საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აუდიტორიები

 

01-206
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 121742
შარიქაძე ვალერიან
ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების დაგეგმვა ზღვრული ტარიფების გათვალისწინებით (MRHDP01) ლექცია
2-10:00 --- 1531
მარგალიტაძე იუნონა
ბიზნეს–დაგეგმვა ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაში (BPL0201) პრაქტიკული
--- 1531
ახვლედიანი ალექსანდრე
ეკონომიკურ-სტატისტიკური მეთოდები და მოდელები მართვის პროცესში (GPINV01) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- 1532
დალაქიშვილი გიორგი
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა (DGNHA01) პრაქტიკული
1530
გოგოლაძე ავთანდილ
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) პრაქტიკული
1531
ახვლედიანი ალექსანდრე
ეკონომიკურ-სტატისტიკური მეთოდები და მოდელები მართვის პროცესში (GPINV01) ლექცია
--- 121742
შარიქაძე ვალერიან
ჰიდროენერგეტიკული დარგის განვითარების დაგეგმვა ზღვრული ტარიფების გათვალისწინებით (MRHDP01) პრაქტიკული
4-12:00 1530
ზალიკაშვილი გიორგი
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (UGHST01) ლექცია
1690
საყვარელიძე ამირან
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
--- 1530
ხაზალია კონსტანტინე
ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) საკურსო
121742
ხაზალია კონსტანტინე
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის ეკონომიკური ეფექტიანობის კრიტერიუმები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში (CHMEC01) ლექცია
5-13:00 1430
ზალიკაშვილი გიორგი
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
1431
ახვლედიანი გიორგი
ფინანსები, კრედიტები და საბანკო საქმე პროექტირების პროცესში (DGNHB01) ლექცია
1532
ახვლედიანი ალექსანდრე
საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (წყალარინებისა და წყალქვეშა სამუშაოები) (SINS201) ლექცია
1530.1-1
ნარიმანიძე ნინა
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიული
6-14:00 1430
ზალიკაშვილი გიორგი
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (UGHST01) ლექცია
1431
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის დასაბუთების ეკონომიკური საფუძვლები (DHEC201) საკურსო
1430
ახვლედიანი გიორგი
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (UGHST01) პრაქტიკული
1432
ახვლედიანი გიორგი
საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (წყალარინებისა და წყალქვეშა სამუშაოები) (SINS201) საკურსო
1530
ყალაბეგიშვილი მირიან
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლექცია
7-15:00 121743
ნარიმანიძე ნინა
სამდინარო სანაოსნო გზების მშენებლობა (CHNEL01) პრაქტიკული
1431
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის დასაბუთების ეკონომიკური საფუძვლები (DHEC201) ლექცია
1532
საყვარელიძე ამირან
სანაოსნო გზები და ნავსადგურები (WPORT01) ლექცია
1532
ქადარია იური
მდინარეთა შესართავი უბნების საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (MOUTH01) პრაქტიკული
1532
ქადარია იური
მდინარეთა შესართავი უბნების საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (MOUTH01) ლექცია
8-16:00 1531
ახვლედიანი ალექსანდრე
ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) ლექცია
1432
ქადარია იური
მდინარეთა შესართავი უბნების საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (MOUTH01) პრაქტიკული
121742
დალაქიშვილი გიორგი
ჰ/ტ მშენებლობის წარმოება თანამედვე ტექნოლოგიების გამოყენებით (HTCMM01) ლექცია
--- --- 1530
ხაზალია კონსტანტინე
ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) ლექცია
9-17:00 --- 121743
ქადარია იური
სანაპირო არეებისა და მდინარეთა შესართავი უბნების ჰიდროდინამიკა (MOUTA01) ლექცია
---
10-18:00 1531
ახვლედიანი ალექსანდრე
ფინანსები, კრედიტები და საბანკო საქმე პროექტირების პროცესში (DGNHB01) პრაქტიკული
121741
კოხრეიძე ნინო
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა დაპროექტება 1 (DCHS101) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- 121742
მარგალიტაძე იუნონა
საინვესტიციო პროექტები ჰიდროენერგეტიკაში (INHPR01) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- 121741
კოხრეიძე ნინო
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა დაპროექტება 1 (DCHS101) საკურსო
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-222
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 1431
ახვლედიანი ალექსანდრე
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- --- 1530
საყვარელიძე ამირან
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სეისმომედეგობა (PHSS0201) ლექცია
--- ---
3-11:00 --- --- --- 1530
დალაქიშვილი გიორგი
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა მშენებლობის წარმოება (PHS0201) ლექცია
---
4-12:00 --- 1532
გოგოლაძე ავთანდილ
ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (გემსაშენი და გემსარემონტო ქარხნები, დამხმარე ნაგებობები). (PORT201) ლექცია
1430
ყალაბეგიშვილი მირიან
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლექცია
1532
კოდუა მანონი
კონტინენტალური შელფის ნაგებობები (CONT201) ლექცია
--- 121743
კოდუა მანონი
სანავსადგურო და კონტინენტალური შელფის ნაგებობათა მშენებლობა 1 (PORA101) ლექცია
5-13:00 1431
დალაქიშვილი გიორგი
ჰ/ტ მშენებლობის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MTHC201) ლექცია
1530
ახვლედიანი გიორგი
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (UGHST01) პრაქტიკული
1532
მარგალიტაძე იუნონა
საქართველოს საპორტო მშენებლობის პერსპექტიული დაგეგმარება და ინვესტირება (GPINS01) ლექცია
6-14:00 1531
დალაქიშვილი გიორგი
ჰ/ტ მშენებლობის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MTHC201) ლექცია
1432
საყვარელიძე ამირან
საზღვაო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SEISM01) ლექცია
1532
გოგოლაძე ავთანდილ
ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (გემსაშენი და გემსარემონტო ქარხნები, დამხმარე ნაგებობები). (PORT201) პრაქტიკული
1530
გოგოლაძე ავთანდილ
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) საკურსო
1531
ხაზალია კონსტანტინე
ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის დასაბუთების ეკონომიკური საფუძვლები (DHEC201) საკურსო
7-15:00 1531
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) საკურსო
1430
ახვლედიანი ალექსანდრე
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა მშენებლობის წარმოება (PHS0201) პრაქტიკული
1432
გოგოლაძე ავთანდილ
ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (გემსაშენი და გემსარემონტო ქარხნები, დამხმარე ნაგებობები). (PORT201) ლექცია
--- 1431
მარგალიტაძე იუნონა
ბიზნეს–დაგეგმვა ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაში (BPL0201) ლექცია
8-16:00 1532
დალაქიშვილი გიორგი
საშენი მასალები საზღვაო ჰიდრომშენებლობაში (SBMAT 01) ლექცია
--- 1430
საყვარელიძე ამირან
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სეისმომედეგობა (PHSS0201) ლექცია
1432
კოდუა მანონი
ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (გემსაშენი და გემსარემონტო ქარხნები, დამხმარე ნაგებობები). (PORT201) საკურსო
1431
მარგალიტაძე იუნონა
ბიზნეს–დაგეგმვა ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაში (BPL0201) პრაქტიკული
9-17:00 1532
საყვარელიძე ამირან
სანაოსნო გზები და ნავსადგურები (WPORT01) პრაქტიკული
1432
კოდუა მანონი
ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (გემსაშენი და გემსარემონტო ქარხნები, დამხმარე ნაგებობები). (PORT201) პრაქტიკული
121742
მარგალიტაძე იუნონა
საინვესტიციო პროექტები ჰიდროენერგეტიკაში (INHPR01) ლექცია
--- 1431
მარგალიტაძე იუნონა
ჰ/ტ დარგის განვითარების დაგეგმვა და მარკეტინგი (PMHD201) პრაქტიკული
10-18:00 --- 121743
კოდუა მანონი
სანავსადგურო და კონტინენტალური შელფის ნაგებობათა მშენებლობა 1 (PORA101) პრაქტიკული
121741
საყვარელიძე ამირან
კაშხლების სეისმომედეგობაზე ანგარიში (SSHST01) ლექცია
1432
კოდუა მანონი
კონტინენტალური შელფის ნაგებობები (CONT201) ლექცია
---
11-19:00 --- --- 121743
კოხრეიძე ნინო
სამდინარო სანაოსნო გზების მშენებლობა (CHNEL01) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-224
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1431
თოფურია მარინე
ჰიდრორესურსებით სარგებლობა და ჰ/ტ მშენებლობა (HRHE201) ლექცია
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 1531
თოფურია მარინე
ჰიდრორესურსებით სარგებლობა და ჰ/ტ მშენებლობა (HRHE201) ლექცია
--- --- --- ---
6-14:00 1530
თოფურია მარინე
საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) ლექცია
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 1530
თოფურია მარინე
საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) საკურსო
---
8-16:00 121741
თოფურია მარინე
ნაგებობათა ჰიდრავლიკა (სპეცკურსი, ტალღური მოძრაობები წყალსაცავებში, სწრაფდენებში, გამთანაბრებელ რეზერვუარებში და არხებში) (WWHST01) ლექცია
--- --- --- 121741
თოფურია მარინე
ნაგებობათა ჰიდრავლიკა (სპეცკურსი, ტალღური მოძრაობები წყალსაცავებში, სწრაფდენებში, გამთანაბრებელ რეზერვუარებში და არხებში) (WWHST01) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- 121743
თოფურია მარინე
ნაგებობათა ჰიდრავლიკა (სპეცკურსი, თავისუფალი ზედაპირის მქონე წყლის ნაკადების გაანგარიშებათა მეთოდები) (STHYD01) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- 121743
თოფურია მარინე
ნაგებობათა ჰიდრავლიკა (სპეცკურსი, თავისუფალი ზედაპირის მქონე წყლის ნაკადების გაანგარიშებათა მეთოდები) (STHYD01) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-226
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1531
დალაქიშვილი გიორგი
ჰ/ტ მშენებლობის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MTHC201) პრაქტიკული
--- 1531
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰესების ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST2201) ლექცია
--- 121741
ახვლედიანი გიორგი
კლდოვანი ქანების მექანიკა და მასივის დაძაბული მდგომარეობა (RMMSS01) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- 1430.1-1
ნარიმანიძე ნინა
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიული
1431
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰესების ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST2201) საკურსო
1530
დალაქიშვილი გიორგი
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა მშენებლობის წარმოება (PHS0201) პრაქტიკული
121741
ახვლედიანი გიორგი
კლდოვანი ქანების მექანიკა და მასივის დაძაბული მდგომარეობა (RMMSS01) ლექცია
3-11:00 --- 1531
მარგალიტაძე იუნონა
ჰ/ტ დარგის განვითარების დაგეგმვა და მარკეტინგი (PMHD201) პრაქტიკული
1431
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰესების ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST2201) ლექცია
---
4-12:00 1431
დალაქიშვილი გიორგი
ჰ/ტ მშენებლობის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MTHC201) პრაქტიკული
1431
მარგალიტაძე იუნონა
ჰ/ტ დარგის განვითარების დაგეგმვა და მარკეტინგი (PMHD201) ლექცია
--- 1531
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰესების ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST2201) საკურსო
--- 121741
საყვარელიძე ამირან
კაშხლების სეისმომედეგობაზე ანგარიში (SSHST01) პრაქტიკული
5-13:00 1532
გოგოლაძე ავთანდილ
ნავსადგურები და სანავსადგურო ნაგებობები (გემსაშენი და გემსარემონტო ქარხნები, დამხმარე ნაგებობები). (PORT201) საკურსო
1430
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) პრაქტიკული
1432
ახვლედიანი ალექსანდრე
საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (წყალარინებისა და წყალქვეშა სამუშაოები) (SINS201) ლექცია
1432
კოდუა მანონი
კონტინენტალური შელფის ნაგებობები (CONT201) საკურსო
1531
ხაზალია კონსტანტინე
ჰიდროენერგეტიკული მშენებლობის დასაბუთების ეკონომიკური საფუძვლები (DHEC201) ლექცია
1531
მარგალიტაძე იუნონა
ჰ/ტ დარგის განვითარების დაგეგმვა და მარკეტინგი (PMHD201) ლექცია
6-14:00 --- 1432
კოდუა მანონი
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
1531
ნარიმანიძე ნინა
ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) პრაქტიკული
1531
ახვლედიანი ალექსანდრე
ფინანსები, კრედიტები და საბანკო საქმე პროექტირების პროცესში (DGNHB01) ლექცია
1432
საყვარელიძე ამირან
სანაოსნო გზები და ნავსადგურები (WPORT01) პრაქტიკული
7-15:00 1532
დალაქიშვილი გიორგი
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა (DGNHA01) ლექცია
--- 1431
ახვლედიანი გიორგი
ფინანსები, კრედიტები და საბანკო საქმე პროექტირების პროცესში (DGNHB01) პრაქტიკული
1531
მარგალიტაძე იუნონა
ბიზნეს–დაგეგმვა ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაში (BPL0201) ლექცია
--- 1432
საყვარელიძე ამირან
სანაოსნო გზები და ნავსადგურები (WPORT01) ლექცია
8-16:00 1530
ნარიმანიძე ნინა
ჰიდროელექტროსადგურები 2 (HPP0201) პრაქტიკული
--- 1532
კოდუა მანონი
კონტინენტალური შელფის ნაგებობები (CONT201) საკურსო
121742
ნარიმანიძე ნინა
ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის ეკონომიკური ეფექტიანობის კრიტერიუმები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში (CHMEC01) პრაქტიკული
1430
ახვლედიანი ალექსანდრე
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა მშენებლობის წარმოება (PHS0201) ლექცია
1532
საყვარელიძე ამირან
საზღვაო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა სეისმომედეგობა (SEISM01) ლექცია
9-17:00 1451
ინაშვილი ირმა
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
121743
ქადარია იური
სანაპირო არეებისა და მდინარეთა შესართავი უბნების ჰიდროდინამიკა (MOUTA01) პრაქტიკული
1532
ახვლედიანი გიორგი
საზღვაო ჰიდროტექნიკური მშენებლობის წარმოება (წყალარინებისა და წყალქვეშა სამუშაოები) (SINS201) საკურსო
--- 1432
ქადარია იური
მდინარეთა შესართავი უბნების საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (MOUTH01) ლექცია
10-18:00 1532.1-1
დალაქიშვილი გიორგი
საშენი მასალები საზღვაო ჰიდრომშენებლობაში (SBMAT 01) ლაბორატორიული
--- --- 1430
კოხრეიძე ნინო
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) საკურსო
--- ---
11-19:00 --- 121743
კოდუა მანონი
სანავსადგურო და კონტინენტალური შელფის ნაგებობათა მშენებლობა 1 (PORA101) საკურსო
121742
დალაქიშვილი გიორგი
ჰ/ტ მშენებლობის წარმოება თანამედვე ტექნოლოგიების გამოყენებით (HTCMM01) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-212
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 1451
ბზიავა კონსტანტინე
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) საკურსო
--- ---
2-10:00 --- 1450
ნოზაძე მანანა
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) პრაქტიკული
--- 1451.1-1
ბზიავა კონსტანტინე
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლაბორატორიული
--- 1451
ცინაძე ზაალ
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
3-11:00 --- 1550
ცინაძე ზაალ
სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) პრაქტიკული
--- 1451.2-1
ბზიავა კონსტანტინე
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლაბორატორიული
--- ---
4-12:00 --- 1551
ნოზაძე მანანა
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) საკურსო
1450
ხატიური ხათუნა
ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) პრაქტიკული
131751
გორდეზიანი ქეთევან
გარემო და მდგრადი განვითარება (ENSLD04) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 1550
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) პრაქტიკული
1450
ბზიავა კონსტანტინე
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) საკურსო
--- 1550
ბზიავა კონსტანტინე
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) საკურსო
---
6-14:00 1555
მესტვირიშვილი შოთა
აირმომარაგება (GAZSU01) პრაქტიკული
1450
გორდეზიანი ქეთევან
ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) საკურსო
1550
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცხელი წყალმომარაგების სისტემები (SPEHW01) პრაქტიკული
--- 131751
გორდეზიანი ქეთევან
წყლის რესურსების მოდელირება (WRMOD01GA1-LP) პრაქტიკული
1555.2-1
მესტვირიშვილი შოთა
აირმომარაგება (GAZSU01) ლაბორატორიული
7-15:00 1545
მესტვირიშვილი შოთა
გაზმომარაგების სისტემებში არსებული ხელსაწყო დანადგარები და რეჟიმები (INS2 101) ლექცია
121751
ბზიავა კონსტანტინე
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა I (SET0101) ლექცია
1555
მეფარიშვილი ნანი
შენობათა ცხელი წყლით მომარაგება (BUWAS01) ლექცია
1551
გორდეზიანი ქეთევან
ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) პრაქტიკული
1545
მესტვირიშვილი შოთა
გაზმომარაგების სისტემებში არსებული ხელსაწყო დანადგარები და რეჟიმები (INS2 101) საკურსო
8-16:00 1555
ჩიტიაშვილი გიორგი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
--- 121751
გვიშიანი ზურაბ
წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების პროექტირების საფუძვლები და მენეჯმენტი (PMDWS01) ლექცია
--- 121756
მესტვირიშვილი შოთა
ნახშირწყალბადოვანი გაზების წვის თეორია (COMB001) ლექცია
---
9-17:00 --- 1555
მესტვირიშვილი შოთა
აირმომარაგება (GAZSU01) ლექცია
1450.2-1
ბზიავა კონსტანტინე
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლაბორატორიული
--- 1545
მესტვირიშვილი შოთა
გაზმომარაგების სისტემებში არსებული ხელსაწყო დანადგარები და რეჟიმები (INS2 101) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- 121756
მესტვირიშვილი შოთა
გათბობის, ჰაერის კონდიცირებისა და გაზმომა-რაგების ავტომატური მართვის სისტემებში გამოყენებული ენერგიის სახეები. (ENER001) ლექცია
1551
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცხელი წყალმომარაგების სისტემები (SPEHW01) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- 121751
ბზიავა კონსტანტინე
წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საექსპლუატაციო პროცესების მოდელირება მართვა და ლოგისტიკა (RWSLO01) ლექცია
121751
ბზიავა კონსტანტინე
წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საექსპლუატაციო პროცესების მოდელირება მართვა და ლოგისტიკა (RWSLO01) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-218
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1450
ნოზაძე მანანა
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) საკურსო
--- --- --- 1550
გორდეზიანი ქეთევან
ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) პრაქტიკული
4-12:00 1551
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) პრაქტიკული
1450.1-1
ბზიავა კონსტანტინე
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლაბორატორიული
--- --- 1550.1-1
ბზიავა კონსტანტინე
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლაბორატორიული
1451
ნოზაძე მანანა
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) საკურსო
5-13:00 1450, 1451
გვიშიანი ზურაბ
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) ლექცია
1550
გორდეზიანი ქეთევან
ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) საკურსო
1451
ხატიური ხათუნა
ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) საკურსო
--- 1551
გორდეზიანი ქეთევან
ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) საკურსო
---
6-14:00 1450, 1451
ნაჭყებია ვაჟა
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) ლექცია
--- 1451, 1450
გვიშიანი ზურაბ
ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) ლექცია
--- 1551, 1550
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყალსადენ–კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია (EWSS101) ლექცია
---
7-15:00 1550, 1551
ნაჭყებია ვაჟა
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) ლექცია
1551
გვიშიანი ზურაბ
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
1550
გვიშიანი ზურაბ
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
--- 1455
ჩიტიაშვილი გიორგი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) პრაქტიკული
1455
ჩიტიაშვილი გიორგი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
8-16:00 121751
ნაჭყებია ვაჟა
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სატუმბი სადგურები (PUMWS01) ლექცია
1551.2-1
ბზიავა კონსტანტინე
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლაბორატორიული
1551, 1550
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
შენობების სანტექნიკური მოწყობილობები. ცხელი წყალმომარაგების სისტემები (SPEHW01) ლექცია
131702
სოსელია გურამი
ბუნებრივი წყლების მიღება და დამუშავება (NWIPE01) ლექცია
1550.2-1
ბზიავა კონსტანტინე
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლაბორატორიული
1555
ჩიტიაშვილი გიორგი
შენობების საინჟინრო სისტემების ექსპლუატაცია (OESB001) ლექცია
9-17:00 1555.1-1
მესტვირიშვილი შოთა
აირმომარაგება (GAZSU01) ლაბორატორიული
1551.1-1
ბზიავა კონსტანტინე
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლაბორატორიული
121751
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საიმედობა (RWSUS01) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- 1551
ბზიავა კონსტანტინე
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) საკურსო
121751
ბზიავა კონსტანტინე
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა I (SET0101) ლაბორატორიული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-209
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 121753
დავითაშვილი ალექსანდრე
წყლის სისტემების მოდელირება (WSIMO01) ლექცია
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- 121753
დავითაშვილი ალექსანდრე
წყლის სისტემების მოდელირება (WSIMO01) საკურსო
---
3-11:00 --- --- 131751
დავითაშვილი ალექსანდრე
გარემო და მდგრადი განვითარება (ENSLD04) ლექცია
--- 121753
დავითაშვილი ალექსანდრე
წყლის სისტემების მოდელირება (WSIMO01) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- 131751
დავითაშვილი ალექსანდრე
წყლის რესურსების მოდელირება (WRMOD01GA1-LP) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- --- 1450
დავითაშვილი ალექსანდრე
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
--- 121753
ინაშვილი ირმა
წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა (WYL3901) ლექცია
---
6-14:00 121753
ინაშვილი ირმა
მდინარის აუზის მენეჯმენტი (WASHM01) ლექცია
--- --- 121753
ინაშვილი ირმა
წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა (WYL3901) საკურსო
121753
ინაშვილი ირმა
წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა (WYL3901) პრაქტიკული
---
7-15:00 121753
ინაშვილი ირმა
მდინარის აუზის მენეჯმენტი (WASHM01) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-304
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-305
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1440
უგულავა ლიანა
ბეტონის და რკინაბეტონის ტექნოლოგია (TCARC01) საკურსო
--- 1610.2-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
---
3-11:00 --- 1707, 1709.2-1
ზერაგია დალი
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
1440
უგულავა ლიანა
ბეტონის და რკინაბეტონის ტექნოლოგია (TCARC01) ლექცია
--- 1611.2-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
121732
ჩიქოვანი არჩილ
ბეტონმცოდნეობის სპეცკურსი (BETMCOD01) პრაქტიკული
4-12:00 1440
უგულავა ლიანა
ბეტონის და რკინაბეტონის ტექნოლოგია (TCARC01) პრაქტიკული
1704.3-1, 1709, 1780.3-1, 1708
რუხაძე რევაზ
პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) პრაქტიკული
--- 6705.1-6
ჩიქოვანი არჩილ
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
5-13:00 1716, 1717
თელია ქეთევან
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
1706, 1709.2-1, 1704.2-1, 1707.1-1
ზერაგია დალი
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
1713
ზაალიშვილი ნინო
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
1600, 1603, 1601, 1602
ჩიქოვანი არჩილ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
--- 121732
ჩიქოვანი არჩილ
ბეტონმცოდნეობის სპეცკურსი (BETMCOD01) ლექცია
6-14:00 1612.1-1
ლეჟავა ხათუნა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
6704.2-6
გოცაძე დალი
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
1440
გოცაძე დალი
ბეტონისა და რკინაბეტონის საწარმოთა დაპროექტება (PCRCA01) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 1615.2-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
121732
გოცაძე დალი
ინერტული მასალები და დანამატები საშენი მასალების ტექნოლოგიაში (IMATE01) ლექცია
6706.2-6
გოცაძე დალი
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
1608.2-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1690
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
1617, 1618, 1619, 1616
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
8-16:00 --- 121732
გოცაძე დალი
მასალების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ექსპერიმენტული შესწავლის მეთოდები (MEIPM01) ლაბორატორიული
121732
გოცაძე დალი
ინერტული მასალები და დანამატები საშენი მასალების ტექნოლოგიაში (IMATE01) პრაქტიკული
1609.2-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
--- 1690
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
9-17:00 --- --- 121732
გოცაძე დალი
მასალების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების ექსპერიმენტული შესწავლის მეთოდები (MEIPM01) ლექცია
1613.1-1
ლეჟავა ხათუნა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
--- ---
10-18:00 --- --- --- 1614.1-1
ლეჟავა ხათუნა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-306
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 121732
ტურძელაძე მალხაზ
საშენი მასალების და ნაკეთობების დამამზადებელი აღჭურვილობები (PFBMF01) ლექცია
2-10:00 1440
ესაძე თამარ
მოსაპირკეთებელი, თბოსაიზოლაციო და ჰიდროსაიზოლაციო მასალები (FRAHM01) ლექცია
1604.2-1
ნარეკლიშვილი თეა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
--- 1540
ნადირაძე ანზორ
ბეტონისა და რკინაბეტონის საწარმოთა დაპროექტება (PCRCA01) პრაქტიკული
---
3-11:00 1607.1-1
ჩიქოვანი არჩილ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
--- --- 6706, 6705, 6704
ჩიქოვანი არჩილ
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლექცია
1540
ტურძელაძე მალხაზ
ბეტონის და რკინაბეტონის ტექნოლოგია (TCARC01) პრაქტიკული
4-12:00 1606.1-1
ჩიქოვანი არჩილ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1605.2-1
ნარეკლიშვილი თეა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
--- 1600.1-1
ჩიქოვანი არჩილ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
--- 1440
ტურძელაძე მალხაზ
ბეტონისა და რკინაბეტონის საწარმოთა დაპროექტება (PCRCA01) საკურსო
5-13:00 1602.1-1
ჩიქოვანი არჩილ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1601.2-1
ნარეკლიშვილი თეა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1790
გერასიმოვი ალექსი
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
1545
მეფარიშვილი ნანი
ენერგოაუდიტი და ენერგომენეჯმენტი (ENER101) ლექცია
1617.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1440
ტურძელაძე მალხაზ
ბეტონისა და რკინაბეტონის საწარმოთა დაპროექტება (PCRCA01) ლექცია
6-14:00 1603.1-1
ჩიქოვანი არჩილ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1540
ტურძელაძე მალხაზ
ბეტონისა და რკინაბეტონის საწარმოთა დაპროექტება (PCRCA01) საკურსო
1605, 1607, 1604, 1606
ჩიქოვანი არჩილ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
---
7-15:00 121751
გვიშიანი ზურაბ
წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების პროექტირების საფუძვლები და მენეჯმენტი (PMDWS01) პრაქტიკული
1540
ტურძელაძე მალხაზ
ბეტონის და რკინაბეტონის ტექნოლოგია (TCARC01) საკურსო
1540
ესაძე თამარ
მოსაპირკეთებელი, თბოსაიზოლაციო და ჰიდროსაიზოლაციო მასალები (FRAHM01) ლექცია
1702, 1712
ზაალიშვილი ნინო
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
--- 1440
ჩიქოვანი არჩილ
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
8-16:00 1610, 1608, 1609, 1611
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
1540
ტურძელაძე მალხაზ
ბეტონისა და რკინაბეტონის საწარმოთა დაპროექტება (PCRCA01) ლექცია
1618.2-1
გოცაძე დალი
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1616.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
1540
ტურძელაძე მალხაზ
ბეტონის და რკინაბეტონის ტექნოლოგია (TCARC01) ლექცია
9-17:00 --- 1540
ესაძე თამარ
მოსაპირკეთებელი, თბოსაიზოლაციო და ჰიდროსაიზოლაციო მასალები (FRAHM01) პრაქტიკული
1619.2-1
გოცაძე დალი
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლაბორატორიული
121742, 121741, 121756, 121751, 121732
კვესელავა ირინა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 121732
ტურძელაძე მალხაზ
საშენი მასალების და ნაკეთობების დამამზადებელი აღჭურვილობები (PFBMF01) პრაქტიკული
121712, 121731, 121711, 121722, 121721
ზორანიანი მარინა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-308
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 121756
მესტვირიშვილი შოთა
გაზმომარაგების სპეციალური კურსი (SPCCS01) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 1445
მესტვირიშვილი შოთა
გაზმომარაგების სისტემებში არსებული ხელსაწყო დანადგარები და რეჟიმები (INS2 101) ლექცია
4-12:00 --- 1445
მესტვირიშვილი შოთა
გაზმომარაგების სისტემებში არსებული ხელსაწყო დანადგარები და რეჟიმები (INS2 101) პრაქტიკული
1455
გრძელიშვილი მამული
ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენება გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემებში. (AUT0101) პრაქტიკული
--- 1455
მეფარიშვილი ნანი
სპციალური დანიშნულების ნაგებობების საინჟინრო მოწყობილობები (ESES101) ლექცია
1455
მეფარიშვილი ნანი
ლიფტები და შენობების ენერგომომარაგება (EBUS101) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- 1455
