საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

აუდიტორიები

 

01-206
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1645
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 --- 1633
დალაქიშვილი გიორგი
სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 1733
დალაქიშვილი გიორგი
ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები/პროექტი (NAHINAPR01) საკურსო
131954
ბზიავა კონსტანტინე
Methods of Scientific Research and There Use in Water Engineering (AAC96401E1) Practical Work
--- 1651.1-1
გორდეზიანი ქეთევან
ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) ლაბორატორიული
--- 1652.1-1
ცინაძე ზაალ
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) ლაბორატორიული
4-12:00 --- 1651
გორდეზიანი ქეთევან
ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) საკურსო
--- 1631
კოხრეიძე ნინო
საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) საკურსო
5-13:00 1650.1-1
გორდეზიანი ქეთევან
ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) ლაბორატორიული
1651
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
--- 131953
გორდეზიანი ქეთევან
წყალსამეურნეო სისტემების ინჟინერია (WAENG01) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 1650.2-1
გორდეზიანი ქეთევან
ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- 121841
კოხრეიძე ნინო
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა დაპროექტება (HINADAPR01) საკურსო
7-15:00 --- 1652.1-1
გორდეზიანი ქეთევან
ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) ლაბორატორიული
--- 131953
გორდეზიანი ქეთევან
წყლის გაწმენდის თანამედროვე "მწვანე" ტექნოლოგიები (MGTWT01) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- 1651
ჩიტიაშვილი გიორგი
სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) საკურსო
1750
ხატიური ხათუნა
ბუნებრივი წყლების მიღება (პროექტი) (ACCNW01) საკურსო
131941
საყვარელიძე ამირან
ტრადიციული და ახალი ბლანტდრეკადი სამშენებლო კომპოზიტური მასალების მოდელირება და თეორიული კვლევა (AAC07001G1-L) ლექცია
---
9-17:00 --- 121942
კუპრეიშვილი შორენა
საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (ENGHY01) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 121942
კუპრეიშვილი შორენა
საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (ENGHY01) ლექცია
---
12-20:00 121941
კუპრეიშვილი შორენა
საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (ENGHY01) ლექცია
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-209
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 121953
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
Environmental Chemistry (ENV12201E1-LP) Lecture
--- --- --- 131951(შ)
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
გარემო და მდგრადი განვითარება (ENSLD04) ლექცია
---
2-10:00 131954
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
Scientific Communication Techniques (DGHHJKG) Seminar
--- 121953
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
Water Quality Assessment (AAC92701E1-LS) Seminar
--- 121853
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
წყლის სისტემების მოდელირება (WSIMO01) ლაბორატორიული
---
3-11:00 --- --- 131953
გვიშიანი ზურაბ
სამეცნიერო კვლევის მეთოდები და მათი გამოყენება წყლის ინჟინერიაში (MSRWE01) ლექცია
4-12:00 121953
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
Environmental Chemistry (ENV12201E1-LP) Seminar
--- 121953
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
Water Quality Assessment (AAC92701E1-LS) Lecture
--- 121853
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
წყლის სისტემების მოდელირება (WSIMO01) ლექცია
121953
გვიშიანი ზურაბ
Water Resources Assessment (AAC92601E1-LP) Seminar
5-13:00 131954
ბზიავა კონსტანტინე
Methods of Scientific Research and There Use in Water Engineering (AAC96401E1) Lecture
121853
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
წყლის სისტემების მოდელირება (WSIMO01) საკურსო
---
6-14:00 131953
გვიშიანი ზურაბ
წყალსამეურნეო სისტემების ინჟინერია (SASIS01) ლექცია
131954
ბზიავა კონსტანტინე
Water Systems Engineering (AAC97401E1) Lecture
--- --- --- 121953
გვიშიანი ზურაბ
Water Resources Engineering (AAC92801E1-LP) Course paper
7-15:00 --- 121953
ბზიავა კონსტანტინე
Water Resources Engineering (AAC92801E1-LP) Lecture
121853
ბზიავა კონსტანტინე
მდინარის აუზის მენეჯმენტი (WASHM01) პრაქტიკული
--- --- 121953
გვიშიანი ზურაბ
Water Resources Engineering (AAC92801E1-LP) Practical Work
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 121853
ინაშვილი ირმა
წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა (WYL3901) პრაქტიკული
--- --- 121951
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების საიმედოობა, პროექტირების საფუძვლები და მენეჯმენტი (AAC97801G1L P) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 121853
ინაშვილი ირმა
წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა (WYL3901) საკურსო
--- --- 121951
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების საიმედოობა, პროექტირების საფუძვლები და მენეჯმენტი (AAC97801G1L P) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-212
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 121953
ბზიავა კონსტანტინე
Water Resources Engineering (AAC92801E1-LP) Lecture
--- --- ---
2-10:00 1646
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
--- 131954
ბზიავა კონსტანტინე
Water Systems Engineering (AAC97401E1) Practical Work
--- --- ---
3-11:00 1651.2-1
გორდეზიანი ქეთევან
ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- ---
4-12:00 1646
კუჭუხიძე დიმიტრი
შენობათა ენერგოეფექტურობა (AAC40101G2-LP) პრაქტიკული
1652
გორდეზიანი ქეთევან
ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) საკურსო
--- --- --- 1652
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
5-13:00 1651.2-1
ცინაძე ზაალ
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) ლაბორატორიული
1652
ხატიური ხათუნა
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) საკურსო
--- 1775
ბოკერია ლადო
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
---
6-14:00 1746
კუჭუხიძე დიმიტრი
შენობათა მიკროკლიმატის უზრუნველყოფის სისტემები (AAC49201G1-LP) პრაქტიკული
--- 1750
ხატიური ხათუნა
წყალმომარაგება და წყალარინების საფუძვლები (WYSAF01) პრაქტიკული
1751
ხატიური ხათუნა
ბუნებრივი წყლების მიღება (პროექტი) (ACCNW01) საკურსო
--- ---
7-15:00 --- 1651
ნაჭყებია ვაჟა
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) საკურსო
--- --- --- 61808
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
Инженерное оборудование зданий (INJZD01) Практическая работа
8-16:00 1651
ნაჭყებია ვაჟა
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) პრაქტიკული
1650
ნაჭყებია ვაჟა
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 121851
ბზიავა კონსტანტინე
დასახლებული ადგილებისა და სამრეწველო ობიექტების წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების დაპროექტება (AAC01601G1-LK) ლექცია
121951
ნაჭყებია ვაჟა
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სატუმბო სადგურების დაპროექტება (AAC40401G2LPK) ლექცია
1646
კუჭუხიძე დიმიტრი
ვენტილაცია (VENTI01) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 121851
ბზიავა კონსტანტინე
დასახლებული ადგილებისა და სამრეწველო ობიექტების წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების დაპროექტება (AAC01601G1-LK) საკურსო
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-218
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 1652.2-1
ცინაძე ზაალ
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) ლაბორატორიული
3-11:00 121953
გვიშიანი ზურაბ
Water Resources Assessment (AAC92601E1-LP) Lecture
--- --- --- --- ---
4-12:00 1651
ცინაძე ზაალ
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) საკურსო
1650
ცინაძე ზაალ
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) საკურსო
--- --- --- 131953
ცინაძე ზაალ
სამეცნიერო კვლევის მეთოდები და მათი გამოყენება წყლის ინჟინერიაში (MSRWE01) პრაქტიკული
5-13:00 1652
ნაჭყებია ვაჟა
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) პრაქტიკული
1733
კუჭუხიძე დიმიტრი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- 1770
ბოკერია ლადო
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
1745
ბოკერია ლადო
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
1750
კუჭუხიძე დიმიტრი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- --- 1650
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) პრაქტიკული
1650
ჩიტიაშვილი გიორგი
სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) საკურსო
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 1765
ბოკერია ლადო
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
--- 121941
კუპრეიშვილი შორენა
საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (ENGHY01) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-222
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 1630, 1631
კოხრეიძე ნინო
საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) ლექცია
2-10:00 1632
დალაქიშვილი გიორგი
სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) პრაქტიკული
1651.1-1
ცინაძე ზაალ
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) ლაბორატორიული
--- --- ---
3-11:00 1732
კოდუა მანონი
ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები/პროექტი (NAHINAPR01) საკურსო
1633
დალაქიშვილი გიორგი
სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) საკურსო
--- --- --- 1631
ახვლედიანი გიორგი
ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) საკურსო
4-12:00 --- 1645
კუჭუხიძე დიმიტრი
შენობათა ენერგოეფექტურობა (AAC40101G2-LP) პრაქტიკული
--- --- 1630
ახვლედიანი გიორგი
ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) პრაქტიკული
5-13:00 1632
კოდუა მანონი
ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33101G1-LP) პრაქტიკული
--- 1645
კუჭუხიძე დიმიტრი
ვენტილაცია (VENTI01) პრაქტიკული
1630
საყვარელიძე ამირან
ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33101G1-LP) პრაქტიკული
--- 1632, 1633
ხაზალია კონსტანტინე
ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) ლექცია
6-14:00 --- 1650.2-1
ცინაძე ზაალ
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) ლაბორატორიული
--- 1632, 1633
გაგოშიძე შალვა
ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33101G1-LP) ლექცია
--- ---
7-15:00 1631
ახვლედიანი ალექსანდრე
სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) საკურსო
1731
საყვარელიძე ამირან
ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები/პროექტი (NAHINAPR01) საკურსო
--- 1630
ახვლედიანი ალექსანდრე
სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) საკურსო
---
8-16:00 --- 1746
ბოკერია ლადო
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
--- 1631, 1630
ახვლედიანი ალექსანდრე
სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) ლექცია
61808
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
Инженерное оборудование зданий (INJZD01) Лекция
9-17:00 1631
საყვარელიძე ამირან
ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33101G1-LP) პრაქტიკული
121942
დიაკონიძე რობერტ
წყალდიდობების რისკების მართვა (FLRMA01) ლექცია
--- --- 121843
მარგალიტაძე იუნონა
საპორტო მშენებლობის ეკონომიკური დასაბუთება (AAC34101G1) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- 121942
დიაკონიძე რობერტ
წყალდიდობების რისკების მართვა (FLRMA01) პრაქტიკული
121943
კოდუა მანონი
ტალღურ მოძრაობათა გაანგარიშების მეთოდები სანაპირო არეებში (მაგ) (AAC33901G1-LPK) საკურსო
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-224 (ჰიდრავლიკა)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1800.2-1
დანელია ზურაბ
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1801
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
--- --- 1802.1-1
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
---
4-12:00 --- --- --- 1806
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1805.1-1
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
---
5-13:00 --- 1633
თოფურია მარინე
საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) საკურსო
1801.1-1
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
1804
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1807.1-1
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
---
6-14:00 1632
თოფურია მარინე
საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) საკურსო
1803
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1803.1-1
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
1807
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 1804.1-1
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
1800
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1806.2-1
ქადარია იური
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
--- 1805
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- 1802
თოფურია მარინე
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-226
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 1652
ცინაძე ზაალ
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) საკურსო
2-10:00 131951(შ)
ცინაძე ზაალ
წყლის რესურსების მოდელირება (WRMOD01GA1-LP) პრაქტიკული
--- 1630, 1631
ყალაბეგიშვილი მირიან
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლექცია
--- 131951(შ)
ჩიტიაშვილი გიორგი
გარემო და მდგრადი განვითარება (ENSLD04) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- 1632, 1633
ყალაბეგიშვილი მირიან
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლექცია
--- 121851
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემების გაანგარიშების თეორია, მეთოდიკა და კომპიუტერული უზრუნველყოფა (AAC01501G1-LP) პრაქტიკული
4-12:00 1650
გორდეზიანი ქეთევან
ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) საკურსო
--- 1631.2-1
ნარიმანიძე ნინა
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიული
--- 1652
ჩიტიაშვილი გიორგი
სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) საკურსო
5-13:00 1633.1-1
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიული
1650.1-1
ცინაძე ზაალ
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) ლაბორატორიული
1752
ხატიური ხათუნა
წყალმომარაგება და წყალარინების საფუძვლები (WYSAF01) პრაქტიკული
151807
ნანიტაშვილი ვახტანგ
Основы гидравлики (HIDSAFR01) Лекция
121851
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემების გაანგარიშების თეორია, მეთოდიკა და კომპიუტერული უზრუნველყოფა (AAC01501G1-LP) საკურსო
6-14:00 --- 1652.2-1
გორდეზიანი ქეთევან
ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) ლაბორატორიული
--- --- --- 121851
ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ
წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემების გაანგარიშების თეორია, მეთოდიკა და კომპიუტერული უზრუნველყოფა (AAC01501G1-LP) ლექცია
7-15:00 1630.1-1
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიული
--- --- --- --- 121841
კოხრეიძე ნინო
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა დაპროექტება (HINADAPR01) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- 1632.1-1
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) ლაბორატორიული
1745
კუჭუხიძე დიმიტრი
შენობათა მიკროკლიმატის უზრუნველყოფის სისტემები (AAC49201G1-LP) პრაქტიკული
9-17:00 --- 121841
ყალაბეგიშვილი მირიან
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა პროექტირება (DUHS101) ლექცია
121941
დიაკონიძე რობერტ
წყალდიდობების რისკების მართვა (FLRMA01) ლექცია
121841
ყალაბეგიშვილი მირიან
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა პროექტირება (DUHS101) საკურსო
121943
კოდუა მანონი
ბუნებრივი კატასტროფები და უსაფრთხოების საინჟინრო ღონისძიებები (NCSEM01) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- 121841
ყალაბეგიშვილი მირიან
მიწისქვეშა ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებათა პროექტირება (DUHS101) პრაქტიკული
121943
კოდუა მანონი
ტალღურ მოძრაობათა გაანგარიშების მეთოდები სანაპირო არეებში (მაგ) (AAC33901G1-LPK) ლექცია
---
11-19:00 --- --- 121941
დიაკონიძე რობერტ
წყალდიდობების რისკების მართვა (FLRMA01) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-300
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 151780.1-5
არეშიძე ნინა
გრუნტების მექანიკა (GRMEQ01) ლაბორატორიული
--- --- 1600
მშვიდობაძე ია
შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- 1601
მშვიდობაძე ია
შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) პრაქტიკული
--- 1603
მშვიდობაძე ია
შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- 1602
მშვიდობაძე ია
შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 1604
მშვიდობაძე ია
შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 121822
მშვიდობაძე ია
შენობა ნაგებობათა ცვეთა (AAC87001G1-LPK) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- 121922
არეშიძე ნინა
გრუნტების მექანიკა (GRMEQ01) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- 121922
არეშიძე ნინა
გრუნტების მექანიკა (GRMEQ01) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-304
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1632.2-1
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლაბორატორიული
--- --- --- 1886
დანელია ზურაბ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151803.1-5
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
1817.1-1
გოგოლაძე ავთანდილ
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
151870.1-5
ქადარია იური
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
---
4-12:00 --- 1631.2-1
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლაბორატორიული
1811.2-1
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
1816.2-1
ნარიმანიძე ნინა
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
--- ---
5-13:00 1815.2-1
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
1808.1-1
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
1810.1-1
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
1818.2-1
ნარიმანიძე ნინა
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
1809.2-1
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
---
6-14:00 1633.1-1
სურმავა აზა
ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლაბორატორიული
--- 151860.2-5
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
1814.1-1
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
1819.2-1
ნარიმანიძე ნინა
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
1813.2-1
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
7-15:00 --- 151807
ნანიტაშვილი ვახტანგ
Основы гидравлики (HIDSAFR01) Лабораторная работа
--- 151801.1-5
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
--- 1812.2-1
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლაბორატორიული
8-16:00 --- --- --- 151840.1-5
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
151802.2-5
ნარიმანიძე ნინა
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
---
9-17:00 --- --- --- 1630.2-1
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლაბორატორიული
151880.2-5
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლაბორატორიული
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-305
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 151880
ჩიქოვანი არჩილ
საგზაო სამშენებლო მასალები 1 (AAC40801G2-LS) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 1810.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1815.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1809.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
--- ---
3-11:00 1811
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1803.1-1
ნარეკლიშვილი თეა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1631
ახვლედიანი გიორგი
ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) პრაქტიკული
1811.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
--- 121832
ჩიქოვანი არჩილ
საშენი მასალების კვლევა–ძიებისა და კონტროლის მეთოდები (CMRCM01) ლექცია
4-12:00 1880
ნარეკლიშვილი თეა
საშენი მასალები (BLMA01) ლექცია
1818
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1630
ახვლედიანი გიორგი
ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) საკურსო
--- 1980
ნაჭყებია დათო
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
5-13:00 1880.1-1
გოცაძე დალი
საშენი მასალები (BLMA01) ლაბორატორიული
--- 1814.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
--- 121832
ჩიქოვანი არჩილ
საშენი მასალების კვლევა–ძიებისა და კონტროლის მეთოდები (CMRCM01) პრაქტიკული
6-14:00 1802.1-1
ნარეკლიშვილი თეა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
--- 1916, 1917, 1918, 1919
სირანაშვილი ირაკლი
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
1805.1-1
ლეჟავა ხათუნა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
--- 1633
ხაზალია კონსტანტინე
ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) პრაქტიკული
7-15:00 1800.2-1
გოცაძე დალი
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1816, 1817, 1818, 1819
ლეჟავა ხათუნა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
1607
ესაძე თამარ
ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) პრაქტიკული
1606
ესაძე თამარ
ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) პრაქტიკული
151880
ჩიქოვანი არჩილ
საგზაო სამშენებლო მასალები 1 (AAC40801G2-LS) ლექცია
---
8-16:00 --- --- 1800, 1801, 1802, 1803
ლუტიძე გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
1808.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
--- 1633
ხაზალია კონსტანტინე
ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) საკურსო
9-17:00 151880.2-5
ტაბატაძე ნათია
საგზაო სამშენებლო მასალები 1 (AAC40801G2-LS) ლაბორატორიული
--- --- 121932, 121931, 121922, 121921, 121911, 121912
გოცირიძე რუსუდანი
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) (BCME007) პრაქტიკული
121931
ჩიქოვანი არჩილ
სამშენებლო მასალათმცოდნეობა (BUMAS01) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- 121832
ტურძელაძე მალხაზ
საშენი მასალების საწარმოთა დაპროექტება (DBEBM01) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- 121942
ახვლედიანი ალექსანდრე
ჰიდროელექტროსადგურების დაპროექტებისა და ექსპლუატაციის დროს სტატისტიკური მეთოდების და სტოქასტური მოდელების გამოყენება (AAC37901G1-LP) საკურსო
121931
ჩიქოვანი არჩილ
სამშენებლო მასალათმცოდნეობა (BUMAS01) ლექცია
---
12-20:00 --- 121832
ტურძელაძე მალხაზ
საშენი მასალების საწარმოთა დაპროექტება (DBEBM01) საკურსო
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-308
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 1706
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
1780
ხოზრევანიძე როსტომ
სამშენებლო საინვესტიციო საქმიანობა და დეველოპმენტი (AAC81001G1) პრაქტიკული
--- --- --- ---
4-12:00 131951(შ)
გვიშიანი ზურაბ
წყლის რესურსების მოდელირება (WRMOD01GA1-LP) ლექცია
--- --- --- 121856
გრძელიშვილი მამული
სამშენებლო თბოფიზიკის სპეციალური კურსი (AAC89301G1-LP) პრაქტიკული
5-13:00 131953
გვიშიანი ზურაბ
წყლის გაწმენდის თანამედროვე "მწვანე" ტექნოლოგიები (MGTWT01) ლექცია
--- --- 1731
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
1707
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
6-14:00 --- --- 1912
კლიმიაშვილი ალექსანდრე
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
--- 1732
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- 61905
კლიმიაშვილი ალექსანდრე
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
--- 1730
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- 1708
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- 121956
კოპალიანი ალექსი
გათბობის სპეციალური კურსი (GATSPK01) ლექცია
--- --- 121841
კოხრეიძე ნინო
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა დაპროექტება (HINADAPR01) ლექცია
---
10-18:00 --- 121856
გრძელიშვილი მამული
სამშენებლო თბოფიზიკის სპეციალური კურსი (AAC89301G1-LP) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-309
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 131954
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
Scientific Communication Techniques (DGHHJKG) Lecture
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 1646
შეყრილაძე ირაკლი
თბოგენერატორები და თბომომარაგება (AAC46201G1-LP) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- --- --- 1645
შეყრილაძე ირაკლი
თბოგენერატორები და თბომომარაგება (AAC46201G1-LP) პრაქტიკული
4-12:00 1608
ხატელაშვილი ანა
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) პრაქტიკული
--- 151946
კლიმიაშვილი ალექსანდრე
Engineering mathematics-1 (JDFFS) Lecture
1646
მესტვირიშვილი შოთა
გაზმომარაგება (GAZSP01) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 1703
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
--- 1746
მესტვირიშვილი შოთა
შენობათა თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია/პროექტი (STBVE01) საკურსო
--- ---
6-14:00 1645, 1646
შეყრილაძე ირაკლი
თბოგენერატორები და თბომომარაგება (AAC46201G1-LP) ლექცია
1705
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
7-15:00 1700
შეყრილაძე ირაკლი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
1702
შეყრილაძე ირაკლი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
1704
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
1701
შეყრილაძე ირაკლი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
---
8-16:00 1645, 1646
მესტვირიშვილი შოთა
გაზმომარაგება (GAZSP01) ლექცია
--- --- 1913
კლიმიაშვილი ალექსანდრე
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 1645
მესტვირიშვილი შოთა
გაზმომარაგება (GAZSP01) საკურსო
121856
შეყრილაძე ირაკლი
ენერგოეფექტურობა და ენერგოდაზოგვა შენობებში (AAC02001G1-LPK) პრაქტიკული
121956
მესტვირიშვილი შოთა
შენობათა მიკროკლიმატის ავტომატური მართვის სისტემები (AAC02101G1-LPK) ლექცია
121856
შეყრილაძე ირაკლი
ენერგოეფექტურობა და ენერგოდაზოგვა შენობებში (AAC02001G1-LPK) ლექცია
---
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- 121956
კოპალიანი ალექსი
გათბობის სპეციალური კურსი (GATSPK01) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-318
