646
გიორგიშვილი ოლღა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1645, 1646, 1652
ბახტაძე ნინო
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
--- 1790
ვაჭარაძე ვალერი
Основания и фундаменты (FOUN0R1) практич. Работа
8-16:00 --- 1712
ბახტაძე ნინო
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
121731
წეროძე შოთა
სპეციალური ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (CONTA01) ლექცია
--- 1715
ბახტაძე ნინო
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1708
გიორგიშვილი ოლღა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
9-17:00 --- 1714
ბახტაძე ნინო
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
--- 1650, 1633, 1651
ჭოხონელიძე გუგა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
121822
არეშიძე ნინა
გრუნტების მექანიკა (GRMEQ01) ლექცია
1790
ვაჭარაძე ვალერი
Основания и фундаменты (FOUN0R1) Курсовой проект
10-18:00 1604
ლუტიძე გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
--- --- --- 1711
გიორგიშვილი ოლღა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-514
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1704
ბიჭიაშვილი გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1605
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- 1550
მუხიგულიშვილი მიხეილი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1633
ჭოხონელიძე გუგა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1707, 1704, 1705, 1706
ბიჭიაშვილი გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
2-10:00 1707
ბიჭიაშვილი გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
--- --- --- ---
3-11:00 1606
ბიჭიაშვილი გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
--- --- 1503
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1631
ღარიბაშვილი ირმა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1705
ბიჭიაშვილი გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
4-12:00 --- 1608, 1606, 1607
ბიჭიაშვილი გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
--- ---
5-13:00 1706
ბიჭიაშვილი გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1630, 1632, 1631
ჭოხონელიძე გუგა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
1810
რატიანი ნანა
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
1516
დოლიძე შალვა
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
1814
ცანავა ცირა
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1603
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
6-14:00 1603
ლუტიძე გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1886
ნაჭყებია დათო
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
7-15:00 1650
ჭოხონელიძე გუგა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
--- --- 1632
ჭოხონელიძე გუგა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
--- ---
8-16:00 1604, 1603, 1605
ლუტიძე გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
1700, 1702, 1701, 1703
მშვიდობაძე ია
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
121822
ლუტიძე გიორგი
გეოტექნიკური ინჟინერია (AAC87101G1-LP) ლექცია
1800
გიორგაძე გივი
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
121781
შალამბერიძე რევაზ
მატარებლის მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა რთულ პირობებში (TTSDC01) პრაქტიკული
1575
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
9-17:00 121822
არეშიძე ნინა
გრუნტების მექანიკა (GRMEQ01) პრაქტიკული
--- 121822
ლუტიძე გიორგი
გეოტექნიკური ინჟინერია (AAC87101G1-LP) პრაქტიკული
10-18:00 121731
ბაქანიძე შახი
სამშენებლო კანონმდებლობა და ნორმატიული დოკუმენტაცია მშენებლობაში (BLNDC01) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-517
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 1501
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- ---
2-10:00 --- --- --- 1555
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1516
კუპრეიშვილი შორენა
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) საკურსო
3-11:00 --- --- --- --- 1818
ლეჟავა ლეილა
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- --- 1670
ტაბატაძე ნათია
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
---
5-13:00 --- 1530
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1520
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- ---
6-14:00 1600
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- --- 1812
ქოჩლაძე ეკატერინე
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
7-15:00 1651
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- --- 1817
ლეჟავა ლეილა
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
8-16:00 --- 1680
დოლიძე შალვა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) პრაქტიკული
121731
ჯავახიშვილი მარინა
შენობა-ნაგებობების დიაგნოსტიკა, რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია (AAC08001G1-LSK) პრაქტიკული
---
9-17:00 1508
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- 121731
ირემაშვილი ინგა
ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება მშენებლობაში (გ.კ.ი.) (ETCON01) პრაქტიკული
--- 1506
სამხარაძე ლელა
შენობა-ნაგებობათა შემომფარგლავი კონსტრუქციების აგების ტექნოლოგია (AAC01101G1-LS) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-532
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1540, 1545, 1550
ღარიბაშვილი ირმა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
--- 1526, 1530, 1525
ქვარაია ირაკლი
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
3-11:00 --- 1665, 1675, 1670
ჯავახიშვილი მარინა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
1509, 1508
ბაქანიძე შახი
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
1531, 1532, 1535
ქვარაია ირაკლი
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
--- ---
4-12:00 --- 1555, 1551, 1565
ჯავახიშვილი მარინა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
1801
ქარდავა ნელი
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
--- 1502, 1501, 1500
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
---
5-13:00 1601, 1602, 1600
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
1607
ბიჭიაშვილი გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1813
ქოჩლაძე ეკატერინე
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
1631, 1630, 1632
ღარიბაშვილი ირმა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
---
6-14:00 --- 1504, 1506, 1505
ბაქანიძე შახი
შენობა-ნაგებობათა შემომფარგლავი კონსტრუქციების აგების ტექნოლოგია (AAC01101G1-LS) ლექცია
--- 1680, 1580
მსხილაძე ნინო
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
---
7-15:00 1605, 1604, 1603
მსხილაძე ნინო
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
1515, 1516
ბაქანიძე შახი
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
1515, 1516, 1520
წეროძე შოთა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
--- 121732
მსხილაძე ნინო
მონოლითური შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (MBBCT01) ლექცია
---
8-16:00 121831
მსხილაძე ნინო
მონოლითური შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (MBBCT01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 121831
მსხილაძე ნინო
მონოლითური შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (MBBCT01) ლექცია
1515, 1516
ჯავახიშვილი მარინა
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) ლექცია
--- 1509, 1508, 1503
მსხილაძე ნინო
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
1646, 1652, 1645
ქვარაია ირაკლი
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
10-18:00 --- --- 1650, 1651, 1633
ჯავახიშვილი მარინა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
1570, 1575
მსხილაძე ნინო
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-533
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 0318.3-02, 351801, 0318.3-05, 0318.3-04, 0318.3/1, 351803, 0011, 0010, 351804, 351802, 0009
ძნელაძე რევაზ
სწავლების მეთოდები (TMS0007) პრაქტიკული
0010, 131804, 0011, 0009, 131802, 131803, 131801
ძნელაძე რევაზ
აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები (ACAWR07) პრაქტიკული
---
7-15:00 121851, 121856, 121822
ქრისტესიაშვილი ლეილა
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) პრაქტიკული
1645
ღარიბაშვილი ირმა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- ---
8-16:00 --- 1716, 1717, 1718, 1719
ხაზარაძე ომარი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-535
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1670, 1675, 1665
მაისურაძე გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
1505
ქორქია ქეთევან
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1506
ქორქია ქეთევან
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
---
3-11:00 --- --- --- 1505, 1506, 1504
ქორქია ქეთევან
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
--- 121721
მელქაძე თეიმურაზ
მართვა, დაპროექტება და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (THSCS01) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- --- --- 1504
ქორქია ქეთევან
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
---
5-13:00 --- --- --- --- --- 121721
მელქაძე თეიმურაზ
მართვა, დაპროექტება და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (THSCS01) ლექცია
6-14:00 --- --- --- 1814
ნარეშელაშვილი ეკა
უცხო ენა (ფრანგული 1) (FRANU07) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- 121851
ხატიური ხათუნა
წყალმომარაგების სისტემების საიმედობა, პროექტირების საფუძვლები და მენეჯმენტი (AAC97801G1LP) ლექცია
121851
ხატიური ხათუნა
წყალმომარაგების სისტემების საიმედობა, პროექტირების საფუძვლები და მენეჯმენტი (AAC97801G1LP) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 131801
საყვარელიძე ამირან
ტრადიციული და ახალი ბლანტდრეკადი სამშენებლო კომპოზიტური მასალების მოდელირება და თეორიული კვლევა (AAC07001G1-L) ლექცია
--- 1545, 1550, 1551
მაისურაძე გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
---
9-17:00 --- --- --- 1665
მაისურაძე გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-544
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 1780
მხეიძე ომარ
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
1880, 1814
ცხვედიანი ირინე
უცხოური ენა (გერმანული 1) (FLNG107-P) პრაქტიკული
2-10:00 --- 1601
კაკუტაშვილი იოსებ
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
--- 1602
კაკუტაშვილი იოსებ
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
1675
მხეიძე ომარ
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
3-11:00 151780
ჯანყარაშვილი დავით
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
1565
კაკუტაშვილი იოსებ
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
1505
ყორღანაშვილი ლალი
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
1516
კაკუტაშვილი იოსებ
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
1502
ყორღანაშვილი ლალი
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
---
4-12:00 1780
მხეიძე ომარ
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
1525
ყორღანაშვილი ლალი
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
1526
ტაბატაძე ანა
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
--- 1680
გიორგაძე მარიამ
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
5-13:00 1890
ხარიბეგაშვილი სერგო
Инжинерная Математика 1 (DFHD) лекция
1600
კაკუტაშვილი იოსებ
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
1504
ჯანყარაშვილი დავით
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
1509
ტაბატაძე ანა
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
1500
ყორღანაშვილი ლალი
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
6-14:00 1540
ჯანყარაშვილი დავით
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
1780
მხეიძე ომარ
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
1501
ყორღანაშვილი ლალი
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
1603
ტაბატაძე ანა
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
1508
ყორღანაშვილი ლალი
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
---
7-15:00 1712
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1575
ჯანყარაშვილი დავით
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
121712
ჯანყარაშვილი დავით
სამშენებლო მექანიკის დისკრეტული მეთოდები (SMDM01) საკურსო
1570
ჯანყარაშვილი დავით
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
1535
ყორღანაშვილი ლალი
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
1808
კალაძე თამარი
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
8-16:00 --- 1515
კაკუტაშვილი იოსებ
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
1607
ტაბატაძე ანა
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
151740
ჯანყარაშვილი დავით
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) პრაქტიკული
9-17:00 --- 121712
ჯანყარაშვილი დავით
სამშენებლო მექანიკის დისკრეტული მეთოდები (SMDM01) ლექცია
1520
კაკუტაშვილი იოსებ
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
1506
ჯანყარაშვილი დავით
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
---
10-18:00 --- --- --- --- 1503
ჯანყარაშვილი დავით
ნაგებობათა ანალიზი (NAGAN01) საკურსო
---
11-19:00 --- --- --- --- 121712
ჯანყარაშვილი დავით
სამშენებლო მექანიკის დისკრეტული მეთოდები (SMDM01) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-548
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 1604, 1603, 1605
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
---
3-11:00 --- 1801, 1803, 1800, 1802
კვინტრაძე ვახტანგ
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
--- 1601, 1602, 1600
შილაკაძე მიხეილ
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
1814, 1815, 1813, 1812
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
4-12:00 --- 1811, 1809, 1810, 1808
წულუკიძე მანანა
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
1807
კალაძე თამარი
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
--- 1806
მრევლიშვილი მაია
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1805
ქარდავა ნელი
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
5-13:00 --- 1565, 1575, 1555
ხაჩიძე ნუგზარ
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
1815
ცანავა ცირა
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
6-14:00 --- 1711, 1708, 1709, 1710
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
1818, 1816, 1819, 1817
სირანაშვილი ირაკლი
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
--- 1608, 1606, 1607
ბეგიაშვილი ავთანდილ
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
7-15:00 1501, 1500, 1502
შილაკაძე მიხეილ
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
1886
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1801
გიორგაძე გივი
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1706
ვეკუა თამაზ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1545, 1550, 1551
ხაჩიძე ნუგზარ
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
8-16:00 1802
გიორგაძე გივი
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1810
შულაია დაზმირ
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1645, 1646, 1652
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
9-17:00 1815
რატიანი ნანა
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
1880
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-549
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1802, 1800, 1801, 1803
არაბიძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
1675, 1665, 1670
ხაჩიძე ნუგზარ
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
--- --- ---
2-10:00 --- 1809
შულაია დაზმირ
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
--- 1880
კალნიცკაია სვეტლანა
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 1813, 1815, 1812, 1814
ვეკუა თამაზ
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
--- 151704, 151760, 151770
ლოსაბერიძე მარინე
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლექცია
---
4-12:00 1813, 1815, 1814, 1812
ჯავახიშვილი ნათელა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
1803
გიორგაძე გივი
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
--- 1601, 1602, 1600
ბზიავა კონსტანტინე
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
1715
ბაღათურია გიორგი
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1710, 1708, 1709, 1711
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
5-13:00 1780
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1705
ვეკუა თამაზ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1819
მრევლიშვილი მაია
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
---
6-14:00 1808, 1809, 1810, 1811
ნოზაძე ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
1708
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
---
7-15:00 1800, 1802, 1801, 1803
გიორგაძე გივი
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
1707, 1704, 1705, 1706
ხოჭოლავა ვლადიმერ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
1819, 1818, 1817, 1816
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
1805, 1806, 1804, 1807
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
---
8-16:00 1646, 1652, 1645
მესტვირიშვილი შოთა
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
131801
კვიციანი ტარიელ
მყარი დეფორმადი სხეულის მექანიკა (MAS38801G1-L) ლექცია
1607
მარღიშვილი ირაკლი
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1811
შულაია დაზმირ
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1805, 1806, 1804, 1807
კვინტრაძე ვახტანგ
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
---
9-17:00 1714, 1712, 1715, 1713
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
1817
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- 1702, 1700, 1703, 1701
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-521
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 1503
ხმელიძე თამაზ
სამშენებლო კონსტრუქციები კომპოზიტების გამოყენებით (AAC00801G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- 121721
ესაძე სერგო
შენობა-ნაგებობათა დაპროექტება სეისმურად აქტიურ რეგიონებში (SHNDAPSAR01) ლექცია
3-11:00 --- --- --- --- --- 1555
მამარდაშვილი ალექსანდრა
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
4-12:00 1502
ხმელიძე თამაზ
სამშენებლო კონსტრუქციები კომპოზიტების გამოყენებით (AAC00801G1-LP) პრაქტიკული
--- 1500
ვერულაშვილი ფატიმა
სამშენებლო კონსტრუქციები კომპოზიტების გამოყენებით (AAC00801G1-LP) პრაქტიკული
1501
ვერულაშვილი ფატიმა
სამშენებლო კონსტრუქციები კომპოზიტების გამოყენებით (AAC00801G1-LP) პრაქტიკული
1520
ბალანჩივაძე ლია
შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) საკურსო
---
5-13:00 --- --- 1570
მამარდაშვილი ალექსანდრა
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
6-14:00 1501, 1500
ხმელიძე თამაზ
სამშენებლო კონსტრუქციები კომპოზიტების გამოყენებით (AAC00801G1-LP) ლექცია
--- --- --- 1520
ბალანჩივაძე ლია
შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) ლექცია
1540
მამარდაშვილი ალექსანდრა
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
7-15:00 121811
მაისურაძე გიორგი
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) პრაქტიკული
121821
ხმელიძე თამაზ
კომპოზიტური კონსტრუქციები მშენებლობაში (AAC39101G1-LP) პრაქტიკული
1503, 1502
ხმელიძე თამაზ
სამშენებლო კონსტრუქციები კომპოზიტების გამოყენებით (AAC00801G1-LP) ლექცია
--- 121721
სურგულაძე ბიჭიკო
შენობა-ნაგებობის მზიდი კარკასის რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (SNMZKARG01) საკურსო
1575
მამარდაშვილი ალექსანდრა
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
8-16:00 121711
სურგულაძე ბიჭიკო
შენობა-ნაგებობის მზიდი კარკასის რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (SNMZKARG01) პრაქტიკული
121821
ხმელიძე თამაზ
კომპოზიტური კონსტრუქციები მშენებლობაში (AAC39101G1-LP) ლექცია
--- 121721
სურგულაძე ბიჭიკო
შენობა-ნაგებობის მზიდი კარკასის რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (SNMZKARG01) ლექცია
1545
მამარდაშვილი ალექსანდრა
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
9-17:00 121711
სურგულაძე ბიჭიკო
შენობა-ნაგებობის მზიდი კარკასის რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (SNMZKARG01) სასწავლო პრაქტიკა
1545, 1540, 1555
ჭანტურია მაია
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
--- --- 121721
სურგულაძე ბიჭიკო
შენობა-ნაგებობის მზიდი კარკასის რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (SNMZKARG01) სასწავლო პრაქტიკა