გრძელიშვილი მამული
ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენება გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემებში. (AUT0101) ლექცია
6-14:00 --- --- 1545
კოპალიანი ალექსი
სათავსის თბური რეჟიმი (STOR001) ლექცია
--- ---
7-15:00 1555
ფორჩხიძე ივანე
ვენტილაცია და ჰაერის კონდიცირება (AIRCN01) ლექცია
1545
დენისოვა ირინა
ენერგოაუდიტი და ენერგომენეჯმენტი (ENER101) პრაქტიკული
121751
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების საიმედობა (RWSUS01) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 121756
მესტვირიშვილი შოთა
ნახშირწყალბადოვანი გაზების წვის თეორია (COMB001) პრაქტიკული
1555
მეფარიშვილი ნანი
შენობათა ცხელი წყლით მომარაგება (BUWAS01) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 121756
მეფარიშვილი ნანი
ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენება თბომომარაგებაში. თბური ტუმბოები. (UTIL001) საკურსო
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-309
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 1555
მეფარიშვილი ნანი
სპციალური დანიშნულების ნაგებობების საინჟინრო მოწყობილობები (ESES101) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- --- --- 121756
გრძელიშვილი მამული
ჭავლების თეორია. შენობის საჰაერო და თბური რეჟიმი. (TEOR001) ლექცია
4-12:00 --- --- --- --- --- 121756
გრძელიშვილი მამული
ჭავლების თეორია. შენობის საჰაერო და თბური რეჟიმი. (TEOR001) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- 1545
კოპალიანი ალექსი
სათავსის თბური რეჟიმი (STOR001) პრაქტიკული
--- --- 1445
კოპალიანი ალექსი
სათავსის თბური რეჟიმი (STOR001) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- --- --- --- 1445
კოპალიანი ალექსი
სათავსის თბური რეჟიმი (STOR001) ლექცია
7-15:00 --- --- 1445
გრძელიშვილი მამული
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
1555
მეფარიშვილი ნანი
ლიფტები და შენობების ენერგომომარაგება (EBUS101) პრაქტიკული
1445
მეფარიშვილი ნანი
ენერგოაუდიტი და ენერგომენეჯმენტი (ENER101) ლექცია
---
8-16:00 --- 121756
მესტვირიშვილი შოთა
გაზმომარაგების სპეციალური კურსი (SPCCS01) ლექცია
--- 1555
მეფარიშვილი ნანი
ლიფტები და შენობების ენერგომომარაგება (EBUS101) ლექცია
---
9-17:00 --- 121756
კუჭუხიძე დიმიტრი
გათბობის, ჰაერის კონდიცირებისა და გაზმომა-რაგების ავტომატური მართვის სისტემებში გამოყენებული ენერგიის სახეები. (ENER001) პრაქტიკული
--- 121756
გრძელიშვილი მამული
შენობათა მიკროკლიმატის სპეციალური კურსი (SPEC001) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 121756
გრძელიშვილი მამული
შენობათა მიკროკლიმატის სპეციალური კურსი (SPEC001) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-318
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 1445
მესტვირიშვილი შოთა
გაზმომარაგების სისტემებში არსებული ხელსაწყო დანადგარები და რეჟიმები (INS2 101) საკურსო
1555
კუჭუხიძე დიმიტრი
ვენტილაცია (VENTI01) ლექცია
---
2-10:00 --- --- --- 1445
მაჭავარიანი ევტიხი
განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) ლექცია
--- 121756
მეფარიშვილი ნანი
ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენება თბომომარაგებაში. თბური ტუმბოები. (UTIL001) ლექცია
3-11:00 --- --- --- 1445
მაჭავარიანი ევტიხი
განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) საკურსო
1555
კუჭუხიძე დიმიტრი
ვენტილაცია (VENTI01) საკურსო
---
4-12:00 1545
კუჭუხიძე დიმიტრი
განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) საკურსო
--- --- 1445
დენისოვა ირინა
ენერგოაუდიტი და ენერგომენეჯმენტი (ENER101) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 1545
კუჭუხიძე დიმიტრი
განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) პრაქტიკული
--- 1445
მაჭავარიანი ევტიხი
განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) პრაქტიკული
1455
მეფარიშვილი ნანი
სპციალური დანიშნულების ნაგებობების საინჟინრო მოწყობილობები (ESES101) პრაქტიკული
1545
ფორჩხიძე ივანე
ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) ლექცია
6-14:00 --- 1455
კუჭუხიძე დიმიტრი
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- 1545
დენისოვა ირინა
ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) საკურსო
1545
კუჭუხიძე დიმიტრი
განახლებადი ენერგიით გათბობა (HEA1201) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- --- 121656
კუჭუხიძე დიმიტრი
გათბობის, ჰაერის კონდიცირებისა და გაზმომა-რაგების ავტომატური მართვის სისტემებში გამოყენებული ენერგიის სახეები. (ENER001) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 1545
დენისოვა ირინა
ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) პრაქტიკული
1455
მეფარიშვილი ნანი
ლიფტები და შენობების ენერგომომარაგება (EBUS101) ლექცია
1555
დენისოვა ირინა
ვენტილაცია და ჰაერის კონდიცირება (AIRCN01) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 1555
დენისოვა ირინა
ვენტილაცია და ჰაერის კონდიცირება (AIRCN01) საკურსო
1555
მეფარიშვილი ნანი
სპციალური დანიშნულების ნაგებობების საინჟინრო მოწყობილობები (ESES101) ლექცია
121656
კუჭუხიძე დიმიტრი
გათბობის, ჰაერის კონდიცირებისა და გაზმომა-რაგების ავტომატური მართვის სისტემებში გამოყენებული ენერგიის სახეები. (ENER001) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-320
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-300
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1716.1-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
--- 1715.1-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
--- ---
3-11:00 1701.2-1
მშვიდობაძე ია
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
1719.2-1
გიორგიშვილი ოლღა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
1706.2-1
მშვიდობაძე ია
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 --- 1705.2-1
გოგიჩაიშვილი იამზე
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
1790
მშვიდობაძე ია
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
1714.1-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
1717.2-1
გიორგიშვილი ოლღა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
---
5-13:00 --- 1710.1-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
--- 1709.1-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
1704.2-1
მშვიდობაძე ია
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
---
6-14:00 --- 1713.2-1
გოგიჩაიშვილი იამზე
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
1707.2-1
მშვიდობაძე ია
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
1712.1-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
1718.1-1
მშვიდობაძე ია
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
---
7-15:00 --- 1703.2-1
მშვიდობაძე ია
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
--- --- 1708.1-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
---
8-16:00 --- 1711.1-1
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
1702.2-1
მშვიდობაძე ია
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
--- 1700.2-1
მშვიდობაძე ია
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
---
9-17:00 --- --- 151680.1-5
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
1041701
მშვიდობაძე ია
შენობა–ნაგებობათა ფუძე–საძირკვლები (SHNFS01) ლექცია
--- 151680.2-5
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლაბორატორიული
10-18:00 --- --- --- 1041701
მშვიდობაძე ია
შენობა–ნაგებობათა ფუძე–საძირკვლები (SHNFS01) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-406
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1515
გოგოლაძე ირაკლი
შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) პრაქტიკული
--- 1509
გოგოლაძე ირაკლი
შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- 1680
ჯინჭარაძე კობა
საშენი მასალების წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (OMBMP01) ლექცია
1416
ამყოლაძე თემურ
საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) პრაქტიკული
--- --- 121771
ბოგვერაძე ლევან
ოპერაციული მენეჯმენტი მშენებლობაში (OPEMC01GA1-LS) ლექცია
3-11:00 --- 1404
ბალავაძე ვახტანგ
სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) ლექცია
--- 1617
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
121771
ბოგვერაძე ლევან
ოპერაციული მენეჯმენტი მშენებლობაში (OPEMC01GA1-LS) პრაქტიკული
4-12:00 151680
მხეიძე ომარ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
1680
ვარდიაშვილი მარიამ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) ლექცია
1415, 1416
ხოფერია გრიგორ
მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) ლექცია
1455
ბაქრაძე დავით
სანტექნიკური სამუშაოების ორგანიზაცია, წარმოება და მართვა (OESB101) პრაქტიკული
---
5-13:00 1526, 1525
ბაქრაძე დავით
სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია (COINO01) ლექცია
1680
ვარდიაშვილი მარიამ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) პრაქტიკული
1416, 1415
ამყოლაძე თემურ
საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) ლექცია
--- 1611
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
1618
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
6-14:00 1415
ხოფერია გრიგორ
შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) ლექცია
1780
ძოწენიძე მედეა
ბიზნესის წარმოების საფუძვლები (BBSSC01) პრაქტიკული
1409
ხოფერია გრიგორ
შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) ლექცია
1416
ხოზრევანიძე როსტევან
მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) პრაქტიკული
1580
ვარდიაშვილი მარიამ
ახალი ტექნიკისა და ტექნოლოგიის ეკონომიკური ეფექტიანობა (2 ნაწილი) (TTE0201) პრაქტიკული
1475
ყურაშვილი აბესალომი
სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობა სამთო ხერხით (CTTMM01) ლექცია
7-15:00 1515
ამყოლაძე თემურ
საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) პრაქტიკული
--- 121783
შიშინაშვილი მანუჩარ
საავტომობილო გზების მშენებლობის ტექნოლოგია და მართვა რთულ ბუნებრივ პირობებში (RCTM101) ლექცია
--- 1416
ბალავაძე ვახტანგ
სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) ლექცია
8-16:00 1580
ამყოლაძე თემურ
მშენებლობის ეკონომიკა (2 ნაწილი) (ENM0201) ლექცია
1470
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) ლექცია
1504
ხოზრევანიძე როსტევან
სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) პრაქტიკული
---
9-17:00 121771
ხოფერია გრიგორ
რისკ-მენეჯმენტი მშენებლობაში (RSKMC01GA1-LP) ლექცია
1680
ძოწენიძე მედეა
ეკონომიკური მართვის სამეურნეო მექანიზმი მექანიზმი (MNESC01) პრაქტიკული
--- 1416
ძოწენიძე მედეა
ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- 121781
კვანტალიანი გულვერი
მიწის ვაკისის მდგრადობის უზრუნველყოფა (ESRLWO1) ლექცია
--- --- --- 1565
შალამბერიძე რევაზ
მეორე ლიანდაგების დაპროექტება (STRD101) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-407
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1704, 1701
თელია ქეთევან
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 --- 1790
გორგიძე დავით
თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლექცია
--- --- --- 1550
ნოზაძე მანანა
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) პრაქტიკული
3-11:00 1570
შიშინაშვილი მანუჩარ
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) საკურსო
1711
შულაია დაზმირ
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
1415
ქრისტესიაშვილი ელინა
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
--- --- 1451
ნოზაძე მანანა
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) პრაქტიკული
4-12:00 1680
ძოწენიძე მედეა
ინოვაციური მენეჯმენტი მშენებლობაში (INNBS01) ლექცია
1580
გოგოლაძე ირაკლი
მშენებლობის ეკონომიკა (2 ნაწილი) (ENM0201) საკურსო
1707
მრევლიშვილი მაია
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
1535
არუნაშვილი თამარ
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
121783
მექანარიშვილი თეიმურაზი
საავტომობილო გზების მშენებლობის ტექნოლოგია და მართვა რთულ ბუნებრივ პირობებში (RCTM101) პრაქტიკული
5-13:00 1607
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
1704.3-1, 1780.4-1, 1708.2-1, 1709.4-1
რუხაძე რევაზ
პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) ლექცია
1515
ქარქაშაძე ნათია
მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) პრაქტიკული
1717
კვიტაიშვილი ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
6-14:00 1515
ძოწენიძე მედეა
ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) პრაქტიკული
--- 1416
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
--- 1680
ძოწენიძე მედეა
სტრატეგიული მართვა (STMAN01) ლექცია
7-15:00 1506
არუნაშვილი თამარ
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
--- 1690
ბაქრაძე დავით
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
121761, 121783, 121781, 121782, 121771
ზორანიანი მარინა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
1580
ძოწენიძე მედეა
შრომის ორგანიზაცია, ნორმირება და ანაზღაურება (2 ნაწილი) (LAB0201) პრაქტიკული
1540
ჯინჭარაძე კობა
საშენი მასალების წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (OMBMP01) ლექცია
8-16:00 1409
ხოფერია გრიგორ
შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) პრაქტიკული
1526
ბერიშვილი ბიძინა
შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო
1680
ძოწენიძე მედეა
ინოვაციური მენეჯმენტი მშენებლობაში (INNBS01) პრაქტიკული
1701
მრევლიშვილი მაია
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
1570
ჩუბინიძე გიორგი
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) საკურსო
9-17:00 --- --- 121781
შალამბერიძე რევაზ
რკინიგზების მშენებლობა რთულ პირობებში (RWCDC01) პრაქტიკული
1406
ღარიბაშვილი ირმა
უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- 1515, 1516
ბაქრაძე დავით
მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) ლექცია
121783, 121761, 121781, 121771, 121782
ზორანიანი მარინა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- 121783
ელოშვილი ნანა
საავტომობილო გზების დაპროექტება რთულ პირობებში (DHDT101) საკურსო
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-408
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 1608
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
1515, 1516
ქვარაია ირაკლი
სპეციალური ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (CONTA01) ლექცია
2-10:00 --- 1712
ზაალიშვილი ნინო
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
1717
სადუნიშვილი გურამი
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
--- --- 1704
ვეკუა თამაზ
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
3-11:00 --- 1718, 1780.3-1
თელია ქეთევან
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
--- 1415
ხართიშვილი ია
სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) საკურსო
4-12:00 1406
ღარიბაშვილი ირმა
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
1704.2-1, 1706
ზერაგია დალი
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
1516
ქარქაშაძე ნათია
მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) პრაქტიკული
1516
არუნაშვილი თამარ
სპეციალური ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (CONTA01) პრაქტიკული
1716
სადუნიშვილი გურამი
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
1715
ვეკუა თამაზ
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
5-13:00 1702
გიორგაძე გივი
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
1551
ცინაძე ზაალ
სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) პრაქტიკული
1780.1-1
ჩახუნაშვილი ელენე
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
1604
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
6-14:00 1525
ბერიშვილი ბიძინა
შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) საკურსო
1555
ბაქრაძე დავით
სანტექნიკური სამუშაოების ორგანიზაცია, წარმოება და მართვა (OESB101) ლექცია
1406
ღარიბაშვილი ირმა
უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) ლექცია
---
7-15:00 1708
შულაია დაზმირ
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
--- 1718
სადუნიშვილი გურამი
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
1780
წიკლაური ზვიად
მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
1790
ობგაძე თამაზ
მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
1570
ბეჟანიშვილი მალხაზი
სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) პრაქტიკული
8-16:00 121712
ჯანყარაშვილი დავით
დაძველების თეორია (AGING01GA1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 121751
ხატიური ხათუნა
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სატუმბი სადგურები (PUMWS01) საკურსო
131703
ბურდულაძე ალექსი
საგზაო ინფრასტრუქტურის კონსტრუქციული ელემენტების სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები (MDPSE05) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- 1680
ძოწენიძე მედეა
სტრატეგიული მართვა (STMAN01) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-409
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1506, 1504, 1505
ქვარაია ირაკლი
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) ლექცია
--- --- --- ---
2-10:00 1616
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
1710, 1709, 1711, 1708
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლექცია
1714
ჩახუნაშვილი ელენე
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
1710
შულაია დაზმირ
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
--- 1610, 1608, 1609, 1611
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
3-11:00 1719, 1716, 1717, 1718
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლექცია
1703, 1780.2-1, 1716, 1704
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) პრაქტიკული
1615, 1613, 1614, 1612
გოგოლაძე ავთანდილ
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
---
4-12:00 1612, 1614, 1615, 1613
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -2 (BUMA201) ლექცია
1716, 1707, 1780.2-1
ცხადაძე ეკა
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
1601
ამყოლაძე თემურ
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
--- 1604, 1606, 1607, 1605
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
5-13:00 4730, 4730ა
ვაზაგაშვილი მამუკა
თეორიული მექანიკა (TEMECR7) ლექცია
1707.2-1, 1716, 1780.2-1
თავდიშვილი მურმან
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
1780.3-1
მოვსესიანი ირინე
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
1610, 1608, 1609, 1611
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
1619
ვარდიაშვილი მარიამ
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
---
6-14:00 1602
ამყოლაძე თემურ
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 121771
ბაქრაძე მურმან
საგადასახადო პოლიტიკა (TAX0107-LS) ლექცია
1580
ვარდიაშვილი მარიამ
ახალი ტექნიკისა და ტექნოლოგიის ეკონომიკური ეფექტიანობა (2 ნაწილი) (TTE0201) ლექცია
1580
ბაქრაძე მურმან
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) პრაქტიკული
1505
ხოზრევანიძე როსტევან
სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) პრაქტიკული
1550, 1551
ბზიავა კონსტანტინე
სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) ლექცია
1709
შულაია დაზმირ
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
8-16:00 --- 121771
ბაქრაძე მურმან
საგადასახადო პოლიტიკა (TAX0107-LS) პრაქტიკული
1600, 1603, 1601, 1602
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
1416
ბალავაძე ვახტანგ
სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- 1545
ბაქრაძე დავით
მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (CIOMA01) პრაქტიკული
1790
კალნიცკაია სვეტლანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
1712
გაბელაია აკაკი
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
1708, 1710, 1709, 1711
წულუკიძე მანანა
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-410
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 1580
ჯინჭარაძე კობა
ოპერაციული მენეჯმენტი მშენებლობაში (OPEMC01GA1-LS) ლექცია
--- ---
2-10:00 1415
ხართიშვილი ია
მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) პრაქტიკული
1607
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
1415
გოგოლაძე ირაკლი
შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 1790
კეცხოველი ირმა
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
1506
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) პრაქტიკული
1580
ხართიშვილი ია
მარკეტინგი 2 (MAK0201) პრაქტიკული
1580
ხართიშვილი ია
მარკეტინგი 2 (MAK0201) ლექცია
--- ---
4-12:00 1470
შიშინაშვილი მანუჩარ
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) საკურსო
--- 1615
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
1506
ხოზრევანიძე როსტევან
სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) პრაქტიკული
1505
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) პრაქტიკული
121712
ჯანყარაშვილი დავით
დაძველების თეორია (AGING01GA1-LP) ლექცია
5-13:00 1440
ესაძე თამარ
მოსაპირკეთებელი, თბოსაიზოლაციო და ჰიდროსაიზოლაციო მასალები (FRAHM01) პრაქტიკული
1580.2-1
ბაქრაძე დავით
ოპერაციული მენეჯმენტი მშენებლობაში (OPEMC01GA1-LS) ლაბორატორიული
1710
რატიანი ნანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
1780
ძოწენიძე მედეა
ბიზნესის წარმოების საფუძვლები (BBSSC01) ლექცია
4730
ვაზაგაშვილი მამუკა
თეორიული მექანიკა (TEMECR7) პრაქტიკული
1680
ჯინჭარაძე კობა
საშენი მასალების წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (OMBMP01) პრაქტიკული
6-14:00 151680
მხეიძე ომარ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
1570
შიშინაშვილი მანუჩარ
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) ლექცია
1504
არუნაშვილი თამარ
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
1600
ამყოლაძე თემურ
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
1613
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
7-15:00 151680
მხეიძე ომარ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
--- 1416
ხართიშვილი ია
სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) საკურსო
1616
ბაქრაძე დავით
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
1713
ნოდარიშვილი ქეთევანი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- 1415
ამყოლაძე თემურ
საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) პრაქტიკული
1680
ძოწენიძე მედეა
დაფინანსება და დაკრედიტება მშენებლობაში (FIMAT 01) პრაქტიკული
9-17:00 1550
ნოზაძე მანანა
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) საკურსო
1516
ამყოლაძე თემურ
საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) პრაქტიკული
121783
შიშინაშვილი მანუჩარ
საავტომობილო გზების დაპროექტება რთულ პირობებში (DHDT101) პრაქტიკული
1415
ხოზრევანიძე როსტევან
მშენებლობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის სპეცკურსი (CEOSC01) პრაქტიკული
1570
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 121756, 121751, 121732, 121742, 121741
კვესელავა ირინა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-411
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1707, 1710, 1712, 1713, 1709, 1711, 1708
ფალავანდიშვილი ლუკა
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
1404
ბალავაძე ვახტანგ
სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) პრაქტიკული
--- --- 1702
მოვსესიანი ირინე
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
2-10:00 1404
მარღიშვილი ირაკლი
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
--- --- 1465
შალამბერიძე რევაზ
რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) საკურსო
1516
ხართიშვილი ია
მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) პრაქტიკული
3-11:00 --- 1609
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
1715
ზაალიშვილი ნინო
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 1416
ხართიშვილი ია
მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) პრაქტიკული
4730ა
ვაზაგაშვილი მამუკა
თეორიული მექანიკა (TEMECR7) პრაქტიკული
1515
ხართიშვილი ია
მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) პრაქტიკული
1465
შალამბერიძე რევაზ
რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 1680
ძოწენიძე მედეა
ეკონომიკური მართვის სამეურნეო მექანიზმი მექანიზმი (MNESC01) ლექცია
1780.3-1, 1705, 1708.1-1, 1709.3-1
ღიბრაძე რაული
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
1700
გიორგაძე გივი
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
--- 1719
ყორანაშვილი ირინე
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
1716, 1709
ჩოტულიდი გლორია
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
6-14:00 --- 1706
მრევლიშვილი მაია
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
1515
ხართიშვილი ია
სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) საკურსო
7-15:00 1530
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და ავტომატიზაციის საფუძვლები (BMABU05GA) ლექცია
1711, 1710
ზაალიშვილი ნინო
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
1415
ძოწენიძე მედეა
ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) პრაქტიკული
1470
ბეჟანიშვილი მალხაზი
სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) პრაქტიკული
---
8-16:00 1451
ხატიური ხათუნა
ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) პრაქტიკული
1455
ბაქრაძე დავით
სანტექნიკური სამუშაოების ორგანიზაცია, წარმოება და მართვა (OESB101) ლექცია
1450
ცინაძე ზაალ
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
1551
ნოზაძე მანანა
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) პრაქტიკული
121781
შალამბერიძე რევაზ
ლიანდაგის მონიტორინგი და მდგომარეობის შეფასება (MESTR01) პრაქტიკული
1790
ობგაძე თამაზ
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- 1550, 1551
გვიშიანი ზურაბ
ბუნებრივი წყლების გაწმენდა (PUNAW01) ლექცია
1404
სამხარაძე ლელა
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- 121781
ირემაშვილი ხვიჩა
რკინიგზების მშენებლობა რთულ პირობებში (RWCDC01) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-412
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1570
შიშინაშვილი მანუჩარ
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობის პროეტირება (DBHA101) საკურსო
1405
მარღიშვილი ირაკლი
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
--- --- --- ---
2-10:00 --- 1613
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
--- --- ---
3-11:00 --- 6703.2-6
გოცაძე დალი
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
1516
გოგოლაძე ირაკლი
შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) პრაქტიკული
1604
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
--- ---
4-12:00 1405
სამხარაძე ლელა
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) პრაქტიკული
6702.2-6
გოცაძე დალი
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
6708.2-6
გოცაძე დალი
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
1604
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
1580
ძოწენიძე მედეა
შრომის ორგანიზაცია, ნორმირება და ანაზღაურება (2 ნაწილი) (LAB0201) ლექცია
---
5-13:00 --- 1509
კაკუტაშვილი იოსებ
სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) პრაქტიკული
1580
ბაქრაძე მურმან
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) ლექცია
6701.1-6
ქარუმიძე ზეინაბ
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
1504
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) პრაქტიკული
1606
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
6-14:00 1406
მარღიშვილი ირაკლი
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
1565
ყურაშვილი აბესალომი
ხელოვნური ნაგებობები (RWRB101) ლექცია
1580
ბაქრაძე მურმან
საგადასახადო საქმე (2 ნაწილი) (TXT0201) ლექცია
6700.1-6
ქარუმიძე ზეინაბ
არქიტექტურული მასალათამცოდნეობა (AMATS01) ლაბორატორიული
1615
ბაქრაძე დავით
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
1570
ბეჟანიშვილი მალხაზი
სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) ლექცია
7-15:00 1505
სამხარაძე ლელა
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
1680
ძოწენიძე მედეა
დაფინანსება და დაკრედიტება მშენებლობაში (FIMAT 01) ლექცია
--- 1430
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები და ავტომატიზაციის საფუძვლები (BMABU05GA) ლექცია
1408
ჯანყარაშვილი დავით
სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) ლექცია
8-16:00 1605
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
121781
ირემაშვილი ხვიჩა
ლიანდაგის მონიტორინგი და მდგომარეობის შეფასება (MESTR01) ლექცია
1465
შალამბერიძე რევაზ
მეორე ლიანდაგების დაპროექტება (STRD101) პრაქტიკული
121731
ირემაშვილი ინგა
ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება მშენებლობაში (გ.კ.ი.) (ETCON01) პრაქტიკული
---
9-17:00 1580
ბაქრაძე მურმან
საგადასახადო საქმე (2 ნაწილი) (TXT0201) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 121781
შალამბერიძე რევაზ
ლიანდაგისა და მოძრავი შემადგენლობის ურთიერთქმედება (IRS0605) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-413
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 1701
ლეჟავა ლეილა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