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1652
დენისოვა ირინა
სამრეწველო წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWW01) საკურსო
--- --- ---
2-10:00 1651
დენისოვა ირინა
სამრეწველო წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWW01) საკურსო
--- 1650
დენისოვა ირინა
სამრეწველო წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWW01) საკურსო
--- --- ---
3-11:00 1790
დენისოვა ირინა
Водоснабженые и водоотведение (WSS03R1) Лекция
--- 1690
დენისოვა ირინა
Экология воды (ECW01R1) Лекция
--- --- 1646
მესტვირიშვილი შოთა
გაზმომარაგება (GAZSP01) საკურსო
4-12:00 1790
დენისოვა ირინა
Водоснабженые и водоотведение (WSS03R1) Практическая работа
--- 1690
დენისოვა ირინა
Экология воды (ECW01R1) Практическая работа
--- --- 1645
მესტვირიშვილი შოთა
გაზმომარაგება (GAZSP01) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 1790
დენისოვა ირინა
Водоприемные сооружения (AAC42301R2-LP) Лекция
--- 1745
გიორგობიანი ოთარ
შენობათა თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია/პროექტი (STBVE01) საკურსო
--- --- ---
7-15:00 1790
დენისოვა ირინა
Водоприемные сооружения (AAC42301R2-LP) Практическая работа
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 121956
მესტვირიშვილი შოთა
აეროდინამიკის და ვენტილაციის სპეციალური კურსი (AAC89401G1-LP) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 121956
მესტვირიშვილი შოთა
აეროდინამიკის და ვენტილაციის სპეციალური კურსი (AAC89401G1-LP) ლექცია
--- --- 121956
მესტვირიშვილი შოთა
შენობათა მიკროკლიმატის ავტომატური მართვის სისტემები (AAC02101G1-LPK) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-322
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 1603, 1604
მელქაძე თეიმურაზ
მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) ლექცია
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1808, 1809, 1810, 1811
წულაძე რუსუდან
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
1812, 1813, 1814, 1815
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
1804, 1805, 1806, 1807
ჩიქოვანი არჩილ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
--- ---
4-12:00 1800, 1801, 1802, 1803
დანელია ზურაბ
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
1908, 1909, 1910, 1911
ნოზაძე ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
1804.1-1
ლეჟავა ხათუნა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1900, 1901, 1902, 1903
არაბიძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
1812, 1813, 1814, 1815
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
---
5-13:00 1804, 1805, 1806, 1807
ქადარია იური
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
1608
ესაძე თამარ
ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) პრაქტიკული
--- 1600, 1601, 1602
ესაძე სერგო
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
1919, 1980, 1986
შაშვიაშვილი გიორგი
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
---
6-14:00 --- --- 1652, 1651, 1650
ბზიავა კონსტანტინე
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ინჟინერია (AAC49701G1) ლექცია
--- --- 1733, 1750, 1751
ხაჩიძე ნუგზარ
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
7-15:00 --- 151801, 151802, 151803
ჯიქიძე ლევან
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლექცია
1765, 1770, 1775
ხაზარაძე ომარი
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
1733, 1732
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) ლექცია
--- ---
8-16:00 1706, 1707, 1708
შილაკაძე მიხეილ
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
--- 1700, 1701, 1702
შილაკაძე მიხეილ
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
--- 1733, 1750, 1751
ქორქია ქეთევან
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-323
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 1731
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 1633, 1632
თოფურია მარინე
საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) ლექცია
1908, 1909
ფალავანდიშვილი ლუკა
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
1650, 1651, 1652
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) ლექცია
--- 1633, 1632
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლექცია
---
4-12:00 1900, 1901, 1902, 1903
ფალავანდიშვილი ლუკა
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
1652, 1651, 1650
ბზიავა კონსტანტინე
სამრეწველო წყალმომარაგება და წყალარინება (INDWW01) ლექცია
1812.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
---
5-13:00 1800, 1801, 1802, 1803
გოცაძე დალი
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
--- 1900, 1901, 1902, 1903
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
--- 1904, 1905, 1906, 1907
კვინიკაძე ზურაბ
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
6-14:00 1908, 1909, 1910, 1911
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
--- 1730, 1731, 1732
შილაკაძე მიხეილ
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
1730, 1731, 1732
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
1912, 1913, 1914, 1915
შაშვიაშვილი გიორგი
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
---
7-15:00 1912, 1913, 1914, 1915
ჯავახიშვილი ნათელა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
--- 1650, 1651, 1652
ხატიური ხათუნა
ბუნებრივი წყლების მიღება და გაწმენდა (AAC42201G2-LBK) ლექცია
1808, 1809, 1810, 1811
გოგოლაძე ავთანდილ
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
1732
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- 1816, 1817, 1818, 1819
გოგოლაძე ავთანდილ
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
---
9-17:00 --- --- 1665, 1670, 1675
კუპატაძე თორნიკე
მეტროპოლიტენის მშენებლობის ისტორია (EET98905G1-LS) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-401
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 1686
ხაჩიძე ნუგზარ
ამწე-სატრანსპორტო მანქანების დინამიკა (EET78001G1) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- 1790
ნადირაშვილი გიორგი
Строительные машины и основы автоматизации (CMAFA0R5) Лекция
--- --- ---
3-11:00 1686
ბაქრაძე დავით
ამწე-სატრანსპორტო და სამშენებლო მანქანების ექსპლუატაცია და რემონტი (EET79101G1) ლაბორატორიული
--- 1765.1-1
წულუკიძე ნოშრევან
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
--- ---
4-12:00 1746.2-1
ბაქრაძე დავით
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
--- 1686
ბაქრაძე დავით
ამწე-სატრანსპორტო და სამშენებლო მანქანების ექსპლუატაცია და რემონტი (EET79101G1) პრაქტიკული
1751.2-1
ბაქრაძე დავით
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
--- 1686
ხაჩიძე ნუგზარ
ამწე-სატრანსპორტო მანქანების დინამიკა (EET78001G1) ლექცია
5-13:00 --- 1786
ნადირაშვილი გიორგი
მექანიკური მოწყობილობის საიმედოობის საფუძვლები (FMDR005) ლაბორატორიული
1750.1-1
წულუკიძე ნოშრევან
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
1745.1-1
წულუკიძე ნოშრევან
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
---
6-14:00 1752.1-1
წულუკიძე ნოშრევან
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
--- --- 1775.1-1
წულუკიძე ნოშრევან
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
--- ---
7-15:00 --- --- --- 1770.2-1
ბაქრაძე დავით
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
--- ---
8-16:00 --- --- --- 1733.1-1
წულუკიძე ნოშრევან
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
1686
ბაქრაძე დავით
ამწე-სატრანსპორტო და სამშენებლო მანქანების ექსპლუატაცია და რემონტი (EET79101G1) ლექცია
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-406
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1909
ლომიძე რუსუდან
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
1780
ბაქრაძე მურმან
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) პრაქტიკული
1803
ქასრაშვილი თამარ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
--- 1908
ბერიძე ლიდა
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
2-10:00 1918
ბერიაშვილი შალვა
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
1908
ლომიძე რუსუდან
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
3-11:00 1904
ლომიძე რუსუდან
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
--- 1880
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
---
4-12:00 1808
წულაძე რუსუდან
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1914
ფალავანდიშვილი მეგი
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
1807
შავლაყაძე ნუგზარ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1911
რატიანი ნანა
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
1901
ყიფიანი თებრო
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
5-13:00 1813
ივანიძე მარეხ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
6-14:00 --- 1909
ბერიძე ლიდა
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1915
გაჩეჩილაძე როლანდ
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
--- 1780
ქრისტესიაშვილი ელინა
მშენებლობის ეკონომიკა (BUECO01) ლექცია
7-15:00 --- --- 1901
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1780
გიორგაძე მარიამ
მშენებლობის ეკონომიკა (AAC80501G1) პრაქტიკული
8-16:00 1786
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) ლექცია
1814
ივანიძე მარეხ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
--- 1804
ბიწაძე დარეჯან
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
9-17:00 1780
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) ლექცია
1880
შენგელია რევაზი
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) ლექცია
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- 121971
ბაქრაძე მურმან
საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (SASAST01) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- --- 121871
ხოფერია გრიგორ
უძრავი ქონების შეფასება და აუდიტი (EARES01-LS) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- 121971
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მარკეტინგის მენეჯმენტი (MMT0005GA2) ლექცია
--- 121912, 121922, 121911, 121931, 121932, 121941, 121921
ბაქრაძე მურმან
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) ლექცია
---
13-21:00 --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-407
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151780
არეშიძე ნინა
გრუნტების მექანიკა (GRMEQ01) ლექცია
1908
რატიანი ნანა
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 1906.2-1
ჩიტიაშვილი მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1890
გორგიძე დავით
Теоретическая механика (динамика) (MAS38301R1-LPB) Практическая работа
1670
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
ქალაქების სატრანსპორტო დაგეგმარება (CTRP101) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 1907.1-1
კვინიკაძე ზურაბ
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1890
უგულავა ლიანა
Строительные материали 1 (BUMA1R1) Лабораторная работа
1751
კუჭუხიძე დიმიტრი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
1800
ქასრაშვილი თამარ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1890
გორგიძე დავით
Теоретическая механика (динамика) (MAS38301R1-LPB) Лекция
1630
ახვლედიანი ალექსანდრე
სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) პრაქტიკული
4-12:00 1818
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
--- 1890
უგულავა ლიანა
Строительные материали 1 (BUMA1R1) Лекция
1905.1-1
კვინიკაძე ზურაბ
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1632
ხაზალია კონსტანტინე
ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) საკურსო
5-13:00 1900.1-1
არაბიძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1980
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
1680
ხოფერია გრიგორ
სამშენებლო ბიზნესის ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი (BUA12501G1-LK) ლექცია
--- 1904.1-1
კვინიკაძე ზურაბ
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1630
კოხრეიძე ნინო
საინჟინრო მელიორაცია (EIMPL01) საკურსო
6-14:00 1903.2-1
ნოზაძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1800
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
--- 1901.1-1
არაბიძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- 1980
ჯინჭარაძე კობა
მშენებლობის სტატისტიკა (AAC80801G1-LS) ლექცია
1805
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1902.2-1
ნოზაძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
--- 1786
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) პრაქტიკული
8-16:00 1780
ძოწენიძე მედეა
შესავალი სახარჯთაღრიცხვო საქმეში (AAC82001G1-LP) ლექცია
1801
ლუტიძე გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1730, 1731
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) ლექცია
--- 1730
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) პრაქტიკული
9-17:00 121871
ძოწენიძე მედეა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) პრაქტიკული
121843
საყვარელიძე ამირან
სანაოსნო გზები და ნავსადგურები (WPORT01) ლექცია
--- 121943
კოდუა მანონი
ტალღურ მოძრაობათა გაანგარიშების მეთოდები სანაპირო არეებში (მაგ) (AAC33901G1-LPK) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 121932
ქარუმიძე ზეინაბ
არაორგანული შემკვრელი მასალები, შემვსებები და დანამატები (ARSHM01) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 121871
ძოწენიძე მედეა
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) ლექცია
121931
ბაქრაძე დავით
საქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა და მენეჯმენტი (ECMUR01-LS) პრაქტიკული
121822
ლუტიძე გიორგი
ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- 121943
კოდუა მანონი
ბუნებრივი კატასტროფები და უსაფრთხოების საინჟინრო ღონისძიებები (NCSEM01) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 --- --- 121871
ხოფერია გრიგორ
უძრავი ქონების შეფასება და აუდიტი (EARES01-LS) ლექცია
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-408
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1886
წულაძე რუსუდან
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
--- --- 1600
სანიკიძე მამუკა
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) პრაქტიკული
1912.1-1
ჯავახიშვილი ნათელა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
---
2-10:00 --- --- 1600
სანიკიძე მამუკა
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
1886
დანელია ზურაბ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლექცია
1980
გიორგაძე ვაჟა
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
3-11:00 1916.2-1
შუბითიძე თამარ
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1645, 1646
კუჭუხიძე დიმიტრი
შენობათა ენერგოეფექტურობა (AAC40101G2-LP) ლექცია
1780
ხოფერია გრიგორ
სამშენებლო საინვესტიციო საქმიანობა და დეველოპმენტი (AAC81001G1) ლექცია
1917
ოდიშელიძე ქეთევანი
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
1913.1-1
ჯავახიშვილი ნათელა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
4-12:00 1918.2-1
ბეგიაშვილი მზია
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1919.1-1
ასათიანი ლიანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1909.1-1
ნოზაძე ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1806
შავლაყაძე ნუგზარ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
5-13:00 4830
ფაჩულია ვაჟა
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) პრაქტიკული
--- 1911.2-1
ნოზაძე ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1886
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (TEMECR7) ლექცია
1908.1-1
ნოზაძე ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
6-14:00 1915.2-1
ბეგიაშვილი მზია
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1917.2-1
წვერავა ელიზა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1914.1-1
ჯავახიშვილი ნათელა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1630, 1631
საყვარელიძე ამირან
ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33101G1-LP) ლექცია
1733
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდროლოგია და ჰიდრომეტრია (HYDHM01) პრაქტიკული
1986
გიორგაძე ვაჟა
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
7-15:00 4830ა
ფაჩულია ვაჟა
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) პრაქტიკული
1808
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1910.2-1
ჯავახიშვილი ნათელა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- 1980
ჯინჭარაძე კობა
მშენებლობის სტატისტიკა (AAC80801G1-LS) პრაქტიკული
1605
ესაძე თამარ
ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) პრაქტიკული
--- --- 1917
გიორგაძე ვაჟა
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
9-17:00 121932
ქარუმიძე ზეინაბ
არაორგანული შემკვრელი მასალები, შემვსებები და დანამატები (ARSHM01) ლექცია
121941
დანელია ზურაბ
ნაგებობების ჰიდრავლიკა (მაგ) (AAC33701G1-LP) პრაქტიკული
121983
ელოშვილი ნანა
საავტომობილო გზების დაპროექტება რთულ პირობებში (DHDT101) პრაქტიკული
1886
ჩინჩალაძე მაია
ფირმის მენეჯმენტი (FIRME05) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 121983
ჩუბინიძე გიორგი
საავტომობილო გზების დაპროექტება რთულ პირობებში (DHDT101) საკურსო
121831
ხატელაშვილი ანა
შენობა-ნაგებობების დიაგნოსტიკა, რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია (AAC08001G1-LSK) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-409
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1901
ქარდავა ნელი
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- --- --- --- 121843
ახვლედიანი ალექსანდრე
საზღვაო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (AAC34001G1-LPK) პრაქტიკული
2-10:00 --- 1915
ბუჩუკური ციალა
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
--- 1780
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) პრაქტიკული
3-11:00 1906
რატიანი ნანა
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
1900, 1901, 1902, 1903
კვინტრაძე ვახტანგ
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
1670
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
ქალაქების სატრანსპორტო დაგეგმარება (CTRP101) ლექცია
---
4-12:00 1812
წულაძე რუსუდან
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1780
ბაქრაძე მურმან
საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები (ACC007GA1-LS) ლექცია
1910
ლომიძე რუსუდან
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
1986
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
5-13:00 1914
გაჩეჩილაძე როლანდ
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1630
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) პრაქტიკული
1812
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
6-14:00 1733, 1750, 1751
კუჭუხიძე დიმიტრი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
1680
ხოფერია გრიგორ
სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი 2 (AAC81701G1-LP) ლექცია
--- 1916, 1917, 1918, 1919
ასათიანი ლიანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
---
7-15:00 1652, 1651, 1650
ნაჭყებია ვაჟა
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) ლექცია
1904, 1905, 1906, 1907
გაჩეჩილაძე როლანდ
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
1880
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
--- 1916, 1917, 1918, 1919
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
---
8-16:00 1630, 1631
ახვლედიანი ალექსანდრე
ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) ლექცია
1601
ესაძე სერგო
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) პრაქტიკული
1886
ჩინჩალაძე მაია
ფირმის მენეჯმენტი (FIRME05) სემინარი
1804, 1805, 1806, 1807
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
---
9-17:00 --- --- 121843
ახვლედიანი ალექსანდრე
საზღვაო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (AAC34001G1-LPK) ლექცია
121941
დანელია ზურაბ
ნაგებობების ჰიდრავლიკა (მაგ) (AAC33701G1-LP) ლექცია
1631
ახვლედიანი ალექსანდრე
სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) პრაქტიკული
---
10-18:00 121843
ახვლედიანი ალექსანდრე
საზღვაო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (AAC34001G1-LPK) საკურსო
--- --- ---
11-19:00 121971
ქრისტესიაშვილი ლეილა
მარკეტინგის მენეჯმენტი (MMT0005GA2) პრაქტიკული
121843
საყვარელიძე ამირან
სანაოსნო გზები და ნავსადგურები (WPORT01) საკურსო
--- 121971
ვარდიაშვილი მარიამ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- 121931, 121932
ბაქრაძე დავით
საქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა და მენეჯმენტი (ECMUR01-LS) ლექცია
--- --- --- ---
13-21:00 121971
ბაქრაძე მურმან
საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (SASAST01) ლექცია
--- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-410
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1890
ხარიბეგაშვილი სერგო
Инженерная математика 3 (GJXXTF) Лекция
1632
დალაქიშვილი გიორგი
სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) საკურსო
--- 1911
ბერიძე ლიდა
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1980
რუხაძე რევაზ
პოლიტოლოგია (POL0007) ლექცია
2-10:00 --- 1645
გოდერძიშვილი სოლომონი
ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- 1802
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1816.2-1
ლეჟავა ხათუნა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
--- 1919
ცანავა ცირა
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1986
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
4-12:00 1916
ბერიაშვილი შალვა
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
1986
ჩიტიაშვილი მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
1906
მრევლიშვილი მაია
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1909
რატიანი ნანა
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
121821
მელქაძე თეიმურაზ
მართვა, დაპროექტება და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (THSCS01) პრაქტიკული
5-13:00 1986.2-1
ჩიტიაშვილი მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
1808
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1886
მჭედლიშვილი ზურაბ
სამანქანათმშენბლო ხაზვა (GRAF305) პრაქტიკული
6-14:00 1780
ძოწენიძე მედეა
შესავალი სახარჯთაღრიცხვო საქმეში (AAC82001G1-LP) პრაქტიკული
1980
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
1670
კუპატაძე თორნიკე
მეტროპოლიტენის მშენებლობის ისტორია (EET98905G1-LS) პრაქტიკული
1917
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1815
ივანიძე მარეხ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
7-15:00 1650
ხატიური ხათუნა
ტუმბოები და სატუმბი სადგურები (PUPST01) საკურსო
1802
ლუტიძე გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1880.2-1
კოკაია თეიმურაზ
გეგმილური და სამშენებლო ხაზვა (GESAX01) პრაქტიკული
8-16:00 131911
კვიციანი ტარიელ
მყარი დეფორმადი სხეულის მექანიკა (MAS38801G1-L) ლექცია
1733
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1902
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 131911
კვიციანი ტარიელ
მყარი დეფორმადი სხეულის მექანიკა (MAS38801G1-L) პრაქტიკული
121981, 121982, 121983
ცხვარიაშვილი ვახტანგ
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) პრაქტიკული
---
10-18:00 121871
ცხვარიაშვილი ვახტანგ
ლოგისტიკა (LOGIS07-LS) ლექცია
121812
კვიციანი ტარიელ
აბსოლუტურად მყარი სხეულის მექანიკა (MAS36001G1-LP) პრაქტიკული
--- 121932
ბაქრაძე დავით
საქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა და მენეჯმენტი (ECMUR01-LS) პრაქტიკული
---
11-19:00 121921, 121922, 121912
ბაქრაძე მურმან
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) პრაქტიკული
121941, 121942, 121943
ბაქრაძე მურმან
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- 121971
ვარდიაშვილი მარიამ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) ლექცია
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-411
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1812
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 1675
კუპატაძე თორნიკე
მეტროპოლიტენის მშენებლობის ისტორია (EET98905G1-LS) პრაქტიკული
1990
ხარიბეგაშვილი სერგო
Инженерная математика 1 (DFHD) Лекция
--- --- --- ---
3-11:00 1803
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1813
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
--- --- 1809
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
---
4-12:00 1886
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (TEMECR7) პრაქტიკული
--- 1801
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1905
ქარდავა ნელი
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
1907
მრევლიშვილი მაია
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1814
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
5-13:00 151840
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1817.2-1
ლეჟავა ხათუნა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1818
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1815
სურმავა აზა
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
6-14:00 1807
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1605
ხატელაშვილი ანა
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) პრაქტიკული
1903
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1904
ქარდავა ნელი
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
121821
მელქაძე თეიმურაზ
მართვა, დაპროექტება და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (THSCS01) საკურსო
7-15:00 1980
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
--- 1810
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
---
8-16:00 1751
ხატიური ხათუნა
წყალმომარაგება და წყალარინების საფუძვლები (WYSAF01) პრაქტიკული
--- 1918
ცანავა ცირა
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1980
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
1900
ქარდავა ნელი
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
9-17:00 --- 1980
რუხაძე რევაზ
პოლიტოლოგია (POL0007) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 121971
ყიფიანი გიორგი
არქიტექტურული და სამშენებლო კანონმდებლობა და ნორმატიული დოკუმენტები (ASAKND01) პრაქტიკული
--- 121983
ელოშვილი ნანა
საავტომობილო გზების დაპროექტება რთულ პირობებში (DHDT101) სასწავლო პრაქტიკა.