1565
მამარდაშვილი ალექსანდრა
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) პრაქტიკული
10-18:00 121711
სურგულაძე ბიჭიკო
შენობა-ნაგებობის მზიდი კარკასის რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (SNMZKARG01) ლექცია
1570, 1575, 1565
ჭანტურია მაია
სტატისტიკური მეთოდები მშენებლობაში (STMETMSH01) ლექცია
--- --- 121711
სურგულაძე ბიჭიკო
შენობა-ნაგებობის მზიდი კარკასის რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (SNMZKARG01) საკურსო
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-526
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1565, 1555
სანიკიძე მამუკა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
--- --- 1520
ცაკიაშვილი ალექსი
შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) პრაქტიკული
2-10:00 --- 1501
კახიანი ლია
რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (AAC00701G1-LP) პრაქტიკული
1555
სანიკიძე მამუკა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1526
მუხიგულიშვილი მიხეილი
სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) პრაქტიკული
1500
მეძმარიაშვილი გიორგი
მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) პრაქტიკული
1551
ცაკიაშვილი ალექსი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
3-11:00 --- 1565
სანიკიძე მამუკა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
121831, 121832
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- --- --- 1670
ნაკვეთაური ნინო
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1545
ცაკიაშვილი ალექსი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
5-13:00 1716
დუმბაძე მარიამი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1719
მახარობლიძე კახა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1570
ხაზარაძე ომარი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1503
ბალანჩივაძე ლია
რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (AAC00701G1-LP) პრაქტიკული
--- 121712
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) საკურსო
6-14:00 1718
დუმბაძე მარიამი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1717
იაშვილი კონსტანტინე
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1575
ხაზარაძე ომარი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
--- 121712
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) ლექცია
7-15:00 --- --- 121811
მაისურაძე გიორგი
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 1675
დუმბაძე მარიამი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 121712
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-529
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1525
მახარობლიძე კახა
სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) პრაქტიკული
--- --- --- 1520
ლებანიძე ალექსანდრე
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
3-11:00 --- --- --- --- 1525, 1526, 1520
ლებანიძე ალექსანდრე
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
4-12:00 --- --- 1570, 1575
მაისურაძე გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
--- --- ---
5-13:00 --- 1526
ხუციშვილი გია
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
--- --- 1501
ნაკვეთაური ნინო
მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) პრაქტიკული
---
6-14:00 1503
ნაკვეთაური ნინო
მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) პრაქტიკული
1525
ხუციშვილი გია
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
--- 1526, 1525
მუხიგულიშვილი მიხეილი
სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) ლექცია
121721
მელქაძე თეიმურაზ
მართვა, დაპროექტება და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (THSCS01) საკურსო
7-15:00 --- 1501, 1500
კახიანი ლია
რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (AAC00701G1-LP) ლექცია
--- 121761
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) ლექცია
---
8-16:00 121811
მაისურაძე გიორგი
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) საკურსო
1502
ნაკვეთაური ნინო
მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) პრაქტიკული
121761
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) პრაქტიკული
1500
კახიანი ლია
რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (AAC00701G1-LP) პრაქტიკული
121761
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) საკურსო
---
9-17:00 --- 1502, 1503
კახიანი ლია
რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (AAC00701G1-LP) ლექცია
--- ---
10-18:00 121831, 121832
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) საკურსო
--- --- --- --- ---
11-19:00 121831, 121832
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) ლექცია
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-527
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 1500, 1501
მელქაძე თეიმურაზ
მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) ლექცია
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 121721
ესაძე სერგო
ლითონის კონსტრუქციული ელემენტების გაანგარიშება და დაპროექტება (LITKONEL01) საკურსო
5-13:00 --- 1535
იაშვილი კონსტანტინე
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
--- 1531
ესაძე სერგო
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
--- 1502
კახიანი ლია
რკინაბეტონის კონსტრუქციების რღვევის მექანიკის საფუძვლები (AAC00701G1-LP) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- --- 1540, 1531, 1532
ესაძე სერგო
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
---
7-15:00 --- --- 121721
ესაძე სერგო
ლითონის კონსტრუქციული ელემენტების გაანგარიშება და დაპროექტება (LITKONEL01) ლექცია
--- --- 1502, 1503
მელქაძე თეიმურაზ
მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) ლექცია
8-16:00 --- 1540
ესაძე სერგო
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
121721
ესაძე სერგო
ლითონის კონსტრუქციული ელემენტების გაანგარიშება და დაპროექტება (LITKONEL01) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 121721
ესაძე სერგო
შენობა-ნაგებობათა დაპროექტება სეისმურად აქტიურ რეგიონებში (SHNDAPSAR01) პრაქტიკული
--- 1535
იაშვილი კონსტანტინე
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- 1535
იაშვილი კონსტანტინე
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-501
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 1886
თოდუა მიხეილ
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT1R5) პრაქტიკული
1526.1-1
კაპანაძე ზურაბ
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრონციპები (ICT11701G2) ლაბორატორიული
--- --- 1810
კვაჭაძე თამარ
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
121822
თოდუა მიხეილ
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები მშენებლობაში (ADSM01) ლექცია
4-12:00 1545
მაღრაძე თინათინი
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
--- 1815
თოდუა მიხეილ
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
---
5-13:00 1550
სანიკიძე ზაზა
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
--- 1575
სანიკიძე ზაზა
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
1808
კვაჭაძე თამარ
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
--- 1535.2-1
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
შენობა-ნაგებობების დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (SHNAGDAPR01) ლაბორატორიული
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 121861
კუბლაშვილი მურმან
გამოთვლითი პროცესების მათემატიკური მოდელირების პროგრამული პაკეტი (GPMMPP01) პრაქტიკული
1555
სანიკიძე ზაზა
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
--- 121761
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
მშენებლობის ავტომატური დაპროექტების სისტემები (CAICD01) ლაბორატორიული
121822
თოდუა მიხეილ
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები მშენებლობაში (ADSM01) ლაბორატორიული
---
8-16:00 1565
სანიკიძე ზაზა
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- 121861
ჭანკოტაძე ვახტანგი
სტრუქტურული დაპროგრამების საფუძვლები C++ ბაზაზე (STPRC01) პრაქტიკული
--- 1525.2-1
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრონციპები (ICT11701G2) ლაბორატორიული
121861
კუბლაშვილი მურმან
მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) პრაქტიკული
---
10-18:00 121861
კუბლაშვილი მურმან
მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) ლექცია
121861
ჭანკოტაძე ვახტანგი
სტრუქტურული დაპროგრამების საფუძვლები C++ ბაზაზე (STPRC01) ლაბორატორიული
---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-502
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1540
მაღრაძე თინათინი
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1526.2-1
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრონციპები (ICT11701G2) ლაბორატორიული
--- --- --- 1535
მაღრაძე თინათინი
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- --- --- 1530
მაღრაძე თინათინი
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
5-13:00 --- 1525
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრონციპები (ICT11701G2) პრაქტიკული
--- 1526
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრონციპები (ICT11701G2) პრაქტიკული
--- 1535.1-1
თოდუა მიხეილ
შენობა-ნაგებობების დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (SHNAGDAPR01) ლაბორატორიული
6-14:00 --- 1532
მაღრაძე თინათინი
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
1570
სანიკიძე ზაზა
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- --- --- 1509
სანიკიძე ზაზა
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
1508
სანიკიძე ზაზა
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
---
8-16:00 1551
სანიკიძე ზაზა
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
1531
მაღრაძე თინათინი
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) პრაქტიკული
--- --- 121861
ჭანკოტაძე ვახტანგი
სტრუქტურული დაპროგრამების საფუძვლები C++ ბაზაზე (STPRC01) ლექცია
---
9-17:00 121761
სანიკიძე ზაზა
სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენება საინჟინრო ამოცანების ამოხსნისათვის (MFENG01) პრაქტიკული
121832
კუბლაშვილი მურმან
გამოთვლითი პროცესების მათემატიკური მოდელირების პროგრამული პაკეტი (GPMMPP01) პრაქტიკული
--- 1525.1-1
კაპანაძე ზურაბ
კომპიუტერული დაპროექტების სისტემების აგების პრონციპები (ICT11701G2) ლაბორატორიული
--- ---
10-18:00 121831
კუბლაშვილი მურმან
გამოთვლითი პროცესების მათემატიკური მოდელირების პროგრამული პაკეტი (GPMMPP01) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-604
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151706
გორგიძე დავით
Прикладная механика (PRIKMEX01) лаборат.работа
--- 3716
გორგიძე დავით
Теоретическая механика (TEOMEQ01) лаборат.работа
---
2-10:00 151701.1-5
ქვარცხავა ლიანა
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული
--- 151706
გორგიძე დავით
Прикладная механика (PRIKMEX01) лекция
--- 151704.1-5
ლოსაბერიძე მარინე
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული
---
3-11:00 1700.2-1
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1710.2-1
მუხაშავრია სალომე
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- 1790
გორგიძე დავით
Теоретическая механика (динамика) (MAS38301R1-LPB) лаборат.работа
---
4-12:00 151703.1-5
ქვარცხავა ლიანა
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული
1709.2-1
მუხაშავრია სალომე
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- 1713.2-1
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
---
5-13:00 1705.2-1
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
3714
გორგიძე დავით
Теоретическая механика (TEOMEQ01) лаборат.работа
--- --- --- ---
6-14:00 1706.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1715.2-1
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1712.1-1
ლოსაბერიძე მარინე
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- --- ---
7-15:00 1702.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1714.2-1
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
151680.2-5
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- 1716.1-1
შალიტაური გიორგი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
---
8-16:00 1719.2-1
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
151770.1-5
ლოსაბერიძე მარინე
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული
1703.2-1
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
151760.1-5
ლოსაბერიძე მარინე
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული
--- 1711.1-1
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
9-17:00 151702.1-5
ქვარცხავა ლიანა
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული
--- 1718.1-1
შალიტაური გიორგი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1701.2-1
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- ---
10-18:00 1717.2-1
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- 1704.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1707.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- 1708.1-1
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-601
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-603
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 1809
კვაჭაძე თამარ
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-602
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1813
თოდუა მიხეილ
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
2-10:00 1814, 1812, 1815, 1813
თოდუა მიხეილ
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
--- --- --- --- ---
3-11:00 1807
ჭანკოტაძე ვახტანგი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
--- --- --- 1806
ჭანკოტაძე ვახტანგი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
1816
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
4-12:00 1804
ჭანკოტაძე ვახტანგი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
1880
გვასალია ბადრი
დაპროგრამების საფუძვლები მენეჯმენტში (DASAFMEN01) პრაქტიკული
--- 1819
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
--- 1817
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
5-13:00 1545, 1540, 1535
მაღრაძე თინათინი
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
1880
გვასალია ბადრი
დაპროგრამების საფუძვლები მენეჯმენტში (DASAFMEN01) ლექცია
1802
გვასალია ბადრი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
1814
თოდუა მიხეილ
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
1812
თოდუა მიხეილ
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
1890
ნამიჩეიშვილი ოლეგ
Основы программирования (PRFUNR8) лекция
6-14:00 1805
ჭანკოტაძე ვახტანგი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
1535
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
შენობა-ნაგებობების დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (SHNAGDAPR01) ლექცია
1801
გვასალია ბადრი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
1509, 1508
სანიკიძე ზაზა
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
1805, 1804, 1807, 1806
ჭანკოტაძე ვახტანგი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
1890
ნამიჩეიშვილი ოლეგ
Основы программирования (PRFUNR8) практич. Работа
7-15:00 1551, 1550, 1555
სანიკიძე ზაზა
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
1532, 1531, 1530
მაღრაძე თინათინი
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
--- 1801, 1803, 1800, 1802
გვასალია ბადრი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
121861
კუბლაშვილი მურმან
გამოთვლითი პროცესების მათემატიკური მოდელირების პროგრამული პაკეტი (GPMMPP01) ლექცია
---
8-16:00 1803
გვასალია ბადრი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
--- 1816, 1817, 1818, 1819
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
--- --- 1811
კვაჭაძე თამარ
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
9-17:00 --- 1575, 1570, 1565
სანიკიძე ზაზა
სამშენებლო ინჟინერიის ამოცანების კომპიუტერული გაანგარიშებები (ICT19701G1) ლექცია
1818
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
--- 121761
სანიკიძე ზაზა
სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენება საინჟინრო ამოცანების ამოხსნისათვის (MFENG01) ლექცია
---
10-18:00 1808, 1809, 1811, 1810
კვაჭაძე თამარ
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
--- 121761
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
მშენებლობის ავტომატური დაპროექტების სისტემები (CAICD01) ლექცია
1800
გვასალია ბადრი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- 121831, 121832
კუბლაშვილი მურმან
გამოთვლითი პროცესების მათემატიკური მოდელირების პროგრამული პაკეტი (GPMMPP01) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-702 (კომპ.კლასი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 121821
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
ტრანსფორმირებადი (კოსმოსური, მიწისზედა) კონსტრუქციები და ნაგებობები (TSREF01) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- 131804
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
სამხედრო ტერმინოლოგია (SAMTEQ01) ლექცია
131804
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
სამშენებლო ხელოვნების კურსი სამხედროებისათვის (SAMXELk01) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- 121821
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
ტრანსფორმირებადი (კოსმოსური, მიწისზედა) კონსტრუქციები და ნაგებობები (TSREF01) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-561
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 151604
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) საკურსო
---
2-10:00 151692
კანკაძე ჯემალი
სამრეწველო და სატრანსპორტო ფირმის მარკეტინგი (SAMRSAT05) სემინარი
151504
მორჩილაძე ჯემალი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) საკურსო
151529
შარაშენიძე ზაალი
მენეჯმენტის ფსიქოლოგია (BMEFT-05) სემინარი
151530
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) სემინარი
151792
რუხაძე თამარი
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) სემინარი
151702
ნოდია ამირან
მიკროპროცესორული ტექნიკის გამოყენების საფუძვლები ტრანსპორტზე (EET90405G1-LS) სემინარი
3-11:00 151880
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
4-12:00 151692
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) სემინარი
151529
დიდებაშვილი ბეჟან
გადაზიდვების ორანიზაცია და მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე (SOMRT05) პრაქტიკული
151519
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) პრაქტიკული
151791
ქამხაძე თამარ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) სემინარი
151532
მოისწრაფიშვილი მზია
მენეჯმენტის ფსიქოლოგია (BMEFT-05) სემინარი
5-13:00 151534
გოდერძიშვილი ია
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
251765, 251760
ბეჟანიშვილი მალხაზი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და სტიქიური მოვლენები (AAC34505G2) ლექცია
151680
კუპატაძე ნატალია
რკინიგზის ლიანდაგი (RAILW01) პრაქტიკული
6-14:00 2518112
მაისურაძე გიორგი
საგადასახადო და საბაჟო ტექნოლოგიები (SDST05) სემინარი
151602, 151601
გოცაძე მერაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) ლექცია
--- --- 151891
დიდიშვილი ნინო
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) სემინარი
151693
შარაშენიძე ზაალი
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) სემინარი
7-15:00 151503
მორჩილაძე ჯემალი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) საკურსო
151520
მელაძე ზურაბი
საავტომობილო გზების მოვლა შენახვა (SAGMSH01) საკურსო
151690
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) სემინარი
151791
არჩვაძე თეა
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) სემინარი
8-16:00 --- 151607
ქართველიშვილი ვასილი
Основы сухопутных транспортных перевозок (EET94605R-LPK) Курсовой проект
151501, 151502
ველიჯანაშვილი რევაზ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) ლექცია.
151860.4-5, 151892.4-5, 151802.4-5, 151801.4-5, 151840.4-5, 151893.4-5, 151803.4-5, 151880.4-5, 151870.4-5, 151890.4-5, 151891.4-5
თავდიშვილი მურმან
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
151604
ბუბუტეიშვილი ლევან
სატრანსპორტო საექსპედიციო მომსახურება (TREXS05) პრაქტიკული
9-17:00 151520, 151519
შიშინაშვილი მანუჩარ
საავტომობილო გზების მოვლა შენახვა (SAGMSH01) ლექცია
2518112
ზეიკიძე ვაჟა
აზროვნების ეკონიმიკური წესი (AZREKW05) სემინარი
151529
ჩინჩალაძე მაია
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA38805G1-LS) სემინარი
151604
კოტრიკაძე ტარიელი
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) პრაქტიკული
151502, 151501
ჯაჯანიძე ვალერი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) ლექცია.