2-10:00 1790
კეცხოველი ირმა
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
--- 1580
ბალავაძე ვახტანგ
სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია (COINO01) ლექცია
--- 1612
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
3-11:00 1565
კუპატაძე თორნიკე
მეორე ლიანდაგების დაპროექტება (STRD101) ლექცია
1708, 1705, 1780.1-1, 1709.3-1
ღიბრაძე რაული
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
1525
ბაქრაძე დავით
სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია (COINO01) პრაქტიკული
1475
ყურაშვილი აბესალომი
სატრანსპორტო გვირაბების ექსპლოატაცია და მონიტორინგი (EXMTT01) ლექცია
1565
მოისწრაფიშვილი მანანა
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო მშენებლობაში (ESIA101) ლექცია
1707
ლეჟავა ლეილა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
4-12:00 1565
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზის ლიანდაგის ნორმატიული ბაზა (RWNB101) ლექცია
1704.1-1, 1780.1-1
ზაალიშვილი ნინო
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
1545
ბაქრაძე დავით
მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (CIOMA01) ლექცია
1712
ნოდარიშვილი ქეთევანი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
5-13:00 1465
კუპატაძე თორნიკე
მეორე ლიანდაგების დაპროექტება (STRD101) ლექცია
1580.1-1
ჯინჭარაძე კობა
ოპერაციული მენეჯმენტი მშენებლობაში (OPEMC01GA1-LS) ლაბორატორიული
1705.1-1
ლეჟავა ლეილა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
--- 121771
ხოფერია გრიგორ
რისკ-მენეჯმენტი მშენებლობაში (RSKMC01GA1-LP) პრაქტიკული
6-14:00 1551, 1550
გვიშიანი ზურაბ
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) ლექცია
1515, 1516
ბაქრაძე დავით
სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) ლექცია
1516
ძოწენიძე მედეა
ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) პრაქტიკული
1611
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
7-15:00 --- 1516
ხართიშვილი ია
სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) საკურსო
1604
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
1515
ბაქრაძე დავით
სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) პრაქტიკული
121771
ამყოლაძე თემურ
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) ლექცია
1555
ბაქრაძე დავით
სანტექნიკური სამუშაოების ორგანიზაცია, წარმოება და მართვა (OESB101) პრაქტიკული
8-16:00 --- 1603
ამყოლაძე თემურ
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
1610
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 1505
არუნაშვილი თამარ
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
121751
გვიშიანი ზურაბ
ბუნებრივი წყლების მიღება (ACCNW01) საკურსო
1470
ჩუბინიძე გიორგი
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების დაპროექტება (HIAD101) საკურსო
121771
ამყოლაძე თემურ
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- 121751
გვიშიანი ზურაბ
ბუნებრივი წყლების მიღება (ACCNW01) ლექცია
1540
ჯინჭარაძე კობა
საშენი მასალების წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (OMBMP01) პრაქტიკული
1515, 1516
ამყოლაძე თემურ
საწარმოო სამეურნეო საქმიანობის ტექნიკურ ეკონომიკური ანალიზი (TEBUN01) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-414
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1500, 1501
მეტრეველი გელა
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
--- --- ---
2-10:00 --- --- 1401
ბერიძე ლია
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) პრაქტიკული
--- --- 1535, 1520
მანჯავიძე მზია
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლექცია
3-11:00 1401, 1415
მანჯავიძე მზია
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლექცია
--- 1503
მეტრეველი გელა
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
--- 1409
იმედაძე როინ
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
1515, 1516
მანჯავიძე მზია
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) ლექცია
4-12:00 1408, 1409
მანჯავიძე მზია
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
1508, 1509
იმედაძე როინ
შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) ლექცია
1409
მანჯავიძე მზია
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
--- --- 1453, 1553
ზამბახიძე ლერი
Строительно-техническая экспертиза (SATEEX01) лекция
5-13:00 1535
ბერიძე ლია
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) პრაქტიკული
--- 1509, 1508
ზამბახიძე ლერი
კონსტრუქციების გაანგარიშება სასრულ-ელემენტთა მეთოდით (DIAGN01) ლექცია
1516
ბერიძე ლია
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) პრაქტიკული
--- 1408
ზამბახიძე ლერი
კონსტრუქციების გაანგარიშება სასრულ-ელემენტთა მეთოდით (DIAGN01) ლექცია
6-14:00 1508, 1509
მანჯავიძე მზია
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
1509, 1508
ჭურჭელაური ბადრი
კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლექცია
1415
ბერიძე ლია
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) პრაქტიკული
1509
ჭურჭელაური ბადრი
კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) პრაქტიკული
--- 121711
მეტრეველი გელა
რღვევის მექანიკა (სპეცკურსი) (MAURT 01) ლექცია
7-15:00 1409
მეტრეველი გელა
კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) პრაქტიკული
1509
მანჯავიძე მზია
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
--- 1509
იმედაძე როინ
შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) პრაქტიკული
1503, 1502
მეტრეველი გელა
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
121711
მეტრეველი გელა
კონსტრუქციების კონტროლი ტენზომეტრებით (CSTEN 01) ლექცია
8-16:00 121711
მეტრეველი გელა
კონსტრუქციების მაგნიტური და რადიაციული დეფექტოსკოპია (SMARD 01) პრაქტიკული
1509
მანჯავიძე მზია
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
--- 1409
იმედაძე როინ
შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) ლექცია
121711
მეტრეველი გელა
რღვევის მექანიკა (სპეცკურსი) (MAURT 01) პრაქტიკული
1409
მეტრეველი გელა
კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლექცია
9-17:00 121712
ზამბახიძე ლერი
კონსტრუქციების რღვევის მექანიკა (სპეცკურსი) (KONRGM01) პრაქტიკული
1515
ბერიძე ლია
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) პრაქტიკული
121712
ზამბახიძე ლერი
კონსტრუქციების რღვევის მექანიკა (სპეცკურსი) (KONRGM01) ლექცია
1508
ჭურჭელაური ბადრი
კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) პრაქტიკული
1502
მეტრეველი გელა
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
---
10-18:00 121711
მეტრეველი გელა
კონსტრუქციების კონტროლი ტენზომეტრებით (CSTEN 01) პრაქტიკული
--- --- 121711
მეტრეველი გელა
კონსტრუქციების მაგნიტური და რადიაციული დეფექტოსკოპია (SMARD 01) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-415
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 1508
მანჯავიძე მზია
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
2-10:00 --- 1453
ზამბახიძე ლერი
Строительно-техническая экспертиза (SATEEX01) Курсовой проект
--- --- --- ---
3-11:00 --- 1508
იმედაძე როინ
შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) პრაქტიკული
1501
ბერიძე ლია
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
--- --- 1553
ზამბახიძე ლერი
Строительно-техническая экспертиза (SATEEX01) практич. Работа
4-12:00 --- 1453
ზამბახიძე ლერი
Строительно-техническая экспертиза (SATEEX01) практич. Работа
1408
ბერიძე ლია
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
1500
ბერიძე ლია
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
1409
იმედაძე როინ
შენობა-ნაგებობების ავარიულობის მიზეზები და ნიშანთვისებები (REASO 01) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- 1500
ბერიძე ლია
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 1409
ბერიძე ლია
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
1501
ბერიძე ლია
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
--- 1502
ბერიძე ლია
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 1553
ზამბახიძე ლერი
Строительно-техническая экспертиза (SATEEX01) Курсовой проект
1508.1-1
მეტრეველი გელა
კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლაბორატორიული
--- 1409.2-1
ჭურჭელაური ბადრი
კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლაბორატორიული
121711
მანჯავიძე მზია
კონსტრუქციების თბური და კაპილარული დეფექტოსკოპია (SUTCA 01) პრაქტიკული
---
8-16:00 1503
ბერიძე ლია
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
1408
ბერიძე ლია
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
121711
მანჯავიძე მზია
კონსტრუქციების ვიზუალური და ბოჭკოვან-ოპტიკური კონტროლი (VCOFO 01) პრაქტიკული
1508
ბერიძე ლია
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- 1509.1-1
მეტრეველი გელა
კონსტრუქციების ტექნიკური მდგომარეობის მონიტორინგი და არამრღვევი კონტროლი (MONIT01) ლაბორატორიული
--- 121711
მანჯავიძე მზია
კონსტრუქციების თბური და კაპილარული დეფექტოსკოპია (SUTCA 01) ლექცია
---
10-18:00 --- 1408
მანჯავიძე მზია
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
121711
მანჯავიძე მზია
კონსტრუქციების ვიზუალური და ბოჭკოვან-ოპტიკური კონტროლი (VCOFO 01) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-416
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-420
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1619
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
2-10:00 1613
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
1508
კაკუტაშვილი იოსებ
სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) პრაქტიკული
1612
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
1535
კაკუტაშვილი იოსებ
ნაგებობათა საძირკვლების სეისმომედეგობა (QASES01) პრაქტიკული
1608
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
---
3-11:00 1408
ჯანყარაშვილი დავით
სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) პრაქტიკული
1606
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
1614
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
1435
კაკუტაშვილი იოსებ
ნაგებობათა საძირკვლების სეისმომედეგობა (QASES01) ლექცია
1606
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
121712
ჯანყარაშვილი დავით
ფილების და გარსების თეორია (SHSHPO01GALPK) საკურსო
4-12:00 --- 1435
კაკუტაშვილი იოსებ
ნაგებობათა საძირკვლების სეისმომედეგობა (QASES01) პრაქტიკული
1612
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
1603
ტაბატაძე ანა
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
1617
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
1616
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
5-13:00 1780
ჯანყარაშვილი დავით
მასალათა გამძლეობა (MAS1701) ლექცია
1605
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
1601
ტაბატაძე ანა
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
1607
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
1605
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
121712
ჯანყარაშვილი დავით
ფილების და გარსების თეორია (SHSHPO01GALPK) პრაქტიკული
6-14:00 1615
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
1610
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
1603
ტაბატაძე ანა
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
1780.1-1
ჯანყარაშვილი დავით
მასალათა გამძლეობა (MAS1701) ლაბორატორიული
1601
ტაბატაძე ანა
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
---
7-15:00 1614
ყორღანაშვილი ლალი
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
121712
ჯანყარაშვილი დავით
ნაგებობების მდგრადობა (BUM0101GA2-PLK) პრაქტიკული
--- 1609
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
1602
ტაბატაძე ანა
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
1690
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
8-16:00 1600
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
1611
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
1535
კაკუტაშვილი იოსებ
ნაგებობათა საძირკვლების სეისმომედეგობა (QASES01) ლექცია
--- 1602
ტაბატაძე ანა
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) საკურსო
1618
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
9-17:00 1608
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
1611
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
1610
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
1690
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
121712
ჯანყარაშვილი დავით
ფილების და გარსების თეორია (SHSHPO01GALPK) ლექცია
1619
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
10-18:00 1600
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
121712
ჯანყარაშვილი დავით
ნაგებობების მდგრადობა (BUM0101GA2-PLK) საკურსო
1609
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) პრაქტიკული
1690
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
121712
ჯანყარაშვილი დავით
ნაგებობების მდგრადობა (BUM0101GA2-PLK) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-423
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-424
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-506
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1613, 1615, 1614, 1612
ტურაშვილი ვახტანგ
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
--- --- ---
2-10:00 151680
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა (MAS1701) ლექცია
1619, 1616, 1617, 1618
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 1690
ნიჟარაძე ჯუმბერ
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
--- --- --- --- ---
6-14:00 1607, 1605, 1606, 1604
ჭყოიძე რამაზ
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
--- --- 1610, 1608, 1609, 1611
ჭყოიძე რამაზ
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
3640.3-3, 3643.3-3, 3642.3-3, 3641.3-3
ნიჟარაძე ჯუმბერ
მასალათა გამძლეობა (MAS1701) ლექცია
---
7-15:00 --- --- --- 1601, 1602, 1600, 1603
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-507
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 1610.2-1
ჭყოიძე რამაზ
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
---
2-10:00 --- --- 1615.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
--- --- ---
3-11:00 151680
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა (MAS1701) პრაქტიკული
1604.2-1
ჭყოიძე რამაზ
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
1612.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
--- 1602.2-1
ჭყოიძე რამაზ
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
1617.2-1
ტურაშვილი ვახტანგ
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
4-12:00 1605.2-1
ჭყოიძე რამაზ
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
--- 1614.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
--- 1611.2-1
ჭყოიძე რამაზ
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
1618.2-1
ტურაშვილი ვახტანგ
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
5-13:00 1606.2-1
ჭყოიძე რამაზ
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
1607.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
--- --- --- 1616.2-1
ტურაშვილი ვახტანგ
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 3643, 3642, 3640, 3641
ნიჟარაძე ჯუმბერ
მასალათა გამძლეობა (MAS1701) პრაქტიკული
1613.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
8-16:00 1601.1-1
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
--- 1603.2-1
ჭყოიძე რამაზ
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
1608.1-1
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
1690
ნიჟარაძე ჯუმბერ
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
1619.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
9-17:00 1600.2-1
ჭყოიძე რამაზ
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
--- 1609.2-1
ჭყოიძე რამაზ
მასალათა გამძლეობა-2 (STMA201) ლაბორატორიული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-512
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 1535
მშვიდობაძე ია
შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) საკურსო
---
4-12:00 1790
მშვიდობაძე ია
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
--- --- 1435
ჭოხონელიძე გუგა
ნაპირდამცავი ღონისძიებანი (ARTST01) ლექცია
--- 1535
ლუტიძე გიორგი
ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) საკურსო
5-13:00 --- 1535
მშვიდობაძე ია
შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) ლექცია
1535
მშვიდობაძე ია
შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 1435
მშვიდობაძე ია
შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) საკურსო
1435
ლუტიძე გიორგი
ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) საკურსო
1435
მშვიდობაძე ია
შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) ლექცია
--- 1435
ლუტიძე გიორგი
ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) ლექცია
7-15:00 1780
მეგრელიშვილი ლეილა
შესავალი არქიტექტურაში (IARCH06) ლექცია
--- 1535
ლუტიძე გიორგი
ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) პრაქტიკული
---
8-16:00 1435
მშვიდობაძე ია
შენობა-ნაგებობათა ცვეთა (DEPOB01) პრაქტიკული
1535
ლუტიძე გიორგი
ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) ლექცია
--- 121722
მშვიდობაძე ია
შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) პრაქტიკული
--- 1435
ლუტიძე გიორგი
ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) პრაქტიკული
9-17:00 --- 121722
მშვიდობაძე ია
შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) ლექცია
121722
ბიჭიაშვილი გიორგი
შენობა-ნაგებობების გაძლიერება (ROBTC 01) პრაქტიკული
121722
არეშიძე ნინა
გრუნტების მექანიკა 2 (SOLM201) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-513
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1515, 1516
ბიჭიაშვილი გიორგი
ფუძე-საძირკვლების გამაგრება (SRBFU01) ლექცია
1435
ჭოხონელიძე გუგა
ნაპირდამცავი ღონისძიებანი (ARTST01) საკურსო
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 151680
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
--- --- 121722
ჭოხონელიძე გუგა
ფუძის გაძლიერება (SOLST01) ლექცია
5-13:00 --- 1435
ჭოხონელიძე გუგა
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 1535
ჭოხონელიძე გუგა
ნაპირდამცავი ღონისძიებანი (ARTST01) საკურსო
--- --- --- --- ---
7-15:00 121721
ჭოხონელიძე გუგა
ფუძე-საძირკვლების რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (SRBFD01) ლექცია
1535
ჭოხონელიძე გუგა
ნაპირდამცავი ღონისძიებანი (ARTST01) ლექცია
--- 1570
ჭურაძე კონსტანტინე
ხიდები და მცირე ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (SACR101) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- 121722
ბიჭიაშვილი გიორგი
შენობა-ნაგებობების გაძლიერება (ROBTC 01) ლექცია
121722
ჭოხონელიძე გუგა
ფუძის გაძლიერება (SOLST01) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 121721
ჭოხონელიძე გუგა
ფუძე-საძირკვლების რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (SRBFD01) საკურსო
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-514
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1704, 1706, 1705, 1707
ბიჭიაშვილი გიორგი
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 1041701
მსხილაძე ნინო
მშენებლობის წარმოების ტექნოლოგია (MSWATEQ01) ლექცია
---
3-11:00 --- 1714, 1713, 1712, 1715
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
1041701
ბალანჩივაძე ლია
ქვისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (FCLRFST) ლექცია
--- ---
4-12:00 1716, 1719, 1718, 1717
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
--- 1041701
შაიშმელაშვილი ნუგზარი
წარმოების დაგეგმვა და მართვა (WAPMP01) ლექცია
1041701
მსხილაძე ნინო
მშენებლობის წარმოების ტექნოლოგია (MSWATEQ01) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 1041701
ნოზაძე გიორგი
ქვისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციების გაანგარიშების საფუძვლები (FCLRFST) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- 1515
ბიჭიაშვილი გიორგი
ფუძე-საძირკვლების გამაგრება (SRBFU01) საკურსო
121722
არეშიძე ნინა
გრუნტების მექანიკა 2 (SOLM201) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- 1516
ბიჭიაშვილი გიორგი
ფუძე-საძირკვლების გამაგრება (SRBFU01) საკურსო
--- ---
9-17:00 1702, 1703, 1700, 1701
მშვიდობაძე ია
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 1709, 1711, 1710, 1708
არეშიძე ნინა
საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა (EGASM01) ლექცია
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-517
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1405
მარღიშვილი ირაკლი
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
2-10:00 1405
წეროძე შოთა
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
1404
სამხარაძე ლელა
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
1614
ჩიტაძე ირაკლი
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 1404
მარღიშვილი ირაკლი
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
1504
სამხარაძე ლელა
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
1615
ჩიტაძე ირაკლი
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
3635
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
1600
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
---
4-12:00 1506
დოლიძე შალვა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
1606
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
5-13:00 1603
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
1610
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
1406
მარღიშვილი ირაკლი
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) პრაქტიკული
1605
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
1607
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
121731
ჩიტაძე ირაკლი
სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია I (სპეცკურსი) (CTSEC01) პრაქტიკული
6-14:00 1613
ჩიტაძე ირაკლი
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
--- 1453
ბაქანიძე შახი
Технический надзор над строительством (TEZEPR1) практич. Работа
1612
ჩიტაძე ირაკლი
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
---
7-15:00 1504
დოლიძე შალვა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
121731
წეროძე შოთა
სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია I (სპეცკურსი) (CTSEC01) ლექცია
--- 1404
ჩიტაძე ირაკლი
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაციის პროექტი (RMBS201) საკურსო
121731
ბაქანიძე შახი
სამშენებლო პროცესების და შენობა-ნაგებობების ოპტიმალური ტექნოლოგიური გადაწყვეტები (SPSNOTG01) პრაქტიკული
121731
ირემაშვილი ინგა
ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება მშენებლობაში (გ.კ.ი.) (ETCON01) ლექცია
8-16:00 121731
ჩიტაძე ირაკლი
მონოლითური სახლმშენებლობის ტექნოლოგია (HBMTE01) პრაქტიკული
--- --- --- 1608
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
9-17:00 1601
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
--- 1553
ბაქანიძე შახი
Технический надзор над строительством (TEZEPR1) практич. Работа
1405
ჯავახიშვილი მარინა
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაციის პროექტი (RMBS201) საკურსო
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-532
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 1435
ლორთქიფანიძე მერაბ
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) ლექცია
1535
ლორთქიფანიძე მერაბ
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) ლექცია
---
2-10:00 1506
ღარიბაშვილი ირმა
უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
1505
ჯავახიშვილი მარინა
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაციის პროექტი (RMBS201) საკურსო
--- 1506
ჯავახიშვილი მარინა
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაციის პროექტი (RMBS201) საკურსო
1504
ჯავახიშვილი მარინა
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაციის პროექტი (RMBS201) საკურსო
1503, 1502
ფირყულაშვილი ლევან
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
3-11:00 1506
სამხარაძე ლელა
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
1515
მარღიშვილი ირაკლი
სპეციალური ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (CONTA01) პრაქტიკული
4-12:00 1690
წეროძე შოთა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
1609
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
1406
ბაქანიძე შახი
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
3635
ლორთქიფანიძე მერაბ
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
1405, 1406, 1404
ბაქანიძე შახი
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) ლექცია
1540
ღარიბაშვილი ირმა
მშენებლობის ტექნოლოგიის საფუძვლები (POCTE01) საკურსო
5-13:00 1505, 1504, 1506
მსხილაძე ნინო
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
1613, 1615, 1614, 1612
წეროძე შოთა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
1435
არუნაშვილი თამარ
შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია- მოდერნიზაცია (RMBSP01) პრაქტიკული
1504, 1505, 1506
ღარიბაშვილი ირმა
უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) ლექცია
1406, 1404, 1405
ბაქანიძე შახი
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) ლექცია
1617
ღარიბაშვილი ირმა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
6-14:00 1505
დოლიძე შალვა
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (BUC T201) საკურსო
--- 1602
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
1505
ღარიბაშვილი ირმა
უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
1506, 1504, 1505
მსხილაძე ნინო
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) ლექცია
1540
ღარიბაშვილი ირმა
მშენებლობის ტექნოლოგიის საფუძვლები (POCTE01) პრაქტიკული
7-15:00 1607, 1605, 1606, 1604
მსხილაძე ნინო
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
--- 1506, 1505, 1504
ბაქანიძე შახი
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
1616, 1619, 1618, 1617
ღარიბაშვილი ირმა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
1504
ღარიბაშვილი ირმა
უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
---
8-16:00 1501, 1500
ბაქანიძე შახი
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
--- 1553, 1453
ბაქანიძე შახი
Технический надзор над строительством (TEZEPR1) лекция
1619
ღარიბაშვილი ირმა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
121731
მსხილაძე ნინო
მონოლითური სახლმშენებლობის ტექნოლოგია (HBMTE01) ლექცია
1616
ღარიბაშვილი ირმა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
9-17:00 131701
ჯავახიშვილი მარინა
ბუნებრივი და კომპოზიტური მასალები და ტექნოლოგიური პროცესები მშენებლობაში (BDKSM01) ლაბორატორიული
--- --- --- 1618
ღარიბაშვილი ირმა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) პრაქტიკული
10-18:00 --- 131701
ჯავახიშვილი მარინა
ბუნებრივი და კომპოზიტური მასალები და ტექნოლოგიური პროცესები მშენებლობაში (BDKSM01) ლექცია
121731
ბაქანიძე შახი
სამშენებლო პროცესების და შენობა-ნაგებობების ოპტიმალური ტექნოლოგიური გადაწყვეტები (SPSNOTG01) ლექცია
--- --- 1540
ღარიბაშვილი ირმა
მშენებლობის ტექნოლოგიის საფუძვლები (POCTE01) ლექცია
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-533
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1503
სალაძე ირაკლი
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
--- --- 1503, 1502
ლებანიძე ალექსანდრე
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) ლექცია
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 1401
მეძმარიაშვილი გიორგი
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
1570
ბარბაქაძე მაია
საგზაო-სამშენებლო მანქანები (RACMA05) ლექცია
1604
მეძმარიაშვილი გიორგი
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
---
4-12:00 1403
ავალიშვილი ლამარა
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
--- 1502
სალაძე ირაკლი
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
1403
მეძმარიაშვილი გიორგი
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- 1400
მეძმარიაშვილი გიორგი
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
1506
ქორქია ქეთევან
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
1613
მახარობლიძე კახა
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- --- 1501
ცაკიაშვილი ალექსი
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
1602
ქორქია ქეთევან
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
1500
მახარობლიძე კახა
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
7-15:00 --- 1403
ქორქია ქეთევან
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
--- 1502
მახარობლიძე კახა
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
1615
მახარობლიძე კახა
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
---
8-16:00 1505
ქორქია ქეთევან
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
--- 1600
ქორქია ქეთევან
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
1401
ავალიშვილი ლამარა
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
--- ---
9-17:00 --- 1400
იაშვილი კონსტანტინე