--- --- ---
11-19:00 --- --- 121971
ბალავაძე ვახტანგ
სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი (BUA75701G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 121951, 121956, 121961
ბაქრაძე მურმან
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) პრაქტიკული
--- 121822
ლუტიძე გიორგი
ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) საკურსო
--- ---
13-21:00 --- --- 121971
ბალავაძე ვახტანგ
სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი (BUA75701G1-LP) ლექცია
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-412
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1919
ბერიაშვილი შალვა
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
--- 1880
შენგელია რევაზი
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) პრაქტიკული
1907
რატიანი ნანა
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
---
2-10:00 1802
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
1632, 1633
დალაქიშვილი გიორგი
სამდინარო და საზღვაო ჰ/ტ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება (SASAHT01) ლექცია
---
3-11:00 1675
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) პრაქტიკული
1815
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1819
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1986
ნაჭყებია დათო
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
1801
ქასრაშვილი თამარ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
---
4-12:00 1811
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
--- --- 1912.1-1
ფალავანდიშვილი მეგი
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
5-13:00 1608
ხატელაშვილი ანა
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) საკურსო
1911
ლომიძე რუსუდან
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
1607, 1608
ესაძე თამარ
ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) ლექცია
1810
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
151846
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Strenght of Materials (EET7301E2) Practical Work
6-14:00 1606
ხატელაშვილი ანა
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) პრაქტიკული
1817
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1811
ივანიძე დიანა
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1902
ყიფიანი თებრო
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
7-15:00 --- 1914
ბუჩუკური ციალა
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
1670
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) პრაქტიკული
1818.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
8-16:00 --- 151880
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1633
კოდუა მანონი
ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები (AAC33101G1-LP) პრაქტიკული
--- 1990
ხარიბეგაშვილი სერგო
Инженерная математика 1 (DFHD) Практическая работа
9-17:00 121931
ფიფია ლევან
მონოლითური შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (MBBCT01) პრაქტიკული
--- 121951
ხატიური ხათუნა
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სატუმბო სადგურების დაპროექტება (AAC40401G2LPK) საკურსო
1814
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 121843
საყვარელიძე ამირან
სანაოსნო გზები და ნავსადგურები (WPORT01) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- 121831
ირემაშვილი ინგა
ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება მშენებლობაში (გ.კ.ი.) (ETCON01) პრაქტიკული
121942
ახვლედიანი ალექსანდრე
ჰიდროელექტროსადგურების დაპროექტებისა და ექსპლუატაციის დროს სტატისტიკური მეთოდების და სტოქასტური მოდელების გამოყენება (AAC37901G1-LP) ლექცია
121911, 121931, 121932
ბაქრაძე მურმან
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-413
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1665
კუპატაძე თორნიკე
მეტროპოლიტენის მშენებლობის ისტორია (EET98905G1-LS) პრაქტიკული
1646
გოდერძიშვილი სოლომონი
ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) პრაქტიკული
1906
ლომიძე რუსუდან
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
1903
ლომიძე რუსუდან
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 1816
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1813
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1990
სამსონაძე გურამ
Прекалкулус (PRECALR07) Практическая работа
---
3-11:00 1813.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1990
თაქთაქიშვილი მიხეილ
Физика 1.1 (PHS55408R1-LB) Лекция
1680
გოგოლაძე ირაკლი
სამშენებლო პროექტების მენეჯმენტი 2 (AAC81701G1-LP) საკურსო
--- 1632
ხაზალია კონსტანტინე
ჰიდროელექტროსადგურები (HIDROEL01) პრაქტიკული
4-12:00 1816
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1806
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1804
ჯიქიძე ლევან
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1816
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
219165.4-2, 219191.3-2, 151970
ჩიქვინიძე ია
ფრანგული1 (ASD78PS) პრაქტიკული
5-13:00 1819
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) პრაქტიკული
1803
ლუტიძე გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1802
ქასრაშვილი თამარ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1632
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) პრაქტიკული
6-14:00 1900
ყიფიანი თებრო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
1809
ივანიძე დიანა
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1819.1-1
უგულავა ლიანა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1980
ბაქრაძე დავით
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია
---
7-15:00 --- 1980
ჭიღლაძე ლია
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) ლექცია
1631
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) პრაქტიკული
1916
წიკლაური ზვიად
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
8-16:00 1900
ყიფიანი თებრო
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
1805
ბიწაძე დარეჯან
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1752
კუჭუხიძე დიმიტრი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) პრაქტიკული
1980
ჭიღლაძე ლია
ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე ტექნოლოგიები (MLCT007) პრაქტიკული
---
9-17:00 121971
ყიფიანი გიორგი
არქიტექტურული და სამშენებლო კანონმდებლობა და ნორმატიული დოკუმენტები (ASAKND01) ლექცია
1633
ჭიჭაღუა პეტრე
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2 (HST0201) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 121832
ტაბატაძე ნათია
საშენი მასალების კვლევა–ძიებისა და კონტროლის მეთოდები (CMRCM01) ლაბორატორიული
--- 121871
ცხვარიაშვილი ვახტანგ
ლოგისტიკა (LOGIS07-LS) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 121832
ფიფია ლევან
მონოლითური შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (MBBCT01) პრაქტიკული
--- --- --- 121843
მარგალიტაძე იუნონა
საპორტო მშენებლობის ეკონომიკური დასაბუთება (AAC34101G1) ლექცია
---
12-20:00 121922
ლუტიძე გიორგი
გეოტექნიკური ინჟინერია (AAC87101G1-LP) პრაქტიკული
--- 121983
ჩუბინიძე გიორგი
საავტომობილო გზების დაპროექტება რთულ პირობებში (DHDT101) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-414
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1902
ქარდავა ნელი
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 --- 1986.1-1
კალნიცკაია სვეტლანა
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
1607
ბერიძე ლია
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) პრაქტიკული
1606
ბერიძე ლია
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 1903
ქარდავა ნელი
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
1990
კალნიცკაია სვეტლანა
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
1980.1-1
კალნიცკაია სვეტლანა
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- --- 1916
კალნიცკაია სვეტლანა
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
5-13:00 1752
ხატიური ხათუნა
ბუნებრივი წყლების მიღება (პროექტი) (ACCNW01) საკურსო
---
6-14:00 1608
ბერიძე ლია
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) პრაქტიკული
--- 1605
ბერიძე ლია
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) პრაქტიკული
--- --- 1915
კალნიცკაია სვეტლანა
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 1605, 1606
იმედაძე როინ
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) ლექცია
1607, 1608
მეტრეველი გელა
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები (AAC83601G1) ლექცია
---
9-17:00 --- --- 121811
ჭურჭელაური ბადრი
კონსტრუქციების დაცვის პასიური და აქტიური სისტემები (COPAS01) პრაქტიკული
121811
იმედაძე როინ
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 121921
მეტრეველი გელა
მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) ლექცია
--- 121811
იმედაძე როინ
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-415
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 3690
ხატელაშვილი ანა
მშენებლობის ტექნოლოგია (CONTE01) სემინარი
5-13:00 1980.1-1
თელია ქეთევან
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) ლექცია
1918
კვიტაიშვილი ნინო
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 1980.1-1
თელია ქეთევან
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) პრაქტიკული
--- 1919
კვიტაიშვილი ნინო
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 1690
მეტრეველი გელა
Диагностика повреждения конструкций (DAMAGR1) Лабораторная работа
--- 1913
ფალავანდიშვილი მეგი
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
1690
მეტრეველი გელა
Диагностика повреждения конструкций (DAMAGR1) Лекция
---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 121911
მეტრეველი გელა
არამრღვევი კონტროლის მეთოდები (AAC84501G1-LP) პრაქტიკული
--- 121951
ხატიური ხათუნა
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სატუმბო სადგურების დაპროექტება (AAC40401G2LPK) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- 121921
მეტრეველი გელა
მშენებლობის ექსპერტიზა (AAC85701G1-LP) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 --- 121911
მეტრეველი გელა
ტექნიკური დიაგნოსტიკა (სპეცკურსი) (TECDI 01) ლექცია
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- 121811
ჭურჭელაური ბადრი
კონსტრუქციების დაცვის პასიური და აქტიური სისტემები (COPAS01) ლექცია
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-416
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 121911
მეტრეველი გელა
არამრღვევი კონტროლის მეთოდები (AAC84501G1-LP) ლექცია
121811
მეტრეველი გელა
სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზა (EXPER01) საკურსო
--- --- --- ---
10-18:00 121812
ჭურჭელაური ბადრი
რღვევის მექანიკა (AAC84701G1-LP) პრაქტიკული
--- --- 121911
მეტრეველი გელა
ტექნიკური დიაგნოსტიკა (სპეცკურსი) (TECDI 01) პრაქტიკული
---
11-19:00 --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- 121812
ჭურჭელაური ბადრი
რღვევის მექანიკა (AAC84701G1-LP) ლექცია
---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-420
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- 1700
ტაბატაძე დემურ
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 1886
ტაბატაძე დემურ
მასალათა გამძლეობა (MAS1701) პრაქტიკული
1886
ტაბატაძე დემურ
მასალათა გამძლეობა (MAS1701) ლექცია
151780
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
---
8-16:00 --- --- --- 151780
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
151780
ტაბატაძე დემურ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- 121921
ტაბატაძე დემურ
თხელკედლიანი და სივრცითი სისტემების მექანიკა (AAC85901G1-LP) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 121921
ტაბატაძე დემურ
თხელკედლიანი და სივრცითი სისტემების მექანიკა (AAC85901G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-427
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1686
წულუკიძე ნოშრევან
ტექნოლოგიური ტრანსპორტირების მანქანები და მექანიზმები (METT005) პრაქტიკული
1790
ნადირაშვილი გიორგი
Строительные машины и основы автоматизации (CMAFA0R5) Лабораторная работа
--- --- --- 1786
ხაჩიძე ნუგზარ
მანქანათა დინამიკა (EET78301G1-LP) ლექცია
2-10:00 1786
ხაჩიძე ნუგზარ
მანქანათა დინამიკა (EET78301G1-LP) პრაქტიკული
1702.1-1
მამაჯანოვი იური
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
1786
შილაკაძე მიხეილ
მექანიკური მოწყობილობის საიმედოობის საფუძვლები (FMDR005) ლექცია
1732.1-1
შილაკაძე მიხეილ
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
3-11:00 --- 1786
ხაჩიძე ნუგზარ
ამწე-სატრანსპორტო მანქანების ლითონკონსტრუქციები (MLSM005) პრაქტიკული
1700.1-1
მამაჯანოვი იური
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
--- 1786
ქაშიაშვილი ზურაბ
ტრიბოტექნიკის საფუძვლები (FTE0005) ლაბორატორიული
4-12:00 --- --- 1731.2-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
1730.1-1
შილაკაძე მიხეილ
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
1786
ქაშიაშვილი ზურაბ
ტრიბოტექნიკის საფუძვლები (FTE0005) ლექცია
5-13:00 --- 1686
სუთიძე ლიანა
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMADAM01) საკურსო
1686
ხაჩიძე ნუგზარ
ამწე-სატრანსპორტო მანქანები და ლიფტები (LSME005) ლექცია
1706.1-1
მამაჯანოვი იური
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
1701.2-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
6-14:00 1703.2-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
--- 1886
შილაკაძე მიხეილ
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
1707.2-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
1786
ქაშიაშვილი ზურაბ
ტრიბოტექნიკის საფუძვლები (FTE0005) საკურსო
7-15:00 1705.1-1
მამაჯანოვი იური
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
1686
სუთიძე ლიანა
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMADAM01) ლაბორატორიული
1686
წულუკიძე ნოშრევან
ტექნოლოგიური ტრანსპორტირების მანქანები და მექანიზმები (METT005) ლექცია
1708.2-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
1686
ხაჩიძე ნუგზარ
ამწე-სატრანსპორტო მანქანები და ლიფტები (LSME005) საკურსო
1886
შილაკაძე მიხეილ
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია
8-16:00 --- 1686
სუთიძე ლიანა
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMADAM01) ლექცია
1704.2-1
ნადირაშვილი გიორგი
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლაბორატორიული
1786
ხაჩიძე ნუგზარ
ამწე-სატრანსპორტო მანქანების ლითონკონსტრუქციები (MLSM005) ლექცია
9-17:00 1786
შილაკაძე მიხეილ
მექანიკური მოწყობილობის საიმედოობის საფუძვლები (FMDR005) პრაქტიკული
1686
ხაჩიძე ნუგზარ
ამწე-სატრანსპორტო მანქანები და ლიფტები (LSME005) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-506
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 3816
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов (STMA1R1) Лабораторная работа
--- 1890
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов 1 (SOPRMAT01) Практическая работа
1890
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов 1 (SOPRMAT01) Лекция
---
2-10:00 --- --- 1815
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
--- 1800, 1801, 1802, 1803
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
---
3-11:00 --- --- --- 151807
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Прикладная механика (PRMEX01) Лекция
151846
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Strenght of Materials (EET7301E2) Laboratory
---
4-12:00 1810
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
1813
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
--- 151807
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Прикладная механика (PRMEX01) Лабораторная работа
151846
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Strenght of Materials (EET7301E2) Lecture
1912.4-1, 219165.3-2, 3942, 61905, 1980.3-1
გამყრელიძე ნანა
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
5-13:00 --- 1818
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
3816
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов (STMA1R1) Лекция
1811
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
1812, 1813, 1814, 1815
ტურაშვილი ვახტანგ
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
6-14:00 1808, 1809, 1810, 1811
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
1812
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
--- 1816
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
1804, 1805, 1806, 1807
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
---
7-15:00 --- --- --- 1814
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
151870, 151860
სოხაძე ვასილ
გამოყენებითი მექანიკა. (APPLM01.) ლექცია
---
8-16:00 1809
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
1816, 1817, 1818, 1819
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლექცია
3814
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов (STMA1R1) Лекция
--- --- ---
9-17:00 121912
მაძაღუა ზურაბ
პლასტიკურობის და ცოცვადობის თეორია (EET72601G1) საკურსო
121912
მაძაღუა ზურაბ
დრეკადობის თეორია (სპეცკურსი) (DTSPK01) პრაქტიკული
121912
მაძაღუა ზურაბ
დრეკადობის თეორია (სპეცკურსი) (DTSPK01) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- 121912
მაძაღუა ზურაბ
დრეკადობის თეორია (სპეცკურსი) (DTSPK01) საკურსო
121912
მაძაღუა ზურაბ
პლასტიკურობის და ცოცვადობის თეორია (EET72601G1) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- 121912
მაძაღუა ზურაბ
პლასტიკურობის და ცოცვადობის თეორია (EET72601G1) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-507
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1819
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
3814
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов (STMA1R1) Лабораторная работа
--- 1890
ნიჟარაძე ჯუმბერ
Сопротивление материалов 1 (SOPRMAT01) Лабораторная работа
1815.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
---
3-11:00 1800.1-1
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1807
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
--- 1808
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
1812.2-1
ტურაშვილი ვახტანგ
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
---
4-12:00 1817
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
151802.1-5
ბუქსიანიძე ამირან
გამოყენებითი მექანიკა. (APPLM01.) ლაბორატორიული
--- 1805
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
1802.1-1
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
---
5-13:00 1809.1-1
სოხაძე ვასილ
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1811.2-1
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1817.2-1
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
--- 1819.2-1
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
---
6-14:00 --- 1808.2-1
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1816.2-1
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1804.2-1
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1814.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
---
7-15:00 151870.2-5
სოხაძე ვასილ
გამოყენებითი მექანიკა. (APPLM01.) ლაბორატორიული
1803.1-1
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1801.2-1
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1806.2-1
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1813.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
---
8-16:00 151801.1-5
შალიტაური გიორგი
გამოყენებითი მექანიკა. (APPLM01.) ლაბორატორიული
1804
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
151803.2-5
სოხაძე ვასილ
გამოყენებითი მექანიკა. (APPLM01.) ლაბორატორიული
1806
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
151860.2-5
სოხაძე ვასილ
გამოყენებითი მექანიკა. (APPLM01.) ლაბორატორიული
---
9-17:00 1810.2-1
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1818.1-1
გიორგობიანი რუსუდან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
1805.2-1
ბუქსიანიძე ამირან
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
--- 1807.1-1
სოხაძე ვასილ
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) ლაბორატორიული
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-512
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1801.2-1
გოცაძე დალი
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
--- --- --- 1814
ხუციშვილი გია
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
3-11:00 --- 1806.1-1
ლეჟავა ხათუნა
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
--- --- 1731
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1815
ხუციშვილი გია
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
4-12:00 1706
სამხარაძე ლელა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1807.2-1
ესაძე თამარ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლაბორატორიული
1980.2-1
ნარეშელაშვილი ეკა
უცხო ენა (ფრანგული 1) (FRANU07) პრაქტიკული
--- 1813
ხუციშვილი გია
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
5-13:00 1803
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
--- 1805
გიორგიშვილი ოლღა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
---
6-14:00 1708
სამხარაძე ლელა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1801
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
1810
ჭოხონელიძე გუგა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 1746
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- --- --- ---
9-17:00 --- 121943
ქადარია იური
საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (ENGHY01) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-513
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 1890
ბიჭიაშვილი გიორგი
Основания и фундаменты (FOUN0R1) Практическая работа
2-10:00 --- 1890
ბიჭიაშვილი გიორგი
Основания и фундаменты (FOUN0R1) Курсовой проект
1817
ბახტაძე ნინო
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
--- 1704
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1890
ბიჭიაშვილი გიორგი
Основания и фундаменты (FOUN0R1) Лекция
3-11:00 --- 1812
ბიჭიაშვილი გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1811
ჭოხონელიძე გუგა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
--- ---
4-12:00 1765, 1770, 1775
ჭურაძე კონსტანტინე
სატრანსპორტო მშენებლობის საფუძვლები (AAC41601G1-LP) ლექცია
1700
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1816
ბახტაძე ნინო
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1701
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- 121831
სამხარაძე ლელა
სამშენებლო კანონმდებლობა და ნორმატიული დოკუმენტაცია მშენებლობაში (BLNDC01) პრაქტიკული
5-13:00 1804, 1805, 1806, 1807
გიორგიშვილი ოლღა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
1730
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
6-14:00 --- 1603, 1604
მშვიდობაძე ია
შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) ლექცია
1804
გიორგიშვილი ოლღა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1818
ბახტაძე ნინო
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
---
7-15:00 --- --- 1819
ბახტაძე ნინო
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1807
გიორგიშვილი ოლღა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
---
8-16:00 --- --- 1806
გიორგიშვილი ოლღა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
--- --- ---
9-17:00 121822
ლუტიძე გიორგი
ფუძე-საძირკვლების გაძლიერება-გამაგრება (SLDST01) ლექცია
121943
ქადარია იური
საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია (ENGHY01) ლექცია
121922
ლუტიძე გიორგი
გეოტექნიკური ინჟინერია (AAC87101G1-LP) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 121822
მშვიდობაძე ია
შენობა ნაგებობათა ცვეთა (AAC87001G1-LPK) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- 121822
მშვიდობაძე ია
შენობა ნაგებობათა ცვეთა (AAC87001G1-LPK) საკურსო
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-514
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1808
ჭოხონელიძე გუგა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
--- --- 1704
ჭანტურია მაია
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) პრაქტიკული
---
2-10:00 1690
გურეშიძე გინა
Проектирование зданий и сооружений из железобетонных конструкций (BWRCSR1) Лабораторная работа
1809
ჭოხონელიძე გუგა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1980
ბაქრაძე დავით
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
1790
გურეშიძე გინა
Строительные конструкции (BULCIR1) Практическая работа
--- 1707
სამხარაძე ლელა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
3-11:00 --- 1690
გურეშიძე გინა
Металлические конструкции (TBBM1R1) Лабораторная работа
1703
ჭანტურია მაია
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) პრაქტიკული
4-12:00 1690
გურეშიძე გინა
Металлические конструкции (TBBM1R1) Курсовая работа
1690
გურეშიძე გინა
Металлические конструкции (TBBM1R1) Лекция
1770
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1790
გურეშიძე გინა
Строительные конструкции (BULCIR1) Лекция
1700
მამარდაშვილი ალექსანდრა
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) პრაქტიკული
121952.1-1, 121981.1-1, 121982.1-1, 121983.1-1, 121971.1-1, 121961.1-1, 121956.1-1, 121951.1-1, 121943.1-1, 121942.1-1, 121941.1-1, 121932.1-1, 121931.1-1, 121922.1-1, 121921.1-1, 121911.1-1, 121912.1-1
ვარძელაშვილი ჟანეტა
რუსული1.1 (HTVD456PS) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- 1690
გურეშიძე გინა
Проектирование зданий и сооружений из железобетонных конструкций (BWRCSR1) Лекция
1705
მამარდაშვილი ალექსანდრა
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) პრაქტიკული
6-14:00 1745
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1732
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1800
ლუტიძე გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) საკურსო
1702
მამარდაშვილი ალექსანდრა
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) პრაქტიკული
1680
მამარდაშვილი ალექსანდრა
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) პრაქტიკული
7-15:00 1600, 1601, 1602
მშვიდობაძე ია
შენობა-ნაგებობათა ტექნიკური ექსპლუატაცია (TEBAC01) ლექცია
1701
მამარდაშვილი ალექსანდრა
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 1800
მურღულია ნუგზარ
მასალათა გამძლეობა -1 (STMA101) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-517
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1775
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- --- --- --- 1607
ხატელაშვილი ანა
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- 1752
არუნაშვილი თამარ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1605
ჯავახიშვილი მარინა
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) საკურსო
1607
ხატელაშვილი ანა
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) საკურსო
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 1751
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- --- --- 1605
ფირყულაშვილი ლევან
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
1607
ფირყულაშვილი ლევან
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
5-13:00 1606
ღარიბაშვილი ირმა
უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
--- 1765
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
6-14:00 1750
ირემაშვილი ინგა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
1608
ღარიბაშვილი ირმა
უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
1703
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
--- 1608
ფირყულაშვილი ლევან
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
7-15:00 1606
ჯავახიშვილი მარინა
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) საკურსო
1705
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
---
8-16:00 --- --- 1607
ღარიბაშვილი ირმა
უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
--- 1606
ფირყულაშვილი ლევან
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) პრაქტიკული
9-17:00 --- 3690
ჯავახიშვილი მარინა
მშენებლობის ტექნოლოგია (CONTE01) ლექცია
1605
ღარიბაშვილი ირმა
უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) პრაქტიკული
121831
ბაქანიძე შახი
სამშენებლო კანონმდებლობა და ნორმატიული დოკუმენტაცია მშენებლობაში (BLNDC01) ლექცია
---
10-18:00 --- 121831
ჯავახიშვილი მარინა
შენობა-ნაგებობების დიაგნოსტიკა, რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია (AAC08001G1-LSK) ლექცია
--- 121831
ბაქანიძე შახი
სპეციალური ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (CONTA01) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- 121831
ირემაშვილი ინგა
ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენება მშენებლობაში (გ.კ.ი.) (ETCON01) ლექცია
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- 121831
სამხარაძე ლელა
სპეციალური ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (CONTA01) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-532
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1910.2-1, 1911.2-1, 1912.2-1, 1980.2-1, 1986.2-1
გუგუნავა რუსუდან
რუსული1.1 (HTVD456PS) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- 1690
ბაქანიძე შახი
Технология строительного производства (COPRTR1) Лекция
1607, 1608
ჯავახიშვილი მარინა
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) ლექცია
---
4-12:00 --- 1605, 1606
ბაქანიძე შახი
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
--- --- --- ---
5-13:00 1752, 1745, 1746
წეროძე შოთა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
1790
ბაქანიძე შახი
Основы строительного производства (FBLPRR1) Практическая работа
--- 1790
ბაქანიძე შახი
Основы строительного производства (FBLPRR1) Лекция
1607, 1608
ღარიბაშვილი ირმა
უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) ლექცია
1605, 1606
ღარიბაშვილი ირმა
უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე (SECON01) ლექცია
6-14:00 1765, 1770, 1775
წეროძე შოთა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
--- 1690
ბაქანიძე შახი
Технология строительного производства (COPRTR1) Практическая работа
7-15:00 --- --- 1730, 1731, 1732
ღარიბაშვილი ირმა
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
1607, 1608
ბაქანიძე შახი
ტექნიკური ზედამხედველობა მშენებლობაზე (TECSC01) ლექცია
1733, 1750, 1751
ქვარაია ირაკლი
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
8-16:00 --- 1703, 1704, 1705
მსხილაძე ნინო
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
--- --- --- ---
9-17:00 --- 121931
მსხილაძე ნინო
მონოლითური შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (MBBCT01) ლექცია
1700, 1701, 1702
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
121832
მსხილაძე ნინო
მონოლითური შენობა-ნაგებობების აგების ტექნოლოგია (MBBCT01) ლექცია
1706, 1707, 1708
ბაქანიძე შახი
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-533
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 1752, 1745, 1746
ლებანიძე ალექსანდრე
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
--- --- --- --- 1670
ჭურაძე კონსტანტინე
სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) პრაქტიკული
4-12:00 --- 1670
შიშინაშვილი მანუჩარ
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) საკურსო
--- 1600, 1601, 1602
სანიკიძე მამუკა
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
1702
ჟღენტი რამაზ
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
5-13:00 1980.2-1
თავდიშვილი მურმან
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
1670
შიშინაშვილი მანუჩარ
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების ექსპლოატაცია (EHAE101) ლექცია
151880, 151840
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლექცია
--- 1600, 1601, 1602
მელქაძე თეიმურაზ
მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) ლექცია
6-14:00 1980.2-1
თავდიშვილი მურმან
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
--- --- 1606, 1605
ჯავახიშვილი მარინა
სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია (AAC30601G1-LSK) ლექცია
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 151870, 151860
ლოსაბერიძე მარინე