---
10-18:00 2518112
ზუბიაშვილი მარიამ
საერთაშორისო ვაჭრობა (SAERVAW05) სემინარი
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-565
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 151691
ნარიმანიშვილი პავლე
საერთაშორისო მენეჯმენტი (BFIEK05) სემინარი
---
2-10:00 --- --- --- 151693
კანკაძე ჯემალი
სამრეწველო და სატრანსპორტო ფირმის მარკეტინგი (SAMRSAT05) სემინარი
151529
დუმბაძე ნოდარ
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- 151792
ქამხაძე თამარ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) სემინარი
151601
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) საკურსო
4-12:00 --- 151530
დარსაველიძე ნინო
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
151870
ცანავა ცირა
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
151694
კანკაძე ჯემალი
სამრეწველო და სატრანსპორტო ფირმის მარკეტინგი (SAMRSAT05) სემინარი
151520, 151520ა
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზის ლიანდაგი (RAILW01) ლექცია
151680
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) ლექცია
5-13:00 151534
დიდებაშვილი ბეჟან
გადაზიდვების ორანიზაცია და მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე (SOMRT05) პრაქტიკული
151520ა
გითოლენდია ბორისი
ტრანსპორტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA79905G1-LS) სემინარი
---
6-14:00 151860
ცანავა ცირა
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
151620.1-5
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ენა ლოგისტებისათვის 1 (GERL 105) ლექცია
151720.1-5
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
---
7-15:00 151670
გეგენავა ვალენტინა
მეწარმეობის პრინციპები (MECPR05) პრაქტიკული
151620.1-5
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ენა ლოგისტებისათვის 1 (GERL 105) პრაქტიკული
--- 151502
ჯაჯანიძე ვალერი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) პრაქტიკული
8-16:00 151760
არაბიძე ნათია
თბოტექნიკა და თბოდანადგარები (HTHEQ03) ლექცია
151893
დიდიშვილი ნინო
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) სემინარი
151720.1-5
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
2518112
ზუბიაშვილი მარიამ
საერთაშორისო ვაჭრობა (SAERVAW05) ლექცია
2517112
სვანიძე მაყვალა
ახალი ტექნიკის ეკონომიკური ეფექტიანობა ტრანსპორტზე (NTECE05GA2-LS) სემინარი
9-17:00 --- 351804
მოისწრაფიშვილი მანანა
სამეცნიერო კვლევის მეთოდები საგზაო ინჟინერიაში (ITSMD 05) ლექცია
151522
შენგელია ზურაბ
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი (TRS11805D1-LS) ლექცია
10-18:00 --- 251760, 251765
კვანტალიანი გულვერი
საინჟინრო კვლევის საფუძვლები (FUENR05GA1-LP) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- 351804
მოისწრაფიშვილი მანანა
სამეცნიერო კვლევის მეთოდები საგზაო ინჟინერიაში (ITSMD 05) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-566
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 4850.1-4
მუმლაძე ნუნუ
ტექნიკური ხაზვა (TDRAW05) პრაქტიკული
--- --- --- 151601
ჩხეტია ირაკლი
ლოგისტიკური მენეჯმენტის საფუძლები (LOGM005) პრაქტიკული
2-10:00 --- 151509ა, 151509
ამყოლაძე ხათუნა
ტექნოლოგიური მანქანების პროექტირების საფუძვლები (EET76505G1) პრაქტიკული
151527
დიდიშვილი ნინო
მენეჯმენტის ფსიქოლოგია (BMEFT-05) სემინარი
151524
ველიჯანაშვილი რევაზ
Экспертиза автомобильных дорожно-транспортных происшествий (MVTATR5) практич. Работа
3-11:00 151601, 151602
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) ლექცია.
151801.1-5
მუმლაძე ნუნუ
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 151504
ძოწენიძე დავითი
საერთაშორისო სატრანსპორტო ორგანიზაციები (INTOR05) პრაქტიკული
--- 151695
აჩუაშვილი ნუნუ
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) სემინარი
151892
დიდიშვილი ნინო
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) სემინარი
--- 151524
ჩხეტია ირაკლი
Коммерческая деятельность на транспорте (EET93305R2-LSK) ლექცია
5-13:00 --- 151501
დიდებაშვილი ბეჟან
რკინიგზის სადგურები და კვანძები (RSJ2705) საკურსო
151820
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული.
151528
ფრანგიშვილი ინგა
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
151520
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზის ლიანდაგი (RAILW01) პრაქტიკული
6-14:00 151691
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) სემინარი
151524
ბოგველიშვილი ზურაბ
Технические средства организации движения сухопутного транспорта (TEQSASH05) лекция
151528
ჩინჩალაძე მაია
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA38805G1-LS) სემინარი
--- 151880
ირემაშვილი ხვიჩა
ტრანსპორტის ინჟინერიის საფუძვლები (ET93705G2) ლექცია
---
7-15:00 151602
ნოდია ამირან
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) პრაქტიკული
151706
ჩხაიძე ბაადურ
Теплотехника (THENGR8) лекция
151502
დიდებაშვილი ბეჟან
რკინიგზის სადგურები და კვანძები (RSJ2705) საკურსო
151604
ბუბუტეიშვილი ლევან
სატრანსპორტო საექსპედიციო მომსახურება (TREXS05) ლექცია
8-16:00 --- 251758
ნოდია ამირან
სარკინიგზო ავტომატიკის დისპეტჩერული სისტემები და ტექნიკური დიაგნოსტირება (SADSTD05) პრაქტიკული
--- 251846
ბუბუტეიშვილი ლევან
საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (TRASA05) ლექცია
--- 151528
რუხაძე თამარი
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
9-17:00 251746
ველიჯანაშვილი რევაზ
საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ავტო-ტექნიკური და ტრასოლოგიური ექსპერტიზა (MVTRA05) პრაქტიკული
--- 251846
ბუბუტეიშვილი ლევან
საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (TRASA05) პრაქტიკული
151880.2-5, 151803.2-5, 151840.2-5, 151893.2-5, 151891.2-5, 151801.2-5, 151870.2-5, 151890.2-5, 151802.2-5, 151860.2-5, 151892.2-5
შონია მურადი
სოციოლოგიის შესავალი (DFGHJNM) პრაქტიკული
10-18:00 --- 121783
კორგანოვი ალექსანდრე
სატრანსპორტო კვანძები და მაგისტრალები (AC44501G1) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 251804
შენგელია ზურაბ
წარმოების მართვა და ოპტიმიზაცია (MAP25005G1-LS) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-554
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151820
ყურაშვილი თინა
მათემატიკა 1 (wasash) ლექცია
--- 151703
ვეკუა თამაზ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
---
2-10:00 151533, 151534, 151531, 151532
ფრანგიშვილი ინგა
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 151509ა
კილაძე თამარი
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) სემინარი
--- 151791, 151790
ქვათაძე ზურაბ
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
151792, 151793
რუხაძე თამარი
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) ლექცია
--- 151791, 151790
წიკლაური-შენგელია ჟუჟუნა
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) ლექცია
4-12:00 151870, 151860, 151840
ყურაშვილი თინა
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
151893
ხარაშვილი მაია
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის - 1 (MAT0108-LP) პრაქტიკული
--- 151607
ნოდია ამირან
Основы безопасности движения сухопутного транспорта (EET94705R1-LP) практич. Работа
---
5-13:00 151531
ქამხაძე თამარ
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
151528
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) სემინარი
--- 151640, 151509ა, 151509
მოისწრაფიშვილი მზია
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) პრაქტიკული
---
6-14:00 151509, 151509ა
კილაძე თამარი
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) ლექცია
151695
კანკაძე ჯემალი
სამრეწველო და სატრანსპორტო ფირმის მარკეტინგი (SAMRSAT05) სემინარი
151532, 151533, 151534, 151531
მოისწრაფიშვილი მზია
მენეჯმენტის ფსიქოლოგია (BMEFT-05) ლექცია
---
7-15:00 151528, 151527, 151530, 151529
დუმბაძე ნოდარ
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) ლექცია
251860, 251865, 251864
ბეჟანიშვილი მალხაზი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და სტიქიური მოვლენები (AAC34505G2) ლექცია
151520ა
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) პრაქტიკული
151522
შენგელია ზურაბ
სატრანსპორტო საშუალებები და ტრანსპორტის სახეობები (EET97505G1-LS) ლექცია
---
8-16:00 --- 151528, 151530, 151529, 151527
თელია გრიგოლ
გადაზიდვების ორანიზაცია და მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე (SOMRT05) ლექცია
151860.2-5
მუმლაძე ნუნუ
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
151602, 151601, 151603, 151604
ჩხეტია ირაკლი
ლოგისტიკური მენეჯმენტის საფუძლები (LOGM005) ლექცია
---
9-17:00 --- --- --- --- 151840.4-5, 151801.4-5, 151893.4-5, 151880.4-5, 151890.4-5, 151891.4-5, 151803.4-5, 151860.4-5, 151870.4-5, 151892.4-5, 151802.4-5
თავდიშვილი მურმან
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
151893.2-5, 151880.2-5, 151892.2-5, 151890.2-5, 151891.2-5
ფშავლიშვილი ნინო
უცხოური ენა (გერმანული 1) (FLNG107-P) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 2518112
ზუბიაშვილი მარიამ
მარკეტინგის მენეჯმენტი (MMT0005GA2) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-553
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151792
ქვათაძე ზურაბ
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
151801, 151802
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 151892
ხარაშვილი მაია
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის - 1 (MAT0108-LP) პრაქტიკული
151840, 151870, 151860
ბაღდავაძე გელა
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT1R5) ლექცია
--- --- 151746
ნადირაძე თენგიზ
Theory of mechanisms and machines (TEORM05) Lecture
3-11:00 151706
ხარიბეგაშვილი სერგო
Инжинерная Математика 3 (GJXXTF) практич. Работа
151820
ბოჭორიშვილი ირინე
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
--- 151780
შარვაშიძე ავთანდილი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) ლექცია
151746
ნადირაძე თენგიზ
Theory of mechanisms and machines (TEORM05) Practical Work
4-12:00 151501
მორჩილაძე ჯემალი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) საკურსო
151820.2-5
შონია მურადი
სოციოლოგიის შესავალი (DFGHJNM) პრაქტიკული
151603, 151604
ხმიადაშვილი ჯემალ
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) ლექცია.
5-13:00 151533
სვანიძე მაყვალა
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) პრაქტიკული
251765
შიშინაშვილი მანუჩარ
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების (ვერტოდრომების) მშენებლობა რთული რელიეფის პირობებში (BRAD105) ლექცია
151528, 151529, 151527, 151530
რუხაძე თამარი
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) ლექცია
151692, 151695, 151694, 151693
კილაძე თამარი
სამრეწველო და სატრანსპორტო ფირმის მარკეტინგი (SAMRSAT05) ლექცია
151607
ხმიადაშვილი ჯემალ
Основы сервиса сухопутных транспортных средств (EET94505R1-LP) ლექცია.
6-14:00 151529
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) სემინარი
151520ა
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზის ლიანდაგი (RAILW01) პრაქტიკული
151530, 151527, 151528, 151529
ფრანგიშვილი ინგა
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) ლექცია
151601
ხმიადაშვილი ჯემალ
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) პრაქტიკული.
7-15:00 151880, 151890
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
151694
შარაშენიძე ზაალი
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) სემინარი
251865, 251864, 251860
ყურაშვილი აბესალომი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და სტიქიური მოვლენები (AAC34505G2) პრაქტიკული
151640, 151509ა, 151509
მოისწრაფიშვილი მზია
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) ლექცია
---
8-16:00 151870, 151860
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
--- 151528
დუმბაძე ნოდარ
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) პრაქტიკული
---
9-17:00 151860.3-5, 151803.3-5, 151802.3-5, 151801.3-5, 151840.3-5, 151870.3-5
მოვსესიანი ირინე
უცხოური ენა (რუსული 1) (FLNR107-P) პრაქტიკული
151780, 151740
ლოსაბერიძე მარინე
თეორიული მექანიკა (სტატიკა) (MAS36601G1-LP) ლექცია
151680
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) სემინარი
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-550
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 151607
ხმიადაშვილი ჯემალ
Основы сервиса сухопутных транспортных средств (EET94505R1-LP) პრაქტიკული.
151524
ხმიადაშვილი ჯემალ
Диагностика и техническое обслуживание автомобиля (EET95205R1-LB) лекция
4-12:00 --- 112535
მილაშვილი მზია
საიუველირო ნაკეთობათა მხატვრული კონსტრუირება (ART20405G1-LS) ლექცია
--- 1515, 1516
მილაშვილი მზია
მწვანე მშენებლობა (AAC13005G1-LS) ლექცია
151840, 151880, 151803
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
151601, 151602
ხმიადაშვილი ჯემალ
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) ლექცია.
5-13:00 1516
მილაშვილი მზია
მწვანე მშენებლობა (AAC13005G1-LS) პრაქტიკული
151524
მუხიგულაშვილი ნინო
Технические средства организации движения сухопутного транспорта (EET93205R2-LS) лекция
151604
ხმიადაშვილი ჯემალ
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) პრაქტიკული.
1515
მილაშვილი მზია
მწვანე მშენებლობა (AAC13005G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 151890, 151893, 151802, 151892, 151801
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
151504, 151503
მუხიგულაშვილი ნინო
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) ლექცია
--- 3801, 3802
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
--- ---
7-15:00 3802, 3801
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
--- 151603, 151604
მუხიგულაშვილი ნინო
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) ლექცია
151860, 151890, 151893, 151870
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
151801, 151891, 151803, 151880, 151892, 151802, 151840
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
---
8-16:00 151891
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
2518112
ზეიკიძე ვაჟა
აზროვნების ეკონიმიკური წესი (AZREKW05) ლექცია
--- 151870, 151860
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
0317/2-2გ
მილაშვილი მზია
საიუველირო ნაკეთობათა მხატვრული კონსტრუირება (ART20405G1-LS) ლექცია
---
9-17:00 351804
ბურდულაძე ალექსი
საავტომობილო გზების სატრანსპორტო–საექსპლუატაციო თვისებების გაუმჯობესების ძირითადი მიმართულებები (MDITP01) ლექცია
--- 151602, 151601
მუხიგულაშვილი ნინო
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) ლექცია
--- 0317/2-2გ
მილაშვილი მზია
საიუველირო ნაკეთობათა მხატვრული კონსტრუირება (ART20405G1-LS) პრაქტიკული
151891.1-5, 151893.1-5, 151890.1-5, 151892.1-5, 151880.1-5
მოვსესიანი ირინე
უცხოური ენა (რუსული 1) (FLNR107-P) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-668
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 151880
რეხვიაშვილი ციცინო
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
--- 2518112, 251804
ზორანიანი მარინა
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) (BCME007) პრაქტიკული
3-11:00 151532, 151533, 151534, 151531
სვანიძე მაყვალა
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) ლექცია
--- 151770, 151740, 151760
გაჩეჩილაძე ავთანდილ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
151520, 151520ა, 151519
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) ლექცია
4-12:00 151701
ვეკუა თამაზ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
151695, 151693, 151694
კიკნაძე ნანა
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) ლექცია
151702, 151701, 151703
ვეკუა თამაზ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
--- 151760
ქასრაშვილი თამარ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
5-13:00 151607
გოცაძე მერაბ
Основы безопасности движения сухопутного транспорта (EET94705R1-LP) лекция
251846-1, 251846
ზორანიანი მარინა
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) (BCME007) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 151891
ყორანაშვილი ირინე
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
151693, 151695, 151694
ბოჭოიძე ლელა
საერთაშორისო მენეჯმენტი (BFIEK05) ლექცია
151527, 151530, 151529, 151528
ამანათაშვილი იასონი
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) ლექცია
--- ---
7-15:00 151780
ქასრაშვილი თამარ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
--- 151520
ხითარიშვილი ნანა
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) სემინარი
151520
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) პრაქტიკული
8-16:00 151801, 151802, 151880, 151803
მუმლაძე ნუნუ
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
--- 151519
ხითარიშვილი ნანა
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) სემინარი
151892.2-5, 151802.2-5, 151840.2-5, 151860.2-5, 151890.2-5, 151891.2-5, 151801.2-5, 151870.2-5, 151803.2-5, 151880.2-5, 151893.2-5
შონია მურადი
სოციოლოგიის შესავალი (DFGHJNM) ლექცია
---
9-17:00 151893
ყორანაშვილი ირინე
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
--- 151691, 151692, 151690
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-619
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151503
ძოწენიძე დავითი
საერთაშორისო სატრანსპორტო ორგანიზაციები (INTOR05) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- 151531, 151533, 151532, 151534
ელგენდარაშვილი ცირა
პროექტების მენეჯმენტის საფუძვლები (PBPRM02) ლექცია
--- --- --- ---
3-11:00 --- 151531
ელგენდარაშვილი ცირა
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA38805G1-LS) სემინარი
--- 151706
მღებრიშვილი ნიკოლოზ
Основы применения микропроцессорной техники на транспорте (EET94305R1-LS) практич. Работа
151504, 151503
ველიჯანაშვილი რევაზ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) ლექცია.