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-535
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1690
გურეშიძე გინა
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
--- 1553
გურეშიძე გინა
Основы проектирования зданий и сооружений специального назначения (SECCDR1) Курсовой проект
--- ---
3-11:00 --- 1690
გურეშიძე გინა
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
--- 1553, 1453
გურეშიძე გინა
Основы проектирования зданий и сооружений специального назначения (SECCDR1) лекция
--- ---
4-12:00 --- 1406
სამხარაძე ლელა
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
--- 1453
გურეშიძე გინა
Основы проектирования зданий и сооружений специального назначения (SECCDR1) Курсовой проект
--- ---
5-13:00 1790
ნამიჩეიშვილი ოლეგ
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
--- --- 1553
ესაძე სერგო
Проектирование зданий и сооружений из металических конструкции (TBBMSR1) Курсовой проект
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- 1690
წეროძე შოთა
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
---
7-15:00 1501, 1500
კახიანი ლია
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
--- --- 1041701
შაიშმელაშვილი ნუგზარი
წარმოების დაგეგმვა და მართვა (WAPMP01) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- 131702
ქადარია იური
ჰიდროსაინჟინრო სისტემების საიმედოობა (HYSRE01) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 1406
სამხარაძე ლელა
სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგია II ნაწილი (CPTE201) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-544
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1565
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზის ლიანდაგის ნორმატიული ბაზა (RWNB101) პრაქტიკული
1701, 1704, 1706, 1700, 1705, 1703, 1702
ფალავანდიშვილი ლუკა
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
1780
გვარუციძე აკაკი
ეკონომიკური თეორიის საფუძვლები (EKOTMC03) ლექცია
--- 1508
გოგოლაძე ირაკლი
შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) პრაქტიკული
1516
ბაქრაძე დავით
სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია და მართვა (BPOMA01) პრაქტიკული
3-11:00 --- 1700, 1709.1-1
ზაალიშვილი ნინო
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- --- 1580
გოგოლაძე ირაკლი
სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია (COINO01) საკურსო
1714
ყურაშვილი თინა
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
4-12:00 1509, 1508
კაკუტაშვილი იოსებ
სეისმომედეგი მშენებლობა და ანტისეისმური ღონისძიებები (SSCAN01) ლექცია
1790
თავდიშვილი მურმან
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
1715, 1717, 1718, 1780, 1716, 1719, 1714
შაშვიაშვილი გიორგი
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
1575
ყურაშვილი აბესალომი
სატრანსპორტო გვირაბების ექსპლოატაცია და მონიტორინგი (EXMTT01) ლექცია
---
5-13:00 1703
გიორგაძე გივი
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
--- --- 1700
ქოჩლაძე ეკატერინე
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
1526
ბაქრაძე დავით
სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია (COINO01) პრაქტიკული
6-14:00 1614
ბაქრაძე დავით
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
1713
ყურაშვილი თინა
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
1705
მრევლიშვილი მაია
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
121783
მექანარიშვილი თეიმურაზი
საგზაო ფენილები (SUOR101) პრაქტიკული
7-15:00 --- 1780
წიკლაური ზვიად
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
1618
ვარდიაშვილი მარიამ
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
8-16:00 --- 1690
ბაქრაძე დავით
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
--- 1470
შიშინაშვილი მანუჩარ
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) ლექცია
121783
მექანარიშვილი თეიმურაზი
საგზაო ფენილები (SUOR101) ლექცია
9-17:00 --- 121783
ჩუბინიძე გიორგი
საავტომობილო გზების დაპროექტება რთულ პირობებში (DHDT101) ლექცია
1465
კვანტალიანი გულვერი
რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) ლექცია
1719
სადუნიშვილი გურამი
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
1565
შალამბერიძე რევაზ
რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) საკურსო
10-18:00 --- --- 1565
კვანტალიანი გულვერი
რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) ლექცია
---
11-19:00 --- --- 121783
ჩუბინიძე გიორგი
საავტომობილო გზების კვანძები (MROK101) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-548
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1705, 1707, 1704, 1706
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლექცია
--- --- 1715
ოდიშელიძე ქეთევანი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
3-11:00 1780
ნაჭყებია დათო
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
1790
თავდიშვილი მურმან
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
--- --- ---
4-12:00 1780
მეგრელიშვილი ლეილა
შესავალი არქიტექტურაში (IARCH06) პრაქტიკული
1701, 1700, 1703, 1702
გიორგაძე გივი
მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
1706, 1705, 1707, 1704
სადუნიშვილი გურამი
მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
--- 1607, 1605, 1606, 1604
მაისურაძე გიორგი
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
---
5-13:00 --- 1700, 1780.1-1, 1704.1-1, 1709.1-1
ზაალიშვილი ნინო
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
1619, 1616, 1617, 1618
კვანტალიანი გულვერი
შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
--- 1613, 1615, 1614, 1612
ბაქრაძე დავით
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
1714
ზაალიშვილი ნინო
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
6-14:00 1717, 1718, 1704.2-1, 1701, 1716.2-1, 1780.2-1
ზერაგია დალი
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
1711
რეხვიაშვილი ციცინო
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
--- 1619, 1616, 1617, 1618
ნაცვლიშვილი ალექსანდრე
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
---
7-15:00 1702, 1703, 1700, 1701
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლექცია
1708
ქარდავა ნელი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
1706
ქარდავა ნელი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- 1715, 1713, 1712, 1714
შულაია დაზმირ
მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
---
9-17:00 1706, 1704, 1705, 1707
კვინტრაძე ვახტანგ
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
--- --- 1702
ზაალიშვილი ნინო
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-549
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 1703
ქოჩლაძე ეკატერინე
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
2-10:00 1717, 1718, 1716, 1719
ნაჭყებია დათო
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
--- --- --- ---
3-11:00 1614, 1612, 1613, 1615
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
1405, 1404, 1406
ქვარაია ირაკლი
შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგიის სპეცკურსი (SPETS01) ლექცია
1780
გვარუციძე აკაკი
ეკონომიკური თეორიის საფუძვლები (EKOTMC03) პრაქტიკული
--- --- 1611, 1609, 1610, 1608
ქვარაია ირაკლი
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
4-12:00 --- 1714, 1713, 1712, 1715
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
--- --- 1516, 1515
ქრისტესიაშვილი ლეილა
სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) ლექცია
---
5-13:00 1613, 1615, 1612, 1614
ჭანტურია მაია
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
1718
ჩერქეზიშვილი თინათინი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
1717, 1718, 1716, 1719
სადუნიშვილი გურამი
მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
--- --- ---
6-14:00 1716.1-1, 1780.1-1, 1704.1-1, 1703
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) ლექცია
1711
ზაალიშვილი ნინო
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
1606, 1604, 1607, 1605
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
1708, 1711, 1709, 1710
შულაია დაზმირ
მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
1714, 1713, 1715
ზაალიშვილი ნინო
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
7-15:00 1600, 1603, 1601, 1602
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა (BULME01) ლექცია
--- 1603, 1600, 1601, 1602
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო წარმოების საფუძვლები (FBLPR01) ლექცია
--- 1712, 1714, 1713, 1715
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლექცია
---
8-16:00 1700, 1701, 1702, 1703
კვინტრაძე ვახტანგ
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
--- 1710
ზაალიშვილი ნინო
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 121712, 121722, 121731, 121711, 121721
ზორანიანი მარინა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-521
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 1535
ვერულაშვილი ფატიმა
ლითონისა და ხის კონსტრუქციები (MEWCO01) ლექცია
1553.2-1
ვერულაშვილი ფატიმა
Исследования и испитания зданий и сооружений (BBSTSR1) лаборат.работа
---
4-12:00 --- 1553
ბალანჩივაძე ლია
Проектирование зданий и сооружений из железобетонных конструкций (BWRCSR1) Курсовой проект
1535
ვერულაშვილი ფატიმა
ლითონისა და ხის კონსტრუქციები (MEWCO01) საკურსო
1503.2-1
ვერულაშვილი ფატიმა
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
---
5-13:00 --- 1501, 1500
კახიანი ლია
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) ლექცია
--- 1400
ვერულაშვილი ფატიმა
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
1401
ვერულაშვილი ფატიმა
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
---
6-14:00 1502
ბალანჩივაძე ლია
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
1503, 1502
ბალანჩივაძე ლია
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) ლექცია
1535
ვერულაშვილი ფატიმა
ლითონისა და ხის კონსტრუქციები (MEWCO01) პრაქტიკული
1600, 1603, 1601, 1602
ხმელიძე თამაზ
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
1553.2-1
ვერულაშვილი ფატიმა
Проектированные строительных конструкций в сеисмоактивных раионах (BCDC0R1) лаборат.работа
---
7-15:00 1609, 1611, 1608, 1610
ბალანჩივაძე ლია
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
121721
ბალანჩივაძე ლია
წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) საკურსო
--- 1402, 1400
ვერულაშვილი ფატიმა
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლექცია
--- ---
8-16:00 1453
ბალანჩივაძე ლია
Проектирование зданий и сооружений из железобетонных конструкций (BWRCSR1) Курсовой проект
1401, 1400, 1403
ბალანჩივაძე ლია
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) ლექცია
--- 121721
ხმელიძე თამაზ
ხის და პლასტმასის კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (WPCSC01) საკურსო
--- ---
9-17:00 1553, 1453
ბალანჩივაძე ლია
Проектирование зданий и сооружений из железобетонных конструкций (BWRCSR1) лекция
121721
ბალანჩივაძე ლია
წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კონსტრუქციების თეორიული კვლევის საფუძვლები (TSOCS01) ლექცია
--- 121721
ხმელიძე თამაზ
ხის და პლასტმასის კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (WPCSC01) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-526
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1402
მუხიგულიშვილი მიხეილი
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 1400, 1401
ავალიშვილი ლამარა
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
--- 1403
მუხიგულიშვილი მიხეილი
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- 1605
მუხიგულიშვილი მიხეილი
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
1500
სალაძე ირაკლი
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
--- 1553.1-1
მაისურაძე გიორგი
Исследования и испитания зданий и сооружений (BBSTSR1) лаборат.работа
1400.1-1
დუმბაძე მარიამი
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
4-12:00 --- 1618
ნაკვეთაური ნინო
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
1400, 1401
სურგულაძე ბიჭიკო
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
1501
ცაკიაშვილი ალექსი
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
1503.1-1
ფურცხვანიძე ლონდა
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
121721
ლებანიძე ალექსანდრე
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) ლექცია
5-13:00 --- 1453
მაისურაძე გიორგი
Исследования и испитания зданий и сооружений (BBSTSR1) лаборат.работа
1502
იაშვილი კონსტანტინე
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
1612
მახარობლიძე კახა
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
1501.1-1
ფურცხვანიძე ლონდა
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
1500.1-1
ფურცხვანიძე ლონდა
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
6-14:00 1403
მაისურაძე გიორგი
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
1402.2-1
ნაკვეთაური ნინო
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) ლაბორატორიული
--- 1402, 1403
ავალიშვილი ლამარა
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
1502.1-1
ფურცხვანიძე ლონდა
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლაბორატორიული
---
7-15:00 1402
ჭანტურია მაია
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
1503, 1502
ავალიშვილი ლამარა
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) ლექცია
151680
ჭანტურია მაია
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
1503
ცაკიაშვილი ალექსი
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
1401, 1402, 1403
მუხიგულიშვილი მიხეილი
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) ლექცია
1402
ფურცხვანიძე ლონდა
ხისა და პლასტმასის კონსტრუქციები (WEPLC01) საკურსო
8-16:00 121721
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
ტრანსფორმირებადი (კოსმოსური, მიწისზედა) კონსტრუქციები და ნაგებობები (TSREF01) ლექცია
--- --- 1503
მახარობლიძე კახა
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
1501
მახარობლიძე კახა
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- 121731, 121732
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-529
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1616
ნაკვეთაური ნინო
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
--- --- --- --- 131704
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
სამხედრო საინჟინრო სფერო საინჟინრო ტაქტიკა და ოპერატიული ხელოვნება (SAMXTX01) ლექცია
2-10:00 --- --- --- 1453
კახიანი ლია
Проектированные строительных конструкций в сеисмоактивных раионах (BCDC0R1) лаборат.работа
---
3-11:00 1400
ავალიშვილი ლამარა
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
1453, 1553
კახიანი ლია
Проектированные строительных конструкций в сеисмоактивных раионах (BCDC0R1) лекция
1403, 1402
სურგულაძე ბიჭიკო
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
1500
კახიანი ლია
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
1403
ნაკვეთაური ნინო
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
4-12:00 --- 1607
მუხიგულიშვილი მიხეილი
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
1503
იაშვილი კონსტანტინე
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
--- 1400
კახიანი ლია
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
1617
ნაკვეთაური ნინო
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
5-13:00 --- 1606
მუხიგულიშვილი მიხეილი
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
1453
ესაძე სერგო
Проектирование зданий и сооружений из металических конструкции (TBBMSR1) Курсовой проект
1403
ჭანტურია მაია
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
1502, 1503
სურგულაძე ბიჭიკო
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
121721
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
ტრანსფორმირებადი (კოსმოსური, მიწისზედა) კონსტრუქციები და ნაგებობები (TSREF01) საკურსო
6-14:00 1500, 1501
კახიანი ლია
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) ლექცია
--- 1601
ქორქია ქეთევან
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
1503
იაშვილი კონსტანტინე
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
1553.1-1
კახიანი ლია
Проектированные строительных конструкций в сеисмоактивных раионах (BCDC0R1) лаборат.работа
121721
ლებანიძე ალექსანდრე
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
7-15:00 1502, 1503
მაისურაძე გიორგი
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
1402
მეძმარიაშვილი გიორგი
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
--- 1401
ავალიშვილი ლამარა
შენობა–ნაგებობების რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციებით დაპროექტების საფუძვლები (BWRCS01) საკურსო
121761
სურგულაძე ბიჭიკო
შენობა-ნაგებობათა რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (სპეცკურსი) (BRSTS01) ლექცია
---
8-16:00 1402
მაისურაძე გიორგი
რკინაბეტონის სპეციალური დანიშნულების კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები (SECCD01) საკურსო
1502
იაშვილი კონსტანტინე
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
151680
ჭანტურია მაია
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 131704
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
სამხედრო მეცნიერება და სამხედრო ტერმინოლოგია (BMSMT01) სასწავლო პრაქტიკა
1603
ქორქია ქეთევან
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
--- 1614
მახარობლიძე კახა
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 131704
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
სამხედრო მეცნიერება და სამხედრო ტერმინოლოგია (BMSMT01) ლექცია
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-527
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 1553
სანიკიძე მამუკა
Восстановление и усиление зданий и сооружений (RERSBR1) Курсовой проект
1608
დუმბაძე მარიამი
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
2-10:00 1619
ნაკვეთაური ნინო
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
--- 1501, 1500
ესაძე სერგო
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
--- 1553
სანიკიძე მამუკა
Восстановление и усиление зданий и сооружений (RERSBR1) практич. Работа
1400
დუმბაძე მარიამი
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
3-11:00 --- 1501, 1500
მაისურაძე გიორგი
შენობა-ნაგებობათა გამოკვლევა–გამოცდა (BBSTS01) ლექცია
1502
ხაზარაძე ომარი
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
--- --- 1453
მელქაძე თეიმურაზ
Восстановление и усиление зданий и сооружений (RERSBR1) Курсовой проект
4-12:00 --- 1500
ხაზარაძე ომარი
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
1501
ესაძე სერგო
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
--- 1453, 1553
სანიკიძე მამუკა
Восстановление и усиление зданий и сооружений (RERSBR1) лекция
131704
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
სამხედრო მეცნიერება და სამხედრო ტერმინოლოგია (BMSMT01) პრაქტიკული
5-13:00 --- 1502, 1503
ხაზარაძე ომარი
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
1680
ხაზარაძე ომარი
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
1501
იაშვილი კონსტანტინე
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
1553, 1453
ესაძე სერგო
Проектирование зданий и сооружений из металических конструкции (TBBMSR1) лекция
1453
მელქაძე თეიმურაზ
Восстановление и усиление зданий и сооружений (RERSBR1) практич. Работа
6-14:00 --- 1453, 1553
მაისურაძე გიორგი
Исследования и испитания зданий и сооружений (BBSTSR1) ლექცია
1504, 1505, 1506
ხაზარაძე ომარი
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია
1400
ესაძე სერგო
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
1402, 1400, 1403
ესაძე სერგო
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
1619, 1616, 1617, 1618
მელქაძე თეიმურაზ
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
7-15:00 121761
ესაძე სერგო
შენობა-ნაგებობათა რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (სპეცკურსი) (BRSTS01) საკურსო
1611
დუმბაძე მარიამი
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
1610
დუმბაძე მარიამი
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
1504
ხაზარაძე ომარი
ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) საკურსო
1501
ხაზარაძე ომარი
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
1500
ხაზარაძე ომარი
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
8-16:00 121761
ესაძე სერგო
შენობა-ნაგებობათა რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (სპეცკურსი) (BRSTS01) პრაქტიკული
--- 1609
დუმბაძე მარიამი
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
--- 1401
მუხიგულიშვილი მიხეილი
სამშენებლო კონსტრუქციების დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია სეისმურად აქტიურ რაიონებში (BCDCA01) პრაქტიკული
1501, 1500
ხაზარაძე ომარი
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
9-17:00 1402
ქორქია ქეთევან
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
1401
მეძმარიაშვილი გიორგი
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
--- 1503
ხაზარაძე ომარი
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
1680
ხაზარაძე ომარი
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
1402
ხაზარაძე ომარი
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
10-18:00 1500
ესაძე სერგო
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
121732, 121731
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო კონსტრუქციები (სპეცკურსი) (BCONS01) ლექცია
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-501
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1525.2-1
თოდუა მიხეილ
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
1426.1-1
თოდუა მიხეილ
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
--- --- 1425.2-1
თოდუა მიხეილ
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
---
2-10:00 1526.2-1
თოდუა მიხეილ
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
--- ---
3-11:00 --- --- --- 1426.2-1
თოდუა მიხეილ
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
---
4-12:00 1425.1-1
თოდუა მიხეილ
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
1426.2-1
გვასალია ბადრი
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიული
--- 1426
თოდუა მიხეილ
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- --- 1525.1-1
თოდუა მიხეილ
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
1525
კუბლაშვილი მურმან
მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) პრაქტიკული
---
6-14:00 1425
თოდუა მიხეილ
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) პრაქტიკული
1425.2-1
გვასალია ბადრი
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიული
1526.1-1
გვასალია ბადრი
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიული
--- 1426.1-1
გვასალია ბადრი
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიული
7-15:00 1526.1-1
თოდუა მიხეილ
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლაბორატორიული
121761
გვასალია ბადრი
ოპტიმიზაციის მეთოდების გამოყენება მშენებლობაში (MOPTI01) პრაქტიკული
1526.2-1
გვასალია ბადრი
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიული
1525.1-1
გვასალია ბადრი
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიული
1526
კუბლაშვილი მურმან
მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) პრაქტიკული
1525.2-1
გვასალია ბადრი
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიული
8-16:00 1425.1-1
გვასალია ბადრი
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლაბორატორიული
1525
თოდუა მიხეილ
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) პრაქტიკული
1526
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- 1526
თოდუა მიხეილ
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) პრაქტიკული
121761
სანიკიძე ზაზა
სასრულ ელემენტთა მეთოდის საფუძვლები (METEL01) პრაქტიკული
1425
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-502
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1525.1-1
ჭანკოტაძე ვახტანგი
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
1426.2-1
ჭანკოტაძე ვახტანგი
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
1526
ჭანკოტაძე ვახტანგი
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) პრაქტიკული
--- 1425.1-1
ჭანკოტაძე ვახტანგი
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
---
2-10:00 1526.1-1
ჭანკოტაძე ვახტანგი
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
--- ---
3-11:00 1525
ჭანკოტაძე ვახტანგი
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) პრაქტიკული
--- --- 1426.1-1
ჭანკოტაძე ვახტანგი
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
---
4-12:00 1425.2-1
ჭანკოტაძე ვახტანგი
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
1426.1-1
სანიკიძე ზაზა
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
--- 1425
ჭანკოტაძე ვახტანგი
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) პრაქტიკული
1525
სანიკიძე ზაზა
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) პრაქტიკული
5-13:00 1425
სანიკიძე ზაზა
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) პრაქტიკული
1426
ჭანკოტაძე ვახტანგი
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) პრაქტიკული
1525.2-1
ჭანკოტაძე ვახტანგი
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
1426
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- 1425.1-1
სანიკიძე ზაზა
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
1526.2-1
სანიკიძე ზაზა
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
1426
სანიკიძე ზაზა
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) პრაქტიკული
1426.2-1
სანიკიძე ზაზა
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
7-15:00 1526.2-1
ჭანკოტაძე ვახტანგი
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლაბორატორიული
--- 1526.1-1
სანიკიძე ზაზა
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
1525.2-1
სანიკიძე ზაზა
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
1525
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) პრაქტიკული
1525.1-1
სანიკიძე ზაზა
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
8-16:00 --- 1425.2-1
სანიკიძე ზაზა
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) ლაბორატორიული
1526
სანიკიძე ზაზა
კომპიუტერის არქიტექტურა (COARC01) პრაქტიკული
121761
სანიკიძე ზაზა
სასრულ ელემენტთა მეთოდის საფუძვლები (METEL01) ლაბორატორიული
---
9-17:00 --- --- --- 121761
სულაშვილი მალხაზ
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++ ბაზაზე (OOPRI01) ლაბორატორიული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-604
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 3716
გორგიძე დავით
общая Теоретическая механика (TMCMAR1RA1-LPB) лаборат.работа
1790
გორგიძე დავით
თეორიული მექანიკა -1 (TMEC101) ლაბორატორიული
--- 1715.2-1
ვაზაგაშვილი მამუკა
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
--- ---
2-10:00 --- 1713.2-1
ვაზაგაშვილი მამუკა
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
3-11:00 --- 1710.1-1
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
1704.1-1
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
1712.1-1
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
1717.1-1
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
---
4-12:00 1701.1-1
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
--- --- --- 3714.1-3
გორგიძე დავით
общая Теоретическая механика (TMCMAR1RA1-LPB) лаборат.работа
---
5-13:00 1719.1-1
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
1711.1-1
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
1707.2-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
1705.2-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
3641.2-3, 3643.2-3, 3640.2-3, 3642.2-3
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (TEMECR7) ლაბორატორიული
---
6-14:00 --- 1700.1-1
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
--- 1706.1-1
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
1714.2-1
ვაზაგაშვილი მამუკა
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
---
7-15:00 1716.2-1
ვაზაგაშვილი მამუკა
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
1718.2-1
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
--- 1703.2-1
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
--- ---
8-16:00 --- --- 1709.1-1
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
1702.1-1
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
--- ---
9-17:00 --- --- 1708.1-1
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა 1 (TMECH15) ლაბორატორიული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-601
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1420
მოისწრაფიშვილი მანანა