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-535
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 4830, 4830ა
ფაჩულია ვაჟა
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლექცია
1680
გოგოლაძე ირაკლი
სამშენებლო ბიზნესის ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი (BUA12501G1-LK) საკურსო
---
5-13:00 1646, 1645
ჩიტიაშვილი გიორგი
წყლის რესურსების დაცვა (WRPRU01) ლექცია
1630, 1631
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდროგეოლოგია (GRH0010) ლექცია
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 151801, 151802, 151803
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლექცია
--- 1752, 1745, 1746
ბოკერია ლადო
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 121883
შიშინაშვილი მანუჩარ
საგზაო და სააეროდრომო ფენილები (SAZSAERF01) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 121883
შიშინაშვილი მანუჩარ
საგზაო და სააეროდრომო ფენილები (SAZSAERF01) საკურსო
--- --- ---
12-20:00 --- --- 121883
შიშინაშვილი მანუჩარ
საგზაო და სააეროდრომო ფენილები (SAZSAERF01) ლექცია
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-544
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1907
ლომიძე რუსუდან
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
1730
ზალიკაშვილი გიორგი
ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები/პროექტი (NAHINAPR01) საკურსო
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- 1905
მრევლიშვილი მაია
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
121821
მელქაძე თეიმურაზ
მართვა, დაპროექტება და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (THSCS01) ლექცია
3-11:00 1886
წულაძე რუსუდან
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
1817
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1809
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1706
კაკუტაშვილი იოსებ
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
1905
ლომიძე რუსუდან
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
4-12:00 1819
ზალიკაშვილი გიორგი
ჰიდრავლიკა (HID2301) პრაქტიკული
1890
ხარიბეგაშვილი სერგო
Инженерная математика 3 (GJXXTF) Практическая работа
1912
ლომიძე რუსუდან
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
1817
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
1704
ტაბატაძე ანა
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
5-13:00 --- 1880
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) ლექცია
1913
ლომიძე რუსუდან
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
6-14:00 --- 1665
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) პრაქტიკული
1904
მრევლიშვილი მაია
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
--- 1705
ტაბატაძე ანა
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
7-15:00 --- --- 1702
ყორღანაშვილი ლალი
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
--- ---
8-16:00 --- --- 1910
ბერიძე ლიდა
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
--- 1810
ივანიძე დიანა
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
---
9-17:00 1707
ჯანყარაშვილი დავით
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
121812
კვიციანი ტარიელ
აბსოლუტურად მყარი სხეულის მექანიკა (MAS36001G1-LP) ლექცია
121942
ახვლედიანი ალექსანდრე
ჰიდროელექტროსადგურების დაპროექტებისა და ექსპლუატაციის დროს სტატისტიკური მეთოდების და სტოქასტური მოდელების გამოყენება (AAC37901G1-LP) პრაქტიკული
---
10-18:00 121812
ჯანყარაშვილი დავით
სამშენებლო მექანიკის დისკრეტული მეთოდები (SMDM01) ლექცია
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-548
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 1800, 1801, 1802, 1803
ხოჭოლავა ვლადიმერ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
121942, 121943, 121951, 121956, 121961, 121981, 121983, 121982
ბაქრაძე მურმან
კაპიტალდაბანდების პოლიტიკა და ფინანსური გადაწყვეტილებები (INPFD07-LP) ლექცია
2-10:00 1765
კაკუტაშვილი იოსებ
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
--- --- 1645, 1646
გოდერძიშვილი სოლომონი
ჰაერის კონდიცირება (AIRC101) ლექცია
---
3-11:00 1816, 1817, 1818, 1819
მამუჩიშვილი ალექსანდრე
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
--- --- --- ---
4-12:00 1605, 1606
ესაძე თამარ
ჰიდროსაიზოლაციო, თბოსაიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი მასალები (EET80201G1-LP) ლექცია
1800, 1801, 1802, 1803
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
1812, 1813, 1814, 1815
ჭოხონელიძე გუგა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
1765, 1770, 1775
ბოკერია ლადო
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
1703
ყორღანაშვილი ლალი
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
---
5-13:00 1706, 1707, 1708
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
1700, 1701, 1702
შეყრილაძე ირაკლი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
1708
ყორღანაშვილი ლალი
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
--- 1703, 1704, 1705
შილაკაძე მიხეილ
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
6-14:00 --- 1904, 1905, 1906, 1907
ფალავანდიშვილი ლუკა
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
151840, 151880
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
1808, 1809, 1810, 1811
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
1880
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) პრაქტიკული
121812
ჯანყარაშვილი დავით
სამშენებლო მექანიკის დისკრეტული მეთოდები (SMDM01) საკურსო
7-15:00 1808, 1809, 1810, 1811
ქარუმიძე ზეინაბ
საშენი მასალები -1 (BUMA101) ლექცია
1703, 1704, 1705
მეფარიშვილი ნანი
შენობების საინჟინრო აღჭურვა (BEEWS01) ლექცია
--- --- 1908, 1909, 1910, 1911
წულუკიძე მანანა
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
121812
ჯანყარაშვილი დავით
სამშენებლო მექანიკის დისკრეტული მეთოდები (SMDM01) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- 1765, 1770, 1775
ხაჩიძე ნუგზარ
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- 121883
შიშინაშვილი მანუჩარ
საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია (RRAM101) ლექცია
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 121883
შიშინაშვილი მანუჩარ
საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია (RRAM101) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-549
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 1812, 1813, 1814, 1815
წულაძე რუსუდან
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
--- ---
3-11:00 1775
კაკუტაშვილი იოსებ
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
--- --- 1812, 1813, 1814, 1815
ნანიტაშვილი ვახტანგ
ჰიდრავლიკა (HID2301) ლექცია
--- ---
4-12:00 1804, 1805, 1806, 1807
ბიწაძე დარეჯან
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
1808, 1809, 1810, 1811
ჭოხონელიძე გუგა
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
1750, 1751, 1752
ხატიური ხათუნა
წყალმომარაგება და წყალარინების საფუძვლები (WYSAF01) ლექცია
1752, 1745, 1746
ხაჩიძე ნუგზარ
სამშენებლო მანქანები (SAMSMANQ01) ლექცია
1880
კაკუტაშვილი იოსებ
სამშენებლო მექანიკა (CONME01) საკურსო
121952.3-1, 121983.3-1, 121982.3-1, 121981.3-1, 121971.3-1
გოცირიძე რუსუდანი
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) (BCME007) პრაქტიკული
5-13:00 --- 1904, 1905, 1906, 1907
კვინტრაძე ვახტანგ
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
--- 1770
კაკუტაშვილი იოსებ
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
1912, 1913, 1914, 1915
გაჩეჩილაძე როლანდ
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
6-14:00 151860, 151870
ქადარია იური
ჰიდრავლიკის საფუძვლები (AAC48601G1-LB) ლექცია
1816, 1817, 1818, 1819
ლუტიძე გიორგი
ფუძე–საძირკვლები (FOUND01) ლექცია
1645, 1646
კუჭუხიძე დიმიტრი
ვენტილაცია (VENTI01) ლექცია
--- 1701
ყორღანაშვილი ლალი
ნაგებობათა ანალიზი/პროექტი (EET72401G1-LK) საკურსო
7-15:00 --- --- --- 1816, 1817, 1818, 1819
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლექცია
1650, 1651, 1652
ჩიტიაშვილი გიორგი
სასოფლო–სამეურნეო წყალმომარაგება და წყალარინება (IAWSD01) ლექცია
8-16:00 1912, 1913, 1914, 1915
გოგიჩაიშვილი ვახტანგ
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
--- 1665, 1670, 1675
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) ლექცია
--- 1916, 1917, 1918
შაშვიაშვილი გიორგი
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
---
9-17:00 121961, 121956, 121951, 121943, 121942, 121941
გოცირიძე რუსუდანი
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) (BCME007) პრაქტიკული
--- --- --- 1745, 1746
კუჭუხიძე დიმიტრი
შენობათა მიკროკლიმატის უზრუნველყოფის სისტემები (AAC49201G1-LP) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-521
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1690
ხმელიძე თამაზ
Деревянные и пластмасовые конструкции (WEPLCR1) Курсовая работа
--- --- --- --- 1775
მეძმარიაშვილი გიორგი
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 1690
ხმელიძე თამაზ
Деревянные и пластмасовые конструкции (WEPLCR1) Лекция
--- --- --- --- 1602
ცაკიაშვილი ალექსი
შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) პრაქტიკული
4-12:00 1707
ნაკვეთაური ნინო
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
--- 1700, 1701, 1702
ბალანჩივაძე ლია
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
--- 1602
ნაკვეთაური ნინო
მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) პრაქტიკული
1602
ცაკიაშვილი ალექსი
შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) საკურსო
5-13:00 --- 1600
ბალანჩივაძე ლია
შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) პრაქტიკული
1603
ნაკვეთაური ნინო
მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) პრაქტიკული
1702
ცაკიაშვილი ალექსი
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
6-14:00 1690
ბალანჩივაძე ლია
Проектирование зданий и сооружений из железобетонных конструкций (BWRCSR1) Курсовая работа
1601
იაშვილი კონსტანტინე
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
--- 1708
ნაკვეთაური ნინო
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
7-15:00 1600
ბალანჩივაძე ლია
შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) საკურსო
1601
იაშვილი კონსტანტინე
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
--- 1602
მუხიგულიშვილი მიხეილი
სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) პრაქტიკული
1701
ცაკიაშვილი ალექსი
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
8-16:00 1600, 1601, 1602
ბალანჩივაძე ლია
შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) ლექცია
1770
მეძმარიაშვილი გიორგი
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
1603
სურგულაძე ბიჭიკო
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
1706, 1707, 1708
ხმელიძე თამაზ
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
9-17:00 121921
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
ტრანსფორმირებადი (კოსმოსური, მიწისზედა) კონსტრუქციები და ნაგებობები (TSREF01) ლექცია
1603
სურგულაძე ბიჭიკო
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
--- 1690
ხმელიძე თამაზ
Деревянные и пластмасовые конструкции (WEPLCR1) Лабораторная работа
---
10-18:00 --- --- --- 121921
ხმელიძე თამაზ
კომპოზიტური კონსტრუქციები მშენებლობაში (AAC39101G1-LP) ლექცია
---
11-19:00 --- 121921
ხმელიძე თამაზ
კომპოზიტური კონსტრუქციები მშენებლობაში (AAC39101G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-526
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1602
ქორქია ქეთევან
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) პრაქტიკული
--- 1731
მახარობლიძე კახა
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 --- 1602
ქორქია ქეთევან
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
--- 1732
მახარობლიძე კახა
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
1600
მეძმარიაშვილი გიორგი
მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- 1600
იაშვილი კონსტანტინე
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
1730
მახარობლიძე კახა
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- 1745
დუმბაძე მარიამი
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
---
6-14:00 1706
მახარობლიძე კახა
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) პრაქტიკული
--- 1600
იაშვილი კონსტანტინე
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
--- 1601
მაისურაძე გიორგი
შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) საკურსო
7-15:00 1707
მახარობლიძე კახა
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) პრაქტიკული
--- --- 1601
მაისურაძე გიორგი
შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) პრაქტიკული
1746
დუმბაძე მარიამი
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
---
8-16:00 1705
ნაკვეთაური ნინო
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
--- 1680
ჭანტურია მაია
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) ლექცია
--- ---
9-17:00 121921
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
ტრანსფორმირებადი (კოსმოსური, მიწისზედა) კონსტრუქციები და ნაგებობები (TSREF01) პრაქტიკული
121812
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) საკურსო
--- --- 121811
სანიკიძე მამუკა
შენობა-ნაგებობათა მზიდი კარკასის რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (AAC85001G1) სასწავლო პრაქტიკა.
10-18:00 --- 121811
სანიკიძე მამუკა
შენობა-ნაგებობათა მზიდი კარკასის რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (AAC85001G1) საკურსო
131925
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
სამშენებლო ხელოვნების კურსი სამხედროებისათვის (SAMXELk01) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-527
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 121821
სურგულაძე ბიჭიკო
შენობა-ნაგებობის მზიდი კარკასის რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (SNMZKARG01) საკურსო
2-10:00 1603
კახიანი ლია
შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) პრაქტიკული
--- --- 1601
ესაძე სერგო
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
--- ---
3-11:00 --- 1603
კახიანი ლია
შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) საკურსო
--- 1602
ესაძე სერგო
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
--- 1604, 1603
სურგულაძე ბიჭიკო
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) ლექცია
4-12:00 --- 1603, 1604
კახიანი ლია
შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) ლექცია
1601
ნაკვეთაური ნინო
მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) პრაქტიკული
--- --- 1603, 1604
ხაზარაძე ომარი
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) ლექცია
5-13:00 --- 1604
იაშვილი კონსტანტინე
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) საკურსო
1700
დუმბაძე მარიამი
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
--- 1603
ხაზარაძე ომარი
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) პრაქტიკული
6-14:00 1604
ნაკვეთაური ნინო
მშენებლობა და უსაფრთხოება საგანგებო სიტუაციებში (AAC00501G1-LP) პრაქტიკული
--- 1604
ხაზარაძე ომარი
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
1604
კახიანი ლია
შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) საკურსო
1603
ხაზარაძე ომარი
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) საკურსო
7-15:00 1706
ნაკვეთაური ნინო
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
1604
იაშვილი კონსტანტინე
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
1765
დუმბაძე მარიამი
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- 1604
ხაზარაძე ომარი
შენობა–ნაგებობების ლითონის კონსტრუქციებით დაპროექტება (TBBMS01) პრაქტიკული
--- 121811
სანიკიძე მამუკა
შენობა-ნაგებობათა მზიდი კარკასის რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (AAC85001G1) ლექცია
9-17:00 1602
ესაძე სერგო
შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება (RERSB01) პრაქტიკული
121821
ესაძე სერგო
შენობა-ნაგებობათა დაპროექტება სეისმურად აქტიურ რეგიონებში (SHNDAPSAR01) პრაქტიკული
--- 1604
კახიანი ლია
შენობა-ნაგებობების დაპროექტება რკინაბეტონის კონსტრუქციებით (SHNADARK01) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 121821
ესაძე სერგო
შენობა-ნაგებობათა დაპროექტება სეისმურად აქტიურ რეგიონებში (SHNDAPSAR01) ლექცია
121821
სურგულაძე ბიჭიკო
შენობა-ნაგებობის მზიდი კარკასის რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (SNMZKARG01) სასწავლო პრაქტიკა.
--- --- ---
11-19:00 --- --- 121821
სურგულაძე ბიჭიკო
შენობა-ნაგებობის მზიდი კარკასის რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (SNMZKARG01) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-529
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1752
ლებანიძე ალექსანდრე
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
--- 1600
მუხიგულიშვილი მიხეილი
სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) პრაქტიკული
--- --- 121911
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) პრაქტიკული
2-10:00 1603, 1604
კახიანი ლია
სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) ლექცია
1703
ქორქია ქეთევან
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
--- 121911
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) ლექცია
3-11:00 1603
კახიანი ლია
სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) პრაქტიკული
--- --- --- 121821
მაისურაძე გიორგი
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) ლექცია
4-12:00 1750
ქორქია ქეთევან
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
--- 1704
ქორქია ქეთევან
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
1733
ქორქია ქეთევან
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
1703, 1704, 1705
მაისურაძე გიორგი
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
5-13:00 --- --- ---
6-14:00 1601
მუხიგულიშვილი მიხეილი
სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) პრაქტიკული
1706, 1707, 1708
ჭანტურია მაია
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) ლექცია
1700, 1701, 1702
ჭანტურია მაია
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) ლექცია
1600, 1601, 1602
მუხიგულიშვილი მიხეილი
სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) ლექცია
1751
ქორქია ქეთევან
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) პრაქტიკული
---
7-15:00 1708
ჭანტურია მაია
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) პრაქტიკული
--- 1604
კახიანი ლია
სამშენებლო კონსტრუქციების სეისმომედეგობა (SAMKOSEI01) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 121812
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) პრაქტიკული
1703, 1704, 1705
ჭანტურია მაია
სამოქალაქო და სამრეწველო შენობება-ნაგებობათა დაპროექტების საფუძვლები (AAC31501G1-LS) ლექცია
1730, 1731, 1732
ჭანტურია მაია
სამშენებლო კონსტრუქციები (BUCON01) ლექცია
131925
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
სწავლების მეთოდები და განათლების მენეჯმენტი (HGJLDGS) ლექცია
121932
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) საკურსო
---
10-18:00 121932
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) პრაქტიკული
131925
მეძმარიაშვილი ელგუჯა
სამხედრო ტერმინოლოგია (SAMTEQ01) ლექცია
121861
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) პრაქტიკული
--- ---
11-19:00 121932
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) ლექცია
121861
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) საკურსო
121812, 121861
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) ლექცია
---
12-20:00 121821
მაისურაძე გიორგი
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) საკურსო
121911
ავალიშვილი ლამარა
სამშენებლო სპეციალური კონსტრუქციები (SAMSPKON01) საკურსო
--- --- ---
13-21:00 121821
მაისურაძე გიორგი
რკინაბეტონის კონსტრუქციები (RECOC01) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-501
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1817
კაპანაძე ზურაბ
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
1608.1-1
თოდუა მიხეილ
ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიული
--- --- ---
2-10:00 --- 1803
გვასალია ბადრი
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 1813
თოდუა მიხეილ
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
1815
თოდუა მიხეილ
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
--- 1811
ფილფანი ნინო
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 1607.1-1
თოდუა მიხეილ
ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიული
1816
კაპანაძე ზურაბ
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
1814
თოდუა მიხეილ
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
1605.1-1
თოდუა მიხეილ
ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიული
--- 121861
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები მშენებლობაში (ADSM01) ლაბორატორიული
6-14:00 --- --- 1808
ფილფანი ნინო
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
7-15:00 --- 1606.1-1
თოდუა მიხეილ
ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიული
--- ---
8-16:00 --- 1809
ფილფანი ნინო
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 121961
კუბლაშვილი მურმან
გამოთვლითი პროცესების მათემატიკური მოდელირების პროგრამული პაკეტი (GPMMPP01) პრაქტიკული
121931
სანიკიძე ზაზა
გამოთვლითი პროცესების მათემატიკური მოდელირების პროგრამული პაკეტი (GPMMPP01) პრაქტიკული
--- 121922
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები მშენებლობაში (ADSM01) ლაბორატორიული
---
11-19:00 --- 121861
სანიკიძე ზაზა
სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენება საინჟინრო ამოცანების ამოხსნისათვის (MFENG01) პრაქტიკული
---
12-20:00 121932
სანიკიძე ზაზა
გამოთვლითი პროცესების მათემატიკური მოდელირების პროგრამული პაკეტი (GPMMPP01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-502
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1608.2-1
მაღრაძე თინათინი
ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიული
1812
თოდუა მიხეილ
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 --- --- 1800
გვასალია ბადრი
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
--- ---
3-11:00 1802
გვასალია ბადრი
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
--- 1818
კაპანაძე ზურაბ
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
--- 1890
ჭანკოტაძე ვახტანგი
Компьютерная инженерная графика (CGRACR5) Практическая работа
4-12:00 --- --- 1807
ჭანკოტაძე ვახტანგი
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
1801
გვასალია ბადრი
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 1607.2-1
მაღრაძე თინათინი
ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიული
--- 1819
კაპანაძე ზურაბ
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
1605.2-1
მაღრაძე თინათინი
ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიული
--- ---
6-14:00 --- 1805
ჭანკოტაძე ვახტანგი
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 1804
ჭანკოტაძე ვახტანგი
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
1606.2-1
მაღრაძე თინათინი
ტექნოლოგიური პროცესების კომპიუტერული უზრუნველყოფა (ICT19901G1-PB) ლაბორატორიული
1806
ჭანკოტაძე ვახტანგი
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
---
8-16:00 1810
ფილფანი ნინო
საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა (CEGRA08) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 121961
ჭანკოტაძე ვახტანგი
სტრუქტურული დაპროგრამების საფუძვლები C++ ბაზაზე (STPRC01) პრაქტიკული
--- 121961
ჭანკოტაძე ვახტანგი
სტრუქტურული დაპროგრამების საფუძვლები C++ ბაზაზე (STPRC01) ლაბორატორიული
---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- 121961
კუბლაშვილი მურმან
მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის მიახლოებითი მეთოდები (AMORO01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-601
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-603
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 1903
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 1907
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- 1980
გვასალია ბადრი
დაპროგრამების საფუძვლები მენეჯმენტში (DASAFMEN01) პრაქტიკული
1918
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
--- 1908
კვაჭაძე თამარ
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- 1910
კვაჭაძე თამარ
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
--- --- 1909
კვაჭაძე თამარ
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
---
6-14:00 1912
აბრამიძე ედისონი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
--- --- 1902
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
--- 1916
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
7-15:00 --- 1911
კვაჭაძე თამარ
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
--- --- --- 1900
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
8-16:00 --- --- --- --- 1919
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- --- 1980
გვასალია ბადრი
დაპროგრამების საფუძვლები მენეჯმენტში (DASAFMEN01) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-602
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 1906
ჭანკოტაძე ვახტანგი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
--- 1986
კუბლაშვილი მირიან
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) პრაქტიკული
---
4-12:00 1914
აბრამიძე ედისონი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
1905
ჭანკოტაძე ვახტანგი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
--- --- 1904
ჭანკოტაძე ვახტანგი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
1913
აბრამიძე ედისონი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
5-13:00 1915
აბრამიძე ედისონი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
1900, 1901, 1902, 1903
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
--- 1917
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
1990
ჭანკოტაძე ვახტანგი
Основы программирования (PRFUNR8) Практическая работа
---
6-14:00 --- 1990
ჭანკოტაძე ვახტანგი
Основы программирования (PRFUNR8) Лекция
--- --- 1908, 1909, 1910, 1911
კვაჭაძე თამარ
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
---
7-15:00 --- --- --- 1901
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- 1904, 1905, 1906, 1907
ჭანკოტაძე ვახტანგი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
--- --- --- 121922
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები მშენებლობაში (ADSM01) ლექცია
9-17:00 1912, 1913, 1914, 1915
აბრამიძე ედისონი
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
121961
კუბლაშვილი მურმან
გამოთვლითი პროცესების მათემატიკური მოდელირების პროგრამული პაკეტი (GPMMPP01) ლექცია
--- 121961
ჭანკოტაძე ვახტანგი
სტრუქტურული დაპროგრამების საფუძვლები C++ ბაზაზე (STPRC01) ლექცია
1916, 1917, 1918, 1919
გორჯოლაძე ხატია
დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში (DAPSAFMSH01) ლექცია
10-18:00 --- --- --- 121961
კუბლაშვილი მურმან
მშენებლობის ამოცანების ამოხსნის მიახლოებითი მეთოდები (AMORO01) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 121861
სანიკიძე ზაზა
სასრულ ელემენტთა მეთოდის გამოყენება საინჟინრო ამოცანების ამოხსნისათვის (MFENG01) ლექცია
--- --- 121861
ჩხიკვაძე კონსტანტინე
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები მშენებლობაში (ADSM01) ლექცია
---
13-21:00 --- 121931, 121932
სანიკიძე ზაზა
გამოთვლითი პროცესების მათემატიკური მოდელირების პროგრამული პაკეტი (GPMMPP01) ლექცია
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-604
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 1890
გორგიძე დავით
Теоретическая механика (динамика) (MAS38301R1-LPB) Лабораторная работа
--- 151807
გორგიძე დავით
Прикладная механика (PRIKMEX-01) Лабораторная работа
---
2-10:00 1803.2-1
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
3816
გორგიძე დავით
Теоретическая механика (TEOMEQ01) Лабораторная работа
--- --- 1809.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
---
3-11:00 1810.2-1
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
3814
გორგიძე დავით
Теоретическая механика (TEOMEQ01) Лабораторная работа
1807.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- 1815.2-1
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
---
4-12:00 151840.1-5
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1817.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1805.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1808.2-1
ციცქიშვილი ზურაბ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1811.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
---
5-13:00 --- 1802.2-1
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- 1819.2-1
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1816.2-1
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1813.1-1
ლოსაბერიძე მარინე
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
6-14:00 1800.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
151803.1-5
ქვარცხავა ლიანა
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული
151802.2-5
ჯიქიძე ლევან
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული
1806.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1818.2-1
ფაჩულია ვაჟა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1812.2-1
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
7-15:00 --- 1801.2-1
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
151880.2-5
კვიციანი ტარიელ
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
1804.1-1
ქვარცხავა ლიანა
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- ---
8-16:00 --- 151801.1-5
ქვარცხავა ლიანა
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული
151870.2-5
ფაჩულია ვაჟა
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული
1814.2-1
ბაღათურია გურამი
თეორიული მექანიკა (დინამიკა) (MAS36401G1-LPB) ლაბორატორიული
--- ---
9-17:00 --- --- 151846
ბაღათურია გურამი
Theoretical mechanics 2 (TEORMEQ2-05) Laboratory
--- --- ---
10-18:00 --- --- 151860.1-5
ლოსაბერიძე მარინე
გამოყენებითი მექანიკა (APPLM01) ლაბორატორიული
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-673
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 1665
კვანტალიანი გულვერი
ახალი რკინიგზების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (SDRW101) საკურსო
--- --- --- ---
2-10:00 1665
შალამბერიძე რევაზ
სალიანდაგო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (PTRW101) საკურსო
--- --- --- ---
3-11:00 1665
შალამბერიძე რევაზ
სალიანდაგო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (PTRW101) პრაქტიკული
1665
კვანტალიანი გულვერი
სალიანდაგო სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები (PTRW101) ლექცია
--- --- --- 1665
ირემაშვილი ხვიჩა
რკინიგზის მშენებლობა (RLWC101) ლექცია
4-12:00 1665
შალამბერიძე რევაზ
სალიანდაგო მეურნეობის სტრუქტურა და მართვის სისტემები (SMTF101) პრაქტიკული
1665
ირემაშვილი ხვიჩა
რკინიგზის მშენებლობა (RLWC101) პრაქტიკული
--- --- 151980
კუპატაძე ნატალია
ტრანსპორტის ინჟინერიის საფუძვლები (ET93705G2) პრაქტიკული
5-13:00 1665
შალამბერიძე რევაზ
სალიანდაგო მეურნეობის სტრუქტურა და მართვის სისტემები (SMTF101) საკურსო
1665
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) ლექცია
--- 151780
ირემაშვილი ხვიჩა
რკინიგზის ლიანდაგი (RAILW01) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- 151980, 151981
ირემაშვილი ხვიჩა
ტრანსპორტის ინჟინერიის საფუძვლები (ET93705G2) ლექცია
1665
კვანტალიანი გულვერი
ახალი რკინიგზების კვლევა-ძიება და დაპროექტება (SDRW101) ლექცია
151680
ირემაშვილი ხვიჩა
სალიანდაგო მეურნეობა (AAC33805G2-LPK) ლექცია
--- ---
7-15:00 --- 1665
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზების რეკონსტრუქცია (RCRW101) საკურსო
--- 151780
ირემაშვილი ხვიჩა
რკინიგზის ლიანდაგი (RAILW01) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- 151680
ირემაშვილი ხვიჩა
რკინიგზის მშენებლობის ორგანიზაცია და დაგეგმვა (AAC33205G2-LPK) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- 131980
რურუა ნუგზარ
სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და აქტუალური პრობლემები (AAC97001G1-L) ლექცია.