---
4-12:00 --- 151693
კიკნაძე ნანა
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) სემინარი
151703
მღებრიშვილი ნიკოლოზ
მიკროპროცესორული ტექნიკის გამოყენების საფუძვლები ტრანსპორტზე (EET90405G1-LS) სემინარი
151793, 151792
დუმბაძე ნოდარ
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) ლექცია
151607
მღებრიშვილი ნიკოლოზ
Автоматизированные системы управления на транспорте (EET91905R2-LS) практич. Работа
5-13:00 151792
დუმბაძე ნოდარ
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
151690
კიკნაძე ნანა
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) სემინარი
151524
ქართველიშვილი ვასილი
Основы наземно-транспортных перевозок (OSNPER05) лекция
151791
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მაკროეკონომიკის საფუძვლები (SOS12505G1) სემინარი
6-14:00 151670
გეგენავა ვალენტინა
მეწარმეობის პრინციპები (MECPR05) ლექცია
151533
ქამხაძე თამარ
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
251765, 251760
მოისწრაფიშვილი მანანა
პროექტის მენეჯმენტი საგზაო ინჟინერიაში (BUA79805G1) ლექცია
151680
კუპატაძე ნატალია
რკინიგზის ლიანდაგი (RAILW01) საკურსო
7-15:00 251846-1
ბუბუტეიშვილი ლევან
ტრანსპორტის ეკონომიკა (TREC005) ლექცია
151524
ბოგველიშვილი ზურაბ
Международные транспортные организации (EET96205R1-LSK) лекция
251765
შიშინაშვილი მანუჩარ
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების (ვერტოდრომების) მშენებლობა რთული რელიეფის პირობებში (BRAD105) პრაქტიკული
8-16:00 151528
დიდებაშვილი ბეჟან
გადაზიდვების ორანიზაცია და მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე (SOMRT05) პრაქტიკული
151603
ჩხეტია ირაკლი
ლოგისტიკური მენეჯმენტის საფუძლები (LOGM005) პრაქტიკული
251765
მელაძე ზურაბი
საგზაო და სააეროდრომო ფენილები (SAZSAERF01) ლექცია
151706
მღებრიშვილი ნიკოლოზ
Основы применения микропроцессорной техники на транспорте (EET94305R1-LS) лекция
---
9-17:00 251765, 251760
კვანტალიანი გულვერი
საინჟინრო კვლევის საფუძვლები (FUENR05GA1-LP) ლექცია
--- 151802.3-5, 151801.3-5, 151840.3-5, 151891.3-5, 151892.3-5, 151870.3-5, 151803.3-5, 151860.3-5, 151890.3-5, 151893.3-5, 151880.3-5
ვადაჭკორია შოთა
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-620
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151704
მღებრიშვილი ნიკოლოზ
მიკროპროცესორული ტექნიკის გამოყენების საფუძვლები ტრანსპორტზე (EET90405G1-LS) სემინარი
--- --- ---
2-10:00 151503, 151504
ძოწენიძე დავითი
საერთაშორისო სატრანსპორტო ორგანიზაციები (INTOR05) ლექცია
--- --- 151640
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) საკურსო
---
3-11:00 151791, 151790
ქამხაძე თამარ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) ლექცია
151604
ნოდია ამირან
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) პრაქტიკული
4860.1-4
მუმლაძე ნუნუ
ტექნიკური ხაზვა (TDRAW05) პრაქტიკული
151503
ნოდია ამირან
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) პრაქტიკული
151509ა
ელერდაშვილი ირმა
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 2 (EET76005G1) ლექცია
151704
მღებრიშვილი ნიკოლოზ
მიკროპროცესორული ტექნიკის გამოყენების საფუძვლები ტრანსპორტზე (EET90405G1-LS) ლექცია
4-12:00 151604
ჩხეტია ირაკლი
ლოგისტიკური მენეჯმენტის საფუძლები (LOGM005) პრაქტიკული
151601
ნოდია ამირან
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) პრაქტიკული
151880, 151890
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
151519
ელოშვილი ნანა
საავტომობილო გზები (SAAGZ01) პრაქტიკული
151790
წიკლაური-შენგელია ჟუჟუნა
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) სემინარი
5-13:00 151693, 151695, 151694
აჩუაშვილი ნუნუ
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) ლექცია
151603
ნოდია ამირან
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) პრაქტიკული
151504
კოტრიკაძე ტარიელი
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული
151520
ელოშვილი ნანა
საავტომობილო გზები (SAAGZ01) პრაქტიკული
6-14:00 --- 151502
ნოდია ამირან
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) პრაქტიკული
151503
ველიჯანაშვილი რევაზ
საავტომობილო საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევები (SSSSH05) პრაქტიკული
151602
კოტრიკაძე ტარიელი
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) პრაქტიკული
251846-1, 251846
ბუბუტეიშვილი ლევან
სატრანსპორტო ლოგისტიკა (TRLOG05) პრაქტიკული
151533
მოისწრაფიშვილი მზია
მენეჯმენტის ფსიქოლოგია (BMEFT-05) სემინარი
7-15:00 --- --- 151880.1-5
მუმლაძე ნუნუ
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
151607
მღებრიშვილი ნიკოლოზ
Автоматизированные системы управления на транспорте (EET91905R2-LS) лекция
8-16:00 --- 151695
ბოჭოიძე ლელა
საერთაშორისო მენეჯმენტი (BFIEK05) სემინარი
151640
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლექცია
151801, 151802, 151803
დუნდუა ალექსანდრე
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT1R5) ლექცია
--- 151520
გითოლენდია ბორისი
ტრანსპორტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA79905G1-LS) სემინარი
9-17:00 --- 2518112
ნემსაძე ყარამან
ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) სემინარი
--- ---
10-18:00 251858, 251846, 251846-1
ბუბუტეიშვილი ლევან
სატრანსპორტო ლოგისტიკა (TRLOG05) ლექცია
151790, 151791
დუმბაძე ნოდარ
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-621
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151530
დიდებაშვილი ბეჟან
გადაზიდვების ორანიზაცია და მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე (SOMRT05) პრაქტიკული
--- --- --- 151693
ბოჭოიძე ლელა
საერთაშორისო მენეჯმენტი (BFIEK05) სემინარი
2-10:00 --- --- 151791
წიკლაური-შენგელია ჟუჟუნა
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) სემინარი
---
3-11:00 151530
ფრანგიშვილი ინგა
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
151601
ბოგველიშვილი ზურაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) პრაქტიკული.
--- 151604
ბოგველიშვილი ზურაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) პრაქტიკული.
251846-1
ბუბუტეიშვილი ლევან
ტრანსპორტის ეკონომიკა (TREC005) პრაქტიკული
4-12:00 --- 151524
ბოგველიშვილი ზურაბ
Технические средства организации движения сухопутного транспорта (TEQSASH05) практич. Работа
151532
გოდერძიშვილი ია
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
--- 151530
ჩინჩალაძე მაია
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA38805G1-LS) სემინარი
5-13:00 --- 151502
მორჩილაძე ჯემალი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) საკურსო
151509ა
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) სემინარი
151602
ნოდია ამირან
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) პრაქტიკული
151601
ნოდია ამირან
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) პრაქტიკული
6-14:00 251760
კუპატაძე ნატალია
ლიანდაგის მდგომარეობის კონტროლი და შეფასება (RTCCE05) პრაქტიკული
151534
ელგენდარაშვილი ნატალია
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA38805G1-LS) სემინარი
151790
დუმბაძე ნოდარ
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
--- 151504
ნოდია ამირან
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) პრაქტიკული
151604
ნოდია ამირან
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) პრაქტიკული
7-15:00 151519, 151520
ელოშვილი ნანა
საავტომობილო გზები (SAAGZ01) ლექცია
251858
ნოდია ამირან
სარკინიგზო დისკრეტულ მოწყობილებათა თეორია (EET90605G2-LP) პრაქტიკული
--- 151501
ნოდია ამირან
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) პრაქტიკული
151519
მელაძე ზურაბი
საავტომობილო გზების მოვლა შენახვა (SAGMSH01) საკურსო
8-16:00 251765, 251760
მოისწრაფიშვილი მანანა
პროექტის მენეჯმენტი საგზაო ინჟინერიაში (BUA79805G1) პრაქტიკული
151603
ბოგველიშვილი ზურაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) პრაქტიკული.
2517112
სვანიძე მაყვალა
ახალი ტექნიკის ეკონომიკური ეფექტიანობა ტრანსპორტზე (NTECE05GA2-LS) ლექცია
151520ა
ხითარიშვილი ნანა
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) სემინარი
---
9-17:00 151793
რუხაძე თამარი
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) სემინარი
151528
დიდიშვილი ნინო
მენეჯმენტის ფსიქოლოგია (BMEFT-05) სემინარი
--- --- 2518112
ზუბიაშვილი მარიამ
მარკეტინგის მენეჯმენტი (MMT0005GA2) სემინარი
251760
ირემაშვილი ხვიჩა
ლიანდაგის მდგომარეობის კონტროლი და შეფასება (RTCCE05) ლექცია
10-18:00 --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-712
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151527
რუხაძე თამარი
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
--- --- 151801
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- 151793
არჩვაძე თეა
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) სემინარი
151527
დუმბაძე ნოდარ
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) პრაქტიკული
3-11:00 --- 151534
გიგაური ინგა
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) სემინარი
--- 151528
ამანათაშვილი იასონი
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) სემინარი
---
4-12:00 151527
ამანათაშვილი იასონი
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) სემინარი
151892
ლომიძე მარინე
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) სემინარი
151527
ფრანგიშვილი ინგა
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
351803
ტყეშელაშვილი გოდერძი
ტრანსპორტის და მრეწველობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის აქტუალური პრობლემები (BUA78905G1-LS) პრაქტიკული
5-13:00 151770
ქასრაშვილი თამარ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
151532
გოდერძიშვილი ია
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
251864, 251865
ჯანჯღავა ნინო
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) (BCME007) პრაქტიკული
6-14:00 151803
ცანავა ცირა
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
151531
გოდერძიშვილი ია
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
7-15:00 --- --- 151509ა, 151509
მაისურაძე გიორგი
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
351803
ტყეშელაშვილი გოდერძი
ტრანსპორტის და მრეწველობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის აქტუალური პრობლემები (BUA78905G1-LS) ლექცია
8-16:00 151890
სხვიტარიძე ქეთევან
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის - 1 (MAT0108-LP) პრაქტიკული
151790
კიწმარიშვილი ქეთევანი
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) სემინარი
--- 151534
მოისწრაფიშვილი მზია
მენეჯმენტის ფსიქოლოგია (BMEFT-05) სემინარი
151532
სვანიძე მაყვალა
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-713
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 151533
გიგაური ინგა
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) სემინარი
--- 151691
ჯაფარიძე დავით
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) სემინარი
2-10:00 151704
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
151695
ჯაფარიძე დავით
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) სემინარი
--- ---
3-11:00 --- 151532
ელგენდარაშვილი ნატალია
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA38805G1-LS) სემინარი
--- ---
4-12:00 --- --- --- 151509
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) სემინარი
151704, 151780
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
5-13:00 2518112
მაისურაძე გიორგი
საგადასახადო და საბაჟო ტექნოლოგიები (SDST05) ლექცია
--- 151520ა
ქელდიშვილი რევაზ
წარმატების სტრატეგია (BUA30405G2-LS) სემინარი
151531
სვანიძე მაყვალა
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) პრაქტიკული
151793
ქამხაძე თამარ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) სემინარი
151690
ნარიმანიშვილი პავლე
საერთაშორისო მენეჯმენტი (BFIEK05) სემინარი
6-14:00 151690
კილაძე თამარი
სამრეწველო და სატრანსპორტო ფირმის მარკეტინგი (SAMRSAT05) სემინარი
151680
ირემაშვილი ხვიჩა
რკინიგზის ლიანდაგი (RAILW01) ლექცია
151792, 151791
კიწმარიშვილი ქეთევანი
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) ლექცია
151509ა, 151509
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) ლექცია
7-15:00 151740
კიწმარიშვილი ქეთევანი
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) სემინარი
151519
ქელდიშვილი რევაზ
წარმატების სტრატეგია (BUA30405G2-LS) სემინარი
151820.2-5
შონია მურადი
სოციოლოგიის შესავალი (DFGHJNM) ლექცია
151790, 151793
კიწმარიშვილი ქეთევანი
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) ლექცია
151793
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მაკროეკონომიკის საფუძვლები (SOS12505G1) სემინარი
8-16:00 --- --- 151792
კიწმარიშვილი ქეთევანი
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) სემინარი
--- 151820
ყურაშვილი თინა
მათემატიკა 1 (wasash) პრაქტიკული
9-17:00 151513ა
ზუბიაშვილი ლელა
სამრეწველო საწარმოთა ეკონომიკა და მენეჯმენტი (BUA38105G1) სემინარი
151791
დუმბაძე ნოდარ
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 2518112
ნემსაძე ყარამან
ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-714
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 151692
ნარიმანიშვილი პავლე
საერთაშორისო მენეჯმენტი (BFIEK05) სემინარი
151532
გიგაური ინგა
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) სემინარი
--- --- ---
3-11:00 --- --- 151802
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
151693
ჯაფარიძე დავით
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) სემინარი
4-12:00 151790
არჩვაძე თეა
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) სემინარი
--- 151790
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მაკროეკონომიკის საფუძვლები (SOS12505G1) სემინარი
151792, 151793
არჩვაძე თეა
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) ლექცია
5-13:00 351803
ტყეშელაშვილი გოდერძი
ტრანსპორტის და მრეწველობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის აქტუალური პრობლემები (BUA78905G1-LS) პრაქტიკული
151803
ქოჩლაძე ეკატერინე
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
151533
ელგენდარაშვილი ნატალია
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA38805G1-LS) სემინარი
151890
დიდიშვილი ნინო
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) სემინარი
---
6-14:00 151520ა, 151519, 151520
ქელდიშვილი რევაზ
წარმატების სტრატეგია (BUA30405G2-LS) ლექცია
151890
ლომიძე მარინე
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) სემინარი
151520, 151519, 151520ა
გითოლენდია ბორისი
ტრანსპორტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA79905G1-LS) ლექცია
7-15:00 --- 151529
გოდერძიშვილი ია
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
151695, 151693, 151694
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) ლექცია
151694
აჩუაშვილი ნუნუ
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) სემინარი
151527
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) სემინარი
8-16:00 151534
დარსაველიძე ნინო
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
151691
კილაძე თამარი
სამრეწველო და სატრანსპორტო ფირმის მარკეტინგი (SAMRSAT05) სემინარი
151793
დუმბაძე ნოდარ
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
151692
კიკნაძე ნანა
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) სემინარი
9-17:00 --- 151690
ჯაფარიძე დავით
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) სემინარი
151792
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მაკროეკონომიკის საფუძვლები (SOS12505G1) სემინარი
10-18:00 251804
ბოგველიშვილი ვახტანგ
ტელემატიკის სისტემები (EET50705G1-LP) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- 251804
სისვაძე გიორგი
წარმოების მართვა და ოპტიმიზაცია (MAP25005G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-715
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 151532
თედეევი იულია
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) სემინარი
--- ---
2-10:00 --- 151529
ამანათაშვილი იასონი
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) სემინარი
--- 151793
კიწმარიშვილი ქეთევანი
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) სემინარი
151531
მოისწრაფიშვილი მზია
მენეჯმენტის ფსიქოლოგია (BMEFT-05) სემინარი
3-11:00 151792
არჩვაძე თეა
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) სემინარი
151520
ქელდიშვილი რევაზ
წარმატების სტრატეგია (BUA30405G2-LS) სემინარი
151533
თედეევი იულია
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) სემინარი
4-12:00 151530
შარაშენიძე ზაალი
მენეჯმენტის ფსიქოლოგია (BMEFT-05) სემინარი
151529
რუხაძე თამარი
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
151791
კიწმარიშვილი ქეთევანი
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) სემინარი
151534
თედეევი იულია
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) სემინარი
151519
გითოლენდია ბორისი
ტრანსპორტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA79905G1-LS) სემინარი
5-13:00 151519, 151520, 151520ა
ხითარიშვილი ნანა
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) ლექცია
6-14:00 151513
ზუბიაშვილი ლელა
სამრეწველო საწარმოთა ეკონომიკა და მენეჯმენტი (BUA38105G1) სემინარი
151530
მაისურაძე გიორგი
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) პრაქტიკული
151691
წულაია ანა
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) სემინარი
151691
კიკნაძე ნანა
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) სემინარი
151790, 151791
არჩვაძე თეა
მართვა მარტივად (BUA30305G2-LS) ლექცია
151692
ჯაფარიძე დავით
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) სემინარი
7-15:00 151513ა, 151513
ზუბიაშვილი ლელა
სამრეწველო საწარმოთა ეკონომიკა და მენეჯმენტი (BUA38105G1) ლექცია
---
8-16:00 151694
ბოჭოიძე ლელა
საერთაშორისო მენეჯმენტი (BFIEK05) სემინარი
--- 151693
აჩუაშვილი ნუნუ
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) სემინარი
151509, 151509ა
მაისურაძე გიორგი
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) ლექცია
--- 151694
ჯაფარიძე დავით
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) სემინარი
9-17:00 --- 251858, 251860, 251853
გოცირიძე რუსუდანი
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) (BCME007) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- 151690, 151692, 151691
წულაია ანა
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-717
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151531, 151533, 151532, 151534
გიგაური ინგა
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) ლექცია
--- --- --- ---
2-10:00 --- 151801, 151802, 151803, 151880
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151531
თედეევი იულია
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) სემინარი
151531
გიგაური ინგა
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) სემინარი
151690, 151691, 151692
ჯაფარიძე დავით
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) ლექცია
---
4-12:00 --- 151801, 151802
კალანდაძე იამზე
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
151693, 151695, 151694
ჯაფარიძე დავით
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) ლექცია
151692
წულაია ანა
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) სემინარი
5-13:00 --- 151522
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ენა ლოგისტებისათვის 3 (GERLOG305) პრაქტიკული.