სატრანსპორტო მშენებლობა და ლანდშაფტი (TRALA05) ლექცია
1420
ყიფიანი გიორგი
არქიტექტურული და სამშენებლო საქმია-ნობის საკანონმდებლო-სამართლებრივი საფუძვლები (LEPAC06) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 1420
კლდიაშვილი ვალერიანი
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
1420
ნახუცრიშვილი ოთარ
ქალაქის არქიტექტურა (CARCH06) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 --- 1420
ასათიანი ნათია
თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია (HIMOA06) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- 1420
ასათიანი ნათია
თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია (HIMOA06) ლექცია
--- 1520
ყიფიანი გიორგი
არქიტექტურული და სამშენებლო საქმია-ნობის საკანონმდებლო-სამართლებრივი საფუძვლები (LEPAC06) ლექცია
--- 1520
მოისწრაფიშვილი მანანა
სატრანსპორტო მშენებლობა და ლანდშაფტი (TRALA05) ლექცია
5-13:00 1420
დავითაია მაია
ძველი სამყაროს სივრცობრივი აზროვნება (SCOAW06) ლექცია
1520
ბერიძე ლია
შენობა-ნაგებობების დაზიანების დიაგნოსტიკა (DAMAG01) პრაქტიკული
1420
ყიფიანი გიორგი
არქიტექტურული და სამშენებლო საქმია-ნობის საკანონმდებლო-სამართლებრივი საფუძვლები (LEPAC06) ლექცია
1520
ჟღენტი რამაზ
მშენებლობის თანამედროვე ტექნოლოგიები (MOCOT01) საკურსო
1420
ბერეკაშვილი ქეთევან
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
6-14:00 1520
ასათიანი ნათია
თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია (HIMOA06) პრაქტიკული
--- 1520
ბერეკაშვილი ქეთევან
არქიტექტურული დაგეგმარება (APL0206) საკურსო
1520
ნახუცრიშვილი ოთარ
ქალაქის არქიტექტურა (CARCH06) ლექცია
---
7-15:00 --- 1526, 1525
ბერიშვილი ბიძინა
შენობა ნაგებობების არქიტექტურა (ARCBL06) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- --- --- 1520
ჟღენტი რამაზ
მშენებლობის თანამედროვე ტექნოლოგიები (MOCOT01) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- 1520
ზალიკაშვილი გიორგი
სამდინარო და საზღვაო ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (RISHS01) ლექცია
1520
ყიფიანი გიორგი
არქიტექტურული და სამშენებლო საქმია-ნობის საკანონმდებლო-სამართლებრივი საფუძვლები (LEPAC06) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- 1520
ასათიანი ნათია
თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია (HIMOA06) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-603
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-602
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1426, 1425
თოდუა მიხეილ
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლექცია
--- --- --- 1700, 1702, 1703, 1701
გვასალია ბადრი
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
4-12:00 --- --- 1525, 1526
ჭანკოტაძე ვახტანგი
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლექცია
--- 1525, 1526
კუბლაშვილი მურმან
მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის რიცხვითი მეთოდები (NMORO01) ლექცია
---
5-13:00 --- 1712, 1713, 1714, 1715
აბრამიძე ედისონი
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
1526, 1525
გვასალია ბადრი
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლექცია
1426, 1425
გვასალია ბადრი
მონაცემთა ბაზები (DATBA01) ლექცია
1709, 1711, 1710, 1708
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
1426
გვასალია ბადრი
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- 1716, 1719, 1718, 1717
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
1425
აბრამიძე ედისონი
მოდულის საკვალიფიკაციო ნაშრომი (BPQWR01) პრაქტიკული
1526, 1525
თოდუა მიხეილ
კომპიუტერული გრაფიკის სისტემა ArchiCAD (CDSAR01) ლექცია
1525, 1526
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) ლექცია
7-15:00 --- --- 1426, 1425
ჭანკოტაძე ვახტანგი
სტრუქტურული დაპროგრამება (STPRI01) ლექცია
--- --- 1425, 1426
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
სამშენებლო კონსტრუქციების კომპიუტერული დაპროექტება (CADOB01) ლექცია
8-16:00 1705, 1707, 1704, 1706
კვაჭაძე თამარ
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 121761
სანიკიძე ზაზა
სასრულ ელემენტთა მეთოდის საფუძვლები (METEL01) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 121761
გვასალია ბადრი
ოპტიმიზაციის მეთოდების გამოყენება მშენებლობაში (MOPTI01) ლექცია
121761
სულაშვილი მალხაზ
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++ ბაზაზე (OOPRI01) ლექცია
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-702 (კომპ.კლასი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-561
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151428
აჩუაშვილი ნუნუ
ხარისხის მენეჯმენტი (BXARS-05) პრაქტიკული
151415
ბარბაქაძე მაია
ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა (ITSYS05) პრაქტიკული
--- 151415ა
ბარბაქაძე მაია
გემის დამხმარე მოწყობილობები და სისტემები (SSAMV05) ლექცია
---
2-10:00 --- --- 151417ა
თაქთაქიშვილი მანანა
მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა საავტომობილო გზებზე (STSA105) პრაქტიკული
3-11:00 151504
ტურიაშვილი მერაბ
სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირება (LRTRL05) პრაქტიკული
151426
ელგენდარაშვილი ნატალია
საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BSAQM05) პრაქტიკული
151527
ლაზვიაშვილი ლევან
ფირმის მენეჯმენტი (FIRME05) პრაქტიკული
151650
ბუცხრიკიძე დავით
მანქანათმშენებლობის საწარმოო პროცესები (MASAPR05) პრაქტიკული
---
4-12:00 151691.1-5, 151690.1-5
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
151509ა
ბუცხრიკიძე დავით
საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია (APP00R5) ლექცია
151605
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სატრანსპორტო მოძრავ შემადგენლობათა ეფექტიანობა (TEORS05) პრაქტიკული
5-13:00 151746
მაღრაძე ვახტანგ
Georgian Language 2 (GL 20007) Practical Work
151415, 151415ა
არჩვაძე გიორგი
საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა (0MTMT05) ლექცია
151411
ბოგველიშვილი ზურაბ
საავტომობილო სამგზავრო გადაყვანები (MPTRA05) პრაქტიკული
251758
დუნდუა ალექსანდრე
დისკრეტულ ავტომატთა თეორია სარკინიგზო ტრანსპორტზე (DAM5905) პრაქტიკული
---
6-14:00 151522.1-5
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ენა ლოგისტებისათვის 2 (GER2005) ლექცია
--- 151680
კობახიძე კახაბერი
ხელოვნური ნაგებობები გზებზე (ROARS05) ლექცია
7-15:00 --- 151650
ჭელიძე გრიგოლ
მანქანათა ნაწილები (PAMAC01) ლექცია
151411
ბოგველიშვილი ზურაბ
საავტომობილო სამგზავრო გადაყვანები (MPTRA05) ლექცია
151522.1-5
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ენა ლოგისტებისათვის 2 (GER2005) პრაქტიკული
151742, 151706
მჭედლიძე გივი
Математика 2 (MAT02R8) лекция
8-16:00 --- 251746ლ
ძოწენიძე დავითი
საერთაშორისო გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა (OMIS205) ლექცია
151416
კვანტალიანი გულვერი
ლიანდაგის რეკონსტრუქცია (RCNTR05) ლექცია
---
9-17:00 151404
ბოგველიშვილი ზურაბ
საბაჟო კანონმდებლობის საფუძვლები (FOFCR05) პრაქტიკული
2517112
ამანათაშვილი იასონი
ტექნოლოგიური და ინოვაციური მენეჯმენტი (EINN05GA1-LS) პრაქტიკული
151519
ირემაშვილი ხვიჩა
ლიანდაგის მონიტორინგი (TMRWT05) ლექცია
2573
კახიანი მერაბ
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) საკურსო
151415ა
არჩვაძე გიორგი
საწვავ-საცხები მასალები საზღვაო ტრანსპორტზე (SAMASATR05) ლექცია
10-18:00 --- 151746
ღვინიაშვილი ზვიად
Fundamentals of information technologies 2 (CSAT 205) Lecture
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- 251746ა
ლეკიაშვილი ვარლამი
ავტომობილის საიმედოობა და მისი მართვა (VEREM05) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-565
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151403
ტურიაშვილი მერაბ
ავტომობილების კონსტრუირება და ანგარიში (DCCAL05) ლექცია
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- 151640, 151650
ამყოლაძე ხათუნა
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაციადატექნიკურიგაზომვები (ISTM005) ლექცია
--- --- 151403
ტურიაშვილი მერაბ
ავტომობილების კონსტრუირება და ანგარიში (DCCAL05) პრაქტიკული
151620.1-5
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
3-11:00 151429
ნარიმანიშვილი პავლე
საგარეო-ეკონომიკური კავშირები (BSAKA05GA2) პრაქტიკული
151530
კანკაძე ჯემალი
საბანკო და სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია (BIORG05) პრაქტიკული
151415ა
ჯაჯანიძე ვალერი
საწვავ-საცხები მასალები საზღვაო ტრანსპორტზე (SAMASATR05) პრაქტიკული
2570
რობაქიძე აბესალომ
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) საკურსო
4-12:00 151640
ჭელიძე გრიგოლ
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (MELTM05) პრაქტიკული
151417
მელაძე ზურაბი
ქალაქის ქუჩები და გზები (CSAR105) ლექცია
151690
ზუბიაშვილი მარიამ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) პრაქტიკული
151620.1-5
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
5-13:00 151605
რობაქიძე აბესალომ
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) საკურსო
251758
დუნდუა ალექსანდრე
დისკრეტულ ავტომატთა თეორია სარკინიგზო ტრანსპორტზე (DAM5905) ლექცია
--- 151519
კვანტალიანი გულვერი
ლიანდაგის რეკონსტრუქცია (RCNTR05) საკურსო
6-14:00 2517112
გითოლენდია ბორისი
ფინანსური ანალიზი (FINAN05GA2) პრაქტიკული
2565
ჩხაიძე თენგიზ
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) საკურსო
--- 151417ა
მელაძე ზურაბი
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მოვლა შენახვა (SHAE105) საკურსო
--- 251765
ჯღამაია ვახტანგ
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების (ვერტოდრომების) მშენებლობა რთული რელიეფის პირობებში (BRAD105) ლექცია
7-15:00 151607
ჩხაიძე თენგიზ
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლექცია
151519
ირემაშვილი ხვიჩა
მიწის ვაკისის მოწყობა (DRDBD05) ლექცია
151704, 151703
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
251704
შანავა ზვიად
დისტრიბუციისა და საწყობის მენეჯმენტი (DISWM05) პრაქტიკული
8-16:00 151695
კანკაძე ჯემალი
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) პრაქტიკული
151524
თოფურია ნინო
სატრანსპორტო ლოგისტიკის საფუძლები (TRLOGB05) პრაქტიკული
2561
ჩხაიძე თენგიზ
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) საკურსო
--- ---
9-17:00 151504
თოფურია ნინო
საერთაშორისო სატრანსპორტო ლოგისტიკის ეკონომიკური და საინფორმაციო უზრუნველყოფა (EIMIL05) პრაქტიკული
151411
მიქაძე გურამ
ავტომობილების ექსპლუატაცია და ეკოლოგია (OTCEC05) პრაქტიკული
151524
ხმიადაშვილი ჯემალ
ავტომობილების ტექნიკური მომსახურება (MVM0205) პრაქტიკული
151415
ჯაჯანიძე ვალერი
საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა (0MTMT05) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-566
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151704
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
151504
თოფურია ნინო
საერთაშორისო სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სისტემების მართვა (MITLS05) ლექცია
--- ---
2-10:00 051747გდ/3
დოდელია გიორგი
ზოგადი მონაცემები სარკინიგზო ტრანსპორტზე (PRQT005) ლექცია
--- --- 151620.2-5
ბოჭორიშვილი ირინე
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
3-11:00 151640
შვანგირაძე მერაბ
მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგიის საფუძვლები (BASTE05) პრაქტიკული
151640
ჭელიძე გრიგოლ
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (MELTM05) საკურსო
--- 151691
სვანიძე მაყვალა
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) პრაქტიკული
4-12:00 151504
თოფურია ნინო
საერთაშორისო სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სისტემების მართვა (MITLS05) პრაქტიკული
151509ა
ბუცხრიკიძე დავით
საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია (APP00R5) პრაქტიკული
151531
გიგაური ინგა
ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) პრაქტიკული
151792
ბერიაშვილი მარიამ
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
151620.2-5
ბოჭორიშვილი ირინე
გერმანული 4 (FLN1407-P-G) პრაქტიკული
5-13:00 151415
გეგეშიძე ემზარი
გემის შეჯახების თავიდან აცილების საერთაშორისო წესები (SCAIR05) პრაქტიკული
2576
ნადირაშვილი გივი
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) საკურსო
6-14:00 251765
ბეჟანიშვილი მალხაზი
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ხისტი და არახისტი ფენილების კონსტრუირება (CSRA105) საკურსო
151693.1-5, 151694.1-5, 151695.1-5
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) პრაქტიკული
151690
სვანიძე მაყვალა
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) პრაქტიკული
151430
აჩუაშვილი ნუნუ
ხარისხის მენეჯმენტი (BXARS-05) პრაქტიკული
2564
ნადირაშვილი გივი
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) საკურსო
---
7-15:00 --- 151520
დათუკიშვილი გივი
ხიდების ექსპლუატაცია გზებზე (EXPBR05) ლექცია
---
8-16:00 151640
შვანგირაძე მერაბ
მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგიის საფუძვლები (BASTE05) ლექცია
2517112
ამანათაშვილი იასონი
ტექნოლოგიური და ინოვაციური მენეჯმენტი (EINN05GA1-LS) ლექცია
151519
კუპატაძე ნატალია
ლიანდაგის რეკონსტრუქცია (RCNTR05) პრაქტიკული
151760
ცანავა ცირა
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 151402, 151401
მღებრიშვილი ნიკოლოზ
ტექნიკური დიაგნოსტიკის სისტემები რკინიგზის ტრანსპორტზე (TDR2805) ლექცია
2567
რობაქიძე აბესალომ
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) საკურსო
2517112, 251704, 251753
ზორანიანი მარინა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- 151504
ბუბუტეიშვილი ლევან
მიწოდებათა ჯაჭვებისა და სატრანსპორტო-ლოგისტიკური ბიზნესის მართვა (MSCTL05) პრაქტიკული
251753
ჭელიძე გრიგოლ
ტრიბოტექნიკა-ტრიბოლოგია (TRETR05GA-LPK) პრაქტიკული
251704
გორშკოვი თეიმურაზი
ლოგისტიკის სისტემების დაგეგმარება (LSPL005) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- 251753
ჭელიძე გრიგოლ
ტრიბოტექნიკა-ტრიბოლოგია (TRETR05GA-LPK) საკურსო
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-554
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 151760, 151720, 151740, 151701, 151702, 151704, 151703
გურამიშვილი გურამ
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
--- ---
2-10:00 --- --- 151702, 151703, 151701
ეთერაშვილი თამაზ
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 151501
დუნდუა ალექსანდრე
ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სასადგურო სისტემები (SAT1605) საკურსო
--- 151520ა
მაღრაძე თამარ
საავტომობილო გზების სატრანსპორტო საექსპლუატაციო თვისებების შეფასება (TEMA105) პრაქტიკული
151740.2-5
შარაბიძე თამაზ
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 151694, 151691.3-5, 151692.3-5, 151693, 151695, 151690.3-5
კეცხოველი ირმა
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
151502, 151501
დუნდუა ალექსანდრე
ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სასადგურო სისტემები (SAT1605) ლექცია
2562, 2560, 2561
ჩხაიძე თენგიზ
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) ლექცია
151791.1-5
კვიტაიშვილი ნინო
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
5-13:00 151503, 151518, 151518ა, 151517
კაპანაძე ანდრო
ფიზიკა 3 (PHY03R5) ლექცია
151703.1-5
ქარდავა ნელი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
151680, 151606, 151605
პაპასკირი მურთაზი
მართვის ავტომატიზირებული სისტემები ტრანსპორტზე (MAS0205) ლექცია
151695, 151693, 151694
ბლიაძე მურმანი
ფირმის ორგანიზაცია და მართვა (FIROR05) ლექცია
151780, 151704
კალანდაძე იამზე
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
6-14:00 151750, 151740, 151760, 151770
ღვინიაშვილი ზვიად
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლექცია
151650
ილურიძე კობა
მანქანათა თეორია (MANTEOR05) საკურსო
--- 151691, 151690, 151692
ზუბიაშვილი მარიამ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) ლექცია
---
7-15:00 --- --- 151650
ილურიძე კობა
მანქანათა თეორია (MANTEOR05) ლექცია
151792
ყორანაშვილი ირინე
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
151695.1-5, 151694.1-5, 151693.1-5
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) ლექცია
---
8-16:00 151427, 151427ა, 151426
ლორთქიფანიძე რევაზ
საგარეო-ეკონომიკური კავშირები (BSAKA05GA2) ლექცია
151790.3-5
მოვსესიანი ირინე
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 121721.1-1, 009.1-4, 009ბ.3-4, 2017/6, 121782, 006.1-4, 251746ლ.2-5, 121756, 2017/1/1.1-6, 0317/2-2დ.2-3, 121761, 251760, 251758, 217222.1-2, 0317/2-2ბ.2-3, 0317/2-5ბ.2-3, 217225.1-2, 0317/2-3გ.1-3, 121711, 121731, 121783, 121781, 2017/1/2, 217231, 251765, 2017/1/3, 217233, 0317/2-1.2-3, 0317/2-4.2-3, 251746ა.2-5, 121743
ტაბატაძე ხათუნა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) პრაქტიკული
--- 151791, 151793, 151790, 151792
ტეტუნაშვილი თენგიზ
მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
151760.3-5, 151770.4-5
ცხადაძე ეკა
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- 151760.2-5, 151702.2-5, 151770.2-5, 151701, 151704.2-5
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
ქართული ენა (GEL0007) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-553
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151528
გიგაური ინგა
ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 151519
ცინაძე ზაალ
წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 151695.1-5, 151694.1-5
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
151527
გიგაური ინგა
ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) პრაქტიკული
--- 151693.1-5, 151694.1-5, 151692.1-5, 151695.1-5, 151691.1-5, 151690.1-5
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
151602, 151601, 151603
ველიჯანაშვილი რევაზ
სატრანსპორტო კანონმდებლობა (LAWTR05) ლექცია
---
4-12:00 151660, 151670
კახიანი მერაბ
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლექცია
151791, 151790, 151793, 151792
გოცაძე მერაბ
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლექცია
151703, 151702, 151701
დუნდუა ალექსანდრე
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლექცია
151791.2-5, 151740.2-5, 151770.2-5
ცხადაია ნატალია
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკული
5-13:00 151760.4-5, 151740.4-5, 151750.1-5
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- --- 151603, 151601, 151602
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლექცია
151603, 151601, 151602
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სატრანსპორტო მოძრავ შემადგენლობათა ეფექტიანობა (TEORS05) ლექცია
6-14:00 2570, 2569, 2571
წულუკიძე ნოშრევან
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) ლექცია
151605, 151604, 151606
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლექცია
151415
გეგეშიძე ემზარი
გემის ენერგეტიკული დანადგარები ექსპლუატაცია და მართვა (SPPOM05) პრაქტიკული
151702, 151701, 151703
ბერაძე ნანა
ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები (ELAEN02) ლექცია
151603, 151604, 151601, 151602
პაპასკირი მურთაზი
მართვის ავტომატიზირებული სისტემები ტრანსპორტზე (MAS0205) ლექცია
---
7-15:00 --- 151604, 151606, 151605
შარვაშიძე ავთანდილი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) ლექცია
151605, 151604, 151606
ქენქაძე პეტრე
ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა (ITSYS05) ლექცია
151770, 151760, 151740, 151750
მელაძე ვახტანგ
ფიზიკა 2 (FIZ0901) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- 151520, 151520ა, 151519
გვიშიანი ზურაბ
წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) ლექცია
151780.1-5
მჭედლიძე მაყვალა
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
151416, 151417ა
კუპატაძე ნატალია
სალიანდაგო სამუშაოები (TRKWR05) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- 151520
ცინაძე ზაალ
წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) პრაქტიკული
--- 151702.1-5, 151701.1-5
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- 151520ა
ცინაძე ზაალ
წყალმომარაგება და წყალარინება (WSS0301) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-550
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151530
წულაია ანა
ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) პრაქტიკული
151520ა
მელაძე ზურაბი
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების გაყვანა (BUHA105) ლექცია
151430
ნარიმანიშვილი პავლე
საგარეო-ეკონომიკური კავშირები (BSAKA05GA2) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 108766, 108710-20, 108700
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 108740, 108784, 108730, 108767
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
2574
კახიანი მერაბ
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) საკურსო
151415
ბარბაქაძე მაია
ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა (ITSYS05) ლექცია
151695.2-5, 151691.2-5, 151690.2-5, 151692.2-5, 151694.2-5, 151693.2-5
ზერაგია დალი
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) ლექცია
--- 217108, 217107, 217103
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
4-12:00 108740, 108783, 108742, 108700, 108730, 108743, 108741, 108784, 108767, 108710-20, 108760, 108766, 108754
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
151650, 151640
კახიანი მერაბ
რხევების გამოყენებითი თეორიის საფუძვლები (FAT0005) ლექცია
--- 151403
ხარიტონაშვილი ვალერიან
საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვები (CATRA05) ლექცია
217108, 217107, 217103
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
5-13:00 108760, 108754, 108741, 108743, 108783, 108742
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
151740, 151780, 151702.3-5, 151770, 151760, 151701.3-5
მოვსესიანი ირინე
უცხოური ენა (რუსული 2) (FLNR207-P) პრაქტიკული
151602, 151601, 151603
რაზმაძე მარინე
თბოტექნიკა (THENG78) ლექცია
--- --- 1700
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
6-14:00 151703, 151701, 151702, 151704
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
151529, 151528, 151527, 151530
ნემსაძე ყარამან
ფირმის მენეჯმენტი (FIRME05) ლექცია
--- 1704, 1780, 1716
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
---
7-15:00 3740, 3735, 3741, 3732, 3742, 3743
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
151750, 151780, 151770, 151740, 151760
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
--- --- 1700, 1719, 1716, 1780, 1704
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
---
8-16:00 3735, 3741, 3742, 3732, 3743, 3740
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
151607
მღებრიშვილი ნიკოლოზ
Системы автоматизированного управления на транспорте (MAS0205RA1-LP) лекция
--- 1719
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
151703, 151702, 151704, 151701, 151740, 151750, 151770, 151760, 151780
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
---
9-17:00 151424
ზეიკიძე ვაჟა
ხარისხის მენეჯმენტი (BXARS-05) პრაქტიკული
--- 151529
წულაია ანა
ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) პრაქტიკული
151770.2-5
ბარბაქაძე სიმონ
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
251760
ირემაშვილი ხვიჩა
რკინიგზების აგების ტექნოლოგია, მექანიზაცია და ორგანიზაცია მთიანი რელიეფისა და ჩქაროსნული მოძრაობის პირობებში (RCTMO05) ლექცია
151691
მოისწრაფიშვილი მზია
ლოგისტიკის საფუძვლები (LOGIS05) პრაქტიკული
10-18:00 251765
მელაძე ზურაბი
მიერეთებები და გადაკვეთები საავტომობილო გზებზე (LCAR105) საკურსო
251760
ირემაშვილი ხვიჩა
ლიანდაგის მოწყობის ტექნიკური პირობები და ნორმები (TSCAT05) ლექცია
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-668
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 151604, 151606, 151605
ველიჯანაშვილი რევაზ
სატრანსპორტო კანონმდებლობა (LAWTR05) ლექცია
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151792, 151793, 151790, 151791
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მიკროეკონომიკა (BMIKR05) ლექცია
151703, 151701, 151702
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
--- ---
4-12:00 --- --- 151415ა
გეგეშიძე ემზარი
გემის აგებულობა და მდგრადობის საფუძვლები (COFSOV05) ლექცია
151780, 151704
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
--- 151770.1-5
ქოჩლაძე ეკატერინე
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
5-13:00 --- 151702.1-5
ზარიძე ჟანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
151692, 151690, 151691
მოისწრაფიშვილი მზია
ლოგისტიკის საფუძლები (BLOG005) ლექცია
151740.1-5, 151760.1-5, 151702.1-5, 151780.1-5, 151704.1-5, 151701.1-5, 151750.1-5, 151770.1-5, 151703.1-5
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
151703.1-5
კოკაია თეიმურაზ
გეგმილური ხაზვა (PDRAV05) პრაქტიკული
6-14:00 151602, 151601, 151603
შარვაშიძე ავთანდილი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) ლექცია
--- 151791, 151793, 151790, 151792
რუხაძე თამარი
სამეწარმეო სამართალის საფუძვლები (BSAMA05) ლექცია
---
7-15:00 151602, 151601, 151603
ქენქაძე პეტრე
ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა (ITSYS05) ლექცია
--- 151532, 151533, 151534, 151531
ჩინჩალაძე მაია
საბანკო და სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია (BIORG05) ლექცია
--- 151760, 151740, 151770, 151750
ტეტუნაშვილი თენგიზ
მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
---
8-16:00 --- 151790.2-5
მიქელიშვილი ნანი
უცხოური ენა (ფრანგული2) (FLN1207-P-F2) პრაქტიკული
251765, 251760, 251758
ზორანიანი მარინა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
151604, 151606, 151605
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სატრანსპორტო მოძრავ შემადგენლობათა ეფექტიანობა (TEORS05) ლექცია
251746ლ
გელაშვილი ოთარ
სატრანსპორტო ლოგისტიკა (TRLOG05) პრაქტიკული
---
9-17:00 251746ლ.1-5, 251746ა.1-5
ზორანიანი მარინა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) პრაქტიკული
251760
კუპატაძე ნატალია
ლიანდაგის მოწყობის ტექნიკური პირობები და ნორმები (TSCAT05) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- 2573, 2572, 2574
კახიანი მერაბ
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-619
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151693
გოდერძიშვილი ია
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- 151524
ბოგველიშვილი ზურაბ
საავტომობილო გადაზიდვების მეთოდები (F MRT02R5FF) ლექცია
--- 2562
ნადირაშვილი გივი
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) საკურსო
3-11:00 2568
რობაქიძე აბესალომ
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) საკურსო
151528
ჩინჩალაძე მაია
საბანკო და სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია (BIORG05) პრაქტიკული
151533
წულაია ანა
ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) პრაქტიკული
151746
ბაღათურია გურამი
Theoretical mechanics 1 (TMECH 15) Practical Work
2577
ნადირაშვილი გივი
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) საკურსო
4-12:00 151606
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სატრანსპორტო მოძრავ შემადგენლობათა ეფექტიანობა (TEORS05) პრაქტიკული
--- 151426
დუმბაძე ნოდარ
ხარისხის მენეჯმენტი (BXARS-05) პრაქტიკული
151417
დათუკიშვილი გივი
კიდული და ვანტური ხიდების კონსტრუქციები (STCSB05) ლექცია
5-13:00 151693
სვანიძე მაყვალა
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) პრაქტიკული
151604
რობაქიძე აბესალომ
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) საკურსო
--- 151702
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
---
6-14:00 151695.2-5, 151690, 151694.2-5, 151692
რუხაძე რევაზ
პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) პრაქტიკული
151692
შარაშენიძე ზაალი
ფირმის ორგანიზაცია და მართვა (FIROR05) პრაქტიკული
151519
ირემაშვილი ხვიჩა
ლიანდაგის მდგომარეობის შეფასება (EVLRW05) ლექცია
---
7-15:00 151417ა
ირემაშვილი ხვიჩა
სალიანდაგო სამუშაოები (TRKWR05) საკურსო
151405
რუხაძე ომარ
ტექნოლოგიური მანქანების კონსტრუირება და გაანგარიშება (CCTM005) პრაქტიკული
151415, 151415ა
გეგეშიძე ემზარი
სატრანსპორტო პოლიტიკის კონცეფციები (TPCON05) ლექცია
151780
ირემაშვილი ხვიჩა
საგზაო ნაგებობების დაპროექტების საფუძვლები (BDRDC05) ლექცია
151695
შარაშენიძე ზაალი
ფირმის ორგანიზაცია და მართვა (FIROR05) პრაქტიკული
8-16:00 --- 151503
თოფურია ნინო
სატრანსპორტო ლოგისტიკის საფუძლები (TRLOGB05) პრაქტიკული
9-17:00 --- --- 251746ლ
მაისურაძე გიორგი
ლოგისტიკური სისტემების დაგეგმარება (LOSIDAG05) ლექცია
251753
ჯაფარიძე გიორგი
ამწე-სატრანსპორტო მანქანები მანქანათმშენებლობაში (LSMME05) პრაქტიკული
10-18:00 --- 251760
ირემაშვილი ხვიჩა
რკინიგზების აგების ტექნოლოგია, მექანიზაცია და ორგანიზაცია მთიანი რელიეფისა და ჩქაროსნული მოძრაობის პირობებში (RCTMO05) პრაქტიკული
--- 251753
ჯაფარიძე გიორგი
ამწე-სატრანსპორტო მანქანები მანქანათმშენებლობაში (LSMME05) ლექცია
251746ლ
გელაშვილი ოთარ
სატრანსპორტო ლოგისტიკა (TRLOG05) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 251753
ჯაფარიძე გიორგი
საზღვაო და სარკინიგზო ტერმინალების ამწე-სატრანსპორტო საშუალებები (HMSRT05) ლექცია
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-620
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151690