--- --- --- ---
10-18:00 --- 251965, 251964
კვანტალიანი გულვერი
საინჟინრო კვლევის საფუძვლები (FUENR05GA1-LP) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 131980
მაისურაძე ბორისი
საგზაო ინფრასტრუქტურაში მესამე ათასწლეულის შესაბამი ტექნოლოგიების შექმნის მეთოდოლოგიური საფუძვლები (MBTTM05) ლექცია
--- 251860
კუპატაძე თორნიკე
ლიანდაგის მოწყობის და მოვლა-შენახვის ტექნიკური პირობები და ნორმები (AAC03405G1-LP) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-674
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 251864
მაისურაძე ნათელა
გვირაბის მშენებლობის ორგანიზაციის დაპროექტება (AAC04905G1-LP) პრაქტიკული
2-10:00 --- --- --- --- --- 251864
ჭურაძე კონსტანტინე
გვირაბების რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია (AAC04805G1-LP) პრაქტიკული
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 131980
რურუა ნუგზარ
სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და აქტუალური პრობლემები (AAC97001G1-L) ლექცია
--- 251964, 251965
ჭურაძე კონსტანტინე
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და სტიქიური მოვლენები (AAC34505G2) პრაქტიკული
--- 121881
შალამბერიძე რევაზ
მატარებლის მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა რთულ პირობებში (TTSDC01) პრაქტიკული
9-17:00 121881
კვანტალიანი გულვერი
ლიანდაგის მონიტორინგი, სარკინიგზო მტყუნებები და მდგომარეობის შეფასება (LIMONSH01) ლექცია
121982
გრძელიშვილი მარინა
საქალაქო მიწისქვეშა ნაგებობები და მეტროპოლიტენი (AC45401G1) ლექცია
251865
პაპუაშვილი თენგიზ
საავტომობილო გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზაცია (AAC37405G1-LP) პრაქტიკული
--- 121882
გრძელიშვილი მარინა
მიწისქვეშა ნაგებობების მექანიკა და სატრანსპორტო გვირაბის დაპროექტება სეისმურ ზონაში (AAC44901G1-LP) პრაქტიკული
10-18:00 121982
გრძელიშვილი მარინა
საქალაქო მიწისქვეშა ნაგებობები და მეტროპოლიტენი (AC45401G1) პრაქტიკული
121982
გრძელიშვილი მარინა
საქალაქო მიწისქვეშა ნაგებობები და მეტროპოლიტენი (AC45401G1) საკურსო
121982
მაისურაძე ბორისი
დიდმალიანი რკინაბეტონის ხიდები (DBRCB01) პრაქტიკული
---
11-19:00 121881
კვანტალიანი გულვერი
მატარებლის მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა რთულ პირობებში (TTSDC01) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 121882
გრძელიშვილი მარინა
მიწისქვეშა ნაგებობების მექანიკა და სატრანსპორტო გვირაბის დაპროექტება სეისმურ ზონაში (AAC44901G1-LP) ლექცია
121982
მაისურაძე ბორისი
დიდმალიანი რკინაბეტონის ხიდები (DBRCB01) ლექცია
--- 121983
პაპუაშვილი თენგიზ
დამეწყვრითი პროცესები საავტომობილო გზებზე (AAC44201G1-LP) ლექცია
---
13-21:00 --- 121982
მაისურაძე ბორისი
დიდმალიანი რკინაბეტონის ხიდები (DBRCB01) საკურსო
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-676
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 1675
ჭურაძე კონსტანტინე
ხიდების ექსპლოატაციის საფუძვლები (EQSAF01) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
2-10:00 1670
ჭურაძე კონსტანტინე
მცირე ხიდები და ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (AAC48101G1-LP) ლექცია
--- --- 1675
გრძელიშვილი მარინა
სატრანსპორტო გვირაბების ექსპლოატაცია და მონიტორინგი (EXMTT01) ლექცია
--- ---
3-11:00 1670
შიშინაშვილი მანუჩარ
სტიქიური მოვლენები და სატრანსპორტო ნაგებობები (NDATB01) ლექცია
--- 1670
გრძელიშვილი მარინა
გვირაბები საავტომობილო გზებზე (TUOR101) პრაქტიკული
---
4-12:00 --- 1675
მაისურაძე ბორისი
ფოლადის ხიდები და ხიდების გაანგარიშების საფუძვლები (AAC42901G1-LP) ლექცია
151780
კობახიძე კახაბერი
მცირე ხელოვნური ნაგებობები (AAC32005G2-LP) ლექცია
1675
ჭურაძე კონსტანტინე
ხიდების ექსპლოატაციის საფუძვლები (EQSAF01) ლექცია
1670
გრძელიშვილი მარინა
გვირაბები საავტომობილო გზებზე (TUOR101) ლექცია
---
5-13:00 --- 151680
დათუკიშვილი გივი
ხიდების მოვლა-შენახვა (AC33705G2) ლექცია
1670
ჭურაძე კონსტანტინე
მცირე ხიდები და ხელოვნური ნაგებობები საავტომობილო გზებზე (AAC48101G1-LP) პრაქტიკული
6-14:00 --- 1675
მაისურაძე ბორისი
ხიდური გადასასვლელები და საგზაო ნაგებობები (AAC43101G1-LP) ლექცია
151780
კობახიძე კახაბერი
მცირე ხელოვნური ნაგებობები (AAC32005G2-LP) პრაქტიკული
1675
გრძელიშვილი მარინა
სატრანსპორტო გვირაბების გაყვანის ხერხები (AAC47701G1-LP) პრაქტიკული
1675
გრძელიშვილი მარინა
სატრანსპორტო გვირაბების გაყვანის ხერხები (AAC47701G1-LP) ლექცია
121882
კობახიძე კახაბერი
დიდმალიანი ხიდების მშენებლობა და გამოკვლევაგამოცდის თანამედროვე მეთოდები (DXMGTM01) ლექცია
7-15:00 --- --- 151680
დათუკიშვილი გივი
ხიდების მოვლა-შენახვა (AC33705G2) პრაქტიკული
8-16:00 --- 1675
მაისურაძე ბორისი
ფოლადის ხიდები და ხიდების გაანგარიშების საფუძვლები (AAC42901G1-LP) პრაქტიკული
--- 251864
მაისურაძე ნათელა
გვირაბების კოროზია და წყალმოცილება (AAC04605G1-LP) ლექცია
251864
მაისურაძე ნათელა
გვირაბების კოროზია და წყალმოცილება (AAC04605G1-LP) პრაქტიკული
---
9-17:00 151680
მაისურაძე ნათელა
გვირაბების მოვლა-შენახვა (AAC33905G2) ლექცია
1675
მაისურაძე ბორისი
ხიდური გადასასვლელები და საგზაო ნაგებობები (AAC43101G1-LP) პრაქტიკული
151680
ირემაშვილი ხვიჩა
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საფუძვლები სატრანსპორტო ინჟინერიაში (EET93805G2-LS) ლექცია
251864
მაისურაძე ნათელა
გვირაბის მშენებლობის ორგანიზაციის დაპროექტება (AAC04905G1-LP) ლექცია
251864
მაისურაძე ნათელა
სამთო გვირაბების მონიტორინგი (AAC04705G1-LB) ლექცია
---
10-18:00 251964, 251965
მაისურაძე ბორისი
სისტემური მიდგომის საფუძვლები ხელოვნური ნაგებობების დაპროექტებისადმი (AAC34405G2) ლექცია
--- 251864
დათუკიშვილი გივი
გვირაბების რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია (AAC04805G1-LP) ლექცია
--- 121983
ჭურაძე კონსტანტინე
დამეწყვრითი პროცესები საავტომობილო გზებზე (AAC44201G1-LP) პრაქტიკული
---
11-19:00 251964, 251965
ჭურაძე კონსტანტინე
სისტემური მიდგომის საფუძვლები ხელოვნური ნაგებობების დაპროექტებისადმი (AAC34405G2) პრაქტიკული
--- --- 121982, 121981, 121983
მაისურაძე ბორისი
ხელოვნური ნაგებობების ადგილის შერჩევისადმი სისტემური მიდგომა (SACAC01 ) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-678 (კომპ.კლასი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-681
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151780
კუპატაძე ნატალია
სატრანსპორტო საგზაო ნაგებობის დაპროექტების საფუძვლები (SASANADAS05) პრაქტიკული
--- --- --- 251860
ირემაშვილი ხვიჩა
რკინიგზების დაპროექტებისა და მშენებლობის თავისებურებები რთულ მთიან პირობებში (AAC03305G1-LP) ლექცია
2-10:00 --- --- 151680
კუპატაძე ნატალია
რკინიგზის მშენებლობის ორგანიზაცია და დაგეგმვა (AAC33205G2-LPK) საკურსო
--- 251860
კუპატაძე ნატალია
რკინიგზების დაპროექტებისა და მშენებლობის თავისებურებები რთულ მთიან პირობებში (AAC03305G1-LP) პრაქტიკული
3-11:00 --- 151780
კუპატაძე ნატალია
რკინიგზის ლიანდაგი (RAILW01) საკურსო
--- 151680
კუპატაძე ნატალია
სალიანდაგო მეურნეობა (AAC33805G2-LPK) საკურსო
--- 251860
კუპატაძე ნატალია
რელსი-თვალი დინამიკური სისტემის ურთიერთქმედების კვლევის მეთოდები (RELSI05) პრაქტიკული
4-12:00 --- --- --- 121882
შალამბერიძე რევაზ
საგზაო საინვესტიციო პროექტების რისკებისა და ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (AAC43501G1) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 151680
კუპატაძე ნატალია
სალიანდაგო მეურნეობა (AAC33805G2-LPK) პრაქტიკული
--- --- 121881
შალამბერიძე რევაზ
საგზაო საინვესტიციო პროექტების რისკებისა და ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (AAC43501G1) პრაქტიკული
7-15:00 151680
კუპატაძე ნატალია
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საფუძვლები სატრანსპორტო ინჟინერიაში (EET93805G2-LS) პრაქტიკული
--- 1665
კვანტალიანი გულვერი
სალიანდაგო მეურნეობის სტრუქტურა და მართვის სისტემები (SMTF101) ლექცია
--- ---
8-16:00 251965, 251964
კუპატაძე ნატალია
საინჟინრო კვლევის საფუძვლები (FUENR05GA1-LP) პრაქტიკული
--- 251860
კუპატაძე ნატალია
მეორე ლიანდაგების დაპროექტება (STRD101) პრაქტიკული
251860
ირემაშვილი ხვიჩა
რელსი-თვალი დინამიკური სისტემის ურთიერთქმედების კვლევის მეთოდები (RELSI05) ლექცია
--- ---
9-17:00 121981
კუპატაძე თორნიკე
არსებული რკინიგზების მოდერნიზაცია და გაძლიერება (არჩევითი) (MSERW01) ლექცია
--- 251860
შალამბერიძე რევაზ
ლიანდაგის მოწყობის და მოვლა-შენახვის ტექნიკური პირობები და ნორმები (AAC03405G1-LP) პრაქტიკული
251964, 251965
მოისწრაფიშვილი მანანა
პროექტის მენეჯმენტი საგზაო ინჟინერიაში (BUA79805G1) ლექცია
---
10-18:00 121981
რურუა ნუგზარ
ლიანდაგის გაანგარიშებები სიმტკიცეზე და მდგრადობაზე (AAC43901G1-LPK) პრაქტიკული
251860
კუპატაძე თორნიკე
მეორე ლიანდაგების დაპროექტება (STRD101) ლექცია
121981
შალამბერიძე რევაზ
არსებული რკინიგზების მოდერნიზაცია და გაძლიერება (არჩევითი) (MSERW01) პრაქტიკული
---
11-19:00 121981
რურუა ნუგზარ
ლიანდაგის გაანგარიშებები სიმტკიცეზე და მდგრადობაზე (AAC43901G1-LPK) ლექცია
121981
რურუა ნუგზარ
ლიანდაგის გაანგარიშებები სიმტკიცეზე და მდგრადობაზე (AAC43901G1-LPK) საკურსო
121881
შალამბერიძე რევაზ
ლიანდაგის მონიტორინგი, სარკინიგზო მტყუნებები და მდგომარეობის შეფასება (LIMONSH01) პრაქტიკული
121883
შალამბერიძე რევაზ
საგზაო საინვესტიციო პროექტების რისკებისა და ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (AAC43501G1) პრაქტიკული
251964, 251965
მოისწრაფიშვილი მანანა
პროექტის მენეჯმენტი საგზაო ინჟინერიაში (BUA79805G1) პრაქტიკული
---
12-20:00 121881, 121882, 121883
ირემაშვილი ხვიჩა
საგზაო საინვესტიციო პროექტების რისკებისა და ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (AAC43501G1) ლექცია
---
13-21:00 --- --- 121981
შალამბერიძე რევაზ
არსებული რკინიგზების მოდერნიზაცია და გაძლიერება (არჩევითი) (MSERW01) სასწავლო პრაქტიკა.