151880
ქებურია ნინო 5642152
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) ლექცია
151892, 151890, 151891, 151893
დიდიშვილი ნინო
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) ლექცია
151740
კიწმარიშვილი ქეთევანი
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) ლექცია
6-14:00 151529, 151528, 151527, 151530
ჩინჩალაძე მაია
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA38805G1-LS) ლექცია
2517112
თედეევი იულია
რისკის და დაზღვევის მენეჯმენტი ტრანსპორტზე (RIM0005-LS) სემინარი
151880
ქებურია ნინო 5642152
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) პრაქტიკული
2517112
თედეევი იულია
რისკის და დაზღვევის მენეჯმენტი ტრანსპორტზე (RIM0005-LS) ლექცია
---
7-15:00 --- 151892, 151893, 151891, 151890
ლომიძე მარინე
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) ლექცია
151701, 151702
შარვაშიძე ავთანდილი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) ლექცია
151533, 151531, 151532, 151534
თედეევი იულია
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) ლექცია
151690
წულაია ანა
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) სემინარი
8-16:00 --- --- 151690, 151691
კილაძე თამარი
სამრეწველო და სატრანსპორტო ფირმის მარკეტინგი (SAMRSAT05) ლექცია
151891
ლომიძე მარინე
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) სემინარი
151528, 151527, 151529, 151530
დიდიშვილი ნინო
მენეჯმენტის ფსიქოლოგია (BMEFT-05) ლექცია
9-17:00 151840.2-5, 151860.2-5, 151802.2-5, 151803.2-5, 151870.2-5, 151801.2-5
ფშავლიშვილი ნინო
უცხოური ენა (გერმანული 1) (FLNG107-P) პრაქტიკული
151893
ლომიძე მარინე
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) სემინარი
151694
ზუბიაშვილი მარიამ
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) სემინარი
--- ---
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-697
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 151890
ლეჟავა ლეილა
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 --- 151860, 151870, 151840
ნიკვაშვილი ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
151520
კუპატაძე ნატალია
რკინიგზის ლიანდაგი (RAILW01) საკურსო
--- ---
4-12:00 151531, 151533, 151534, 151532
აჩუაშვილი ნუნუ
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) ლექცია
--- 151793, 151792
ქამხაძე თამარ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- 151840
ყურაშვილი თინა
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
151531, 151533, 151534, 151532
თელია გრიგოლ
გადაზიდვების ორანიზაცია და მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე (SOMRT05) ლექცია
--- 151522
გორშკოვი თეიმურაზი
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი (TRS11805D1-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 151807
ობგაძე თამაზ
Математика 1 (MAT01R8) лекция
151703, 151701, 151702
დუნდუა ალექსანდრე
მიკროპროცესორული ტექნიკის გამოყენების საფუძვლები ტრანსპორტზე (EET90405G1-LS) ლექცია
151893, 151880
გოცაძე მერაბ
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (EMPRE04) ლექცია
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 151891, 151893, 151892, 151890
სხვიტარიძე ქეთევან
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის - 1 (MAT0108-LP) ლექცია
--- 151501, 151502
მუხიგულაშვილი ნინო
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) ლექცია
---
9-17:00 --- --- --- --- 151840.1-5, 151860.1-5, 151891.1-5, 151892.1-5, 151803.1-5, 151870.1-5, 151890.1-5, 151801.1-5, 151802.1-5, 151880.1-5, 151893.1-5
ზერაგია დალი
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-695
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 151860
რეხვიაშვილი ციცინო
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
151791, 151790, 151792, 151793
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მაკროეკონომიკის საფუძვლები (SOS12505G1) ლექცია
--- 151607
ნოდია ამირან
Основы сервиса сухопутных транспортных средств (EET94505R1-LP) практич. Работа
---
3-11:00 --- --- --- 151524
ნოდია ამირან
Технические средства организации движения сухопутного транспорта (EET93205R2-LS) практич. Работа
151807
ქებურია ნინო 5642152
Грузинский язык -1 (GFLN107-P) лекция
4-12:00 --- 151890, 151891, 151892
გოცაძე მერაბ
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (EMPRE04) ლექცია
--- 151603, 151604
გოცაძე მერაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) ლექცია
151692, 151690, 151691
ნარიმანიშვილი პავლე
საერთაშორისო მენეჯმენტი (BFIEK05) ლექცია
151807
ქებურია ნინო 5642152
Грузинский язык -1 (GFLN107-P) практич. Работа
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 151880, 151860, 151870
მელაძე ვახტანგ
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
151702
ვეკუა თამაზ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
--- --- 151690, 151691, 151692
კიკნაძე ნანა
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) ლექცია
151840
ლეჟავა ლეილა
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
7-15:00 151807
ობგაძე თამაზ
Математика 1 (MAT01R8) практич. Работа
151792, 151793
ქვათაძე ზურაბ
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
151840, 151803
კალანდაძე იამზე
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
151530, 151529, 151527, 151528
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) ლექცია
8-16:00 --- --- --- 151870.1-5, 151890.1-5, 151803.1-5, 151891.1-5, 151892.1-5, 151802.1-5, 151893.1-5, 151801.1-5, 151840.1-5, 151860.1-5, 151880.1-5
ზერაგია დალი
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) ლექცია
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-581
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 151509ა
ელერდაშვილი ირმა
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 2 (EET76005G1) ლაბორატორიული
---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-632
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 251753
მჭედლიშვილი თამაზ
საზღვაო და სარკინიგზო ტერმინალების მექანიზაციის საშუალებები (MMSRT05) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 --- 151640
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლაბორატორიული
251753
მჭედლიშვილი თამაზ
საზღვაო და სარკინიგზო ტერმინალების მექანიზაციის საშუალებები (MMSRT05) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-658
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-657
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 151509
ქირია ვაჟა
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 1 (EET75905G1) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
9-17:00 --- 151509
ქირია ვაჟა
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 1 (EET75905G1) ლექცია
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-577
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 151740.1-5
შვანგირაძე მერაბ
საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოებში (SSSSAX05) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 151840.2-5
შვანგირაძე მერაბ
საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოებში (SSSSAX05) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-625
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 151509, 151640
ბუცხრიკიძე დავით
ნამზადების პროექტირება და წარმოება (DEPBP05) პრაქტიკული
--- --- 151640
შილაკაძე ვაჟა
მჭრელი იარაღები (CUTO005) ლექცია
--- ---
3-11:00 151640
შილაკაძე ვაჟა
მჭრელი იარაღები (CUTO005) პრაქტიკული
--- 151640
შილაკაძე ვაჟა
მასალების ჭრით დამუშავება (FMMDO05) პრაქტიკული
---
4-12:00 151509, 151640
ბუცხრიკიძე დავით
ნამზადების პროექტირება და წარმოება (DEPBP05) ლექცია
151640
შილაკაძე ვაჟა
მასალების ჭრით დამუშავება (FMMDO05) ლექცია
151509
მენთეშაშვილი ვაჟა
მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგია (TEENG05) ლექცია
151509
მენთეშაშვილი ვაჟა
მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგია (TEENG05) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 251846-1, 251846
მენთეშაშვილი ვაჟა
საინჟინრო კვლევის საფუძვლები (FUENR05GA1-LP) პრაქტიკული
151640
შილაკაძე ვაჟა
მასალების ჭრით დამუშავება (FMMDO05) ლაბორატორიული
---
7-15:00 --- --- 351802
თურმანიძე რაულ
მანქანათმშენებლობა (MECHE05) ლაბორატორიული
251858
მენთეშაშვილი ვაჟა
საინჟინრო კვლევის საფუძვლები (FUENR05GA1-LP) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-624 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 051720მ
შვანგირაძე მერაბ
ნაკეთის საერთო აწყობა ექსპლუატაცია (KHLDGZKHL) პრაქტიკული .
---
3-11:00 051720მ
შვანგირაძე მერაბ
ნაკეთის საერთო აწყობა ექსპლუატაცია (KHLDGZKHL) პრაქტიკული
051720მ
შვანგირაძე მერაბ
ნაკეთის საერთო აწყობა ექსპლუატაცია (KHLDGZKHL) პრაქტიკული.
051720მ
შვანგირაძე მერაბ
ნაკეთის საერთო აწყობა ექსპლუატაცია (KHLDGZKHL) პრაქტიკული..
051720მ
შვანგირაძე მერაბ
ნაკეთის საერთო აწყობა ექსპლუატაცია (KHLDGZKHL) პრაქტიკული...
---
4-12:00 ---
5-13:00 --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-328
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-643
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 151640
თურმანიძე რაულ
საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოებში (SSSSAX05) პრაქტიკული
--- 151840.1-5
შვანგირაძე მერაბ
საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოებში (SSSSAX05) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- --- 151740.2-5
შვანგირაძე მერაბ
საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოებში (SSSSAX05) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-704
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151670
უგრეხელიძე ირინე
სამრეწველო საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესები 1 (SSTEPR05) სემინარი
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-705
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 151513, 151513ა
ლურსმანაშვილი ლია
ქართული ნაციონალური კოსტუმი (MAP31205G1-LS) ლექცია
--- --- 151770
ნათბილაძე ნია
სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაციის საფუძვლები (SSS05) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 151513ა
ლურსმანაშვილი ლია
ქართული ნაციონალური კოსტუმი (MAP31205G1-LS) პრაქტიკული
--- --- 151513ა, 151513
ნათბილაძე ნია
სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაციის საფუძვლები (SSS05) ლექცია
---
7-15:00 --- --- --- 151513ა
ნათბილაძე ნია
სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაციის საფუძვლები (SSS05) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-703 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 0517126მ
მაჭარაშვილი რომანი
ფეხსაცმლის ნამზადის კერვის ტექნოლოგია (FEXNAM001) პრაქტიკული
0517126მ
კაპანაძე გიური
ფეხსაცმლის სამომხმარებლო თვისებების ხარისხის კონტროლი (fexsamo011) პრაქტიკული
--- --- 0517126მ
კაპანაძე გიური
ფეხსაცმლის სამომხმარებლო თვისებების ხარისხის კონტროლი (fexsamo011) პრაქტიკული.
---
2-10:00 0517126მ
შავლიაშვილი ლიანა
ჩექმისა და წაღის მოდელირება/კონსტრუირება (chkmqkon011) პრაქტიკული
0517126მ
ფირანიშვილი ბაჩუკი
ფეხსაცმლის დამზადების ტექნოლოგია (FEXDAMTEQ05) პრაქტიკული
---
3-11:00 0517126მ
ალოევა გულნარა
გობელინის ქსოვა (GOBQS011) პრაქტიკული...
---
4-12:00 0517126მ
სოხაძე მანანა
ტყავის აქსესუარების ტექნოლოგია (tyaqs001) პრაქტიკული
---
5-13:00 ---
6-14:00 0517126მ
ალოევა გულნარა
გობელინის ქსოვა (GOBQS011) პრაქტიკული
---
7-15:00 0517126მ
ალოევა გულნარა
გობელინის ქსოვა (GOBQS011) პრაქტიკული.
--- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-706
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 65001
ლურსმანაშვილი ლია
ტექსტილის ნაწარმის მხატვრულ-ინჟინერული დაგეგმარების ინტეგრაცია (ART14706GI) პრაქტიკული
66001
ლურსმანაშვილი ლია
გამოყენებითი ანტროპოლოგია და ბიომექანიკის საფუძვლები (ANTB106) ლაბორატორიული
--- 65001
ფხაკაძე ნანი
ტყავის ნაწარმის (ფეხსაცმლის) მხატვრულ ინჟინერული დაგეგმარების ინტეგრაცია (ART14806GI) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 66001
ლურსმანაშვილი ლია
გამოყენებითი ანტროპოლოგია და ბიომექანიკის საფუძვლები (ANTB106) ლექცია
--- --- 65001
ფხაკაძე ნანი
ტყავის ნაკეთობათა კონსტრუირება (ART14306GI) ლექცია
---
3-11:00 66001
ლურსმანაშვილი ლია
ტექსტილის ნაწარმის საწყისი ტექნოლოგიური დამუშავება (TPTPF06) ლექცია
66001
ფხაკაძე ნანი
ტექსტილის მასალათმცოდნეობა (TEXMA06) ლექცია
66001
ალოევა გულნარა
ქართული ეროვნული სამოსის დამუშავების ტრადიციული და თანამედროვე ტექნოლოგიები (MAP30306GI) პრაქტიკული
65001
ფხაკაძე ნანი
ტყავის ნაკეთობათა დამზადების ტექნოლოგია (ART14106GI) ლექცია
65001
ფხაკაძე ნანი
ტყავის ნაწარმის (ფეხსაცმლის) მხატვრულ ინჟინერული დაგეგმარების ინტეგრაცია (ART14806GI) ლექცია
---
4-12:00 --- 66001
ფხაკაძე ნანი
ტექსტილის მასალათმცოდნეობა (TEXMA06) ლაბორატორიული
66001
ფხაკაძე ნანი
ტექსტილის მასალათმცოდნეობა (TEXMA06) პრაქტიკული
66001
ფხაკაძე ნანი
სამოსის წარმოების თანამედროვე მანქანები და მათი პრაქტიკული გამოყენება (GMMPA06) ლექცია
---
5-13:00 151670
ლურსმანაშვილი ლია
ქართული ნაციონალური კოსტუმი (MAP31205G1-LS) სემინარი
151670
ლურსმანაშვილი ლია
ქართული ნაციონალური კოსტუმი (MAP31205G1-LS) ლექცია
--- 66001
ლურსმანაშვილი ლია
ტექსტილის ნაწარმის საწყისი ტექნოლოგიური დამუშავება (TPTPF06) ლაბორატორიული
66001
ფხაკაძე ნანი
სამოსის წარმოების თანამედროვე მანქანები და მათი პრაქტიკული გამოყენება (GMMPA06) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- 65001
გერგეშელიძე ლელა
ტყავის ნაკეთობათა დამზადების ტექნოლოგია (ART14106GI) პრაქტიკული
--- 66001
ალოევა გულნარა
ქართული ეროვნული სამოსის დამუშავების ტრადიციული და თანამედროვე ტექნოლოგიები (MAP30306GI) ლექცია
---
7-15:00 --- --- 151513
ლურსმანაშვილი ლია
ქართული ნაციონალური კოსტუმი (MAP31205G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 151513, 151513ა
ალოევა გულნარა
ქართული ხალხური რეწვა (GFOLK05) ლექცია
65001
ლურსმანაშვილი ლია
ტექსტილის ნაწარმის მხატვრულ-ინჟინერული დაგეგმარების ინტეგრაცია (ART14706GI) ლექცია
--- --- 151513ა
ალოევა გულნარა
ქართული ხალხური რეწვა (GFOLK05) პრაქტიკული
---
9-17:00 151513
ალოევა გულნარა
ქართული ხალხური რეწვა (GFOLK05) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-707
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 151770
უგრეხელიძე ირინე
სამრეწველო საწარმოთა მასალათმცოდნეობა 1 (SSMAS05) ლექცია
--- ---
3-11:00 151513
ბარამაშვილი თეა
საამკინძაო სარესტავრაციო ტექნოლოგიები (SSTEQ05) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 151513
ბარამაშვილი თეა
სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაციის საფუძვლები (SSS05) პრაქტიკული
--- --- 151770
უგრეხელიძე ირინე
სამრეწველო საწარმოთა მასალათმცოდნეობა 1 (SSMAS05) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- 151513
ბარამაშვილი თეა
საამკინძაო სარესტავრაციო ტექნოლოგიები (SSTEQ05) ლექცია
151670, 151770
ნათბილაძე ნია
სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაციის საფუძვლები (SSS05) ლექცია
--- ---
6-14:00 --- 351802
ნათბილაძე ნია
საწარმოო პროცესები (IP00005) ლექცია
--- ---
7-15:00 --- 151670
უგრეხელიძე ირინე
სამრეწველო საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესები 1 (SSTEPR05) ლექცია
--- 151670
ბარამაშვილი თეა
სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაციის საფუძვლები (SSS05) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- 151670
უგრეხელიძე ირინე
წიგნის ხელოვნების განვითარების ეტაპები (SDABP05) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- 151670
უგრეხელიძე ირინე
წიგნის ხელოვნების განვითარების ეტაპები (SDABP05) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-711 (სამხატვრო სახელოსნო)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 65001
გზირიშვილი ნინო
სამოსის მხატვრული მოდელირება (ART13606GI) პრაქტიკული
---
2-10:00 65001
გზირიშვილი ნინო
სამოსის მხატვრული მოდელირება (ART13606GI) ლექცია
--- 65001
გერგეშელიძე ლელა
ტყავის ნაკეთობათა კონსტრუირება (ART14306GI) ლაბორატორიული
--- 66001
გზირიშვილი ნინო
ტყავის ნაკეთობათა სპეც. კომპოზიცია (LPSPC06) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 66001
გზირიშვილი ნინო
ტექსტილის ნაწარმის სპეც. კომპოზიცია (SCTPR06) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-322
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1608, 1606, 1607
ქვარაია ირაკლი
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
--- --- 1712, 1715, 1714, 1713
გოგოლაძე ავთანდილ
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
1650, 1651, 1633
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
4-12:00 --- 1717, 1718, 1716, 1719
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
1652, 1645, 1646
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
1605, 1604, 1603
შილაკაძე მიხეილ
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
151704, 151740, 151780
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლექცია
5-13:00 1804, 1805, 1806, 1807
კვინიკაძე ზურაბ
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
--- 1713, 1715, 1712, 1714
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
1633, 1650, 1651
ხაჩიძე ნუგზარ
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
1711, 1708, 1709, 1710
ქარუმიძე ზეინაბ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
6-14:00 1675, 1670, 1665
გვიშიანი ზურაბ
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
--- 1717, 1718, 1716, 1719
ბერიძე ლიდა
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
1652, 1645, 1646
ხაჩიძე ნუგზარ
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
1632, 1631, 1630
ბეგიაშვილი ავთანდილ
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
---
7-15:00 1630, 1631, 1632
ხაჩიძე ნუგზარ
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
1631, 1630, 1632
ბეგიაშვილი ავთანდილ
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
--- --- 121821, 121881, 121831, 121812, 121871, 121811
ზორანიანი მარინა
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) (BCME007) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- 1506, 1508, 1509
შილაკაძე მიხეილ
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
---
9-17:00 --- --- 1702, 1700, 1703, 1701
დანელია ზურაბ
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-323
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1817, 1818, 1819, 1816
ასათიანი ლიანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
--- --- --- 1704, 1707, 1705, 1706
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
3-11:00 --- --- --- --- --- 1607, 1608, 1606
ბანეთიშვილი ლევან
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
4-12:00 1532, 1535, 1540
ხაჩიძე ნუგზარ
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
--- --- --- 1605, 1604, 1603
შეყრილაძე ირაკლი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
1607, 1608, 1606
შილაკაძე მიხეილ
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
5-13:00 --- 1665, 1675, 1670
შეყრილაძე ირაკლი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
151760, 151770
ქადარია იური
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლექცია
1603, 1604, 1605
ბზიავა კონსტანტინე
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
1708, 1709, 1710, 1711
გოგოლაძე ავთანდილ
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
---
6-14:00 1631, 1632, 1630
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
--- --- 151703, 151701, 151702
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლექცია
1651, 1633, 1650
მესტვირიშვილი შოთა
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
---
7-15:00 --- --- 1601, 1600, 1602
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
--- 1650, 1651, 1633
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის ეკოლოგია (ECW0101) ლექცია
---
8-16:00 151703, 151701, 151702
ჯიქიძე ლევან
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლექცია
1707, 1704, 1705, 1706
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
1531, 1526, 1525
ხაჩიძე ნუგზარ
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
1505, 1503, 1504
შილაკაძე მიხეილ
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
---
9-17:00 1717, 1718, 1719, 1716
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
1515, 1516, 1520
ხაჩიძე ნუგზარ
სამშენებლო მანქანები (BULMA05) ლექცია
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-327
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-660
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 151660
გოგოლი გიული
ცხოველური წარმოშობის ნედლეულიდან საკვები პროდუქტების წარმოების ზოგადი ტექნოლოგიის საფუძვლები (MAP10705G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 151517
კობახიძე ლერი
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- 151518
კობახიძე ლერი
წარმოების მენეჯმენტი (BUA70305G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- 151518
კობახიძე ლერი
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-664
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 151660
გუგულაშვილი გივი
მაცივარ დანადგარების დაპროექტების საფუძვლები (MAP11005G1-LP) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 151518ა
ისაკაძე თამაზ
მაცივარ დანადგარების დაპროექტების საფუძვლები (MAP11005G1-LP) პრაქტიკული
--- 151660
სულაძე სულხან
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
151660
გოლეთიანი გივი
კვების მრეწველობის საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (MAP10905G1-LPK) პრაქტიკული
151660
გუგულაშვილი გივი
მაცივარ დანადგარების დაპროექტების საფუძვლები (MAP11005G1-LP) ლექცია
---
4-12:00 151518, 151518ა
გოლეთიანი გივი
წარმოების მენეჯმენტი (BUA70305G1-LS) ლექცია
151660, 151760
მეგრელიძე თამაზი
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია
151518
გოლეთიანი გივი
კვების მრეწველობის საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (MAP10905G1-LPK) საკურსო
---
5-13:00 151660
მეგრელიძე თამაზი
სასურსათო ნედლეულის გადამამუშავებელი მოწყობილობანი (SANEGAM04) ლექცია
--- 151660
არჩვაძე ქეთევან
კვების პროდუქტების გაყინვის პროცესის თეორიული საფუძვლები (TFPTB05) ლექცია
--- 151518ა, 151518
გუგულაშვილი გივი
მაცივარ დანადგარების დაპროექტების საფუძვლები (MAP11005G1-LP) ლექცია
---
6-14:00 --- 151518ა, 151518
გოლეთიანი გივი
კვების მრეწველობის საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (MAP10905G1-LPK) ლექცია
151860
მეგრელიძე თამაზი
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია
--- ---
7-15:00 --- --- --- 151518
ტაბატაძე ლალი
კვების პროდუქტების ეკოლოგიის და ჰიგიენის საფუძვლები (MAP10405G1-LS) ლექცია
--- 151660
გუგულაშვილი გივი
სასურსათო ნედლეულის გადამამუშავებელი მოწყობილობანი (SANEGAM04) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 151760
ტაბატაძე ლალი
კვების პროდუქტების ეკოლოგიის და ჰიგიენის საფუძვლები (MAP10405G1-LS) პრაქტიკული
151518
გოლეთიანი გივი
კვების მრეწველობის საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (MAP10905G1-LPK) პრაქტიკული
--- --- --- ---
10-18:00 151660
გოლეთიანი გივი
კვების მრეწველობის საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (MAP10905G1-LPK) საკურსო
151518ა
გოლეთიანი გივი
კვების მრეწველობის საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (MAP10905G1-LPK) საკურსო
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-665
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 151660
კობახიძე ლერი
კვების პროდუქტების გაყინვის პროცესის თეორიული საფუძვლები (TFPTB05) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- 151518
ისაკაძე თამაზ
მაცივარ დანადგარების დაპროექტების საფუძვლები (MAP11005G1-LP) პრაქტიკული
151518ა
კობახიძე ლერი
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) პრაქტიკული
--- 151660
გუგულაშვილი გივი
სასურსათო ნედლეულის გადამამუშავებელი მოწყობილობანი (SANEGAM04) საკურსო
4-12:00 151517
ლაზარაშვილი ზურაბ
მარცვლეულისა და კომბინირებული საკვების გადამამუშვებელი ტექნოლოგიური მოწყობილობები (MAP11405G1-LS) პრაქტიკული
--- --- 151517
ლაზარაშვილი ზურაბ
პურის,მაკარონის და საკონდიტრო წარმოების ტექნოლოგია, ხარისხი და უვნებლობა (MAP12405G1-LS) პრაქტიკული
5-13:00 151517, 151518, 151518ა
ლაზარაშვილი ზურაბ
მარცვლეულისა და კომბინირებული საკვების გადამამუშვებელი ტექნოლოგიური მოწყობილობები (MAP11405G1-LS) ლექცია
112535
მილაშვილი მზია
საიუველირო ნაკეთობათა მხატვრული კონსტრუირება (ART20405G1-LS) პრაქტიკული
151860
სულაძე სულხან
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- 151760
სულაძე სულხან
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
151518ა, 151517
ლაზარაშვილი ზურაბ
პურის,მაკარონის და საკონდიტრო წარმოების ტექნოლოგია, ხარისხი და უვნებლობა (MAP12405G1-LS) ლექცია
151660
გუგულაშვილი გივი
ჰაერის ტექნოლოგიური კონდიცირების საფუძვლები (MAP11105G1-LP) პრაქტიკული
7-15:00 --- 151518ა
გოლეთიანი გივი
კვების მრეწველობის საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (MAP10905G1-LPK) პრაქტიკული
--- 151518ა
ლაზარაშვილი ზურაბ
მარცვლეულისა და კომბინირებული საკვების გადამამუშვებელი ტექნოლოგიური მოწყობილობები (MAP11405G1-LS) პრაქტიკული
151518ა
ლაზარაშვილი ზურაბ
პურის,მაკარონის და საკონდიტრო წარმოების ტექნოლოგია, ხარისხი და უვნებლობა (MAP12405G1-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- 151518
ტაბატაძე ლალი
კვების პროდუქტების ეკოლოგიის და ჰიგიენის საფუძვლები (MAP10405G1-LS) პრაქტიკული
---
9-17:00 151660
გოლეთიანი გივი
კვების მრეწველობის საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (MAP10905G1-LPK) ლექცია
--- --- --- ---
10-18:00 151760
ტაბატაძე ლალი
კვების პროდუქტების ეკოლოგიის და ჰიგიენის საფუძვლები (MAP10405G1-LS) ლექცია
151518
ლაზარაშვილი ზურაბ
მარცვლეულისა და კომბინირებული საკვების გადამამუშვებელი ტექნოლოგიური მოწყობილობები (MAP11405G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-659
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 151518ა
ლაზარაშვილი ზურაბ
სასურსათო ნედლეულის გადამამუშავებელი მოწყობილობანი (SANEGAM04) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- 151517, 151518, 151518ა
კობახიძე ლერი
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) ლექცია
151517
ქირია ვაჟა
მიკროპროცესორული ტექნიკა (MPT1308) ლაბორატორიული
151517, 151518ა, 151518
ქირია ვაჟა
მიკროპროცესორული ტექნიკა (MPT1308) ლექცია
--- ---
6-14:00 151660
გოგოლი გიული
ცხოველური წარმოშობის ნედლეულიდან საკვები პროდუქტების წარმოების ზოგადი ტექნოლოგიის საფუძვლები (MAP10705G1-LS) ლექცია
--- --- 151518
ქირია ვაჟა
მიკროპროცესორული ტექნიკა (MPT1308) ლაბორატორიული
--- ---
7-15:00 --- 151518ა
ქირია ვაჟა
მიკროპროცესორული ტექნიკა (MPT1308) ლაბორატორიული
--- --- ---
8-16:00 --- 151518ა
ლაზარაშვილი ზურაბ
სასურსათო ნედლეულის გადამამუშავებელი მოწყობილობანი (SANEGAM04) საკურსო
151518ა
კობახიძე ლერი
წარმოების მენეჯმენტი (BUA70305G1-LS) პრაქტიკული
151518ა
ლაზარაშვილი ზურაბ
სასურსათო ნედლეულის გადამამუშავებელი მოწყობილობანი (SANEGAM04) პრაქტიკული
--- 151660
გუგულაშვილი გივი
ჰაერის ტექნოლოგიური კონდიცირების საფუძვლები (MAP11105G1-LP) ლექცია
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-201ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 151740
გაჩეჩილაძე ავთანდილ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
151820.1-5
ზერაგია დალი
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 151513ა
ჩიტიძე ზაურ
მერქნის დამცავ-დეკორატიული საფარები (MAP21105G1-LP) პრაქტიკული
151870
რეხვიაშვილი ციცინო
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- 151803, 151840
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
--- ---
7-15:00 --- --- 151513, 151513ა
აბაიშვილი ვახტანგ
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) პრაქტიკული
151530
ამანათაშვილი იასონი
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) სემინარი
--- ---
8-16:00 --- --- 151513, 151513ა
აბაიშვილი ვახტანგ
ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) ლექცია
151801.3-5, 151860.3-5, 151880.3-5, 151802.3-5, 151890.3-5, 151870.3-5, 151891.3-5, 151893.3-5, 151803.3-5, 151840.3-5, 151892.3-5
ვადაჭკორია შოთა
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-203ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151670
ბალამწარაშვილი ზაური
სამრეწველო საწარმოთა მოწყობილობები (MAP20605G1-LPB) ლექცია
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 151746
ბაღათურია გურამი
Theoretical mechanics 2 (TEORMEQ2-05) Practical Work
--- 251753
ბალამწარაშვილი ზაური
მილსადენები და პნევმატური ტრანსპორტი (EET98605G1-LS) პრაქტიკული
4-12:00 151791
ქვათაძე ზურაბ
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
151670
ბალამწარაშვილი ზაური
სამრეწველო საწარმოთა მოწყობილობები (MAP20605G1-LPB) ლაბორატორიული
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 151891
ხარაშვილი მაია
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის - 1 (MAT0108-LP) პრაქტიკული
151801, 151802
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 151801
ქარდავა ნელი
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
--- 151893.6-5, 151891.6-5, 151892.6-5
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
---
9-17:00 --- --- --- 151891.6-5, 151892.6-5, 151893.6-5
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- 251753
ბალამწარაშვილი ზაური
მილსადენები და პნევმატური ტრანსპორტი (EET98605G1-LS) ლექცია
--- 0318.3-04, 0318.3-03, 351802, 351801, 351803, 0318.3-05, 0318.3/1, 0318.3-02, 351804
ძნელაძე რევაზ
აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები (ACAWR07) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-205ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151840, 151803
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 151790
ქვათაძე ზურაბ
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 151860, 151870
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- 151793
ქვათაძე ზურაბ
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 151820.1-5
ზერაგია დალი
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- 151802.5-5, 151840.5-5, 151891.5-5, 151803.5-5, 151880.5-5, 151860.5-5, 151890.5-5, 151892.5-5, 151893.5-5, 151801.5-5, 151870.5-5
რუხაძე რევაზ
პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) ლექცია
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-210ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 151892
ყორანაშვილი ირინე
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 151802
ქარდავა ნელი
უცხოური ენა (ინგლისური 1) (FLNE107-P) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- 151513ა
ჩიტიძე ზაურ
სამრეწველო საწარმოთა მოწყობილობების ექსპლუატაციისა და რემონტის საფუძვლები (MAP23005G1-LS) ლექცია
131803, 131804, 2018/9, 131801, 0318.3-03, 2018/8, 131802
ძნელაძე რევაზ
სწავლების მეთოდები (TMS0007) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- 151513ა
ჩიტიძე ზაურ
მერქნის დამცავ-დეკორატიული საფარები (MAP21105G1-LP) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- 151513ა
ჩიტიძე ზაურ
სამრეწველო საწარმოთა მოწყობილობების ექსპლუატაციისა და რემონტის საფუძვლები (MAP23005G1-LS) პრაქტიკული
--- 151892.5-5, 151893.5-5, 151801.5-5, 151840.5-5, 151870.5-5, 151803.5-5, 151880.5-5, 151890.5-5, 151802.5-5, 151860.5-5, 151891.5-5
რუხაძე რევაზ
პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-651
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 151620
თედორაძე რეზო
სატრანსპორტო ლოგისტიკის საფუძლები (TRLOGB05) ლექცია
151620
პეტრიაშვილი ლილი
საწარმოს რესურსების დაგეგმვა 1 (ERP1005) ლექცია
--- --- 151620
დობორჯგინიძე გიორგი
სასაწყობო სისტემების დაგეგმარება 2 (WHSP205) ლექცია
151620
თედორაძე რეზო
ეკონომიკა და მაკროლოგისტიკა (EMLOG05) ლექცია
3-11:00 151620
უგულავა თემურ
საწარმოს რესურსების დაგეგმვა 1 (ERP1005) ლაბორატორიული
--- --- 151620
დობორჯგინიძე გიორგი
სასაწყობო სისტემების დაგეგმარება 2 (WHSP205) ლაბორატორიული
4-12:00 151620
თედორაძე რეზო
სატრანსპორტო ლოგისტიკის საფუძლები (TRLOGB05) პრაქტიკული
--- --- 151620
თედორაძე რეზო
ეკონომიკა და მაკროლოგისტიკა (EMLOG05) პრაქტიკული
5-13:00 --- ---
6-14:00 151620
თედორაძე რეზო
ტექნიკური სისტემების სპეციფიკაციები (SPTS005) ლექცია
--- --- --- 151620
უგულავა თემურ
ტექნიკური სისტემების სპეციფიკაციები (SPTS005) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 251804
სისვაძე გიორგი
ტელემატიკის სისტემები (EET50705G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 251804
შანავა ზვიად
მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტი (SCM0005) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-567 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 010217
ქამხაძე თამარ
ლოჯისტიკური დანახარჯები გადაზიდვა/გადაყვანის დროს (LOJDANGAD05) პრაქტიკული...