წიკლაური-შენგელია ჟუჟუნა
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) პრაქტიკული
151411
ბოგველიშვილი ზურაბ
საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვები (CATRA05) პრაქტიკული
--- 2575
ჭელიძე გრიგოლ
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) საკურსო
---
2-10:00 151502
დუნდუა ალექსანდრე
ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სასადგურო სისტემები (SAT1605) საკურსო
151509ა
შვანგირაძე მერაბ
სამარჯვების დაპროექტება (DEFI005) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 151415
ბარბაქაძე მაია
საზღვაო პორტები და გემმისადგომები (PATER05) ლექცია
151720.1-5
ბოჭორიშვილი ირინე
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- 2566
რობაქიძე აბესალომ
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) საკურსო
151691
წიკლაური-შენგელია ჟუჟუნა
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 151694
გოდერძიშვილი ია
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) პრაქტიკული
151532
გიგაური ინგა
ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) პრაქტიკული
--- 151405
შილაკაძე ვაჟა
ზომური დამუშავების მეთოდები (METDP05) პრაქტიკული
---
6-14:00 2517112
ამანათაშვილი იასონი
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) ლექცია
151607
ჩხაიძე თენგიზ
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) საკურსო
---
7-15:00 151417ა
კუპატაძე ნატალია
რკინიგზის აგება (RLWCN05) პრაქტიკული
151504
თოფურია ნინო
სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სისტემების მოდელირების, გაანგარიშებისა და პროექტირების საფუძვლები (BMCPL05) პრაქტიკული
151793
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
მიკროეკონომიკა (BMIKR05) პრაქტიკული
251765, 251760
ზორანიანი მარინა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
151415
ბარბაქაძე მაია
საზღვაო პორტები და გემმისადგომები (PATER05) პრაქტიკული
8-16:00 --- 251760
კუპატაძე ნატალია
ლიანდაგის მოწყობის ტექნიკური პირობები და ნორმები (TSCAT05) პრაქტიკული
2572
კახიანი მერაბ
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) საკურსო
---
9-17:00 151527
ჩინჩალაძე მაია
საბანკო და სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია (BIORG05) პრაქტიკული
251753
ჭელიძე გრიგოლ
ტრიბოტექნიკა-ტრიბოლოგია (TRETR05GA-LPK) ლექცია
251746ა
ლეკიაშვილი ვარლამი
ავტოსერვისის ოპერატიული სისტემები (AVTOPS05) პრაქტიკული
--- 151692
ზუბიაშვილი მარიამ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-621
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151509
მჭედლიშვილი ზურაბ
მექანიზმებისა და მანქანების დინამიკის საფუძვლები (SKRS005) პრაქტიკული
151404
ბოგველიშვილი ზურაბ
საბაჟო კანონმდებლობის საფუძვლები (FOFCR05) ლექცია
151509
მჭედლიშვილი ზურაბ
მექანიზმებისა და მანქანების დინამიკის საფუძვლები (SKRS005) ლექცია
151534
წულაია ანა
ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 151509
მჭედლიშვილი ზურაბ
სივრცითი მექანიზმის სტრუქტურა და კინემატიკური კვლევა (SKRSM005) პრაქტიკული
--- --- 151403
ხარიტონაშვილი ვალერიან
საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვები (CATRA05) პრაქტიკული
3-11:00 151509
მჭედლიშვილი ზურაბ
სივრცითი მექანიზმის სტრუქტურა და კინემატიკური კვლევა (SKRSM005) ლექცია
151404
ბერიძე ლიკა
მენეჯმენტი ტრანსპორტზე (TRMAN05) ლექცია
--- 151520ა
თაქთაქიშვილი მანანა
მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა საავტომობილო გზებზე (STSA105) პრაქტიკული
2563
ჩხაიძე თენგიზ
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) საკურსო
4-12:00 151425
ელგენდარაშვილი ცირა
საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BSAQM05) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 151519
ირემაშვილი ხვიჩა
მიწის ვაკისის მოწყობა (DRDBD05) საკურსო
--- 151520
კორგანოვი ალექსანდრე
ხიდების გაანგარიშების საფუძვლები (MACAB05) პრაქტიკული
151417ა
ირემაშვილი ხვიჩა
რკინიგზის აგება (RLWCN05) საკურსო
---
6-14:00 151607
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სატრანსპორტო მოძრავ შემადგენლობათა ეფექტიანობა (TEORS05) პრაქტიკული
--- --- --- 151417ა
ირემაშვილი ხვიჩა
რკინიგზის აგება (RLWCN05) ლექცია
---
7-15:00 151509ა
შვანგირაძე მერაბ
სამარჯვების დაპროექტება (DEFI005) ლექცია
--- --- 251760
ირემაშვილი ხვიჩა
ლიანდაგის მოწყობის ტექნიკური პირობები და ნორმები (TSCAT05) ლექცია
151403
ხმიადაშვილი ჯემალ
ავტომობილების ტექნიკური მომსახურების ობიექტების დაპროექტება (VMFTD05) ლექცია
---
8-16:00 2517112
გითოლენდია ბორისი
ფინანსური ანალიზი (FINAN05GA2) ლექცია
2560
ჩხაიძე თენგიზ
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) საკურსო
151405
რუხაძე ომარ
ტექნოლოგიური მანქანების ამძრავთა სტრუქტურა და კინემატიკური ანალიზი (METT0005) პრაქტიკული
151693
ბლიაძე მურმანი
ფირმის ორგანიზაცია და მართვა (FIROR05) პრაქტიკული
---
9-17:00 151425
მაისურაძე გიორგი
საგარეო-ეკონომიკური კავშირები (BSAKA05GA2) პრაქტიკული
151405
რუხაძე ომარ
ტექნოლოგიური მანქანების კონსტრუირება და გაანგარიშება (CCTM005) საკურსო
--- ---
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-712
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151530
ლაზვიაშვილი ლევან
ფირმის მენეჯმენტი (FIRME05) პრაქტიკული
--- 151690
ბლიაძე მურმანი
ფირმის ორგანიზაცია და მართვა (FIROR05) პრაქტიკული
151404
ბერიძე ლიკა
მენეჯმენტი ტრანსპორტზე (TRMAN05) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 151531
თედეევი იულია
ფირმის მენეჯმენტი (FIRME05) პრაქტიკული
--- 151528
ლაზვიაშვილი ლევან
ფირმის მენეჯმენტი (FIRME05) პრაქტიკული
3-11:00 151430
კიკნაძე ნანა
საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BSAQM05) პრაქტიკული
151534
შანიძე ჯონი
საბანკო და სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია (BIORG05) პრაქტიკული
151790
რუხაძე თამარი
სამეწარმეო სამართალის საფუძვლები (BSAMA05) პრაქტიკული
4-12:00 --- 151701
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
151740.1-5
ზარიძე ჟანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
5-13:00 151701.2-5, 151780.2-5, 151703.2-5, 151770.2-5, 151702.2-5, 151750.2-5, 151760.2-5, 151740.2-5
ღიბრაძე რაული
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
--- 151416, 151417ა
ირემაშვილი ხვიჩა
სალიანდაგო სამუშაოები (TRKWR05) ლექცია
151793
რუხაძე თამარი
სამეწარმეო სამართალის საფუძვლები (BSAMA05) პრაქტიკული
6-14:00 151695
ჩინჩალაძე მაია
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) პრაქტიკული
151424ა
კანკაძე ჯემალი
ხარისხის მენეჯმენტი (BXARS-05) პრაქტიკული
151670
კიწმარიშვილი ქეთევანი
სამრეწველო საწარმოთა ეკონომიკა და მენეჯმენტი (INEM05) ლექცია
151416
კვანტალიანი გულვერი
ლიანდაგის რეკონსტრუქცია (RCNTR05) საკურსო
---
7-15:00 151415
გეგეშიძე ემზარი
სატრანსპორტო პოლიტიკის კონცეფციები (TPCON05) პრაქტიკული
151691
ბლიაძე მურმანი
ფირმის ორგანიზაცია და მართვა (FIROR05) პრაქტიკული
151792
ლომიძე მარინე
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
151415ა
ჯაჯანიძე ვალერი
საზღვაო გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა (0MTMT05) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- 151694
ჩინჩალაძე მაია
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) პრაქტიკული
9-17:00 151426
ლორთქიფანიძე რევაზ
საგარეო-ეკონომიკური კავშირები (BSAKA05GA2) პრაქტიკული
151427
დარსაველიძე ნინო
საგარეო-ეკონომიკური კავშირები (BSAKA05GA2) პრაქტიკული
151429
აჩუაშვილი ნუნუ
ხარისხის მენეჯმენტი (BXARS-05) პრაქტიკული
---
10-18:00 2517112
დიდიშვილი ნინო
ადამიანური რესურსების განვითარება (HUMRD05GA1-LS) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-713
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151529
კანკაძე ჯემალი
საბანკო და სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია (BIORG05) პრაქტიკული
--- 151533
თედეევი იულია
ფირმის მენეჯმენტი (FIRME05) პრაქტიკული
151534
თედეევი იულია
ფირმის მენეჯმენტი (FIRME05) პრაქტიკული
---
2-10:00 151415ა
გეგეშიძე ემზარი
გემის აგებულობა და მდგრადობის საფუძვლები (COFSOV05) პრაქტიკული
151692
მოისწრაფიშვილი მზია
ლოგისტიკის საფუძვლები (LOGIS05) პრაქტიკული
---
3-11:00 151792
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
მიკროეკონომიკა (BMIKR05) პრაქტიკული
--- 151791
მშვენიერაძე ალექსანდრე
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
151742, 151706
გამსახურდია მაია
иностранныйязык(англиский)–2 (EFLN1307-P) практич. Работа
4-12:00 151427
დუმბაძე ნოდარ
ხარისხის მენეჯმენტი (BXARS-05) პრაქტიკული
151603
ჯაფარიძე გიორგი
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) საკურსო
---
5-13:00 151701.1-5
ყორანაშვილი ირინე
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
151670
კიწმარიშვილი ქეთევანი
სამრეწველო საწარმოთა ეკონომიკა და მენეჯმენტი (INEM05) პრაქტიკული
151427
ელგენდარაშვილი ნატალია
საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BSAQM05) პრაქტიკული
151694
ქამხაძე თამარ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRM0007-LS) პრაქტიკული
151742, 151706
ანდრიაშვილი რაგიმ
ფსიქოლოგია (FSI0007) პრაქტიკული
6-14:00 --- 151406
ქელდიშვილი რევაზ
ბიზნესისი საფუძვლები (BABO705) ლექცია
151742, 151706
ანდრიაშვილი რაგიმ
ფსიქოლოგია (FSI0007) ლექცია
7-15:00 --- 151519
კვანტალიანი გულვერი
ლიანდაგის რეკონსტრუქცია (RCNTR05) ლექცია
151406
ქელდიშვილი რევაზ
ბიზნესისი საფუძვლები (BABO705) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- 151601
ჯაფარიძე გიორგი
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) საკურსო
--- --- ---
9-17:00 151424ა
ელგენდარაშვილი ცირა
საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BSAQM05) პრაქტიკული
--- 2517112
დიდიშვილი ნინო
ადამიანური რესურსების განვითარება (HUMRD05GA1-LS) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- 151780.2-5, 151770.3-5, 151740
შამანაძე ეთერ
პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- 251704, 251753, 2517112
ზორანიანი მარინა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-714
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151792
რუხაძე თამარი
სამეწარმეო სამართალის საფუძვლები (BSAMA05) პრაქტიკული
151693
ქამხაძე თამარ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRM0007-LS) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- 151691
ზუბიაშვილი მარიამ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) პრაქტიკული
151427ა
დუმბაძე ნოდარ
ხარისხის მენეჯმენტი (BXARS-05) პრაქტიკული
---
3-11:00 151660
კახიანი მერაბ
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) საკურსო
151720.2-5
ბორნმანი მაქსი
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკული
151694.3-5, 151692.3-5, 151695.3-5, 151691.3-5, 151693.3-5, 151690.3-5
კეცხოველი ირმა
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
151694
შარაშენიძე ზაალი
ფირმის ორგანიზაცია და მართვა (FIROR05) პრაქტიკული
4-12:00 151524
თაქთაქიშვილი მიხეილ
ფიზიკა 3 (PHY03R5) ლექცია
151791
ლომიძე მარინე
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
151790
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მიკროეკონომიკა (BMIKR05) პრაქტიკული
151650
ჭელიძე გრიგოლ
მანქანათა ნაწილები (PAMAC01) პრაქტიკული
5-13:00 151425
კანკაძე ჯემალი
ხარისხის მენეჯმენტი (BXARS-05) პრაქტიკული
151793
ლომიძე მარინე
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
6-14:00 151532
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
საბანკო და სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია (BIORG05) პრაქტიკული
151415ა
გეგეშიძე ემზარი
სატრანსპორტო პოლიტიკის კონცეფციები (TPCON05) პრაქტიკული
351703
კილაძე თამარი
სტრატეგიული მენეჯმენტი ტრანსპორტსა და მრეწველობაში (TIMEN05) ლექცია
251704
შანავა ზვიად
დისტრიბუციისა და საწყობის მენეჯმენტი (DISWM05) ლექცია
7-15:00 151428
კიკნაძე ნანა
საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BSAQM05) პრაქტიკული
151602
ჯაფარიძე გიორგი
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) საკურსო
151790
ლომიძე მარინე
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) პრაქტიკული
351703
კილაძე თამარი
სტრატეგიული მენეჯმენტი ტრანსპორტსა და მრეწველობაში (TIMEN05) პრაქტიკული
---
8-16:00 151760.1-5
ქარდავა ნელი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
151606
რობაქიძე აბესალომ
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) საკურსო
---
9-17:00 151720
გოდერძიშვილი ია
საბუღალტრო აღრიცხვა (ACAAU05GA1-LS) პრაქტიკული
--- 151415, 151415ა
გეგეშიძე ემზარი
გემის შეჯახების თავიდან აცილების საერთაშორისო წესები (SCAIR05) ლექცია
151750
ცანავა ცირა
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-715
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151791
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მიკროეკონომიკა (BMIKR05) პრაქტიკული
151690
მოისწრაფიშვილი მზია
ლოგისტიკის საფუძვლები (LOGIS05) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 151533
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
საბანკო და სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია (BIORG05) პრაქტიკული
--- 151720.2-5
ბორნმანი მაქსი
გერმანული 2 (FLN1207-P-G) პრაქტიკული
---
3-11:00 151695
ჯაფარიძე დავით
ლოგისტიკის საფუძლები (BLOG005) პრაქტიკული
151532
თედეევი იულია
ფირმის მენეჯმენტი (FIRME05) პრაქტიკული
151691.4-5, 151692.4-5, 151690.4-5
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) ლექცია
---
4-12:00 151531
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
საბანკო და სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია (BIORG05) პრაქტიკული
151692
სვანიძე მაყვალა
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) პრაქტიკული
151529
ლაზვიაშვილი ლევან
ფირმის მენეჯმენტი (FIRME05) პრაქტიკული
151693
ჯაფარიძე დავით
ლოგისტიკის საფუძლები (BLOG005) პრაქტიკული
5-13:00 151704.1-5
ნოდარიშვილი ქეთევანი
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
151424
მაისურაძე გიორგი
საგარეო-ეკონომიკური კავშირები (BSAKA05GA2) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- --- 151793
რეხვიაშვილი ციცინო
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- 151405
რუხაძე ომარ
ტექნოლოგიური მანქანების კონსტრუირება და გაანგარიშება (CCTM005) ლექცია
151791
რუხაძე თამარი
სამეწარმეო სამართალის საფუძვლები (BSAMA05) პრაქტიკული
---
8-16:00 151692
წიკლაური-შენგელია ჟუჟუნა
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) პრაქტიკული
151424ა
მაისურაძე გიორგი
საგარეო-ეკონომიკური კავშირები (BSAKA05GA2) პრაქტიკული
--- 151695
ქამხაძე თამარ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRM0007-LS) პრაქტიკული
151694
ჯაფარიძე დავით
ლოგისტიკის საფუძლები (BLOG005) პრაქტიკული
9-17:00 151428
ნარიმანიშვილი პავლე
საგარეო-ეკონომიკური კავშირები (BSAKA05GA2) პრაქტიკული
2517112
ამანათაშვილი იასონი
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) პრაქტიკული
10-18:00 --- 151780.1-5, 151704.1-5, 151770.1-5, 151760.1-5, 151702.1-5
ღიბრაძე რაული
სოციოლოგია (APS00R7) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-717
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151424, 151424ა, 151425
მაისურაძე გიორგი
საგარეო-ეკონომიკური კავშირები (BSAKA05GA2) ლექცია
151429, 151430, 151428
ნარიმანიშვილი პავლე
საგარეო-ეკონომიკური კავშირები (BSAKA05GA2) ლექცია
--- ---
4-12:00 151691.2-5, 151692.2-5, 151690.2-5
ბიბილაური სოფიო
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) პრაქტიკული
--- 151692, 151690, 151691
ბლიაძე მურმანი
ფირმის ორგანიზაცია და მართვა (FIROR05) ლექცია
151693, 151695, 151694
ქამხაძე თამარ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- 151701.2-5, 151704.2-5, 151702.2-5, 151703.2-5
ჯუღელი მარინა
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკული
151530, 151528, 151527, 151529
ჩინჩალაძე მაია
საბანკო და სადაზღვევო საქმის ორგანიზაცია (BIORG05) ლექცია
151704.3-5, 151701.4-5, 151760.4-5, 151740.4-5, 151770.4-5, 151780.4-5, 151702.4-5
ზერაგია დალი
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) ლექცია
2563, 2565, 2564
ჩხაიძე თენგიზ
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) ლექცია
---
6-14:00 151429, 151430, 151428
კიკნაძე ნანა
საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BSAQM05) ლექცია
151531, 151534, 151533, 151532
თედეევი იულია
ფირმის მენეჯმენტი (FIRME05) ლექცია
151780, 151704
დუნდუა ალექსანდრე
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 2 (CSAT205) ლექცია
151770, 151780
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
151693, 151695, 151694
ჯაფარიძე დავით
ლოგისტიკის საფუძლები (BLOG005) ლექცია
7-15:00 151692, 151690, 151691, 151693
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
ქართული ენა (GEL0007) პრაქტიკული
--- 151528, 151527, 151529, 151530
გეგენავა ვალენტინა
ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) ლექცია
151426, 151427ა, 151427
ელგენდარაშვილი ნატალია
საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BSAQM05) ლექცია
151695.2-5, 151690, 151692, 151694.2-5
შამანაძე ეთერ
პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) ლექცია
---
8-16:00 --- 151780.1-5
ყორანაშვილი ირინე
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
151534, 151531, 151533, 151532
წულაია ანა
ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) ლექცია
151427ა
ზუბიაშვილი გიორგი
საგარეო-ეკონომიკური კავშირები (BSAKA05GA2) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- 151704.1-5, 151780.1-5, 151760.1-5, 151770.1-5, 151702.3-5
ღიბრაძე რაული
სოციოლოგია (APS00R7) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- 151791, 151790, 151793, 151792
ლომიძე მარინე
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) ლექცია
--- ---
11-19:00 251746ლ.1-5, 251746ა.1-5
ზორანიანი მარინა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (TPTE007) ლექცია
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-697
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 151425, 151424ა, 151424
ელგენდარაშვილი ცირა
საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BSAQM05) ლექცია
051743მ/1
აბულაძე ირმა
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 151695.2-5, 151694.2-5, 151693.2-5
თელია ქეთევან
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APSYC07-LS) პრაქტიკული
--- 151427ა
ელგენდარაშვილი ნატალია
საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BSAQM05) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 151691.4-5, 151692.1-5, 151690.4-5
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) პრაქტიკული
151692, 151690, 151691, 151693
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
ქართული ენა (GEL0007) ლექცია
--- ---
5-13:00 151702.3-5, 151780.3-5, 151703.1-5, 151770.3-5, 151701.3-5, 151760.3-5, 151740.3-5, 151704.2-5
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) პრაქტიკული
151692, 151690, 151691
სვანიძე მაყვალა
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) ლექცია
--- 151703.3-5, 151760.3-5, 151740.3-5, 151701.3-5, 151702.3-5, 151770.3-5, 151704.2-5, 151780.3-5
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) ლექცია
--- ---
6-14:00 151692, 151691, 151690
წიკლაური-შენგელია ჟუჟუნა
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) ლექცია
--- 151605, 151604, 151606
არაბიძე ნათია
თბოტექნიკა (THENG78) ლექცია
151692, 151693
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
151750, 151740, 151704, 151760
ბერაძე ნანა
ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები (ELAEN02) ლექცია
---
7-15:00 151770, 151780
ბერაძე ნანა
ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები (ELAEN02) ლექცია
2575, 2577, 2576
ნადირაშვილი გივი
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) ლექცია
251746ლ
მაისურაძე გიორგი
ლოგისტიკური სისტემების დაგეგმარება (LOSIDAG05) პრაქტიკული
151604, 151606, 151605
ჯაფარიძე გიორგი
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლექცია
151693.2-5
ცხადაძე ეკა
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
---
8-16:00 151425, 151424ა, 151424
ზეიკიძე ვაჟა
ხარისხის მენეჯმენტი (BXARS-05) ლექცია
--- 151424
ელგენდარაშვილი ცირა
საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BSAQM05) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- 151702.2-5, 151770.2-5, 151704.2-5, 151701.2-5, 151760.2-5
გაფრინდაშვილი ქეთევანი
ქართული ენა (GEL0007) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- 151770.4-5, 151760.3-5
ცხადაძე ეკა
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
---
11-19:00 251760, 251758, 217225.1-2, 0317/2-3გ.1-3, 0317/2-2ბ.2-3, 0317/2-5ბ.2-3, 121783, 121731, 217222.1-2, 121711, 121781, 2017/1/1.1-6, 0317/2-2დ.2-3, 009.1-4, 009ბ.3-4, 121721.1-1, 121782, 006.1-4, 251746ლ.2-5, 121756, 2017/1/2, 251765, 121761, 217231, 217233, 2017/1/3, 0317/2-1.2-3, 0317/2-4.2-3, 251746ა.2-5, 2017/6, 121743
ტაბატაძე ხათუნა
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (რუსული) (TPTR007) ლექცია
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-695
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151793
ბერიაშვილი მარიამ
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 --- 151746
ნატროშვილი დავით
Mathematics 2 (MAT02E8) Practical Work
--- --- ---
3-11:00 151695.3-5, 151693.1-5, 151694.3-5
ღიბრაძე რაული
ფილოსოფია (FHIL007) პრაქტიკული
151703
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
151695.4-5, 151694.4-5, 151693.4-5
პეტრიაშვილი რობერტ
ფილოსოფია (FHIL007) ლექცია
--- ---
4-12:00 --- 151740
ცანავა ცირა
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
151428, 151430, 151429
აჩუაშვილი ნუნუ
ხარისხის მენეჯმენტი (BXARS-05) ლექცია
151720
ყურაშვილი თინა
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
---
5-13:00 151770.1-5, 151701.1-5, 151780.1-5, 151704.1-5, 151702.1-5, 151760.1-5, 151740.1-5
ბიბილაური სოფიო
გამოყენებითი ფსიქოლოგია (APPSY04) პრაქტიკული
151693, 151695, 151694
გოდერძიშვილი ია
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) ლექცია
151740.2-5, 151760.2-5, 151750.2-5, 151703.2-5, 151780.2-5, 151701.2-5, 151770.2-5, 151702.2-5
პეტრიაშვილი რობერტ
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
151790
ტეტუნაშვილი თენგიზ
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
6-14:00 151427, 151427ა, 151426
დუმბაძე ნოდარ
ხარისხის მენეჯმენტი (BXARS-05) ლექცია
151693.2-5
ცხადაძე ეკა
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
151601, 151602, 151603
ჯაფარიძე გიორგი
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლექცია
--- 3642.2-3, 3640.2-3, 3643.2-3, 3641.2-3
ჩხაიძე თენგიზ
მანქანათა ნაწილები (PAMAC01) ლექცია
7-15:00 151746
ნატროშვილი დავით
Mathematics 2 (MAT02E8) Lecture
151693, 151695, 151694
სვანიძე მაყვალა
ეკონომიკურ მათემატიკური მოდელირება (EKMAT05) ლექცია
--- 2566, 2568, 2567
კახიანი მერაბ
გამოყენებითი მექანიკა2 (AM20005) ლექცია
151429
კიკნაძე ნანა
საქმის წარმოების მენეჯმენტი (BSAQM05) პრაქტიკული
---
8-16:00 151792, 151770, 151790, 151793, 151780, 151791, 151750
გურამიშვილი გურამ
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
151760.2-5, 151780.2-5
კერატიშვილი ციცინო
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- 151770
ცანავა ცირა
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
151720
ყურაშვილი თინა
მათემატიკა 2 (MAT0208) ლექცია
151780.2-5, 151740, 151770.3-5
შამანაძე ეთერ
პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) პრაქტიკული
151780
ცანავა ცირა
მათემატიკა 2 (MAT0208) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-581
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 151509
თედიაშვილი ლია
სასწავლო პრაქტიკა ავტომატიზებულ ამძრავებსა და მექატრონიკულ სისტემაში (IPAMS05) სასწავლო პრაქტიკა
---
3-11:00 --- --- --- 151405
თედიაშვილი ლია
ტექნოლოგიური მანქანების კვლევა, გამოცდა, ექსპლუატაცია და რემონტი (MRTMR05) ლექცია
---
4-12:00 --- --- --- 151607
თედიაშვილი ლია
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაციადატექნიკურიგაზომვები (ISTM005) ლაბორატორიული
---
5-13:00 151509ა
ღვინიაშვილი ზვიად
ლითონსაჭრელი ჩარხები და კომპლექსები (FMS0005) ლაბორატორიული
--- --- 151405
თედიაშვილი ლია
ტექნოლოგიური მანქანების კვლევა, გამოცდა, ექსპლუატაცია და რემონტი (MRTMR05) ლაბორატორიული
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 151405
ღვინიაშვილი ზვიად
სასწავლო პრაქტიკა ტექნოლოგიური მანქანებსა და რემონტის ორგანიზაციაში (EPRAC05) სასწავლო პრაქტიკა
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- 151607
თედიაშვილი ლია
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაციადატექნიკურიგაზომვები (ISTM005) ლექცია
151509
დევანოზიშვილი ალექსანდრე
სასწავლო პრაქტიკა ავტომატიზებულ ამძრავებსა და მექატრონიკულ სისტემაში (IPAMS05) სასწავლო პრაქტიკა.
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-632
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151650, 151640.1-5
ამყოლაძე ხათუნა
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაციადატექნიკურიგაზომვები (ISTM005) ლაბორატორიული
151640.2-5
ამყოლაძე ხათუნა
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაციადატექნიკურიგაზომვები (ISTM005) ლაბორატორიული
--- --- 051743მ/1
აბულაძე ირმა
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული.
2-10:00 --- --- --- 151603.1-5
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლაბორატორიული
151601
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლაბორატორიული
3-11:00 --- --- --- 151602.2-5
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლაბორატორიული
--- 051743მ/2
აბულაძე ირმა
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული.
4-12:00 --- --- 151605.2-5
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლაბორატორიული
--- 151604.2-5
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლაბორატორიული
5-13:00 --- 151606.2-5
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლაბორატორიული
151604.1-5
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლაბორატორიული
--- 351702
მჭედლიშვილი თამაზ
მანქანათმცოდნეობა (MS00005) ლექცია
---
6-14:00 251753
მჭედლიშვილი თამაზ
ვიბრაციული მანქანები (VIBRO05) ლექცია
--- --- --- ---
7-15:00 --- 151601
თედიაშვილი ლია
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაციადატექნიკურიგაზომვები (ISTM005) ლაბორატორიული
251753
მჭედლიშვილი თამაზ
ვიბრაციული მანქანები (VIBRO05) საკურსო
---
8-16:00 151602.1-5
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლაბორატორიული
151606.1-5
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლაბორატორიული
151605.1-5
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლაბორატორიული
--- ---
9-17:00 151603.2-5
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშენაცვლებადობა, სტანდარტიზაცია და ტექნიკური გაზომვები (ISTMOR5) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-658
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 051743მ/1
გვარამაძე ნოდარ
შრომისა და ტექნიკური უსაფრთხოების წესების დაცვა ელექტროტექნიკური სამუშაოებისათვის (SHRTEUS05) პრაქტიკული
151509
ბაღდავაძე გელა
მექატრონული სისტემების კომპიუტერული მართვა (CCMS005) ლექცია
--- 151640
ბაღდავაძე გელა
ავტომატური რეგულირების თეორიის საფუძვლები (BAC0005) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- 151640
ბაღდავაძე გელა
ავტომატური რეგულირების თეორიის საფუძვლები (BAC0005) ლექცია
151509ა
ღვინიაშვილი ზვიად
ლითონსაჭრელი ჩარხები და კომპლექსები (FMS0005) ლექცია
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- 151509
ბაღდავაძე გელა
მექატრონული სისტემების კომპიუტერული მართვა (CCMS005) ლაბორატორიული
--- --- 151509
დემეტრაშვილი კახი
მოქნილი ავტომატიზებული წარმოება (DMMS005) ლექცია
5-13:00 051743მ/2
გვარამაძე ნოდარ
შრომისა და ტექნიკური უსაფრთხოების წესების დაცვა ელექტროტექნიკური სამუშაოებისათვის (SHRTEUS05) პრაქტიკული
051743მ/1
აბულაძე ირმა
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
--- 051743მ/2
აბულაძე ირმა
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- 151406ბ
შურღაია ირაკლი
მიკროპროცესორული ტექნიკა (MPT1308) ლექცია
151509
დემეტრაშვილი კახი
ავტომატიზაციის ტექნიკური საშუალებები (FLMAS05) ლექცია
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 151509
დემეტრაშვილი კახი
მოქნილი ავტომატიზებული წარმოება (DMMS005) პრაქტიკული
9-17:00 --- 151406ბ
შურღაია ირაკლი
მიკროპროცესორული ტექნიკა (MPT1308) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 151509
დემეტრაშვილი კახი
ავტომატიზაციის ტექნიკური საშუალებები (FLMAS05) პრაქტიკული
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-657
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 051743მ/2
აბულაძე ირმა
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული
--- 051743მ/2
გვარამაძე ნოდარ
შრომისა და ტექნიკური უსაფრთხოების წესების დაცვა ელექტროტექნიკური სამუშაოებისათვის (SHRTEUS05) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- 051743მ/1
აბულაძე ირმა
უცხო ენა (UCXOENA05) პრაქტიკული..