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-561
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151907
ზაზაშვილი შოთა
Инженерная математика 1 (DFHD) Лекция
151907
ზაზაშვილი შოთა
Инженерная математика 1 (DFHD) Практическая работа
--- --- 151790
დუმბაძე ნოდარ
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) სემინარი
2-10:00 --- 151907
თაქთაქიშვილი მიხეილ
Общая физика 1 (GPYS108) Лекция
151791
დუმბაძე ნოდარ
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) სემინარი
151880
ბაღათურია გიორგი
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
3-11:00 151620
გორშკოვი თეიმურაზი
სატრანსპორტო საშუალებები და ტრანსპორტის სახეობები (EET97505G1-LS) პრაქტიკული
151890
გოდერძიშვილი ია
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) სემინარი
151892
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) სემინარი
---
4-12:00 --- 151891
ღურწკაია ფიქრია
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
151993.2-5
რეხვიაშვილი ციცინო
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
151790
გიგაური ინგა
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) სემინარი
5-13:00 151793
ნემსაძე ყარამან
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები (BUAGR05) სემინარი
151840
ქასრაშვილი თამარ
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
151981.1-5
მუმლაძე ნუნუ
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
6-14:00 151980
ქებურია ნინო
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) პრაქტიკული
151980
ყორანაშვილი ირინე
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
151820.1-5
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
151703
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) საკურსო
2518112
ბოჭოიძე ლელა
ლოჯისტიკა (LOJIS07-LS) სემინარი
7-15:00 151680
მელაძე ზურაბი
საავტომობილო გზების მოვლა შენახვა (SAGMSH01) საკურსო
151703
მღებრიშვილი ხათუნა
ლოგისტიკური მენეჯმენტის საფუძვლები (LOMES05) პრაქტიკული
8-16:00 --- 151692
შანიძე ჯონი
ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი (SAMSA05) სემინარი
151846
ბაღათურია გურამი
Theoretical mechanics 2 (TEORMEQ2-05) Practical Work
---
9-17:00 251865
ჭურაძე კონსტანტინე
საავტომობილო მაგისტრალები (MROH101) ლექცია
251965
მელაძე ზურაბი
საგზაო და სააეროდრომო ფენილები (SAZSAERF01) ლექცია
351901
ლეკიაშვილი ვარლამი
საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტიურობის ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპები (STREFF05) ლექცია
---
10-18:00 251846
ლეკიაშვილი ვარლამი
ავტომობილის პროფილაქტიკური ოპერაციების სისტემა (APRANS05) ლექცია
151703
ზურიკაშვილი მიხეილ
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 --- 251965
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
მოძრაობის უსაფრთხოების შეფასება და გაუმჯობესების ღონისძიებები საავტომობილო გზებზე (AAC05005G1) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- 251804
ბოგველიშვილი ვახტანგ
ტრანსპორტის ზემოქმედება გარემოსა და საზოგადოებაზე (EET97105G2) პრაქტიკული
---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-564
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151740
ჭელიძე გრიგოლ
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (MELTM05) პრაქტიკული
--- 151991.3-5, 151992.3-5, 151940.3-5, 151961.3-5, 151980.3-5
ანდრიაშვილი რაგიმ
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
151902
ბერიაშვილი შალვა
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
--- ---
2-10:00 151902
ყორანაშვილი ირინე
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- 151691
ელგენდარაშვილი ცირა
სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები (JKGF) სემინარი
151901
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
151694
კანკაძე ალექსანდრე
გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა საავტომობილო ტრანსპორტზე (ORMRT 05) პრაქტიკული
3-11:00 151680
კუპატაძე თორნიკე
მეტროპოლიტენის მშენებლობის ისტორია (EET98905G1-LS) ლექცია
151920
ყურაშვილი თინა
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
4-12:00 --- 151680
შალამბერიძე რევაზ
მეტროპოლიტენის მშენებლობის ისტორია (EET98905G1-LS) პრაქტიკული
151907
ზერაგია დალი
Введение в психологию (SOS31412R1-LS) Лекция
--- 151602
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული
5-13:00 151893
ქამხაძე თამარ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) სემინარი
--- 151981.2-5
კოპლატაძე მანანა
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
151893
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) სემინარი
--- 151980, 151981
თავბერიძე სულიკო
პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) ლექცია
6-14:00 --- 151604
ძოწენიძე დავითი
საერთაშორისო სატრანსპორტო ორგანიზაციები (INTOR05) პრაქტიკული
151993
დიდიშვილი ნინო
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) სემინარი
--- 151920
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული
151980, 151981
თავბერიძე სულიკო
პოლიტიკის საფუძვლები (BOP0010) პრაქტიკული
7-15:00 --- 151694
ზუბიაშვილი მარიამ
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA38805G1-LS) სემინარი
151970
ყორანაშვილი ირინე
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- 151706
ხმიადაშვილი ჯემალ
Основы сервиса сухопутных транспортных средств (EET94505R1-LP) Лекция
251965
მაღრაძე თამარ
საგზაო და სააეროდრომო ფენილები (SAZSAERF01) პრაქტიკული
9-17:00 --- 151960, 151961
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
151620
გორშკოვი თეიმურაზი
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი (TRS11805D1-LS) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- --- --- 251846-1
კანკაძე ალექსანდრე
საერთაშორისო და რეგიონალური ლოგისტიკა (INRL205) ლექცია
---
11-19:00 --- 251904
გორშკოვი თეიმურაზი
საქალაქო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი (TRS13005G1) პრაქტიკული
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-565
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151694
ფრანგიშვილი ინგა
სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები (JKGF) სემინარი
--- 151793
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) სემინარი
--- --- ---
2-10:00 --- 151893
ღურწკაია ფიქრია
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
151740
ამყოლაძე ხათუნა
ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (HPD0005) ლექცია
151991
ქებურია ნინო
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) პრაქტიკული
3-11:00 --- 151992
სხვიტარიძე ქეთევან
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის - 1 (MAT0108-LP) პრაქტიკული
151891
გოდერძიშვილი ია
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) სემინარი
151640
ამყოლაძე ხათუნა
ტექნოლოგიური მანქანების პროექტირების საფუძვლები (EET76505G1) ლექცია
4-12:00 151780
კუპატაძე ნატალია
რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) პრაქტიკული
--- 151604
ჯაჯანიძე ვალერი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) პრაქტიკული
5-13:00 151981
კუპატაძე ნატალია
ტრანსპორტის ინჟინერიის საფუძვლები (ET93705G2) პრაქტიკული
--- 151907
ზერაგია დალი
Введение в психологию (SOS31412R1-LS) Практическая работа
151940
ბაღდავაძე გელა
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლექცია
--- ---
6-14:00 151691
შანიძე ჯონი
ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი (SAMSA05) სემინარი
--- 151893
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მაკროეკონომიკის საფუძვლები (SOS12505G1) სემინარი
151970.5-5, 151940.5-5, 151991.5-5, 151901.5-5
თავდიშვილი მურმან
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) ლექცია
151640
ნარიმანიშვილი პავლე
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
7-15:00 --- --- 151704
ბუბუტეიშვილი ლევან
სატრანსპორტო საექსპედიციო მომსახურება (TREXS05) ლექცია
---
8-16:00 2519112
რუხაძე თამარი
აზროვნების ეკონიმიკური წესი (AZREKW05) ლექცია
--- 2519112
წიკლაური-შენგელია ჟუჟუნა
საგადასახადო და საბაჟო ტექნოლოგიები (SDST05) ლექცია
151706
ბოგველიშვილი ზურაბ
Основы менеджмента в логистике (LOGMS05) Лекция
251946
ლეკიაშვილი ვარლამი
საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (TRASA05) ლექცია
151640
ნარიმანიშვილი პავლე
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) ლექცია
9-17:00 151702
კანკაძე ალექსანდრე
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) პრაქტიკული
151704
ზურიკაშვილი მიხეილ
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) პრაქტიკული
--- 151620
შენგელია ზურაბ
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი (TRS11805D1-LS) ლექცია
251865
ბურდულაძე ალექსი
საავტომობილო გზების დაპროექტება რთულ პირობებში (DHDT101) ლექცია
---
10-18:00 --- 251865
მექანარიშვილი თეიმურაზი
საქალაქო გზები და ქუჩები (AAC37005G1-LP) ლექცია
--- 251904
ბოგველიშვილი ვახტანგ
ტელემატიკის სისტემები (EET50705G1-LP) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 251804
სისვაძე გიორგი
სატრანსპორტო ნაკადების მოდელირება და სიმულაცია (EET96905G2) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-566
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151901.5-5, 151991.5-5, 151970.5-5, 151940.5-5
თავდიშვილი მურმან
კულტუროლოგია (CUL0007-LS) პრაქტიკული
--- 151740
ჭელიძე გრიგოლ
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (MELTM05) ლექცია
---
2-10:00 --- --- --- --- 151991
რეხვიაშვილი ციცინო
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
151970
ყურაშვილი თინა
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
3-11:00 151991
სხვიტარიძე ქეთევან
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის - 1 (MAT0108-LP) პრაქტიკული
--- 151890
ღურწკაია ფიქრია
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
151802
ბიწაძე დარეჯან
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
4-12:00 --- 151907
ზაზაშვილი შოთა
Прекалкулус (PRECALR07) Практическая работа
151890
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მაკროეკონომიკის საფუძვლები (SOS12505G1) სემინარი
5-13:00 151780
კუპატაძე თორნიკე
რკინიგზის მშენებლობის ისტორია (ET98805G1) ლექცია
151940
შავლაყაძე ნუგზარ
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
151961
ბუჩუკური ციალა
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- 151993
სხვიტარიძე ქეთევან
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის - 1 (MAT0108-LP) პრაქტიკული
151793
კილაძე თამარი
სამრეწველო და სატრანსპორტო ფირმის მარკეტინგი (SAMRSAT05) სემინარი
151807
ხარიბეგაშვილი სერგო
Инженерная математика 3 (GJXXTF) Практическая работа
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 151980
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
--- 251958, 251946
ბუბუტეიშვილი ლევან
სატრანსპორტო ლოგისტიკა (TRLOG05) პრაქტიკული
151920
ბუთხუზი ნათია
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) პრაქტიკული
251865
ბურდულაძე ალექსი
საავტომობილო გზების დაპროექტება რთულ პირობებში (DHDT101) პრაქტიკული
151791
ჯერენაშვილი ნინო
საერთაშორისო მენეჯმენტი (BFIEK05) სემინარი
9-17:00 --- 2519112
კილაძე თამარი
მარკეტინგის მენეჯმენტი (MMT0005GA2) სემინარი
10-18:00 --- --- 151846
ბაღათურია გურამი
Theoretical mechanics 2 (TEORMEQ2-05) Lecture
251804
სისვაძე გიორგი
სატრანსპორტო ნაკადების მოდელირება და სიმულაცია (EET96905G2) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- 251804
ბოგველიშვილი ვახტანგ
ტრანსპორტის ზემოქმედება გარემოსა და საზოგადოებაზე (EET97105G2) ლექცია
---
12-20:00 --- --- 251804
გორშკოვი თეიმურაზი
სატრანსპორტო მოძრაობის კონტროლი (SFS22005G1) პრაქტიკული
--- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-554
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 151890, 151891
ღურწკაია ფიქრია
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 151892, 151893
ქამხაძე თამარ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) ლექცია
151790, 151791
გიგაური ინგა
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) ლექცია
151901, 151902
დუნდუა ალექსანდრე
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლექცია
151780
ირემაშვილი ხვიჩა
სატრანსპორტო საგზაო ნაგებობის დაპროექტების საფუძვლები (SASANADAS05) ლექცია
151601, 151602
ჯაჯანიძე ვალერი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) ლექცია
---
4-12:00 --- 151792, 151793
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) ლექცია
151801, 151802, 151803
დუნდუა ალექსანდრე
მიკროპროცესორული ტექნიკის გამოყენების საფუძვლები ტრანსპორტზე (EET90405G1-LS) ლექცია
--- ---
5-13:00 151603, 151604
ველიჯანაშვილი რევაზ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) ლექცია
151993, 151991, 151992
გურამიშვილი გურამ
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
151993, 151991, 151992
შარაშენიძე ზაალი
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) ლექცია
151960, 151961
სულაძე სულხან
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია
151880, 151840
ბაღათურია გიორგი
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
151690, 151691, 151692
გითოლენდია ბორისი
საზღვაო პორტის მართვის საფუძვლები (BUA45905G1-LS) ლექცია
6-14:00 --- 151901, 151902, 151920
გურამიშვილი გურამ
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
--- --- 151860, 151870, 151880
ბერაძე ნანა
ელექტროტექნიკისა და ელექტრონიკის საფუძვლები (ELTEQO3) ლექცია
151690, 151691, 151692
ძოწენიძე დავითი
გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა საავტომობილო ტრანსპორტზე (ORMRT 05) ლექცია
7-15:00 --- --- --- 151706
გოცაძე მერაბ
Основы безопасности движения сухопутного транспорта (EET94705R1-LP) ლექცია
151890, 151891
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) ლექცია
---
8-16:00 --- --- --- 151993, 151991, 151992
გოცაძე მერაბ
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლექცია
351901დ
გელაშვილი ოთარ
სატრანსპორტო ლოგისტიკური სისტემები (EET90305G2-L) ლექცია
---
9-17:00 151620
სისვაძე გიორგი
ტრანსპორტის, ტვირთის დამუშავებისა და საწყობის სისტემები 1 (EET97705G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-553
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 151960, 151961, 151970
ყურაშვილი თინა
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 151970, 151980, 151960, 151961, 151981
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
--- 151993, 151991, 151992
სხვიტარიძე ქეთევან
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის - 1 (MAT0108-LP) ლექცია
--- --- ---
4-12:00 --- --- 151970, 151960, 151961
ბაღდავაძე გელა
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლექცია
151790, 151791
კილაძე თამარი
სამრეწველო და სატრანსპორტო ფირმის მარკეტინგი (SAMRSAT05) ლექცია
151601, 151602
ველიჯანაშვილი რევაზ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) ლექცია
---
5-13:00 --- 151893, 151892
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მაკროეკონომიკის საფუძვლები (SOS12505G1) ლექცია
151980
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
151701, 151702
გოცაძე მერაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) ლექცია.
151603, 151604
ჯაჯანიძე ვალერი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) ლექცია
151603, 151604
ძოწენიძე დავითი
საერთაშორისო სატრანსპორტო ორგანიზაციები (INTOR05) ლექცია
6-14:00 151801, 151802, 151803
სოხაძე ვასილ
გამოყენებითი მექანიკა. (APPLM01.) ლექცია
--- --- --- --- 151970, 151960, 151961
ნიკვაშვილი ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
7-15:00 --- 151703, 151704
გოცაძე მერაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) ლექცია.
151620
შენგელია ზურაბ
სატრანსპორტო საშუალებები და ტრანსპორტის სახეობები (EET97505G1-LS) ლექცია
151992
ქებურია ნინო
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) ლექცია
--- ---
8-16:00 151946
ქებურია ნინო
Georgian Language (Georg05) Practical Work
251946, 251965, 251964
გოცირიძე რუსუდანი
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) (BCME007) პრაქტიკული
151980, 151940, 151981
ნიკვაშვილი ნინო
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-550
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 151993
ქებურია ნინო
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) პრაქტიკული
151603, 151604
მუხიგულაშვილი ნინო
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) ლექცია.
251958.1-5, 251946-1.1-5, 251946.1-5, 251964.1-5, 251920.1-5, 251904.1-5, 2019/1/1.1-6, 2019/1/2.1-6, 2019/2.1-6, 2019/4.1-6, 2019/5.1-6, 251965.1-5, 41933.3-4, 41908.3-4, 419109.3-4, 41912.3-4, 41934.3-4, 41937.3-4, 41937ა.3-4, 41950.3-4, 41959.3-4
ჩუპრინინა სვეტლანა
ბიზნესკომუნიკაცია (რუსული) (BCMR007P) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- 151706
მუხიგულაშვილი ნინო
Основы сервиса сухопутных транспортных средств (EET94505R1-LP) ლექცია
151992
ქებურია ნინო
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) პრაქტიკული
--- 151607
მუხიგულაშვილი ნინო
Технические средства организации движения сухопутного транспорта (TEQSASH05) Лекция
7-15:00 --- 151940, 151970, 151980, 151991, 151992
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 112635
მილაშვილი მზია
საიუველირო ნაკეთობათა მხატვრული კონსტრუირება (ART20405G1-LS) ლექცია
151991, 151992, 151980, 151940, 151970
მილაშვილი მზია
ტექნიკური დიზაინის ისტორია (GBJSAFC) პრაქტიკული
151701, 151702
მუხიგულაშვილი ნინო
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) ლექცია.
--- --- ---
9-17:00 112635
მილაშვილი მზია
საიუველირო ნაკეთობათა მხატვრული კონსტრუირება (ART20405G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- 151703, 151704
მუხიგულაშვილი ნინო
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) ლექცია.
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-668
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151790, 151791
ნემსაძე ყარამან
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები (BUAGR05) ლექცია
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 151601, 151602
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) ლექცია
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 151901, 151902
მუმლაძე ნუნუ
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
151901, 151902
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
--- ---
5-13:00 151790, 151791
დუმბაძე ნოდარ
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) ლექცია
151601, 151602
მუხიგულაშვილი ნინო
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) ლექცია.
--- --- 151703, 151704
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) ლექცია
---
6-14:00 151790, 151791
ჯერენაშვილი ნინო
საერთაშორისო მენეჯმენტი (BFIEK05) ლექცია
151993, 151991, 151992
დიდიშვილი ნინო
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) ლექცია
--- 151690, 151691, 151692
ელგენდარაშვილი ცირა
სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები (JKGF) ლექცია
--- 151791
გიგაური ინგა
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) სემინარი
7-15:00 151792, 151793
დუმბაძე ნოდარ
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) ლექცია
--- --- 151981
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- 151960, 151961, 151981
გურამიშვილი გურამ
თეოლოგია (TEOL00M) ლექცია
--- 151890, 151891
დარსაველიძე ნინო
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- 151801, 151802, 151803
ბიწაძე დარეჯან
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
---
10-18:00 --- --- 251865
პაპუაშვილი თენგიზ
საავტომობილო გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზაცია (AAC37405G1-LP) ლექცია
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-619
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151603
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული
--- --- 151640
ამყოლაძე ხათუნა
ტექნოლოგიური მანქანების პროექტირების საფუძვლები (EET76505G1) პრაქტიკული
151702
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) საკურსო
---
2-10:00 151992
რეხვიაშვილი ციცინო
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
151690
ელგენდარაშვილი ცირა
სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები (JKGF) სემინარი
151780
ქებურია ნინო
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) პრაქტიკული
151792
დუმბაძე ნოდარ
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) სემინარი
---
3-11:00 --- ---
4-12:00 151920
ბუთხუზი ნათია
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) ლექცია
--- --- 151692
ელგენდარაშვილი ცირა
სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები (JKGF) სემინარი
151960.2-5
ოდიშელიძე ქეთევანი
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
151694
ჯაფარიძე დავით
საზღვაო პორტის მართვის საფუძვლები (BUA45905G1-LS) სემინარი
5-13:00 151680
მელაძე ზურაბი
საავტომობილო გზების მოვლა შენახვა (SAGMSH01) ლექცია
---
6-14:00 151620
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ენა ლოგისტებისათვის 3 (GERLOG305) პრაქტიკული
151970
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
151720.2-5
ბოჭორიშვილი ირინე
გერმანული ენა ლოგისტებისათვის 1 (GERL 105) ლექცია
151820.2-5
ბოჭორიშვილი ირინე
გერმანული ენა 3 (GER3005) პრაქტიკული
151603
ჯაჯანიძე ვალერი
ავტომობილების დიაგნოსტიკა და ტექნიკური მომსახურება (ADTEM05) ლექცია
7-15:00 151920
ჭელიძე გრიგოლ
ტექნიკური საფუძვლები 1 (TECB205) ლექცია
151793
კანკაძე ჯემალი
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) სემინარი
151720.2-5
ბოჭორიშვილი ირინე
გერმანული ენა ლოგისტებისათვის 1 (GERL 105) პრაქტიკული
---
8-16:00 2518112
ბოჭოიძე ლელა
ლოჯისტიკა (LOJIS07-LS) ლექცია
9-17:00 151791
კანკაძე ჯემალი
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) სემინარი
151920
ბუჩუკური ციალა
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
151640
ნარიმანიშვილი პავლე
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) სემინარი
---
10-18:00 --- 251920
ბაქრაძე ნანა
დამუშავების ელექტროფიზიკური და ელექტროქიმიური მეთოდები (ELEMT05) ლაბორატორიული
---
11-19:00 --- --- 251965
მჭედლიშვილი კონსტანტინე
მოძრაობის უსაფრთხოების შეფასება და გაუმჯობესების ღონისძიებები საავტომობილო გზებზე (AAC05005G1) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 251904
სისვაძე გიორგი
ტელემატიკის სისტემები (EET50705G1-LP) პრაქტიკული
--- 251904
გორშკოვი თეიმურაზი
საქალაქო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი (TRS13005G1) ლექცია
--- ---
13-21:00 --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-620
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151740
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაციადატექნიკურიგაზომვები (ISTM005) საკურსო
151780
ქებურია ნინო
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) ლექცია
--- --- ---
2-10:00 151892
ქამხაძე თამარ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) სემინარი
151740
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაციადატექნიკურიგაზომვები (ISTM005) ლექცია
151791
ნემსაძე ყარამან
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები (BUAGR05) სემინარი
--- 151907
ყორანაშვილი ირინე
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- 151902
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
4-12:00 --- 151860
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
151701, 151702, 151703, 151704
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური გაზომვები (EET76905G2-LB) ლექცია
151991
დიდიშვილი ნინო
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) სემინარი
---
5-13:00 --- 151793
გიგაური ინგა
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) სემინარი
--- ---
6-14:00 151907
მამფორია დარეჯან
Компьютерные системы и прикладные технологии 1 (EET91605R2-LB) Лекция
151991
სხვიტარიძე ქეთევან
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 151791
კილაძე თამარი
სამრეწველო და სატრანსპორტო ფირმის მარკეტინგი (SAMRSAT05) სემინარი
151893
გოდერძიშვილი ია
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) სემინარი
151891
დარსაველიძე ნინო
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
151992
დიდიშვილი ნინო
მენეჯმენტის საფუძვლები (BMENEJ05) სემინარი
151602
ჯაჯანიძე ვალერი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) პრაქტიკული
8-16:00 251965, 251964
მელაძე ზურაბი
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და სტიქიური მოვლენები (AAC34505G2) ლექცია
151640
ნარიმანიშვილი პავლე
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) ლექცია
---
9-17:00 --- 151901
ყორანაშვილი ირინე
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
--- 251846
ლეკიაშვილი ვარლამი
ავტომობილის პროფილაქტიკური ოპერაციების სისტემა (APRANS05) პრაქტიკული
--- ---
10-18:00 251865
ჭურაძე კონსტანტინე
საავტომობილო მაგისტრალები (MROH101) პრაქტიკული
--- 151893
დარსაველიძე ნინო
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
---
11-19:00 --- 251865
მექანარიშვილი თეიმურაზი
საქალაქო გზები და ქუჩები (AAC37005G1-LP) პრაქტიკული
251804
გორშკოვი თეიმურაზი
სატრანსპორტო მოძრაობის კონტროლი (SFS22005G1) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-621
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151792
გიგაური ინგა
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) სემინარი
151607
ბოგველიშვილი ზურაბ
Технические средства организации движения сухопутного транспорта (TEQSASH05) ლექცია
151640
ამყოლაძე ხათუნა
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 2 (EET76005G1) ლექცია
151920
ბოჭორიშვილი ირინე
გერმანული ენა 1 (GER1005) პრაქტიკული.