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 010217
ქამხაძე თამარ
ლოჯისტიკური დანახარჯები გადაზიდვა/გადაყვანის დროს (LOJDANGAD05) პრაქტიკული..
---
7-15:00 010217
ქამხაძე თამარ
ლოჯისტიკური დანახარჯები გადაზიდვა/გადაყვანის დროს (LOJDANGAD05) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 010217
ბუთხუზი ნათია
სატვირთო გადაზიდვების მონიტორინგი (SATGADMON05) პრაქტიკული.
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-582
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-583
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 251746-1
მღებრიშვილი ხათუნა
სატრანსპორტო ლოგისტიკური კომპლექსები (TRLC205) ლექცია
--- ---
7-15:00 --- 251746
მღებრიშვილი ხათუნა
ავტომობილების ეკოლოგიურობის ანალიზი (ECOS205) პრაქტიკული
--- 251746
მღებრიშვილი ხათუნა
ავტომობილების ეკოლოგიურობის ანალიზი (ECOS205) ლექცია
---
8-16:00 251746-1
მღებრიშვილი ხათუნა
სატრანსპორტო ლოგისტიკური კომპლექსები (TRLC205) პრაქტიკული
--- --- 251746-1
მღებრიშვილი ხათუნა
საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტის ფუნქციონირების სამართლებრივი რეგულირება (SSTRSAM05) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-584
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151603.2-5
დიასამიძე ნუგზარ
საავტომობილო ძრავები (AUTEN05) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 151607
დიასამიძე ნუგზარ
Автомобильные двигатели (AUTENR5) лаборат.работа
--- 151603.1-5
დიასამიძე ნუგზარ
საავტომობილო ძრავები (AUTEN05) ლაბორატორიული
---
6-14:00 --- --- --- --- 151607
დიასამიძე ნუგზარ
Автомобильные двигатели (AUTENR5) лекция
---
7-15:00 --- --- --- --- 151503
დიასამიძე ნუგზარ
ავტომობილების დიაგნოსტიკა და ტექნიკური მომსახურება (ADTEM05) ლექცია
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

07-106
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

07-109
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 151503.1-5
დიასამიძე ნუგზარ
ავტომობილების დიაგნოსტიკა და ტექნიკური მომსახურება (ADTEM05) ლაბორატორიული
--- ---
6-14:00 --- --- 151524.2-5
ხმიადაშვილი ჯემალ
Диагностика и техническое обслуживание автомобиля (EET95205R1-LB) лаборат.работа
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 151503.2-5
დიასამიძე ნუგზარ
ავტომობილების დიაგნოსტიკა და ტექნიკური მომსახურება (ADTEM05) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
9-17:00 151524.1-5
ხმიადაშვილი ჯემალ
Диагностика и техническое обслуживание автомобиля (EET95205R1-LB) лаборат.работа
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-683
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 151603
ხმიადაშვილი ჯემალ
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) პრაქტიკული.
151602
ხმიადაშვილი ჯემალ
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) პრაქტიკული.
3-11:00 151504
ჩხეტია ირაკლი
სატრანსპორტო ლოგისტიკის ეკონომიკური და საინფორმაციო უზრუნველყოფა (SLESU05) ლექცია
151701, 151702
ფრიდონაშვილი დავითი
საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (MOT0205) ლექცია
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- 151504
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული.
--- 151524
ქართველიშვილი ვასილი
Основы наземно-транспортных перевозок (OSNPER05) практич. Работа
---
5-13:00 151504, 151503
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) ლექცია.
151601, 151602
ბოგველიშვილი ზურაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) ლექცია.
151502
ველიჯანაშვილი რევაზ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) პრაქტიკული.
--- 151607
ბოგველიშვილი ზურაბ
Основы безопасности движения сухопутного транспорта (EET94705R1-LP) ლექცია.
---
6-14:00 --- 251746-1
ბუთხუზი ნათია
საერთაშორისო და რეგიონალური ლოგისტიკა (INRL205) პრაქტიკული
151502, 151501
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) ლექცია.
151504
ჩხეტია ირაკლი
სატრანსპორტო ლოგისტიკის ეკონომიკური და საინფორმაციო უზრუნველყოფა (SLESU05) პრაქტიკული
151503
ველიჯანაშვილი რევაზ
საავტომობილო საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევები (SSSSH05) ლექცია
---
7-15:00 --- 251860, 251865, 251864
კვანტალიანი გულვერი
საინჟინრო კვლევის საფუძვლები (FUENR05GA1-LP) ლექცია
151603, 151604
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) ლექცია.
151504
ჯაჯანიძე ვალერი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) პრაქტიკული
251746
ლეკიაშვილი ვარლამი
ავტომობილის პროფილაქტიკური ოპერაციების სისტემა (APRANS05) ლექცია
8-16:00 251860, 251865, 251864
კვანტალიანი გულვერი
საინჟინრო კვლევის საფუძვლები (FUENR05GA1-LP) პრაქტიკული
151524
ბოგველიშვილი ზურაბ
Международные транспортные организации (EET96205R1-LSK) практич. Работа
--- 251746-1
მღებრიშვილი ხათუნა
საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტის ფუნქციონირების სამართლებრივი რეგულირება (SSTRSAM05) ლექცია
151503, 151504
ჯაჯანიძე ვალერი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) ლექცია.
351801
ლეკიაშვილი ვარლამი
საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტიურობის ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპები (STREFF05) ლექცია
9-17:00 151703, 151704
ფრიდონაშვილი დავითი
საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (MOT0205) ლექცია
251746
ველიჯანაშვილი რევაზ
საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ავტო-ტექნიკური და ტრასოლოგიური ექსპერტიზა (MVTRA05) ლექცია
---
10-18:00 --- --- 151602
ბოგველიშვილი ზურაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) პრაქტიკული.
151603, 151604
ბოგველიშვილი ზურაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) ლექცია.
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-689
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151602
ჩხეტია ირაკლი
ლოგისტიკური მენეჯმენტის საფუძლები (LOGM005) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 151502
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული.
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 151701
ფრიდონაშვილი დავითი
საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (MOT0205) პრაქტიკული
--- --- --- ---
5-13:00 --- 151702
ფრიდონაშვილი დავითი
საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (MOT0205) პრაქტიკული
151704
ფრიდონაშვილი დავითი
საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (MOT0205) პრაქტიკული
151603
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) საკურსო
151503
ჯაჯანიძე ვალერი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- 151706
ფრიდონაშვილი დავითი
Общий курс автотранспортных средств (EET94205R1-LP) лекция
151603
ფრიდონაშვილი დავითი
საავტომობილო ძრავები (AUTEN05) ლექცია
151501
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული.
251746-1
ბუთხუზი ნათია
საერთაშორისო და რეგიონალური ლოგისტიკა (INRL205) ლექცია
151524
ჩხეტია ირაკლი
Коммерческая деятельность на транспорте (EET93305R2-LSK) პრაქტიკული
7-15:00 --- 151703
ფრიდონაშვილი დავითი
საავტომობილო სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (MOT0205) პრაქტიკული
151503
ველიჯანაშვილი რევაზ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) პრაქტიკული.
--- ---
8-16:00 151501
ველიჯანაშვილი რევაზ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) პრაქტიკული.
151706
ფრიდონაშვილი დავითი
Общий курс автотранспортных средств (EET94205R1-LP) практич. Работа
251746
ფრიდონაშვილი დავითი
ავტომობილების თეორია (AVTTE05) ლექცია
151607
ბოგველიშვილი ზურაბ
Основы безопасности движения сухопутного транспорта (EET94705R1-LP) პრაქტიკული
251746
ფრიდონაშვილი დავითი
ავტომობილების თეორია (AVTTE05) პრაქტიკული
151501
ჯაჯანიძე ვალერი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) პრაქტიკული
9-17:00 251760
ირემაშვილი ხვიჩა
რელსი-თვალი დინამიკური სისტემის ურთიერთქმედების კვლევის მეთოდები (RELSI05) ლექცია
--- --- 151602
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) საკურსო
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-436 (სარკ. კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 051747შ/3
მორჩილაძე რომანი
ვაგონების ექსპლოატაციისა და რემონტის საფუძვლები (პრაქტიკა) 2 (PROC205) სასწავლო პრაქტიკა
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 051748შ/3
ხეთაგური გურამ
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის, წევის ელექტრული მანქანების და ელექტრული აპარატების ექსპლოატაციისა და რემონტის საფუძვლები (პრაქტიკა) 2 (PRQR205) სასწავლო პრაქტიკა
3-11:00 --- 151706
პატურაშვილი მეგი
Общий курс железнодорожных транспортных средств (MOT01R5) практич. Работа
--- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 051747შ/3
მორჩილაძე რომანი
ვაგონების კონსტრუქციული მოწყობის საფუძვლები (ზოგადი კურსი) 2 (PRAB205) ლექცია
051748აშ/3
ბალიაშვილი ანტონ
მუდმივი დენის საკონტაქტო ქსელის მოწყობის საფუძვლები (2 ნაწილი) (PRGP205) ლექცია
--- ---
6-14:00 151607
თელია გრიგოლ
Основы сухопутных транспортных перевозок (EET94605R-LPK) лекция
--- ---
7-15:00 151607
ქართველიშვილი ვასილი
Основы сухопутных транспортных перевозок (EET94605R-LPK) лекция.
--- --- 251758
მესხიძე ზაზა
რკინიგზის საექსპლუატაციო მუშაობის მათემატიკური მოდელირება (MMR6205) პრაქტიკული
---
8-16:00 251858, 251846-1, 251846
ქენქაძე პეტრე
სარკინიგზო და სხვა სახის ტრანსპორტის ურთიერთქმედება და ჩქაროსნული მაგისტრალები (EET90405G2-LP) ლექცია
--- 251846-1, 251846
შარაშენიძე სერგო
სარკინიგზო და სხვა სახის ტრანსპორტის ურთიერთქმედება და ჩქაროსნული მაგისტრალები (EET90405G2-LP) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-437
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-441
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 051747შ/3
პატურაშვილი მეგი
ვაგონების მუხრუჭების ექსპლოატაციისა და რემონტის საფუძვლები (პრაქტიკა) 2 (PROB205) სასწავლო პრაქტიკა
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 251758
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მართვა , ავტომატიზაცია და ელექტრომოძრავი შემადგენლობა ასინქრონული ამძრავით (EET90805G2-LP) ლექცია
--- ---
6-14:00 --- --- --- 251758
მესხიძე ზაზა
რკინიგზის საექსპლუატაციო მუშაობის მათემატიკური მოდელირება (MMR6205) ლექცია
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 351801
შარვაშიძე ავთანდილი
სარკინიგზო ვაგონების და ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მოწყობილობების კონსტრუქციული გაუმჯობესების, რემონტისა და ტექნიკური მომსახურების მეთოდების პრობლემების კვლევა (EET91505G2-L) ლექცია
--- 251758
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მართვა , ავტომატიზაცია და ელექტრომოძრავი შემადგენლობა ასინქრონული ამძრავით (EET90805G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- 251758
შარვაშიძე ავთანდილი
ვაგონების კონსტრუირება, გაანგარიშება და ინდივიდუალური რესურსის მართვა ექსპლუატაციაში (EET91105G1-LP) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- 251858
შარაშენიძე სერგო
სარკინიგზო და სხვა სახის ტრანსპორტის ურთიერთქმედება და ჩქაროსნული მაგისტრალები (EET90405G2-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- 251758
მორჩილაძე რომანი
ვაგონების კონსტრუირება, გაანგარიშება და ინდივიდუალური რესურსის მართვა ექსპლუატაციაში (EET91105G1-LP) ლექცია.