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- 051743მ/1
გვარამაძე ნოდარ
შრომისა და ტექნიკური უსაფრთხოების წესების დაცვა ელექტროტექნიკური სამუშაოებისათვის (SHRTEUS05) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- 151406ბ
ქირია ვაჟა
ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (HPD0005) ლაბორატორიული
--- --- ---
7-15:00 --- 151406ბ
ქირია ვაჟა
ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (HPD0005) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-577
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-625
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151640.2-5
შვანგირაძე მერაბ
მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგიის საფუძვლები (BASTE05) ლაბორატორიული
151509ა
შვანგირაძე მერაბ
მექანიკურ საწარმოთა დაპროექტება (PLAFA05) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 151509ა
მენთეშაშვილი ვაჟა
მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგია (TEENG05) ლაბორატორიული
151509ა
შვანგირაძე მერაბ
მექანიკურ საწარმოთა დაპროექტება (PLAFA05) საკურსო
151405
შილაკაძე ვაჟა
ზომური დამუშავების მეთოდები (METDP05) ლაბორატორიული
--- ---
3-11:00 151650
ბუცხრიკიძე დავით
მანქანათმშენებლობის საწარმოო პროცესები (MASAPR05) ლაბორატორიული
151509ა
შვანგირაძე მერაბ
მექანიკურ საწარმოთა დაპროექტება (PLAFA05) ლექცია
--- 151405
შილაკაძე ვაჟა
ზომური დამუშავების მეთოდები (METDP05) ლექცია
---
4-12:00 151509ა
მენთეშაშვილი ვაჟა
მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგია (TEENG05) ლექცია
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- 151405
მენთეშაშვილი ვაჟა
საიარაღო წარმოების ტექნოლოგია (TPRCT05) ლაბორატორიული
151405
მენთეშაშვილი ვაჟა
საიარაღო წარმოების ტექნოლოგია (TPRCT05) ლექცია
--- --- ---
6-14:00 151640.1-5
შვანგირაძე მერაბ
მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგიის საფუძვლები (BASTE05) ლაბორატორიული
151509ა
მენთეშაშვილი ვაჟა
მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგია (TEENG05) პრაქტიკული
151405
მენთეშაშვილი ვაჟა
საიარაღო წარმოების ტექნოლოგია (TPRCT05) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- 151509ა
ბუცხრიკიძე დავით
სასწავლო პრაქტიკა (EDPR005) სასწავლო პრაქტიკა
--- --- --- ---
8-16:00 --- 151650
ბუცხრიკიძე დავით
მანქანათმშენებლობის საწარმოო პროცესები (MASAPR05) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- 3635
ბუცხრიკიძე დავით
მანქანათმშენებლობის ტექნილოგიის საფუძვლები (BBACTER5) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-624 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 051720ბ
ყორანაშვილი ირინე
ინგლისური ენა (ELN02R7) პრაქტიკული.
--- ---
2-10:00 --- 051720ბ
ბაჩანაძე ვასილ
დეტალების დამზადების ტექნოლოგიური პროცესები (DEDATEPR05) პრაქტიკული.
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 051720ბ
ბუცხრიკიძე დავით
დეტალების დამზადების ტექნოლოგიური პროცესები (DEDATEPR05) პრაქტიკული
--- 051720ბ
ბუცხრიკიძე დავით
დეტალების დამზადების ტექნოლოგიური პროცესები (DEDATEPR05) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- 051720ბ
ყორანაშვილი ირინე
ინგლისური ენა (ELN02R7) პრაქტიკული..
---
8-16:00 --- 051720ბ
ბაჩანაძე ვასილ
დეტალების დამზადების ტექნოლოგიური პროცესები (DEDATEPR05) პრაქტიკული.
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-328
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-643
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-704
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 151513
უგრეხელიძე ირინე
ბეჭდვით ტექნოლოგიაში გამოყენებული მასალები (APPTM05) ლექცია
--- --- ---
5-13:00 151513
უგრეხელიძე ირინე
ბეჭდვით ტექნოლოგიაში გამოყენებული მასალები (APPTM05) პრაქტიკული
151513
უგრეხელიძე ირინე
ბეჭდვითი ნაწარმის ტექნოლოგიური პროცესები (EPPMR05) პრაქტიკული
151513
უგრეხელიძე ირინე
ბეჭდვითი ნაწარმის ტექნოლოგიური პროცესები (EPPMR05) ლექცია
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-705
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151406
უგრეხელიძე ირინე
უახლესი ტექნოლოგიები პოლიგრაფიაში (PRPET05) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 151513
ნათბილაძე ნია
ბეჭდვითი მედიის ტექნიკური მოწყობილობები (TEPRM05) ლექცია
--- 66001
გერგეშელიძე ლელა
სამოსის ჰიგიენა (CIOHY06) პრაქტიკული
151406
უგრეხელიძე ირინე
უახლესი ტექნოლოგიები პოლიგრაფიაში (PRPET05) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- 151406
ნათბილაძე ნია
უახლესი ტექნოლოგიები პოლიგრაფიაში (PRPET05) ლექცია
--- 66001
ფხაკაძე ნანი
დარგის ნაკეთობათა ხარისხისა და კონკურენტუნარიანობის მართვა (DNXDKM05) ლექცია
---
6-14:00 --- 66001
ფხაკაძე ნანი
ნაწარმის მარკეტინგი და რეკლამირება (PR, ბრენდინგი, სპონსორინგი, ფანდრაიზინგი) (PMAAD06) ლექცია
--- --- --- ---
7-15:00 --- 151406
ლომიძე ლიანა
საამკინძაო პროცესების ტექნოლოგია (BIPRT05) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-703 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 0517126მ
შავლიაშვილი ლიანა
ნავისებრი ფეხსაცმლისა და ნახევარწაღის მოდელირება/კონსტრუირება (NAVFEX05) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 0517126მ
ყავრელიშვილი მარიამ
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (INTCO07-LS) პრაქტიკული
--- 0517126მ
სოხაძე მანანა
ტყავის აქსესუარების მოდელირება/კონსტრუირება (TYAQSMOD) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- 0517126მ
ქუთათელაძე ქეთევან
მეწარმეობა 2 (DDFNNN) პრაქტიკული
---
5-13:00 0517126მ
ყავრელიშვილი მარიამ
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (INTCO07-LS) პრაქტიკული.
---
6-14:00 ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-706
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 65001
ლურსმანაშვილი ლია
ტექსტილის ნაწარმის კონსტრუირება (CONTP06) ლაბორატორიული
--- --- 66001
გერგეშელიძე ლელა
დარგის საწარმოო ტექნიკა (FIPTE06) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- 66001
ფხაკაძე ნანი
დარგის საწარმოო ტექნიკა (FIPTE06) ლექცია
65001
ფხაკაძე ნანი
ფეხსაცმლის დეტალების ტექნოლოგიური დამუშავება (SDTEP06) ლექცია
---
4-12:00 65001
ფხაკაძე ნანი
ტყავის ნაწარმის კონსტრუირების საფუძვლები - ანტროპომეტრია (LGDFA06) ლექცია
65001
ლურსმანაშვილი ლია
ტექსტილის ნაწარმის ტექნოლოგია (TEPTE06) ლექცია
65001
გერგეშელიძე ლელა
ტყავის მასალათმცოდნეობა (LEMAT06) პრაქტიკული
--- 65001
ფხაკაძე ნანი
ტყავის მასალათმცოდნეობა (LEMAT06) ლექცია
---
5-13:00 66001
ფხაკაძე ნანი
სამოსის ჰიგიენა (CIOHY06) ლექცია
65001
გერგეშელიძე ლელა
ტყავის ნაწარმის კონსტრუირების საფუძვლები - ანტროპომეტრია (LGDFA06) ლაბორატორიული
65001
გერგეშელიძე ლელა
ტყავის მასალათმცოდნეობა (LEMAT06) ლაბორატორიული
65001
გერგეშელიძე ლელა
ფეხსაცმლის დეტალების ტექნოლოგიური დამუშავება (SDTEP06) ლაბორატორიული
0517126/3
გიორგობიანი თამთა
სამკერვალო საწარმოებში გამოყენებული მანქანები (SEWMA05) ლექცია
---
6-14:00 0517126/3
ბაზინიანი ლეილა
სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და ტექნოლოგია (MOTET05) პრაქტიკული
65001
ლურსმანაშვილი ლია
ტექსტილის ნაწარმის კონსტრუირება (CONTP06) ლექცია
65001
გერგეშელიძე ლელა
ფეხსაცმლის დეტალების ტექნოლოგიური დამუშავება (SDTEP06) პრაქტიკული
---
7-15:00 0517126/3
ბაზინიანი ლეილა
სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და ტექნოლოგია (MOTET05) ლექცია
65001
ლურსმანაშვილი ლია
ტექსტილის ნაწარმის ტექნოლოგია (TEPTE06) პრაქტიკული
--- 0517126/3
გიორგობიანი თამთა
სამკერვალო საწარმოებში გამოყენებული მანქანები (SEWMA05) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- 0517126/3
გიორგობიანი თამთა
სამკერვალო ნაწარმის კონსტრუირება და ტექნოლოგია (TECOT05) ლექცია
---
9-17:00 --- --- --- 0517126/3
გიორგობიანი თამთა
სამკერვალო ნაწარმის კონსტრუირება და ტექნოლოგია (TECOT05) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-707
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 151670
უგრეხელიძე ირინე
სამრეწველო ნაწარმის მოდელირება (MOIP05) პრაქტიკული
---
3-11:00 151670
უგრეხელიძე ირინე
სამრეწველო ნაწარმის მოდელირება (MOIP05) ლექცია
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 151513
უგრეხელიძე ირინე
ბეჭდვითი მედიის ტექნიკური მოწყობილობები (TEPRM05) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- 151406
ბარამაშვილი თეა
საამკინძაო პროცესების ტექნოლოგია (BIPRT05) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-711 (სამხატვრო სახელოსნო)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 66001
ლურსმანაშვილი ლია
ქართული ეროვნული სამოსისა და ორნამენტის ისტორია (GNGOH06) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- 66001
ფხაკაძე ნანი
დარგის ნაკეთობათა ხარისხისა და კონკურენტუნარიანობის მართვა (DNXDKM05) პრაქტიკული
--- --- --- ---
6-14:00 66001
ლურსმანაშვილი ლია
ქართული ეროვნული სამოსისა და ორნამენტის ისტორია (GNGOH06) ლექცია
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 66001
გერგეშელიძე ლელა
ნაწარმის მარკეტინგი და რეკლამირება (PR, ბრენდინგი, სპონსორინგი, ფანდრაიზინგი) (PMAAD06) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-322
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 1606, 1604, 1605, 1607
საყვარელიძე ამირან
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
3-11:00 1619, 1616, 1617, 1618
გოგოლაძე ავთანდილ
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
--- --- --- ---
4-12:00 --- 1607, 1605, 1606, 1604
კუპატაძე თორნიკე
შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
--- 1600, 1603, 1602, 1601
საყვარელიძე ამირან
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- 1551, 1550
ბზიავა კონსტანტინე
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლექცია
1509, 1508
ვარდიაშვილი მარიამ
შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 65211, 65210
ქრისტესიაშვილი ლეილა
დაპროექტებისა და მშენებლობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია (EORGD01) ლექცია
--- 1451, 1450
ბზიავა კონსტანტინე
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და გაყვანა (CLREW01) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 --- --- 1506, 1504, 1505
ჯინჭარაძე კობა
სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაცია (POE0201) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 1602, 1601, 1603, 1600
კუპატაძე თორნიკე
შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-323
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1618, 1617, 1619, 1616
ვარდიაშვილი მარიამ
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) ლექცია
--- --- 1515, 1516
ვარდიაშვილი მარიამ
შენობა-ნაგებობების შეფასების კრიტერიუმები (BUCEC01) ლექცია
---
4-12:00 --- --- --- --- 1416, 1415
ხართიშვილი ია
მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) ლექცია
1609, 1611, 1608, 1610
კოხრეიძე ნინო
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის შესავალი (IHTCC01) ლექცია
5-13:00 1416, 1415
ქრისტესიაშვილი ლეილა
სამშენებლო პროექტირების ეკონომიკა და ორგანიზაცია (ECPRO01) ლექცია
--- 1705.2-1, 1780.2-1, 1704
კერატიშვილი ციცინო
უცხოური ენა (გერმანული 2) (FLNG207-P) პრაქტიკული
--- 1415, 1416
ძოწენიძე მედეა
ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) ლექცია
6-14:00 --- --- --- 3640.1-3, 3643.1-3, 3641.1-3, 3642.1-3
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (TEMECR7) ლექცია
1609, 1611, 1608, 1610
კუპატაძე თორნიკე
შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
7-15:00 --- --- 1617
ვარდიაშვილი მარიამ
მშენებლობის მართვის საფუძვლები (COMFU01) პრაქტიკული
1613, 1615, 1614, 1612
კვანტალიანი გულვერი
შესავალი სატრანსპორტო მშენებლობაში (IRCN101) ლექცია
---
8-16:00 --- 1515, 1516
ძოწენიძე მედეა
ინოვაციები მშენებლობაში (INNOB01) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- 1515, 1516
ხართიშვილი ია
მარკეტინგი მშენებლობაში (MARKB01) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-327
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151601
წულუკიძე ნოშრევან
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
--- 151640.2-5
ჭელიძე გრიგოლ
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (MELTM05) ლაბორატორიული
---
4-12:00 --- --- --- --- 151640.2-5
კახეთელიძე თენგიზ
მექანიზმებისა და მანქანების თეორია (TMM0005) ლაბორატორიული
---
5-13:00 --- 151650
ჭელიძე გრიგოლ
მანქანათა ნაწილები (PAMAC01) ლაბორატორიული
151607
ჩხაიძე თენგიზ
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
151605
რობაქიძე აბესალომ
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
3640.3-3, 3643.3-3, 3641.3-3, 3642.3-3
კახიანი მერაბ
მანქანათა ნაწილები (PAMAC01) ლაბორატორიული
---
6-14:00 151604
რობაქიძე აბესალომ
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
--- 151640.1-5
ჭელიძე გრიგოლ
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (MELTM05) ლაბორატორიული
--- --- 151602
წულუკიძე ნოშრევან
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
7-15:00 --- 151720
კახიანი მერაბ
ტექნიკური საფუძვლები 2 (TECB305) ლაბორატორიული
151640.1-5
კახეთელიძე თენგიზ
მექანიზმებისა და მანქანების თეორია (TMM0005) ლაბორატორიული
--- 151660
კახიანი მერაბ
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
---
8-16:00 --- --- --- 151670
კახიანი მერაბ
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
--- 151603
წულუკიძე ნოშრევან
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 151606
რობაქიძე აბესალომ
ტექნიკური მექანიკა (BTQME0 5) ლაბორატორიული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-660
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 151518ა
ედიბერიძე ეთერ
რძისა და რძის პროდუქტების, კვერცხისა და კვერცხის პროდუქტების ხარისხი და უვნებლობა. (MILQU05 ) პრაქტიკული
151406ბ
გუგულაშვილი გივი
თბური, გრიგალური და პულსაციური მილები (HWPT005) ლექცია
--- 151660
გოგოლი გიული
ცხოველური წარმოშობის ნედლეულიდან სურსათის მიღების ზოგადი ტექნოლოგია (ANFOD05) პრაქტიკული
--- 151419
ორმოცაძე მედეა
ხილ-კენკროვანთა წვენების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (FRUIT05) პრაქტიკული
4-12:00 --- 151517
კობახიძე ლერი
კვების და მაცივარი დანადგარების მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება (IMFR005) ლექცია
---
5-13:00 151660
არჩვაძე ქეთევან
კვების პროდუქტების წარმოების და სიცივის მიღების პროცესები და აპარატები (PEUFC05) პრაქტიკული
151406ბ
ლურსმანაშვილი ლია
სერტიფიკაციის და ხარისხის მართვის საფუძვლები (CEQMP05) პრაქტიკული
151518
ორმოცაძე მედეა
ხილ-კენკროვანთა წვენების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (FRUIT05) პრაქტიკული
--- 151660
არჩვაძე ქეთევან
კვების პროდუქტების თბოფიზიკური თვისებების ცვლილებები სიცივით დამუშავებისას (CTPFC05) პრაქტიკული
151419
ხოტივარი აელიტა
ხილისა და ბოსტნეულის დაკონსერვების ტექნოლოგიური პროცესები (CANEQ05) პრაქტიკული
6-14:00 151419, 151518
გოგოლი გიული
მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (MEAPR05) ლექცია
151760
ტაბატაძე ლალი
კვების პროდუქტების ქიმია (FODCH05) ლექცია
7-15:00 151660
ტაბატაძე ლალი
ორგანული ქიმიის საფუძლები (FOC0005) ლექცია
--- --- --- 151406ბ
მეგრელიძე თამაზი
კვების პროდუქტების წარმოების და სიცივის მიღების პროცესები და აპარატები (PEUFC05) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- 151419, 151518
ორმოცაძე მედეა
ხილ-კენკროვანთა წვენების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (FRUIT05) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- --- 151419, 151518
ბეგიაშვილი ნანა
სუფრის ღვინოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (TWAIN05) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-664
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 151518
ედიბერიძე ეთერ
რძისა და რძის პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (MILKP05) პრაქტიკული
--- 151517
ისაკაძე თამაზ
სამაცივრო ტექნიკის საფუძვლები (BRT0005) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- 151420
ისაკაძე თამაზ
სამაცივრო ტექნიკის საფუძვლები (BRT0005) პრაქტიკული
151517
ისაკაძე თამაზ
კვების და მაცივარი დანადგარების მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება (IMFR005) პრაქტიკული
4-12:00 --- 151670
გოლეთიანი გივი
სამრეწველო საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (BDIE005) პრაქტიკული
151418
ედიბერიძე ეთერ
რძისა და რძის პროდუქტების, კვერცხისა და კვერცხის პროდუქტების ხარისხი და უვნებლობა. (MILQU05 ) პრაქტიკული
151420
გუგულაშვილი გივი
სასურათო ნედლეულის გადამამუშავებელი მოწყობილობები (EFRMP05) საკურსო
5-13:00 --- 151660
გოგოლი გიული
ცხოველური წარმოშობის ნედლეულიდან სურსათის მიღების ზოგადი ტექნოლოგია (ANFOD05) ლექცია
151420, 151517
კობახიძე ლერი
სამაცივრო ტექნიკის საფუძვლები (BRT0005) ლექცია
151406ბ
მეგრელიძე თამაზი
კვების პროდუქტების წარმოების და სიცივის მიღების პროცესები და აპარატები (PEUFC05) ლექცია
---
6-14:00 151517
გოლეთიანი გივი
კვების საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (BDFE005) პრაქტიკული
151420
გოლეთიანი გივი
კვების საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (BDFE005) საკურსო
--- --- --- ---
7-15:00 151517
გოლეთიანი გივი
კვების საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (BDFE005) საკურსო
--- 151418
გოგოლი გიული
ხორცისა და ხორცის გადამუშავების პროდუქტების ხარისხი და უვნებლობა (MEAQU05) პრაქტიკული
151517, 151420
გოლეთიანი გივი
კვების საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (BDFE005) ლექცია
--- ---
8-16:00 151660
ტაბატაძე ლალი
ორგანული ქიმიის საფუძლები (FOC0005) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- 151518ა, 151418
ედიბერიძე ეთერ
რძისა და რძის პროდუქტების, კვერცხისა და კვერცხის პროდუქტების ხარისხი და უვნებლობა. (MILQU05 ) ლექცია
151670
გოლეთიანი გივი
სამრეწველო საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (BDIE005) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-665
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151406ბ
ბერუაშვილი გიორგი
ტექნოლოგიური ტრანსპორტირების მანქანები და მოწყობილობები (METT005GA1-LP) პრაქტიკული
151406ბ
გუგულაშვილი გივი
თბური, გრიგალური და პულსაციური მილები (HWPT005) პრაქტიკული
--- 151420
გუგულაშვილი გივი
სასურათო ნედლეულის გადამამუშავებელი მოწყობილობები (EFRMP05) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- --- ---
3-11:00 --- --- 151420
ბერუაშვილი გიორგი
კვების საწარმოო პროცესების ავტომატიზაციის საზომ- საკონტროლო ხელსაწყოები (TMAFP05) ლექცია
151760
ტაბატაძე ლალი
კვების პროდუქტების ქიმია (FODCH05) პრაქტიკული
151419
კობახიძე ლერი
მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (MEAPR05) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- 151406ბ
ბერუაშვილი გიორგი
ტექნოლოგიური ტრანსპორტირების მანქანები და მოწყობილობები (METT005GA1-LP) ლექცია
151420
ბერუაშვილი გიორგი
კვების საწარმოო პროცესების ავტომატიზაციის საზომ- საკონტროლო ხელსაწყოები (TMAFP05) პრაქტიკული
---
5-13:00 151419
ბეგიაშვილი ნანა
სუფრის ღვინოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (TWAIN05) ლაბორატორიული
151420
გოლეთიანი გივი
კვების საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (BDFE005) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- 151518ა
გოგოლი გიული
ხორცისა და ხორცის გადამუშავების პროდუქტების ხარისხი და უვნებლობა (MEAQU05) პრაქტიკული
151518
კობახიძე ლერი
მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (MEAPR05) პრაქტიკული
7-15:00 --- 151518, 151419
ხოტივარი აელიტა
ხილისა და ბოსტნეულის დაკონსერვების ტექნოლოგიური პროცესები (CANEQ05) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- 151518
ხოტივარი აელიტა
ხილისა და ბოსტნეულის დაკონსერვების ტექნოლოგიური პროცესები (CANEQ05) პრაქტიკული
--- --- --- 151419
ლაზარაშვილი ზურაბ
პურის, მაკარონისა და საკონდიტრო წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (BREEQ05) ლექცია
9-17:00 --- --- --- 151518
ბეგიაშვილი ნანა
სუფრის ღვინოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (TWAIN05) ლაბორატორიული
151419
ლაზარაშვილი ზურაბ
პურის, მაკარონისა და საკონდიტრო წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (BREEQ05) პრაქტიკული
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-659
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 151419
ედიბერიძე ეთერ
რძისა და რძის პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (MILKP05) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 151660
გუგულაშვილი გივი
კვების პროდუქტების წარმოების და სიცივის მიღების პროცესები და აპარატები (PEUFC05) ლექცია
151406ბ
ლურსმანაშვილი ლია
სერტიფიკაციის და ხარისხის მართვის საფუძვლები (CEQMP05) ლექცია
--- 151660
არჩვაძე ქეთევან
კვების პროდუქტების თბოფიზიკური თვისებების ცვლილებები სიცივით დამუშავებისას (CTPFC05) ლექცია
---
5-13:00 --- --- --- --- 151420
ჯაფარიძე ზურაბი
სასურათო ნედლეულის გადამამუშავებელი მოწყობილობები (EFRMP05) ლექცია
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 151419, 151518
ედიბერიძე ეთერ
რძისა და რძის პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (MILKP05) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- 151406ბ
მეგრელიძე თამაზი
კვების პროდუქტების წარმოების და სიცივის მიღების პროცესები და აპარატები (PEUFC05) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 151518ა, 151418
გოგოლი გიული
ხორცისა და ხორცის გადამუშავების პროდუქტების ხარისხი და უვნებლობა (MEAQU05) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-201ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 151406ა
ტყემალაძე რამაზი
მერქნის მოპირკეთების ტექნოლოგია (TLT0005) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 151406ა
ტყემალაძე რამაზი
მერქნის მოპირკეთების ტექნოლოგია (TLT0005) პრაქტიკული
--- --- 151513ა
ტყემალაძე რამაზი
მერქნის ნაკეთობათა ტექნოლოგია (TW00005) ლექცია
---
6-14:00 --- 151750
ყორანაშვილი ირინე
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
151406ა
ტყემალაძე რამაზი
მერქნის მოპირკეთების ტექნოლოგია (TLT0005) ლექცია
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 151513ა
ტყემალაძე რამაზი
მერქნის ნაკეთობათა ტექნოლოგია (TW00005) საკურსო
--- 151513ა
ტყემალაძე რამაზი
მერქნის ნაკეთობათა ტექნოლოგია (TW00005) ლაბორატორიული
--- ---
9-17:00 --- --- --- 151513ა
ტყემალაძე რამაზი
მერქნის ნაკეთობათა ტექნოლოგია (TW00005) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-203ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 151513ა
ბალამწარაშვილი ზაური
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების მანქანები და მოწყობილობები (MDLTT05) პრაქტიკული
--- 151406ა
აბაიშვილი ვახტანგ
მექანიკური მოწყობილობის საიმედოობის საფუძვლები (FMDR005) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 151513ა
ბალამწარაშვილი ზაური
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების მანქანები და მოწყობილობები (MDLTT05) ლაბორატორიული
--- 151670
გელაშვილი იგორ
დარგობრივი სამრეწველო ნაწარმთა კონსტრუირების მეთოდოლოგია (MFIPD05) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 151415
გეგეშიძე ემზარი
გემის ენერგეტიკული დანადგარები ექსპლუატაცია და მართვა (SPPOM05) ლექცია
--- --- --- ---
5-13:00 151670
გელაშვილი იგორ
დარგობრივი სამრეწველო ნაწარმთა კონსტრუირების მეთოდოლოგია (MFIPD05) ლექცია
151406ა
აბაიშვილი ვახტანგ
მექანიკური მოწყობილობის საიმედოობის საფუძვლები (FMDR005) ლაბორატორიული
--- --- ---
6-14:00 --- 151513ა
ბალამწარაშვილი ზაური
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების მანქანები და მოწყობილობები (MDLTT05) ლექცია
--- --- --- 151513ა
დუნდუა პეტრე
ხის დამუშავების საწარმოთა ორგანიზაცია და მართვა (OMWE005) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- 151513ა
ბალამწარაშვილი ზაური
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების ტექნოლოგია (TLTT005) ლაბორატორიული
151513ა
დუნდუა პეტრე
შეწებილი მასალებისა და ფილების წარმოების ტექნოლოგია (TGMP005) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- 151513ა
დუნდუა პეტრე
შეწებილი მასალებისა და ფილების წარმოების ტექნოლოგია (TGMP005) ლექცია
151513ა
ბალამწარაშვილი ზაური
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების ტექნოლოგია (TLTT005) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- 151513ა
დუნდუა პეტრე
შეწებილი მასალებისა და ფილების წარმოების ტექნოლოგია (TGMP005) ლაბორატორიული
151513ა
ბალამწარაშვილი ზაური
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების ტექნოლოგია (TLTT005) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-205ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 151406ა
ჩიტიძე ზაურ
ზოგადი მეტყევეობა (CS00005) პრაქტიკული.