2-10:00 151603
ველიჯანაშვილი რევაზ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) პრაქტიკული
--- 151691
აჩუაშვილი ნუნუ
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA38805G1-LS) სემინარი
151807
გორგიძე დავით
Прикладная механика (PRIKMEX-01) Лекция
3-11:00 151993
ბუჩუკური ციალა
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
151807
ხარიბეგაშვილი სერგო
Инженерная математика 3 (GJXXTF) Лекция
--- 151746
ჭელიძე გრიგოლ
Machinery parts 2 (EET75205E2) Lecture
4-12:00 151690
შანიძე ჯონი
ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი (SAMSA05) სემინარი
--- --- 151940.2-5
ყორანაშვილი ირინე
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
5-13:00 --- 151891
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) სემინარი
--- ---
6-14:00 151820
მოისწრაფიშვილი მზია
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) ლექცია
151892
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მაკროეკონომიკის საფუძვლები (SOS12505G1) სემინარი
151720.1-5
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ენა ლოგისტებისათვის 1 (GERL 105) ლექცია
151890
დარსაველიძე ნინო
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
151601
ჯაჯანიძე ვალერი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) პრაქტიკული
---
7-15:00 151720.1-5
თაბუკაშვილი რუსუდანი
გერმანული ენა ლოგისტებისათვის 1 (GERL 105) პრაქტიკული
--- 151801
ბიწაძე დარეჯან
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
151891
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მაკროეკონომიკის საფუძვლები (SOS12505G1) სემინარი
8-16:00 151820
მოისწრაფიშვილი მზია
სტატისტიკის ზოგადი თეორია (STREG05) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- 151695
შანიძე ჯონი
ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი (SAMSA05) სემინარი
251846
მღებრიშვილი ხათუნა
ავტომობილების ეკოლოგიურობის ანალიზი (ECOS205) პრაქტიკული
---
10-18:00 2518112
მოისწრაფიშვილი მზია
ახალი ტექნიკის ეკონომიკური ეფექტიანობა ტრანსპორტზე (NTECE05GA2-LS) ლექცია
--- 151607
ველიჯანაშვილი რევაზ
Автомобильные дорожно-транспортные происшествия (EET95305R1-LP) Практическая работа
---
11-19:00 --- --- 251846
ველიჯანაშვილი რევაზ
საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ავტო-ტექნიკური და ტრასოლოგიური ექსპერტიზა (MVTRA05) პრაქტიკული
--- 251920
ბაქრაძე ნანა
დამუშავების ელექტროფიზიკური და ელექტროქიმიური მეთოდები (ELEMT05) ლექცია
---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-712
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 151693
გეგენავა ვალენტინა
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) სემინარი
--- ---
2-10:00 151846
მაჭავარიანი ევტიხი
Thermo dynamics and heat processes (HEATR 05) Lecture
--- --- --- 151693
ჯაფარიძე დავით
საზღვაო პორტის მართვის საფუძვლები (BUA45905G1-LS) სემინარი
3-11:00 151846
მაჭავარიანი ევტიხი
Thermo dynamics and heat processes (HEATR 05) Practical Work
151961
ოდიშელიძე ქეთევანი
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
151790
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) სემინარი
151993
შარაშენიძე ზაალი
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) სემინარი
151691
გითოლენდია ბორისი
საზღვაო პორტის მართვის საფუძვლები (BUA45905G1-LS) სემინარი
4-12:00 151602
ველიჯანაშვილი რევაზ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 --- --- --- 151992
ივანიძე მარეხ
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
--- 151693
ზუბიაშვილი მარიამ
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA38805G1-LS) სემინარი
6-14:00 --- 151891
კიწმარიშვილი ქეთევანი
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) სემინარი
--- 151991.3-5, 151992.3-5, 151940.3-5, 151961.3-5, 151980.3-5
ანდრიაშვილი რაგიმ
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
7-15:00 151790
კანკაძე ჯემალი
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) სემინარი
151890
კიწმარიშვილი ქეთევანი
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) სემინარი
151890
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) სემინარი
--- ---
8-16:00 --- 151792
ჯერენაშვილი ნინო
საერთაშორისო მენეჯმენტი (BFIEK05) სემინარი
--- ---
9-17:00 251846
ველიჯანაშვილი რევაზ
საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების ავტო-ტექნიკური და ტრასოლოგიური ექსპერტიზა (MVTRA05) ლექცია
--- 2519112
წიკლაური-შენგელია ჟუჟუნა
საგადასახადო და საბაჟო ტექნოლოგიები (SDST05) სემინარი
--- ---
10-18:00 --- --- --- 351903
წულაია ანა
ტრანსპორტის და მრეწველობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის აქტუალური პრობლემები (BUA78905G1-LS) სემინარი
---
11-19:00 2518112
მოისწრაფიშვილი მზია
ახალი ტექნიკის ეკონომიკური ეფექტიანობა ტრანსპორტზე (NTECE05GA2-LS) სემინარი
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-713
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 151960
ბუჩუკური ციალა
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
151740
ბაღდავაძე გელა
ავტომატური რეგულირების თეორიის საფუძვლები (BAC0005) ლექცია
151892
გოდერძიშვილი ია
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) სემინარი
151693
ფრანგიშვილი ინგა
სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები (JKGF) სემინარი
---
3-11:00 151940
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
151692
გითოლენდია ბორისი
საზღვაო პორტის მართვის საფუძვლები (BUA45905G1-LS) სემინარი
4-12:00 151960
ყურაშვილი თინა
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 151692
კიკნაძე ნანა
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) სემინარი
151792
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) სემინარი
--- 151891
ქამხაძე თამარ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) სემინარი
---
7-15:00 151695
გეგენავა ვალენტინა
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) სემინარი
151640
ნარიმანიშვილი პავლე
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) ლექცია
--- 251958, 251946-1, 2519112
გოცირიძე რუსუდანი
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) (BCME007) პრაქტიკული
8-16:00 151691
კიკნაძე ნანა
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) სემინარი
151840
ქელდიშვილი რევაზ
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) ლექცია
--- 251846-1
კანკაძე ალექსანდრე
საერთაშორისო და რეგიონალური ლოგისტიკა (INRL205) პრაქტიკული
9-17:00 2519112
რუხაძე თამარი
აზროვნების ეკონიმიკური წესი (AZREKW05) სემინარი
2519112
წიკლაური-შენგელია ჟუჟუნა
ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) სემინარი
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-714
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151870
წულაძე რუსუდან
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 151695
ჯაფარიძე დავით
საზღვაო პორტის მართვის საფუძვლები (BUA45905G1-LS) სემინარი
151893
კიწმარიშვილი ქეთევანი
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) სემინარი
--- --- ---
3-11:00 151892
კიწმარიშვილი ქეთევანი
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) სემინარი
--- --- ---
4-12:00 151790
ნემსაძე ყარამან
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები (BUAGR05) სემინარი
151992
შარაშენიძე ზაალი
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) სემინარი
151892, 151893
დარსაველიძე ნინო
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) ლექცია
--- 151961
ყურაშვილი თინა
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) პრაქტიკული
5-13:00 --- 151791
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) სემინარი
151793
დუმბაძე ნოდარ
საქართველოს ტრანსპორტი (SOS13105G1-LS) სემინარი
151920
ყურაშვილი თინა
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
---
6-14:00 151792
ნემსაძე ყარამან
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები (BUAGR05) სემინარი
--- 151790
ჯერენაშვილი ნინო
საერთაშორისო მენეჯმენტი (BFIEK05) სემინარი
7-15:00 --- --- 151840
ქელდიშვილი რევაზ
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) სემინარი
151991
შარაშენიძე ზაალი
ბიზნესის საფუძვლები (BUBAS05) სემინარი
---
8-16:00 151803
ბიწაძე დარეჯან
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) პრაქტიკული
--- 351903
ტყეშელაშვილი გოდერძი
ტრანსპორტის და მრეწველობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის აქტუალური პრობლემები (BUA78905G1-LS) ლექცია
2519112
წიკლაური-შენგელია ჟუჟუნა
ფინანსური მენეჯმენტი (FIMAT01) ლექცია
151892
დარსაველიძე ნინო
მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაგია (MSEKGEO05) სემინარი
---
9-17:00 2519112
ზუბიაშვილი მარიამ
საერთაშორისო ვაჭრობა (SAERVAW05) ლექცია
--- 151980
ბერიძე ლიდა
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
--- 151640
ნარიმანიშვილი პავლე
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) სემინარი
10-18:00 --- 2519112
ზუბიაშვილი მარიამ
საერთაშორისო ვაჭრობა (SAERVAW05) სემინარი
--- 2518112
ჯაფარიძე დავით
რისკის და დაზღვევის მენეჯმენტი ტრანსპორტზე (RIM0005-LS) ლექცია
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-715
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151695
ფრანგიშვილი ინგა
სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები (JKGF) სემინარი
151892, 151893
ღურწკაია ფიქრია
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) ლექცია
--- --- ---
2-10:00 --- 151690
აჩუაშვილი ნუნუ
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA38805G1-LS) სემინარი
151790
კილაძე თამარი
სამრეწველო და სატრანსპორტო ფირმის მარკეტინგი (SAMRSAT05) სემინარი
151970
ბუჩუკური ციალა
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- 151695
ზუბიაშვილი მარიამ
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA38805G1-LS) სემინარი
4-12:00 151792
კანკაძე ჯემალი
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) სემინარი
--- 151792, 151793
ნემსაძე ყარამან
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები (BUAGR05) ლექცია
--- 151890
ქამხაძე თამარ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) სემინარი
5-13:00 151792
კილაძე თამარი
სამრეწველო და სატრანსპორტო ფირმის მარკეტინგი (SAMRSAT05) სემინარი
151692
აჩუაშვილი ნუნუ
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA38805G1-LS) სემინარი
--- --- 351903
წულაია ანა
ტრანსპორტის და მრეწველობის ეკონომიკის და ორგანიზაციის აქტუალური პრობლემები (BUA78905G1-LS) სემინარი
6-14:00 --- 151892
ღურწკაია ფიქრია
ალბათობის თეორია დ გამოყენებითი სტატისტიკა (MAS34608G1-LP) პრაქტიკული
151991.4-5, 151992.4-5, 151993.4-5, 151940.4-5, 151901.4-5, 151902.4-5
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
7-15:00 151901
გიორგაძე ვაჟა
პრეკალკულუსი (PRECALK08) პრაქტიკული
--- 151693
შანიძე ჯონი
ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი (SAMSA05) სემინარი
---
8-16:00 --- --- 2519112
კილაძე თამარი
მარკეტინგის მენეჯმენტი (MMT0005GA2) ლექცია
---
9-17:00 --- 151793
ჯერენაშვილი ნინო
საერთაშორისო მენეჯმენტი (BFIEK05) სემინარი
151694
შანიძე ჯონი
ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი (SAMSA05) სემინარი
151690
კიკნაძე ნანა
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) სემინარი
151694
გეგენავა ვალენტინა
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) სემინარი
---
10-18:00 --- ---
11-19:00 --- --- --- --- 2518112
ჯაფარიძე დავით
რისკის და დაზღვევის მენეჯმენტი ტრანსპორტზე (RIM0005-LS) სემინარი
---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-717
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151790, 151791
კანკაძე ჯემალი
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) ლექცია
151901.1-5, 151902.1-5, 151940.1-5, 151960.1-5, 151961.1-5, 151970.1-5, 151980.1-5, 151993.1-5, 151991.1-5, 151992.1-5
შონია მურადი
სოციოლოგიის შესავალი (DFGHJNM) პრაქტიკული
151892, 151893
გოდერძიშვილი ია
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) ლექცია
--- ---
2-10:00 --- 151790, 151791
ბლიაძე მურმანი
ფირმის მენეჯმენტი 1 (BUA38105G1-LS) ლექცია
--- --- --- ---
3-11:00 --- 151693, 151694, 151695
შანიძე ჯონი
ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი (SAMSA05) ლექცია
--- --- --- ---
4-12:00 151693, 151694, 151695
ჯაფარიძე დავით
საზღვაო პორტის მართვის საფუძვლები (BUA45905G1-LS) ლექცია
151693, 151694, 151695
ფრანგიშვილი ინგა
სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები (JKGF) ლექცია
151892, 151893
კიწმარიშვილი ქეთევანი
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) ლექცია
--- --- 251920.3-5, 251904.3-5
შონია მარიამი
ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) (BCME007) პრაქტიკული
5-13:00 151870, 151860
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 3 (MAS33708G1-LP) ლექცია
151890, 151891
გოდერძიშვილი ია
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) ლექცია
--- 151980, 151981
დუნდუა ალექსანდრე
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლექცია
151890, 151891
ქამხაძე თამარ
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი (HRMA007-LS) ლექცია
6-14:00 --- 151690
კანკაძე ალექსანდრე
გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა საავტომობილო ტრანსპორტზე (ORMRT 05) პრაქტიკული
151890, 151891
კიწმარიშვილი ქეთევანი
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) ლექცია
151980, 151940, 151981
ჭელიძე ლია
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
151901.2-5, 151902.2-5, 151940.2-5, 151960.2-5, 151961.2-5, 151970.2-5, 151980.2-5, 151993.2-5, 151991.2-5, 151992.2-5, 151981.2-5
ზერაგია დალი
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) ლექცია
7-15:00 --- --- 151690, 151691, 151692
შანიძე ჯონი
ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი (SAMSA05) ლექცია
--- ---
8-16:00 --- 151792, 151793
კილაძე თამარი
სამრეწველო და სატრანსპორტო ფირმის მარკეტინგი (SAMRSAT05) ლექცია
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- 8905.1-8, 8941.1-8, 8906.1-8, 8999-3.1-8, 8994.1-8, 8984.1-8, 8999-2, 8999-1, 8996-1, 8996, 8951-1, 8951, 8941-2, 8941-1, 0319.2-4.1-3, 0319.2-5ა.1-3, 0319.2-5ბ.1-3, 0319.2-5გ.1-3, 0319.2-1.1-3, 0319.2-3.1-3, 0319.2-2ა.1-3, 0319.2-2ბ.1-3, 0319.2-2გ.1-3, 0319.2-2დ.1-3
ჩუპრინინა სვეტლანა
ბიზნესკომუნიკაცია (რუსული) (BCMR007P) პრაქტიკული
--- 151892, 151893
ქაჯაია-ქოიავა ლამზირა
საქართველოს ეკონომიკა (GEC0007-LS) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-697
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151901.2-5, 151902.2-5, 151940.2-5, 151960.2-5, 151961.2-5, 151970.2-5, 151980.2-5, 151993.2-5, 151991.2-5, 151992.2-5
ზერაგია დალი
შესავალი ფსიქოლოგიაში (SFSYQ10) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151792, 151793
კანკაძე ჯემალი
მენეჯმენტი სატრანსპორტო ფირმებში (MENSA05) ლექცია
151792, 151793
გიგაური ინგა
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) ლექცია
--- --- ---
4-12:00 --- --- 151980, 151993, 151991, 151981
ქებურია ნინო
აკადემიური წერა (ACA0007-LS) ლექცია
--- --- ---
5-13:00 151693, 151694, 151695
გეგენავა ვალენტინა
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) ლექცია
--- --- --- 151690
გითოლენდია ბორისი
საზღვაო პორტის მართვის საფუძვლები (BUA45905G1-LS) სემინარი
---
6-14:00 --- --- --- 151970, 151960, 151961
მელაძე ვახტანგ
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
151890, 151891
ჯანჯღავა ჯამლეტი
მაკროეკონომიკის საფუძვლები (SOS12505G1) ლექცია
7-15:00 --- --- --- --- 151840, 151803
ბერაძე ნანა
ელექტროტექნიკისა და ელექტრონიკის საფუძვლები (ELTEQO3) ლექცია
---
8-16:00 --- --- 151703, 151704
ბოგველიშვილი ზურაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) ლექცია
151703, 151704
ლეკიაშვილი ვარლამი
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-695
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 151940, 151980, 151981
ნაცვლიშვილი ზუბიკო
საინჟინრო მათემატიკა 1 (MAS33508G1-LP) ლექცია
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 151690, 151691, 151692
აჩუაშვილი ნუნუ
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA38805G1-LS) ლექცია
--- 151970, 151901, 151993.1-5, 151940.1-5, 151960.1-5
კალანდარიშვილი ოლღა
რუსული1.1 (HTVD456PS) პრაქტიკული
---
5-13:00 --- 151693, 151694, 151695
ძოწენიძე დავითი
გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა საავტომობილო ტრანსპორტზე (ORMRT 05) ლექცია
--- 151901, 151902
კალანდაძე იამზე
ზოგადი ფიზიკა 1 (GPH1108) ლექცია
---
6-14:00 --- 151693, 151694, 151695
ზუბიაშვილი მარიამ
პროექტის მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA38805G1-LS) ლექცია
--- --- 151901.1-5, 151902.1-5, 151940.1-5, 151960.1-5, 151961.1-5, 151970.1-5, 151993.1-5, 151991.1-5, 151992.1-5
კეცხოველი ირმა
სოციოლოგიის შესავალი (DFGHJNM) ლექცია
---
7-15:00 --- --- 151704, 151703
მღებრიშვილი ხათუნა
ლოგისტიკური მენეჯმენტის საფუძვლები (LOMES05) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 151792, 151793
ჯერენაშვილი ნინო
საერთაშორისო მენეჯმენტი (BFIEK05) ლექცია
--- --- 151690, 151691, 151692
კიკნაძე ნანა
ინოვაციური მენეჯმენტის საფუძვლები (BUA33213G1-LSP) ლექცია
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-581
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 151640
დევანოზიშვილი ალექსანდრე
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 2 (EET76005G1) ლაბორატორიული
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-632
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 151740.2-5
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაციადატექნიკურიგაზომვები (ISTM005) ლაბორატორიული
--- 151703.2-5
თედიაშვილი ლია
ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური გაზომვები (EET76905G2-LB) ლაბორატორიული
--- ---
4-12:00 --- 151702.2-5
თედიაშვილი ლია
ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური გაზომვები (EET76905G2-LB) ლაბორატორიული
151746
ნადარაია ლილი
Interchangeability, standardization and technical measuring in Mechanical Engineering (EET75305E2) Laboratory
--- --- ---
5-13:00 --- --- 151706
თედიაშვილი ლია
Взаимозаменяемость и технические измерения (VZATE05) Лекция
--- ---
6-14:00 --- 151701.1-5
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური გაზომვები (EET76905G2-LB) ლაბორატორიული
151706
თედიაშვილი ლია
Взаимозаменяемость и технические измерения (VZATE05) Лабораторная работа
151704.2-5
თედიაშვილი ლია
ურთიერთშეცვლადობა და ტექნიკური გაზომვები (EET76905G2-LB) ლაბორატორიული
--- ---
7-15:00 --- 151740.1-5
ელერდაშვილი ირმა
ურთიერთშეცვლადობა, სტანდარტიზაციადატექნიკურიგაზომვები (ISTM005) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
8-16:00 --- 251920
მჭედლიშვილი თამაზ
მანქანებისა და ხელსაწყოების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი (EET74205G2-ls) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- 251920
მჭედლიშვილი თამაზ
მანქანებისა და ხელსაწყოების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი (EET74205G2-ls) ლექცია
--- 151746
ნადარაია ლილი
Interchangeability, standardization and technical measuring in Mechanical Engineering (EET75305E2) Lecture
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-658
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 151740
ბაღდავაძე გელა
ავტომატური რეგულირების თეორიის საფუძვლები (BAC0005) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-657
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151746
გრატიაშვილი გიორგი
Mechanical Vibrations (EET75405E2) Lecture
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151746
გრატიაშვილი გიორგი
Mechanical Vibrations (EET75405E2) Practical Work
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- 151740.2-5
ამყოლაძე ხათუნა
ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (HPD0005) ლაბორატორიული
151746
ღვინიაშვილი ზვიად
Hydraulics and Pneumatics (EET75505E2) Lecture
---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 151946
ნადარაია ლილი
Fundamentals of information technologies (EET74705E2) Practical Work
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- 151746
მოსაშვილი ია
Programmable Logical Controllers (ICT32408E2) Lecture
---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 151946
ნადარაია ლილი
Fundamentals of information technologies (EET74705E2) Lecture
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-577
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 151940.2-5
შვანგირაძე მერაბ
საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოებში (SSSSAX05) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-625
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 151740
თალაკვაძე მანანა
მასალების ჭრით დამუშავება (FMMDO05) ლექცია
--- --- 151640
შილაკაძე ვაჟა
სამარჯვების დაპროექტება (DEFI005) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 151740.2-5
თალაკვაძე მანანა
მასალების ჭრით დამუშავება (FMMDO05) ლაბორატორიული
151740.1-5
თალაკვაძე მანანა
მასალების ჭრით დამუშავება (FMMDO05) ლაბორატორიული
--- 151640
შილაკაძე ვაჟა
სამარჯვების დაპროექტება (DEFI005) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- 151740
თალაკვაძე მანანა
მასალების ჭრით დამუშავება (FMMDO05) პრაქტიკული
151740
შილაკაძე ვაჟა
მჭრელი იარაღები (CUTO005) ლექცია
151640
თალაკვაძე მანანა
მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგია (TEENG05) ლექცია
--- ---
6-14:00 151640
თალაკვაძე მანანა
მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგია (TEENG05) პრაქტიკული
--- ---
7-15:00 --- 151740
შილაკაძე ვაჟა
მჭრელი იარაღები (CUTO005) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 351902
თურმანიძე რაულ
მანქანათმშენებლობა (MECHE05) ლექცია
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-624 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 051820/2მ
ხვიჩია გივი
ნაკეთის საერთო აწყობა - ექსპლუატაციაში შეყვანა (JGKJKL05) პრაქტიკული
051820/2მ
ხვიჩია გივი
ნაკეთის საერთო აწყობა - ექსპლუატაციაში შეყვანა (JGKJKL05) პრაქტიკული.
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 051820/2მ
ხვიჩია გივი
ნაკეთის საერთო აწყობა - ექსპლუატაციაში შეყვანა (JGKJKL05) პრაქტიკული..
051820/2მ
ხვიჩია გივი
ნაკეთის საერთო აწყობა - ექსპლუატაციაში შეყვანა (JGKJKL05) პრაქტიკული...
--- ---
7-15:00 --- ---
8-16:00 --- ---
9-17:00 --- ---
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-328
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-643
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 151940.1-5
შვანგირაძე მერაბ
საწარმოო სწავლება სასწავლო სახელოსნოებში (SSSSAX05) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-704
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-705
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 151770
გზირიშვილი ნინო
სამრეწველო ნაწარმის მხატვრული მოდელირება (SANAMXMO05) პრაქტიკული
--- --- ---
3-11:00 --- 151770
უგრეხელიძე ირინე
სამრეწველო საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესები 1 (SSTEPR05) სემინარი
--- --- ---
4-12:00 --- 151770
გზირიშვილი ნინო
სამრეწველო ნაწარმის მხატვრული მოდელირება (SANAMXMO05) ლექცია
--- 151770
უგრეხელიძე ირინე
სამრეწველო საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესები 1 (SSTEPR05) ლექცია
---
5-13:00 --- --- --- 151870
ნათბილაძე ნია
სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაციის საფუძვლები (SSS05) ლექცია
---
6-14:00 --- 66001
ლურსმანაშვილი ლია
საწარმოო პრაქტიკა ტექსტილის ნაწარმისა და ტყავის ნაკეთობათა საწარმოებში (ART14906G1) სასწავლო პრაქტიკა.
--- 151670
უგრეხელიძე ირინე
ფოტოპროცესები და ჰარმონიული პროპორციები ბეჭდვით მედიაში (MAP21805G1-LS) ლექცია
---
7-15:00 --- --- 151770
ალოევა გულნარა
ქართული ხალხური რეწვა (GFOLK05) სემინარი
---
8-16:00 --- --- 151870
ნათბილაძე ნია
სტანდარტიზაცია და სერტიფიკაციის საფუძვლები (SSS05) პრაქტიკული
151670
უგრეხელიძე ირინე
ფოტოპროცესები და ჰარმონიული პროპორციები ბეჭდვით მედიაში (MAP21805G1-LS) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 151770
ალოევა გულნარა
ქართული ხალხური რეწვა (GFOLK05) სემინარი.