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-442
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 151504
თელია გრიგოლ
რკინიგზის ექსპლუატაციის ლოგისტიკური საფუძვლები (TRS11105G1-LK) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 --- 151524
მორჩილაძე ჯემალი
Коммерческая деятельность на транспорте (EET93305R2-LSK) Курсовой проект
--- --- ---
4-12:00 --- 151504, 151503
ქენქაძე პეტრე
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) ლექცია
--- 151503
კოტრიკაძე ტარიელი
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული
151602, 151601
შარვაშიძე ავთანდილი
ვაგონების მოწყობილობა და წარმოების საფუძვლები (EET91005G1-LP) ლექცია
---
5-13:00 151703
პატურაშვილი მეგი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) პრაქტიკული
151503, 151504
ქენქაძე პეტრე
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) ლექცია
151524
ქენქაძე პეტრე
Коммерческая деятельность на транспорте (EET93305R2-LSK) лекция
151702
პატურაშვილი მეგი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) პრაქტიკული
151502, 151501
მესხიძე ზაზა
რკინიგზის სადგურები და კვანძები (RSJ2705) ლექცია
151524
ქენქაძე პეტრე
Основы сухопутных пассажирских перевозок (EET95405R1-LP) лекция
6-14:00 151504
თელია გრიგოლ
რკინიგზის ექსპლუატაციის ლოგისტიკური საფუძვლები (TRS11105G1-LK) საკურსო
151527
დიდებაშვილი ბეჟან
გადაზიდვების ორანიზაცია და მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე (SOMRT05) პრაქტიკული
151602
გოგიშვილი დავით
ვაგონების მოწყობილობა და წარმოების საფუძვლები (EET91005G1-LP) პრაქტიკული
151607
დიდებაშვილი ბეჟან
Основы сухопутных транспортных перевозок (EET94605R-LPK) практич. Работа
--- ---
7-15:00 151701
პატურაშვილი მეგი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) პრაქტიკული
251758
ბალიაშვილი ანტონ
ვაგონების კონსტრუირება, გაანგარიშება და ინდივიდუალური რესურსის მართვა ექსპლუატაციაში (EET91105G1-LP) პრაქტიკული
151780
პატურაშვილი მეგი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) პრაქტიკული
--- 151501
კოტრიკაძე ტარიელი
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული
8-16:00 --- 151704, 151703
შარვაშიძე ავთანდილი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) ლექცია
151601
გოგიშვილი დავით
ვაგონების მოწყობილობა და წარმოების საფუძვლები (EET91005G1-LP) პრაქტიკული
151502
კოტრიკაძე ტარიელი
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული
--- 151603
კოტრიკაძე ტარიელი
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-444
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151531
დიდებაშვილი ბეჟან
გადაზიდვების ორანიზაცია და მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე (SOMRT05) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 151603, 151604
თელია გრიგოლ
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) ლექცია
151502
დიდებაშვილი ბეჟან
რკინიგზის სადგურები და კვანძები (RSJ2705) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 151602, 151601
თელია გრიგოლ
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) ლექცია
--- 151704
პატურაშვილი მეგი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) პრაქტიკული
--- 151533
დიდებაშვილი ბეჟან
გადაზიდვების ორანიზაცია და მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე (SOMRT05) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 151524
დიდებაშვილი ბეჟან
Основы сухопутных пассажирских перевозок (EET95405R1-LP) практич. Работа
151502, 151501
ქენქაძე პეტრე
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) ლექცია
7-15:00 151501
დიდებაშვილი ბეჟან
რკინიგზის სადგურები და კვანძები (RSJ2705) პრაქტიკული
--- 151502, 151501
ქენქაძე პეტრე
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) ლექცია
151532
დიდებაშვილი ბეჟან
გადაზიდვების ორანიზაცია და მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე (SOMRT05) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 151706
შარვაშიძე ავთანდილი
Общий курс железнодорожных транспортных средств (MOT01R5) лекция
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 151601
კოტრიკაძე ტარიელი
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-447 (სარკ. კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 051748შ/3
აფციაური თეიმურაზ
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის წევის ელექტრული მანქანების და ელექტრული აპარატების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRBA205) ლექცია
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 051746შ/3
შალამბერიძე რევაზ
რკინიგზის ლიანდაგის სარემონტო წარმოება (პრაქტიკა) (PRTR005) სასწავლო პრაქტიკა
--- --- ---
4-12:00 --- --- 151501
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობა (EET92205G1-LS) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- --- --- 051746შ/3
შალამბერიძე რევაზ
ლიანდაგის დათვალიერება (პრაქტიკა) (PRVT005) სასწავლო პრაქტიკა
6-14:00 --- 051747შ/3
ალადაშვილი ქართლოს
ვაგონების მუხრუჭების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRAC205) ლექცია
--- 151501, 151502
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
საგარდამქმნელო ტექნიკური საშუალებები ტრანსპორტზე (EET92605G1-LP) ლექცია
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 151501
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
საგარდამქმნელო ტექნიკური საშუალებები ტრანსპორტზე (EET92605G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-448 (სარკ. კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 151502
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
საგარდამქმნელო ტექნიკური საშუალებები ტრანსპორტზე (EET92605G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 151502
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობა (EET92205G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- --- --- 151501, 151502
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობა (EET92205G1-LS) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-433 (სარკ. კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 051748აშ/3
ბესიაშვილი ციცინო
მუდმივი დენის წევის ქვესადგურის მოწყობილობის ექსპლოატაცუიისადა რემონტის საფუძვლები(პრაქტიკა) 2 (PRGS205) სასწავლო პრაქტიკა
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 051748აშ/3
ბესიაშვილი ციცინო
მუდმივი დენის საკონტაქტო ქსელის მოწყობილობების ექსპლოატაციის და რემონტის საფუძვლები (პრაქტიკა) 2 (PRGR205) სასწავლო პრაქტიკა
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 051748აშ/3
ბესიაშვილი ციცინო
მუდმივი დენის წევის ქვესადგურის მოწყობის საფუძვლები (2 ნაწილი) (PRTA205) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 051748აშ/3
ბესიაშვილი ციცინო
მუდმივი დენის წევის ქვესადგურის მოწყობის საფუძვლები (2 ნაწილი) (PRTA205) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-728
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 051749შ/3
იობიძე დალი
გადასარბენებზე სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების (სცბ) მოწყობილობათა ექსპლოატაციისა და რემონტის საფუძვლები (პრაქტიკა) 2 (PREC205) სასწავლო პრაქტიკა
--- --- --- ---
3-11:00 051748შ/3
აფციაური თეიმურაზ
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მექანიკური ნაწილის და ავტომუხრუჭების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRAT205) ლექცია
--- --- 151602
პაპასკირი მურთაზი
მართვის ავტომატიზირებული სისტემები ტრანსპორტზე (MAS0205) პრაქტიკული
---
4-12:00 151603
პაპასკირი მურთაზი
მართვის ავტომატიზირებული სისტემები ტრანსპორტზე (MAS0205) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 151701
დუნდუა ალექსანდრე
მიკროპროცესორული ტექნიკის გამოყენების საფუძვლები ტრანსპორტზე (EET90405G1-LS) სემინარი
--- 151601, 151602
პაპასკირი მურთაზი
მართვის ავტომატიზირებული სისტემები ტრანსპორტზე (MAS0205) ლექცია
---
6-14:00 151604
პაპასკირი მურთაზი
მართვის ავტომატიზირებული სისტემები ტრანსპორტზე (MAS0205) პრაქტიკული
151603, 151604
პაპასკირი მურთაზი
მართვის ავტომატიზირებული სისტემები ტრანსპორტზე (MAS0205) ლექცია
--- ---
7-15:00 --- --- --- 151601
პაპასკირი მურთაზი
მართვის ავტომატიზირებული სისტემები ტრანსპორტზე (MAS0205) პრაქტიკული
151607
მუხიგულაშვილი ნინო
Основы сервиса сухопутных транспортных средств (EET94505R1-LP) лекция
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 251758
მუხიგულაშვილი ნინო
სარკინიგზო ავტომატიკის დისპეტჩერული სისტემები და ტექნიკური დიაგნოსტირება (SADSTD05) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-727 (სარკ. კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 051747შ/3
დოდელია გიორგი
საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტის ტექნიკური ექსპლოატაციის წესები (PRTI005) ლექცია
2-10:00 051747შ/3
ყორანაშვილი ირინე
უცხო ენა (ინგლისური) Elementary 3 (PREL305) პრაქტიკული
051746შ/3
ყორანაშვილი ირინე
უცხო ენა (ინგლისური) Elementary 3 (PREL305) პრაქტიკული
051748შ/3
ხეთაგური გურამ
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მექანიკური ნაწილის და ავტომუხრუჭების ექსპლუატაციისა და რემონტის საფუძბლები 2 (PRGS 205) სასწავლო პრაქტიკა
--- ---
3-11:00 --- --- 051746შ/3
დოდელია გიორგი
საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტის ტექნიკური ექსპლოატაციის წესები (PRTI005) ლექცია
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- 051748შ/3
ყორანაშვილი ირინე
უცხო ენა (ინგლისური) Elementary 3 (PREL305) პრაქტიკული
--- --- 051748აშ/3
დოდელია გიორგი
საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტის ტექნიკური ექსპლოატაციის წესები (PRTI005) ლექცია
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- 051749შ/3
ყორანაშვილი ირინე
უცხო ენა (ინგლისური) Elementary 3 (PREL305) პრაქტიკული
051749შ/3
დოდელია გიორგი
საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტის ტექნიკური ექსპლოატაციის წესები (PRTI005) ლექცია
--- --- 051748შ/3
დოდელია გიორგი
საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტის ტექნიკური ექსპლოატაციის წესები (PRTI005) ლექცია
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- 051748აშ/3
ყორანაშვილი ირინე
უცხო ენა (ინგლისური) Elementary 3 (PREL305) პრაქტიკული
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-673
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1575
რურუა ნუგზარ
რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია (CRWT101) ლექცია
--- 151880
კუპატაძე ნატალია
ტრანსპორტის ინჟინერიის საფუძვლები (ET93705G2) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 151520ა
კუპატაძე ნატალია
რკინიგზის ლიანდაგი (RAILW01) საკურსო
--- --- 151520ა.2-5
მაისურაძე ნათელა
ხიდების მოვლა-შენახვა (AC33705G2) ლაბორატორიული
--- ---
5-13:00 --- --- --- --- 121781
კვანტალიანი გულვერი
ლიანდაგის მონიტორინგი, სარკინიგზო მტყუნებები და მდგომარეობის შეფასება (LIMONSH01) ლექცია
6-14:00 --- 1575
რურუა ნუგზარ
რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია (CRWT101) პრაქტიკული
--- 1570.1-1
მაისურაძე ნათელა
ხიდების ექსპლოატაციის საფუძვლები (EQSAF01) ლაბორატორიული
---
7-15:00 --- --- --- 151519
მაისურაძე ნათელა
ხიდების მოვლა-შენახვა (AC33705G2) ლაბორატორიული
251760, 251765
ირემაშვილი ხვიჩა
ტრანსპორტის და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედება და ნარჩენების მართვა (TRINFR05) ლექცია
---
8-16:00 121783
პაპუაშვილი თენგიზ
საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია (RRAM101) ლექცია
121881
შალამბერიძე რევაზ
არსებული რკინიგზების მოდერნიზაცია და გაძლიერება (არჩევითი) (MSERW01) სასწავლო პრაქტიკა
--- 251865, 251860, 251864
მაისურაძე ბორისი
სისტემური მიდგომის საფუძვლები ხელოვნური ნაგებობების დაპროექტებისადმი (AAC34405G2) ლექცია.
251765, 251760
კუპატაძე ნატალია
ტრანსპორტის და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედება და ნარჩენების მართვა (TRINFR05) პრაქტიკული
---
9-17:00 131803
მაისურაძე ბორისი
საგზაო ინფრასტრუქტურაში მესამე ათასწლეულის შესაბამი ტექნოლოგიების შექმნის მეთოდოლოგიური საფუძვლები (MBTTM05) ლექცია
--- --- 151520ა.2-5
მაისურაძე ნათელა
გვირაბების მოვლა-შენახვა (AAC33905G2) ლაბორატორიული
---
10-18:00 121781
კვანტალიანი გულვერი
მატარებლის მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა რთულ პირობებში (TTSDC01) ლექცია
121882
ჭურაძე კონსტანტინე
საქალაქო მიწისქვეშა ნაგებობები და მეტროპოლიტენი (AC45401G1) საკურსო
--- --- ---
11-19:00 --- 121883
ჩუბინიძე გიორგი
საავტომობილო გზების დაპროექტება რთულ პირობებში (DHDT101) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-676
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 121783
ჭურაძე კონსტანტინე
სატრანსპორტო კვანძები და მაგისტრალები (AC44501G1) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 151519, 151520ა
დათუკიშვილი გივი
ხიდების მოვლა-შენახვა (AC33705G2) ლექცია
---
4-12:00 --- --- 151520, 151519, 151520ა
ყურაშვილი აბესალომი
გვირაბების მოვლა-შენახვა (AAC33905G2) ლექცია
--- --- ---
5-13:00 --- 251864, 251860, 251865
მაისურაძე ბორისი
სისტემური მიდგომის საფუძვლები ხელოვნური ნაგებობების დაპროექტებისადმი (AAC34405G2) ლექცია
151519
ყურაშვილი აბესალომი
გვირაბების მოვლა-შენახვა (AAC33905G2) ლაბორატორიული
--- --- 121782
დათუკიშვილი გივი
დიდმალიანი ხიდების მშენებლობა და გამოკვლევაგამოცდის თანამედროვე მეთოდები (DXMGTM01) ლექცია
6-14:00 1565
ყურაშვილი აბესალომი
სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) პრაქტიკული
--- --- --- 151520
ყურაშვილი აბესალომი
გვირაბების მოვლა-შენახვა (AAC33905G2) ლაბორატორიული
7-15:00 251760, 251765
მაისურაძე ბორისი
სისტემური მიდგომის საფუძვლები ხელოვნური ნაგებობების დაპროექტებისადმი (AAC34405G2) ლექცია
--- --- 121882
გრძელიშვილი მარინა
საქალაქო მიწისქვეშა ნაგებობები და მეტროპოლიტენი (AC45401G1) ლექცია
121782
კორგანოვი ალექსანდრე
დიდმალიანი ხიდების მშენებლობა და გამოკვლევაგამოცდის თანამედროვე მეთოდები (DXMGTM01) საკურსო
8-16:00 --- --- 121882
მაისურაძე ბორისი
დიდმალიანი რკინაბეტონის ხიდები (DBRCB01) ლექცია
--- --- 1570
დათუკიშვილი გივი
ხიდების ექსპლოატაციის საფუძვლები (EQSAF01) ლექცია
9-17:00 1570
კორგანოვი ალექსანდრე
ხიდების ექსპლოატაციის საფუძვლები (EQSAF01) პრაქტიკული
251760, 251765
ჭურაძე კონსტანტინე
სისტემური მიდგომის საფუძვლები ხელოვნური ნაგებობების დაპროექტებისადმი (AAC34405G2) სემინარი
251765, 251760
ყურაშვილი აბესალომი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და სტიქიური მოვლენები (AAC34505G2) პრაქტიკული
151520ა.1-5
ყურაშვილი აბესალომი
გვირაბების მოვლა-შენახვა (AAC33905G2) ლაბორატორიული
151520ა
მაისურაძე ნათელა
ხიდების მოვლა-შენახვა (AC33705G2) პრაქტიკული
10-18:00 121782
კორგანოვი ალექსანდრე
დიდმალიანი ხიდების მშენებლობა და გამოკვლევაგამოცდის თანამედროვე მეთოდები (DXMGTM01) სასწავლო პრაქტიკა
121782
ჭურაძე კონსტანტინე
საქალაქო მიწისქვეშა ნაგებობები და მეტროპოლიტენი (AC45401G1) საკურსო
351803
მაისურაძე ბორისი
XXI საუკუნის სატრან­სპორტო მშენებლობის პრობლემები (PRTRC05) ლექცია
121782
ჭურაძე კონსტანტინე
საქალაქო მიწისქვეშა ნაგებობები და მეტროპოლიტენი (AC45401G1) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 121782
გრძელიშვილი მარინა
საქალაქო მიწისქვეშა ნაგებობები და მეტროპოლიტენი (AC45401G1) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-681
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 151520ა.1-5
თაქთაქიშვილი მანანა
ხიდების მოვლა-შენახვა (AC33705G2) ლაბორატორიული
--- ---
5-13:00 --- --- 251864, 251860, 251865
მოისწრაფიშვილი მანანა
პროექტის მენეჯმენტი საგზაო ინჟინერიაში (BUA79805G1) ლექცია
--- --- ---
6-14:00 --- 251860, 251865, 251864
მოისწრაფიშვილი მანანა
პროექტის მენეჯმენტი საგზაო ინჟინერიაში (BUA79805G1) პრაქტიკული
1570.2-1
თაქთაქიშვილი მანანა
ხიდების ექსპლოატაციის საფუძვლები (EQSAF01) ლაბორატორიული
--- ---
7-15:00 251760
ირემაშვილი ხვიჩა
რელსი-თვალი დინამიკური სისტემის ურთიერთქმედების კვლევის მეთოდები (RELSI05) პრაქტიკული
121881
რურუა ნუგზარ
ლიანდაგის გაანგარიშებები სიმტკიცეზე და მდგრადობაზე (AAC43901G1-LPK) საკურსო
--- 121783
ბეჟანიშვილი მალხაზი
დამეწყვრითი პროცესები საავტომობილო გზებზე (AAC44201G1-LP) ლექცია
121883
ელოშვილი ნანა
საავტომობილო გზების დაპროექტება რთულ პირობებში (DHDT101) სასწავლო პრაქტიკა
---
8-16:00 121881
კუპატაძე თორნიკე
არსებული რკინიგზების მოდერნიზაცია და გაძლიერება (არჩევითი) (MSERW01) ლექცია
--- 121881
რურუა ნუგზარ
ლიანდაგის გაანგარიშებები სიმტკიცეზე და მდგრადობაზე (AAC43901G1-LPK) ლექცია
121883
ჩუბინიძე გიორგი
საავტომობილო გზების დაპროექტება რთულ პირობებში (DHDT101) ლექცია
---
9-17:00 121881
რურუა ნუგზარ
ლიანდაგის გაანგარიშებები სიმტკიცეზე და მდგრადობაზე (AAC43901G1-LPK) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- 121881, 121882, 121883
მაისურაძე ბორისი
ხელოვნური ნაგებობების ადგილის შერჩევისადმი სისტემური მიდგომა (SACAC01 ) ლექცია
121781
კვანტალიანი გულვერი
ჩქაროსნული და სპეციალიზებული რკინიგზები (HQSPRK) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-556
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 151513
უგრეხელიძე ირინე
შრიფტის მხატვრული კულტურა ბეჭდვით ხელოვნებაში (SHMXK05) პრაქტიკული
--- --- ---