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 151415ა
გეგეშიძე ემზარი
გემის შეჯახების თავიდან აცილების საერთაშორისო წესები (SCAIR05) პრაქტიკული
--- --- --- 151406ა
ჩიტიძე ზაურ
ზოგადი მეტყევეობა (CS00005) ლექცია
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 151513ა
ბალამწარაშვილი ზაური
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების ტექნოლოგია (TLTT005) საკურსო
--- ---
7-15:00 --- 151406ა
გიგინეიშვილი ლერი
სატყეო ეკოლოგია და ტყეკაფითი ნარჩენების გამოყენება (TETFR05) ლექცია
151406ა
ჩიტიძე ზაურ
ზოგადი მეტყევეობა (CS00005) პრაქტიკული
151406ა
გიგინეიშვილი ლერი
სატყეო ეკოლოგია და ტყეკაფითი ნარჩენების გამოყენება (TETFR05) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 151406ა
გიგინეიშვილი ლერი
სატყეო ეკოლოგია და ტყეკაფითი ნარჩენების გამოყენება (TETFR05) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-210ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 151406ა
აბაიშვილი ვახტანგ
ტექნოლოგიური პროცესების შესწავლა სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით (TESSM05) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 --- 151406ა
აბაიშვილი ვახტანგ
ტექნოლოგიური პროცესების შესწავლა სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით (TESSM05) ლექცია
--- --- ---
4-12:00 --- 151513ა
აბაიშვილი ვახტანგ
ხის დამუშავების საწარმოთა ორგანიზაცია და მართვა (OMWE005) ლექცია
--- --- ---
5-13:00 --- 151513ა
ბალამწარაშვილი ზაური
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების მანქანები და მოწყობილობები (MDLTT05) საკურსო
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 151790.1-5
კალნიცკაია სვეტლანა
უცხოური ენა (ინგლისური 2) (FLNE207-P ) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-651
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 151522
პეტრიაშვილი ლილი
საწარმოს რესურსების დაგეგმვა 2 (ERP2002) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 --- --- 151522
პეტრიაშვილი ლილი
საწარმოს რესურსების დაგეგმვა 2 (ERP2002) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-567 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 010217
გორშკოვი თეიმურაზი
სამგზავრო გადაყვანების დაგეგმვა (SAMGADDAG05) პრაქტიკული..
--- --- --- 010217
ბუთხუზი ნათია
სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა (SAGADLOG05) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 010217
კოპლატაძე მანანა
სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა (SAGADLOG05) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 010217
გორშკოვი თეიმურაზი
სამგზავრო გადაყვანების დაგეგმვა (SAMGADDAG05) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-582
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 151403
ბოგველიშვილი ზურაბ
საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვები (INTRT05) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 151403
ბოგველიშვილი ზურაბ
საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვები (INTRT05) ლექცია
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-583
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 151403
დიასამიძე ნუგზარ
ავტომობილების ექსპლუატაცია და ეკოლოგია (OTCEC05) ლაბორატორიული
---
7-15:00 --- --- --- 151411
დიასამიძე ნუგზარ
ავტომობილების ექსპლუატაცია და ეკოლოგია (OTCEC05) ლაბორატორიული
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-584
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 151503.2-5
ფრიდონაშვილი დავითი
ავტომობილების მოწყობილობა (CAR0205) ლაბორატორიული
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 151524
ხმიადაშვილი ჯემალ
ავტომობილების ტექნიკური მომსახურება (MVM0205) ლაბორატორიული
151524
ფრიდონაშვილი დავითი
ავტომობილების მოწყობილობა (CAR0205) ლაბორატორიული
--- --- ---
8-16:00 --- 151503.1-5
ფრიდონაშვილი დავითი
ავტომობილების მოწყობილობა (CAR0205) ლაბორატორიული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

07-106
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

07-109
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 151503.2-5
ზურიკაშვილი მიხეილ
ავტომობილების ტექნიკური მომსახურება (MVM0205) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 151503.1-5
ზურიკაშვილი მიხეილ
ავტომობილების ტექნიკური მომსახურება (MVM0205) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-683
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 151607
ველიჯანაშვილი რევაზ
სატრანსპორტო კანონმდებლობა (LAWTR05) ლექცია
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 151503
ზურიკაშვილი მიხეილ
ავტომობილების ტექნიკური მომსახურება (MVM0205) პრაქტიკული
151504
თოფურია ნინო
სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სისტემების მოდელირების, გაანგარიშებისა და პროექტირების საფუძვლები (BMCPL05) ლექცია
151411
ტურიაშვილი მერაბ
ავტომობილების კონსტრუირება და ანგარიში (DCCAL05) ლექცია
151524
ბოგველიშვილი ზურაბ
საავტომობილო გადაზიდვების მეთოდები (F MRT02R5FF) საკურსო
151607
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სატრანსპორტო მოძრავ შემადგენლობათა ეფექტიანობა (TEORS05) ლექცია
---
4-12:00 151403
მღებრიშვილი ხათუნა
ავტომობილების ექსპლუატაცია და ეკოლოგია (OTCEC05) ლექცია
151404
თოფურია ნინო
ლოგისტიკის საფუძლები (BLOG005) ლექცია
---
5-13:00 151411
ხმიადაშვილი ჯემალ
ავტომობილების ტექნიკური მომსახურების ობიექტების დაპროექტება (VMFTD05) ლექცია
151404
თოფურია ნინო
ლოგისტიკის საფუძლები (BLOG005) პრაქტიკული
251746ა
ველიჯანაშვილი რევაზ
საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ავტო-ტექნიკური და ტრასოლოგიური ექსპერტიზა (MVTRA05) პრაქტიკული
--- 151602
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სატრანსპორტო მოძრავ შემადგენლობათა ეფექტიანობა (TEORS05) პრაქტიკული
6-14:00 251746ა
მღებრიშვილი ხათუნა
ავტომობილების ეკოლოგიურობის ანალიზი (ECOS205) პრაქტიკული
151601
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სატრანსპორტო მოძრავ შემადგენლობათა ეფექტიანობა (TEORS05) პრაქტიკული
151404
ველიჯანაშვილი რევაზ
საერთაშორისო სატრანსპორტო ორგანიზაციები (INTOR05) ლექცია
---
7-15:00 351701
ლეკიაშვილი ვარლამი
სატრანსპორტო ლოგისტიკის თეორია და ფუნქციონალური სისტემების მოდელირება (LTFSM05) ლექცია
151503
ლეკიაშვილი ვარლამი
ავტომობილების ტექნიკური მომსახურება (MVM0205) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- 151503
ძოწენიძე დავითი
საავტომობილო გადაზიდვების მეთოდები (F MRT02R5FF) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- 151503
ძოწენიძე დავითი
საავტომობილო გადაზიდვების მეთოდები (F MRT02R5FF) საკურსო
151604
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სატრანსპორტო მოძრავ შემადგენლობათა ეფექტიანობა (TEORS05) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- 251746ლ
მღებრიშვილი ხათუნა
სატრანსპორტო ლოგისტიკური კომპლექსები (TLOGC05) საკურსო
251746ა
მღებრიშვილი ხათუნა
ავტომობილების ეკოლოგიურობის ანალიზი (ECOS205) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- 251746ლ
მღებრიშვილი ხათუნა
სატრანსპორტო ლოგისტიკური კომპლექსები (TLOGC05) ლექცია
251746ლ
მღებრიშვილი ხათუნა
სატრანსპორტო ლოგისტიკური კომპლექსები (TLOGC05) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-689
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151504
თოფურია ნინო
საერთაშორისო სატრანსპორტო ლოგისტიკის ეკონომიკური და საინფორმაციო უზრუნველყოფა (EIMIL05) ლექცია
--- --- --- --- ---
2-10:00 151403
ხმიადაშვილი ჯემალ
ავტომობილების ტექნიკური მომსახურების ობიექტების დაპროექტება (VMFTD05) პრაქტიკული
--- --- --- 151411
ქართველიშვილი ვასილი
საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვები (INTRT05) ლექცია
151520ა
ჯღამაია ვახტანგ
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მოვლა შენახვა (SHAE105) ლექცია
3-11:00 151411
ბოგველიშვილი ზურაბ
ავტომობილების ექსპლუატაცია და ეკოლოგია (OTCEC05) ლექცია
--- 151417
მელაძე ზურაბი
ქალაქის ქუჩები და გზები (CSAR105) პრაქტიკული
4-12:00 151411
ტურიაშვილი მერაბ
ავტომობილების კონსტრუირება და ანგარიში (DCCAL05) პრაქტიკული
151411
ხმიადაშვილი ჯემალ
ავტომობილების ტექნიკური მომსახურების ობიექტების დაპროექტება (VMFTD05) პრაქტიკული
--- --- 151411
ქართველიშვილი ვასილი
საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვები (INTRT05) პრაქტიკული
151520ა
მელაძე ზურაბი
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მოვლა შენახვა (SHAE105) საკურსო
5-13:00 151404
ველიჯანაშვილი რევაზ
საერთაშორისო სატრანსპორტო ორგანიზაციები (INTOR05) პრაქტიკული
--- --- 151403
დიასამიძე ნუგზარ
საავტომობილო სამგზავრო გადაყვანები (MPTRA05) ლექცია
6-14:00 151504
ტურიაშვილი მერაბ
სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირება (LRTRL05) ლექცია
151503
ფრიდონაშვილი დავითი
ავტომობილების მოწყობილობა (CAR0205) ლექცია
--- 151503
თოფურია ნინო
სატრანსპორტო ლოგისტიკის საფუძლები (TRLOGB05) ლექცია
---
7-15:00 151411
ბოგველიშვილი ზურაბ
საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვები (CATRA05) ლექცია
--- --- 151603
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სატრანსპორტო მოძრავ შემადგენლობათა ეფექტიანობა (TEORS05) პრაქტიკული
8-16:00 --- 151504
ბუბუტეიშვილი ლევან
მიწოდებათა ჯაჭვებისა და სატრანსპორტო-ლოგისტიკური ბიზნესის მართვა (MSCTL05) ლექცია
251746ა
ველიჯანაშვილი რევაზ
საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ავტო-ტექნიკური და ტრასოლოგიური ექსპერტიზა (MVTRA05) ლექცია
151403
დიასამიძე ნუგზარ
საავტომობილო სამგზავრო გადაყვანები (MPTRA05) პრაქტიკული
151524
ხმიადაშვილი ჯემალ
ავტომობილების ტექნიკური მომსახურება (MVM0205) ლექცია
---
9-17:00 --- 251746ა
ლეკიაშვილი ვარლამი
ავტომობილის საიმედოობა და მისი მართვა (VEREM05) პრაქტიკული
251746ა
ლეკიაშვილი ვარლამი
ავტოსერვისის ოპერატიული სისტემები (AVTOPS05) ლექცია
---
10-18:00 --- 251746ლ
ძოწენიძე დავითი
საერთაშორისო გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა (OMIS205) პრაქტიკული
--- 151524
ფრიდონაშვილი დავითი
ავტომობილების მოწყობილობა (CAR0205) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-436 (სარკ. კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 051748გ/3
დოდელია გიორგი
საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტის ტექნიკური ექსპლოატაციის წესები (PRTI005) ლექცია
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 051748გ/3
ყორანაშვილი ირინე
უცხო ენა (ინგლისური) Elementary 3 (PREL305) პრაქტიკული
051747გ/3
ყორანაშვილი ირინე
უცხო ენა (ინგლისური) Elementary 3 (PREL305) პრაქტიკული
051748გ/3
აფციაური თეიმურაზ
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის წევის ელექტრული მანქანების და ელექტრული აპარატების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRBA205) ლექცია
--- --- 051748გ/3
ხეთაგური გურამ
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის, წევის ელექტრული მანქანების და ელექტრული აპარატების ექსპლოატაციისა და რემონტის საფუძვლები (პრაქტიკა) 2 (PRQR205) სასწავლო პრაქტიკა
4-12:00 --- ---
5-13:00 --- 051748გ/3
აფციაური თეიმურაზ
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მექანიკური ნაწილის და ავტომუხრუჭების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRAT205) ლექცია
--- ---
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 251758
შარვაშიძე ავთანდილი
ვაგონების დინამიკა (DOC5805) ლექცია
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-437
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-441
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 051758/4
დიდებაშვილი ბეჟან
რკინიგზის სადგურების სალიანდაგო განვითარების სქემები და მათი მუშაობის ტექნოლოგიები (PRCOC05) ლექცია
--- --- --- --- 051758/4
შარვაშიძე კახაბერი
რკინიგზის ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები (ROR1705) ლექცია
2-10:00 051758/4
მორჩილაძე ჯემალი
რკინიგზის კომერციული ექსპლუატაცია (PCOOR05) ლექცია
051747შ/3
ბალიაშვილი ანტონ
ვაგონების კონსტრუქციული მოწყობის საფუძვლები (ზოგადი კურსი) 1 (PRAB105) ლექცია
--- --- 051758/4
შარვაშიძე კახაბერი
რკინიგზის ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები (ROR1705) პრაქტიკული
3-11:00 051758/4
დიდებაშვილი ბეჟან
რკინიგზის სადგურების სალიანდაგო განვითარების სქემები და მათი მუშაობის ტექნოლოგიები (PRCOC05) პრაქტიკული
--- --- 051758/4
ლომსაძე ლევან
მატარებელთა მოძრაობის ორგანიზაცია სარკინიგზო ტრანსპორტზე (POTRT05) ლექცია
4-12:00 051758/4
პატურაშვილი მეგი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებანი (PRTMA05GP1-LP) ლექცია
051758/4
მორჩილაძე ჯემალი
რკინიგზის კომერციული ექსპლუატაცია (PCOOR05) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 051758/4
პატურაშვილი მეგი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებანი (PRTMA05GP1-LP) პრაქტიკული
--- 051747შ/3
ბალიაშვილი ანტონ
ვაგონების კონსტრუქციული მოწყობის საფუძვლები (ზოგადი კურსი) 1 (PRAB105) პრაქტიკული
--- --- 051758/4
ლომსაძე ლევან
მატარებელთა მოძრაობის ორგანიზაცია სარკინიგზო ტრანსპორტზე (POTRT05) პრაქტიკული
6-14:00 251758
დიდებაშვილი ბეჟან
რკინიგზის ტრანსპორტის მუშაობის ინტენსიფიკაცია (IOR6105) პრაქტიკული
251758
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
ელექტრომავლების ელექტრომოწყობილობა, მართვა და ავტომატიზაცია (EEC6005) საკურსო
051747შ/3
მორჩილაძე რომანი
ვაგონების მუხრუჭების მოწყობის საფუძვლები 1 (PRAC105) ლექცია
--- --- ---
7-15:00 151607
მორჩილაძე ჯემალი
Единная транспортная система (ITSYSR5) პრაქტიკული
--- --- --- ---
8-16:00 --- 251758
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
ელექტრომავლების ელექტრომოწყობილობა, მართვა და ავტომატიზაცია (EEC6005) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- 251758
თელია გრიგოლ
რკინიგზის ტრანსპორტის მუშაობის ინტენსიფიკაცია (IOR6105) ლექცია
051747შ/3
მორჩილაძე რომანი
ვაგონების მუხრუჭების მოწყობის საფუძვლები 1 (PRAC105) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- 251758
შარაშენიძე სერგო
ვაგონების დინამიკა (DOC5805) პრაქტიკული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-442
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151501, 151502
მორჩილაძე რომანი
სავაგონო მეურნეობა (CER1205) ლექცია
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 151402
დიდებაშვილი ბეჟან
რკინიგზის სადგურები და კვანძები (RSJ2705) საკურსო
--- 151605
პატურაშვილი მეგი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) პრაქტიკული
3-11:00 151401, 151402
მორჩილაძე რომანი
სარკინიგზო მოძრავ შემადგენლობათა ავტომატური მუხრუჭები (RRB2105) ლექცია
151502
დიდებაშვილი ბეჟან
რკინიგზის გამყოფი პუნქტები (RSP1305) საკურსო
--- --- --- 151605
კოტრიკაძე ტარიელი
ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა (ITSYS05) პრაქტიკული
4-12:00 151401
მორჩილაძე რომანი
სარკინიგზო მოძრავ შემადგენლობათა ავტომატური მუხრუჭები (RRB2105) პრაქტიკული
--- 151401
მორჩილაძე ჯემალი
სატვირთო მუშაობის მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე (MFT2505) პრაქტიკული
151603
პატურაშვილი მეგი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) პრაქტიკული
--- 151606
პატურაშვილი მეგი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) პრაქტიკული
5-13:00 151402, 151401
ბალიაშვილი ანტონ
ვაგონების ელექტრომოწყობილობანი, მათი ექსპლუატაცია და რემონტი (COM2205) ლექცია
151501
დიდებაშვილი ბეჟან
რკინიგზის გამყოფი პუნქტები (RSP1305) საკურსო
151401, 151402
მესხიძე ზაზა
რკინიგზის სადგურები და კვანძები (RSJ2705) ლექცია
151401
დიდებაშვილი ბეჟან
რკინიგზის სადგურები და კვანძები (RSJ2705) საკურსო
--- ---
6-14:00 151601
პატურაშვილი მეგი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 151404
თელია გრიგოლ
საექსპლუატაციო მუშაობისა და გადაზიდვის პროცესების მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე (ORT2605) ლექცია
151601
მორჩილაძე ჯემალი
ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა (ITSYS05) პრაქტიკული
151401, 151402
მუხიგულაშვილი ნინო
ავტომატიკა და ტელემექანიკა გადასარბენებზე (ATS3005) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 151404
თელია გრიგოლ
საექსპლუატაციო მუშაობისა და გადაზიდვის პროცესების მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე (ORT2605) პრაქტიკული
151402
მორჩილაძე ჯემალი
სატვირთო მუშაობის მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე (MFT2505) საკურსო
151501, 151502
მუხიგულაშვილი ნინო
დისპეტჩერული ცენტრალიზაცია (CTC1505) ლექცია
--- ---
9-17:00 151607
ქენქაძე პეტრე
Единная транспортная система (ITSYSR5) лекция
--- 151401, 151402
ქენქაძე პეტრე
სატვირთო მუშაობის მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე (MFT2505) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-444
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151607
პატურაშვილი მეგი
Общий курс железнодорожных транспортных средств (MOT01R5) практич. Работа
151502
მორჩილაძე რომანი
სავაგონო მეურნეობა (CER1205) საკურსო
--- --- ---
4-12:00 151402
დიდებაშვილი ბეჟან
რკინიგზის სადგურები და კვანძები (RSJ2705) პრაქტიკული
151602
პატურაშვილი მეგი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) პრაქტიკული
151501, 151502
მესხიძე ზაზა
რკინიგზის გამყოფი პუნქტები (RSP1305) ლექცია
151401
დიდებაშვილი ბეჟან
რკინიგზის სადგურები და კვანძები (RSJ2705) პრაქტიკული
151501, 151502
მორჩილაძე რომანი
რკინიგზის ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები (PRTOR05) ლექცია
---
5-13:00 151604
მორჩილაძე ჯემალი
ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა (ITSYS05) პრაქტიკული
151602
მორჩილაძე ჯემალი
ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა (ITSYS05) პრაქტიკული
151501
მორჩილაძე რომანი
სავაგონო მეურნეობა (CER1205) საკურსო
--- 151606
კოტრიკაძე ტარიელი
ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა (ITSYS05) პრაქტიკული
6-14:00 051747გ/3
მორჩილაძე რომანი
ვაგონების კონსტრუქციული მოწყობის საფუძვლები (ზოგადი კურსი) 2 (PRAB205) ლექცია
--- 151401
მორჩილაძე ჯემალი
სატვირთო მუშაობის მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე (MFT2505) საკურსო
151604
პატურაშვილი მეგი
რკინიგზის სატრანსპორტო საშუალებების ზოგადი კურსი (RSSZK01) პრაქტიკული
151401, 151402
მორჩილაძე რომანი
ვაგონების წარმოებისა და რემონტის ტექნოლოგია (TRR1905) ლექცია
---
7-15:00 --- 151603
მორჩილაძე ჯემალი
ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა (ITSYS05) პრაქტიკული
151502
კოტრიკაძე ტარიელი
კომერციული მუშაობის მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე (CAR1105) პრაქტიკული
---
8-16:00 151402
მორჩილაძე ჯემალი
სატვირთო მუშაობის მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე (MFT2505) პრაქტიკული
151501, 151502
ქენქაძე პეტრე
კომერციული მუშაობის მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე (CAR1105) ლექცია
--- 151402
მორჩილაძე რომანი
სარკინიგზო მოძრავ შემადგენლობათა ავტომატური მუხრუჭები (RRB2105) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- 151607
შარვაშიძე ავთანდილი
Общий курс железнодорожных транспортных средств (MOT01R5) лекция
--- 151501
კოტრიკაძე ტარიელი
კომერციული მუშაობის მართვა რკინიგზის ტრანსპორტზე (CAR1105) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-447 (სარკ. კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 151606, 151680, 151605
სანიკიძე ჯონდო
ელექტრული ტრანსპორტი (ELT0405) ლექცია
---
2-10:00 051745შ/3
ქენქაძე პეტრე
რკინიგზის კომერციული ექსპლოატაცის (პრაქტიკა) 2 (PRER205) სასწავლო პრაქტიკა
051745შ/3
თელია გრიგოლ
რკინიგზის სადგურების მოწყობის საფუძვლები (პრაქტიკა) (PRBA005) ლექცია
051748შ/3
ბესიაშვილი ციცინო
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის წევის ელექტრული მანქანების და ელექტრული აპარატების მოწყობის საფუძვლები 1 (PRBA105) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- --- --- 051748შ/3
აფციაური თეიმურაზ
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მექანიკური ნაწილის და ავტომუხრუჭების ექსპლუატაციისა და რემონტის საფუძბლები 1 (FHDFH) სასწავლო პრაქტიკა..
4-12:00 --- --- --- 051748შ/3
აფციაური თეიმურაზ
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის წევის ელექტრული მანქანების და ელექტრული აპარატების მოწყობის საფუძვლები 1 (PRBA105) ლექცია
5-13:00 151607
სანიკიძე ჯონდო
Электрический транспорт (ELT04R5) лекция
--- --- 251758
სანიკიძე ჯონდო
რკინიგზის ელექტრომომარაგების სისტემები და ავტომატიზაცია (RPS5605) ლექცია
6-14:00 151502
სანიკიძე ჯონდო
ელექტრომოძრავი შემადგენლობა და ელექტრული წევა (ESP1405) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- 151501, 151502
სანიკიძე ჯონდო
ელექტრომოძრავი შემადგენლობა და ელექტრული წევა (ESP1405) ლექცია
--- 151602, 151601, 151603, 151604
სანიკიძე ჯონდო
ელექტრული ტრანსპორტი (ELT0405) ლექცია
051748შ/3
ბესიაშვილი ციცინო
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მექანიკური ნაწილის და ავტომუხრუჭების მოწყობის საფუძვლები 1 (PRAT105) პრაქტიკული
8-16:00 051745შ/3
მორჩილაძე ჯემალი
დატვირთვა გადმოტვირთვის კომპლექსური მექანიზაცია და ავტომატიზაცია სარკინიგზო ტრანსპორტზე(პრაქტიკა) (RLT005) პრაქტიკული
--- --- --- 051748შ/3
ხეთაგური გურამ
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის, წევის ელექტრული მანქანების და ელექტრული აპარატების ექსპლოატაციისა და რემონტის საფუძვლები (პრაქტიკა) 1 (PROT105) სასწავლო პრაქტიკა.
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-448 (სარკ. კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 051747გ/3
მორჩილაძე რომანი
ვაგონების მუხრუჭების მოწყობის საფუძვლები 2 (PRAC205) ლექცია
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 051747გ/3
პატურაშვილი მეგი
ვაგონების მუხრუჭების ექსპლოატაციისა და რემონტის საფუძვლები (პრაქტიკა) 2 (PROB205) სასწავლო პრაქტიკა
--- 151501
სანიკიძე ჯონდო
ელექტრომოძრავი შემადგენლობა და ელექტრული წევა (ESP1405) პრაქტიკული
051747გ/3
დოდელია გიორგი
საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტის ტექნიკური ექსპლოატაციის წესები (PRTI005) ლექცია
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 051748გ/3
ხეთაგური გურამ
ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მექანიკური ნაწილის და ავტომუხრუჭების ექსპლუატაციისა და რემონტის საფუძბლები 2 (PRGS 205) სასწავლო პრაქტიკა
051747გ/3
მორჩილაძე რომანი
ვაგონების ექსპლოატაციისა და რემონტის საფუძვლები (პრაქტიკა) 2 (PROC205) სასწავლო პრაქტიკა
--- --- 051746გ/3
დოდელია გიორგი
საქართველოს სარკინიგზო ტრანსპორტის ტექნიკური ექსპლოატაციის წესები (PRTI005) ლექცია
6-14:00 --- ---
7-15:00 --- --- 051746გ/3
შალამბერიძე რევაზ
რკინიგზის ლიანდაგის სარემონტო წარმოება (პრაქტიკა) (PRTR005) სასწავლო პრაქტიკა .
8-16:00