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-703 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-706
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 66001
გერგეშელიძე ლელა
ტყავის ნაკეთობათა კონსტრუირება (ART14306GI) ლექცია
--- 66001
გერგეშელიძე ლელა
ტყავის ნაკეთობათა დამზადების ტექნოლოგია (ART14106GI) პრაქტიკული
---
3-11:00 --- --- 66001
გერგეშელიძე ლელა
ტყავის ნაკეთობათა კონსტრუირება (ART14306GI) ლაბორატორიული
--- ---
4-12:00 --- --- --- 66001
გერგეშელიძე ლელა
საწარმოო პრაქტიკა ტექსტილის ნაწარმისა და ტყავის ნაკეთობათა საწარმოებში (ART14906G1) სასწავლო პრაქტიკა
---
5-13:00 --- --- 66001
გერგეშელიძე ლელა
ტყავის ნაწარმის (ფეხსაცმლის) მხატვრულ ინჟინერული დაგეგმარების ინტეგრაცია (ART14806GI) ლექცია
--- ---
6-14:00 --- --- 66001
გერგეშელიძე ლელა
ტყავის ნაწარმის (ფეხსაცმლის) მხატვრულ ინჟინერული დაგეგმარების ინტეგრაცია (ART14806GI) პრაქტიკული
--- 66001
ფხაკაძე ნანი
სამოსის მხატვრული მოდელირება (ART13606GI) ლექცია
---
7-15:00 --- --- 66001
გერგეშელიძე ლელა
ტყავის ნაკეთობათა დამზადების ტექნოლოგია (ART14106GI) ლექცია
--- 66001
ფხაკაძე ნანი
სამოსის მხატვრული მოდელირება (ART13606GI) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- --- --- 151670
ალოევა გულნარა
მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმისა და აქსესუარების მასალაში შესრულება (MAP30905G1-P) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-707
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 151670
ბარამაშვილი თეა
სამაგიდო საგამომცემლო სისტემები (DTPUS05) პრაქტიკული
151670
ბარამაშვილი თეა
ბეჭდვითი ნაწარმის ორიგინალ მაკეტების დიზაინი და კონსტრუირება (DPPBI05) ლექცია
--- --- --- ---
4-12:00 151670
ბარამაშვილი თეა
სამაგიდო საგამომცემლო სისტემები (DTPUS05) ლექცია
151670
ბარამაშვილი თეა
შრიფტის მხატვრული კულტურა ბეჭდვით ხელოვნებაში (SHMXK05) ლექცია
--- --- ---
5-13:00 151670
ბარამაშვილი თეა
შრიფტის მხატვრული კულტურა ბეჭდვით ხელოვნებაში (SHMXK05) პრაქტიკული
151670
ბარამაშვილი თეა
ბეჭდვითი ნაწარმის ორიგინალ მაკეტების დიზაინი და კონსტრუირება (DPPBI05) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 351902
ნათბილაძე ნია
საწარმოო პროცესები (IP00005) ლექცია
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-711 (სამხატვრო სახელოსნო)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 66001
ლურსმანაშვილი ლია
ტექსტილის ნაწარმის მხატვრულ-ინჟინერული დაგეგმარების ინტეგრაცია (ART14706GI) ლექცია
--- --- --- ---
5-13:00 --- 66001
ლურსმანაშვილი ლია
ტექსტილის ნაწარმის მხატვრულ-ინჟინერული დაგეგმარების ინტეგრაცია (ART14706GI) პრაქტიკული
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-722
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151991.4-5, 151992.4-5, 151993.4-5, 151940.4-5, 151901.4-5, 151902.4-5
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- --- ---
2-10:00 --- --- 151820
ანდრიაშვილი რაგიმ
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
151820
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
--- ---
3-11:00 --- --- 151820
ანდრიაშვილი რაგიმ
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
151820
ასლამაზიშვილი ლამარა
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 151846
თავხელიძე დავით
Theory of mechanisms and machines (EET74805E2) Lecture
--- --- --- ---
6-14:00 --- 151846
თავხელიძე დავით
Theory of mechanisms and machines (EET74805E2) Practical Work
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-629
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 4801.2-4
კახიანი მერაბ
მექანიზმების და მანქანების თეორიის და მანქანათა ნაწილების საფუძვლები (EET75305G1-LB) ლაბორატორიული
--- ---
2-10:00 151920
ჭელიძე გრიგოლ
ტექნიკური საფუძვლები 1 (TECB205) პრაქტიკული
4801.1-4
კახიანი მერაბ
მექანიზმების და მანქანების თეორიის და მანქანათა ნაწილების საფუძვლები (EET75305G1-LB) ლაბორატორიული
--- 4860.2-4
კახიანი მერაბ
მექანიზმების და მანქანების თეორიის და მანქანათა ნაწილების საფუძვლები (EET75305G1-LB) ლაბორატორიული
--- ---
3-11:00 4860.1-4
კახიანი მერაბ
მექანიზმების და მანქანების თეორიის და მანქანათა ნაწილების საფუძვლები (EET75305G1-LB) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- 151740.1-5
რობაქიძე აბესალომ
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (MELTM05) ლაბორატორიული
--- --- ---
5-13:00 151740.2-5
რობაქიძე აბესალომ
მანქანათა ნაწილები და ამწე სატრანსპორტო მანქანები (MELTM05) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 151746
ჭელიძე გრიგოლ
Machinery parts 2 (EET75205E2) Practical Work
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-660
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 151960
სულაძე სულხან
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
--- ---
8-16:00 --- --- 151860
ტაბატაძე ლალი
კვების პროდუქტების ეკოლოგიის და ჰიგიენის საფუძვლები (MAP10405G1-LS) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- --- 151760
გოგოლი გიული
ცხოველური წარმოშობის ნედლეულიდან საკვები პროდუქტების წარმოების ზოგადი ტექნოლოგიის საფუძვლები (MAP10705G1-LS) ლექცია
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-664
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 151760
გუგულაშვილი გივი
ჰაერის ტექნოლოგიური კონდიცირების საფუძვლები (MAP11105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
3-11:00 151660
ბერუაშვილი გიორგი
კვების საწარმოთა სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებები (SMTFM05) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- 151760
ისაკაძე თამაზ
მაცივარ დანადგარების დაპროექტების საფუძვლები (MAP11005G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 151760
მეგრელიძე თამაზი
ჰაერის ტექნოლოგიური კონდიცირების საფუძვლები (MAP11105G1-LP) ლექცია
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 151860
ტაბატაძე ლალი
კვების პროდუქტების ეკოლოგიის და ჰიგიენის საფუძვლები (MAP10405G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 251920
მეგრელიძე თამაზი
სამრეწველო საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია (MAP19405G1-LS) ლექცია
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- 251920
ისაკაძე თამაზ
სამრეწველო საწარმოო პროცესების ავტომატიზაცია (MAP19405G1-LS) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-665
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 151660
ბერუაშვილი გიორგი
კვების საწარმოთა სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებები (SMTFM05) ლექცია
--- --- --- --- ---
3-11:00 151760
გოლეთიანი გივი
კვების მრეწველობის საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (MAP10905G1-LPK) საკურსო
151760
კობახიძე ლერი
კვების პროდუქტების გაყინვის პროცესის თეორიული საფუძვლები (TFPTB05) პრაქტიკული
--- --- 151660
კობახიძე ლერი
წარმოების მენეჯმენტი (BUA70305G1-LS) პრაქტიკული
---
4-12:00 151660
გოლეთიანი გივი
წარმოების მენეჯმენტი (BUA70305G1-LS) ლექცია
--- --- --- 151760
კობახიძე ლერი
კვების პროდუქტების გაყინვის პროცესის თეორიული საფუძვლები (TFPTB05) ლექცია
---
5-13:00 --- 151660
კობახიძე ლერი
ბიზნესის საფუძვლები (BABO705) ლექცია
--- --- 151660
ლაზარაშვილი ზურაბ
პურის,მაკარონის და საკონდიტრო წარმოების ტექნოლოგია, ხარისხი და უვნებლობა (MAP12405G1-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 151760
გოლეთიანი გივი
კვების მრეწველობის საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (MAP10905G1-LPK) ლექცია
151660
კობახიძე ლერი
ბიზნესის საფუძვლები (BABO705) პრაქტიკული
--- --- ---
7-15:00 151760
გოლეთიანი გივი
კვების მრეწველობის საწარმოთა დაპროექტების საფუძვლები (MAP10905G1-LPK) პრაქტიკული
151660
ლაზარაშვილი ზურაბ
პურის,მაკარონის და საკონდიტრო წარმოების ტექნოლოგია, ხარისხი და უვნებლობა (MAP12405G1-LS) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 --- 151660
ლაზარაშვილი ზურაბ
მარცვლეულისა და კომბინირებული საკვების გადამამუშვებელი ტექნოლოგიური მოწყობილობები (MAP11405G1-LS) პრაქტიკული
151660
ლაზარაშვილი ზურაბ
მარცვლეულისა და კომბინირებული საკვების გადამამუშვებელი ტექნოლოგიური მოწყობილობები (MAP11405G1-LS) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-659
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 151660.2-5
ქირია ვაჟა
მიკროპროცესორული ტექნიკა (MPT1308) ლაბორატორიული
---
2-10:00 --- --- --- --- 151660
ქირია ვაჟა
მიკროპროცესორული ტექნიკა (MPT1308) ლექცია
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 151760
გუგულაშვილი გივი
მაცივარ დანადგარების დაპროექტების საფუძვლები (MAP11005G1-LP) ლექცია
--- 151760
ლაზარაშვილი ზურაბ
სასურსათო ნედლეულის გადამამუშავებელი მოწყობილობანი (SANEGAM04) პრაქტიკული
151961
სულაძე სულხან
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
151660.1-5
ქირია ვაჟა
მიკროპროცესორული ტექნიკა (MPT1308) ლაბორატორიული
---
5-13:00 --- 151760
ლაზარაშვილი ზურაბ
სასურსათო ნედლეულის გადამამუშავებელი მოწყობილობანი (SANEGAM04) საკურსო
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 151760
ჯაფარიძე ზურაბი
სასურსათო ნედლეულის გადამამუშავებელი მოწყობილობანი (SANEGAM04) ლექცია
--- --- ---
8-16:00 151760
გოგოლი გიული
ცხოველური წარმოშობის ნედლეულიდან საკვები პროდუქტების წარმოების ზოგადი ტექნოლოგიის საფუძვლები (MAP10705G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-201ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 051820მ
ბერიძე თამარ
საწარმოო პროცესების ორგანიზაცია მექანიკურ წარმოებაში (SAWORG05) პრაქტიკული
--- --- 051820მ
ბერიძე თამარ
საწარმოო პროცესების ორგანიზაცია მექანიკურ წარმოებაში (SAWORG05) პრაქტიკული.
2-10:00 --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 151670
აბაიშვილი ვახტანგ
მერქნის ნაკეთობათა ტექნოლოგია (TW00005) ლაბორატორიული
4-12:00 --- --- 151846
კლიმიაშვილი ალექსანდრე
Engineering mathematics-3 (SDGG) Lecture
5-13:00 --- --- --- 151670
აბაიშვილი ვახტანგ
მერქნის ნაკეთობათა ტექნოლოგია (TW00005) ლექცია
6-14:00 --- --- --- 151946
კლიმიაშვილი ალექსანდრე
Engineering mathematics-1 (JDFFS) Practical Work
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 351901, 0012, 0013, 0014, 351902, 351903, 131980, 351901დ, 131952, 131922, 131911, 131941, 131972, 131932
ძნელაძე რევაზ
აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები (ACAWR07) პრაქტიკული
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 251920
ტყემალაძე რამაზი
მეცნიერული კვლევის მეთოდები (MAP23705G1-LP) პრაქტიკული
0319.3/1, 0319.3-02, 0319.3-03, 0319.3-04, 0319.3-05, 2019/8/2, 2019/8
ძნელაძე რევაზ
აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები (ACAWR07) ლექცია
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-203ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 0319.3/1, 0319.3-02, 0319.3-03, 0319.3-04, 0319.3-05, 2019/8/2, 2019/8
ძნელაძე რევაზ
სწავლების მეთოდები (TMS0007) ლექცია
151846
კლიმიაშვილი ალექსანდრე
Engineering mathematics-3 (SDGG) Practical Work
351901, 0012, 0013, 0014, 351902, 351903, 131980, 351901დ, 131952, 131922, 131911, 131941, 131972, 131932
ძნელაძე რევაზ
სწავლების მეთოდები (TMS0007) პრაქტიკული
--- --- ---
10-18:00 0319.3/1, 0319.3-02, 0319.3-03, 0319.3-04, 0319.3-05, 2019/8/2, 2019/8
ძნელაძე რევაზ
სწავლების მეთოდები (TMS0007) პრაქტიკული
351901, 351902, 351903, 0012, 0013, 0014, 131980, 351901დ, 131952, 131922, 131911, 131941, 131972, 131932
ძნელაძე რევაზ
აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები (ACAWR07) ლექცია
--- ---
11-19:00 0319.3/1, 0319.3-02, 0319.3-03, 0319.3-04, 0319.3-05, 2019/8/2, 2019/8
ძნელაძე რევაზ
აკადემიური წერა და სამეცნიერო კვლევის მეთოდები (ACAWR07) პრაქტიკული
351901, 351902, 351903, 0012, 0013, 0014, 131980, 351901დ, 131952, 131922, 131911, 131941, 131972, 131932
ძნელაძე რევაზ
სწავლების მეთოდები (TMS0007) ლექცია
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-205ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-210ც
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 151770.2-5
ჩიტიძე ზაურ
სამრეწველო საწარმოთა მოწყობილობები (MAP20605G1-LPB) ლაბორატორიული
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 151670
ჩიტიძე ზაურ
მეტყევეობის საფუძვლები (MAP21405G1-LP) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- 151770.1-5
ჩიტიძე ზაურ
სამრეწველო საწარმოთა მოწყობილობები (MAP20605G1-LPB) ლაბორატორიული
151770
ჩიტიძე ზაურ
სამრეწველო საწარმოთა მოწყობილობები (MAP20605G1-LPB) ლექცია
151670
ჩიტიძე ზაურ
სამრეწველო საწარმოთა მოწყობილობების ექსპლუატაციისა და რემონტის საფუძვლები (MAP23005G1-LS) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- 151670
ჩიტიძე ზაურ
სამრეწველო საწარმოთა მოწყობილობების ექსპლუატაციისა და რემონტის საფუძვლები (MAP23005G1-LS) ლექცია
--- ---
7-15:00 --- --- 151670
ჩიტიძე ზაურ
მეტყევეობის საფუძვლები (MAP21405G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
8-16:00 --- --- 251920
ჩიტიძე ზაურ
მეცნიერული კვლევის მეთოდები (MAP23705G1-LP) ლექცია
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-651 (ფიზ.კათ.)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 151720
თედორაძე რეზო
სატრანსპორტო ლოგისტიკის საფუძლები (TRLOGB05) ლექცია
--- 151720
პეტრიაშვილი ლილი
საწარმოს რესურსების დაგეგმვა 1 (ERP1005) ლექცია
--- 151720
დობორჯგინიძე გიორგი
სასაწყობო სისტემების დაგეგმარება 2 (WHSP205) ლექცია
151720
თედორაძე რეზო
ეკონომიკა და მაკროლოგისტიკა (EMLOG05) ლექცია
3-11:00 --- 151720
პეტრიაშვილი ლილი
საწარმოს რესურსების დაგეგმვა 1 (ERP1005) ლაბორატორიული
--- 151720
დობორჯგინიძე გიორგი
სასაწყობო სისტემების დაგეგმარება 2 (WHSP205) ლაბორატორიული
4-12:00 151720
თედორაძე რეზო
სატრანსპორტო ლოგისტიკის საფუძლები (TRLOGB05) პრაქტიკული
--- --- 151720
თედორაძე რეზო
ეკონომიკა და მაკროლოგისტიკა (EMLOG05) პრაქტიკული
5-13:00 --- ---
6-14:00 151720
თედორაძე რეზო
ტექნიკური სისტემების სპეციფიკაციები (SPTS005) ლექცია
--- --- 151620
თედორაძე რეზო
ტრანსპორტის, ტვირთის დამუშავებისა და საწყობის სისტემები 1 (EET97705G1-LP) ლექცია
151720
უგულავა თემურ
ტექნიკური სისტემების სპეციფიკაციები (SPTS005) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-567 (მოდულური)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-582
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-583
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-584
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151693
კანკაძე ალექსანდრე
გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა საავტომობილო ტრანსპორტზე (ORMRT 05) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 151706
დიასამიძე ნუგზარ
Автомобильные двигатели (AUTENR5) Лабораторная работа
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 151703.2-5
დიასამიძე ნუგზარ
საავტომობილო ძრავები (AUTEN05) ლაბორატორიული
--- ---
6-14:00 --- --- --- 151703.1-5
დიასამიძე ნუგზარ
საავტომობილო ძრავები (AUTEN05) ლაბორატორიული
--- ---
7-15:00 --- --- --- 151607
დიასამიძე ნუგზარ
Коммерческая деятельность на транспорте (EET93305R2-LSK) Практическая работа
--- ---
8-16:00 --- --- 251846-1
მღებრიშვილი ხათუნა
სატრანსპორტო ლოგისტიკური კომპლექსები (TRLC205) ლექცია
--- 151607
დიასამიძე ნუგზარ
Коммерческая деятельность на транспорте (EET93305R2-LSK) Лекция
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- 251846-1
მღებრიშვილი ხათუნა
საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტის ფუნქციონირების სამართლებრივი რეგულირება (SSTRSAM05) პრაქტიკული
--- --- ---
11-19:00 251846-1
მღებრიშვილი ხათუნა
საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტის ფუნქციონირების სამართლებრივი რეგულირება (SSTRSAM05) ლექცია
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-683
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 151680
ხვედელიძე მალხაზ
საერთაშორისო სატრანსპორტო ორგანიზაციები (INTOR05) პრაქტიკული
--- --- --- ---
2-10:00 151601
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული
151680
ხვედელიძე მალხაზ
საერთაშორისო სატრანსპორტო ორგანიზაციები (INTOR05) ლექცია
--- --- 151701, 151702
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) ლექცია
151701, 151702
ბოგველიშვილი ზურაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) ლექცია
3-11:00 151607
ხმიადაშვილი ჯემალ
Диагностика и техническое обслуживание автомобиля (EET95205R1-LB) Лекция
--- --- 151706
ბოგველიშვილი ზურაბ
Основы безопасности движения сухопутного транспорта (EET94705R1-LP) Лекция
---
4-12:00 151701
ბოგველიშვილი ზურაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) პრაქტიკული
151603
ძოწენიძე დავითი
საერთაშორისო სატრანსპორტო ორგანიზაციები (INTOR05) პრაქტიკული
--- 151691
კანკაძე ალექსანდრე
გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა საავტომობილო ტრანსპორტზე (ORMRT 05) პრაქტიკული
--- ---
5-13:00 151701
კანკაძე ალექსანდრე
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) პრაქტიკული
151604
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული
--- --- ---
6-14:00 --- --- 151704
ბუბუტეიშვილი ლევან
სატრანსპორტო საექსპედიციო მომსახურება (TREXS05) პრაქტიკული
151701, 151702
ლეკიაშვილი ვარლამი
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) ლექცია
151692
დიასამიძე ნუგზარ
გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა საავტომობილო ტრანსპორტზე (ORMRT 05) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- 151603, 151604
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) ლექცია
151706
ქართველიშვილი ვასილი
Основы сухопутных транспортных перевозок (EET94605R-LPK) Курсовая работа
151701, 151702
მღებრიშვილი ხათუნა
ლოგისტიკური მენეჯმენტის საფუძვლები (LOMES05) ლექცია
---
8-16:00 --- 151701
მღებრიშვილი ხათუნა
ლოგისტიკური მენეჯმენტის საფუძვლები (LOMES05) პრაქტიკული
151607
ველიჯანაშვილი რევაზ
Автомобильные дорожно-транспортные происшествия (EET95305R1-LP) Лекция
251846
მღებრიშვილი ხათუნა
ავტომობილების ეკოლოგიურობის ანალიზი (ECOS205) ლექცია
251946-1
ბუბუტეიშვილი ლევან
ტრანსპორტის ეკონომიკა (TREC005) ლექცია
---
9-17:00 --- --- 151607
ქართველიშვილი ვასილი
Основы наземно-транспортных перевозок (OSNPER05) Лекция
--- ---
10-18:00 151702
ბოგველიშვილი ზურაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- 251946, 251946-1, 251958
ბუბუტეიშვილი ლევან
სატრანსპორტო ლოგისტიკა (TRLOG05) ლექცია
---
11-19:00 251946
ლეკიაშვილი ვარლამი
საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა (TRASA05) პრაქტიკული
--- --- --- 251946-1
ბუბუტეიშვილი ლევან
სატრანსპორტო ლოგისტიკა (TRLOG05) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-689
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151604
ველიჯანაშვილი რევაზ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 151695
კანკაძე ალექსანდრე
გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა საავტომობილო ტრანსპორტზე (ORMRT 05) პრაქტიკული
151607
ბოგველიშვილი ზურაბ
Международные транспортные организации (EET96205R1-LSK) Практическая работа
--- 151704
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) საკურსო
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 151706
ხმიადაშვილი ჯემალ
Основы сервиса сухопутных транспортных средств (EET94505R1-LP) Практическая работа
--- --- 151607
ბოგველიშვილი ზურაბ
Технические средства организации движения сухопутного транспорта (TEQSASH05) პრაქტიკული
151701
ხარიტონაშვილი ვალერიან
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) საკურსო
---
5-13:00 151706
ბოგველიშვილი ზურაბ
Основы безопасности движения сухопутного транспорта (EET94705R1-LP) Практическая работа
--- 151706
ქართველიშვილი ვასილი
Основы сухопутных транспортных перевозок (EET94605R-LPK) Лекция
151607
ბოგველიშვილი ზურაბ
Международные транспортные организации (EET96205R1-LSK) Лекция
151601
ველიჯანაშვილი რევაზ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) პრაქტიკული
---
6-14:00 --- 151702
მღებრიშვილი ხათუნა
ლოგისტიკური მენეჯმენტის საფუძვლები (LOMES05) პრაქტიკული
--- --- 151603
ველიჯანაშვილი რევაზ
საავტომობილო საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევები (SSSSH05) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- 151603
ველიჯანაშვილი რევაზ
საავტომობილო საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევები (SSSSH05) ლექცია
151704
ბოგველიშვილი ზურაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) პრაქტიკული
151603
ჯაჯანიძე ვალერი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) პრაქტიკული
---
8-16:00 --- 151706
ფრიდონაშვილი დავითი
Автомобильные двигатели (AUTENR5) Лекция
251846
ფრიდონაშვილი დავითი
ავტომობილების თეორია (AVTTE05) ლექცია
151607
ქართველიშვილი ვასილი
Основы наземно-транспортных перевозок (OSNPER05) Практическая работа
151706
ბოგველიშვილი ზურაბ
Основы менеджмента в логистике (LOGMS05) Практическая работа
---
9-17:00 151704
მღებრიშვილი ხათუნა
ლოგისტიკური მენეჯმენტის საფუძვლები (LOMES05) პრაქტიკული
151703
ფრიდონაშვილი დავითი
საავტომობილო ძრავები (AUTEN05) ლექცია
251846
ფრიდონაშვილი დავითი
ავტომობილების თეორია (AVTTE05) პრაქტიკული
251846-1
მღებრიშვილი ხათუნა
სატრანსპორტო ლოგისტიკური კომპლექსები (TRLC205) პრაქტიკული
---
10-18:00 --- 151703
ბოგველიშვილი ზურაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) პრაქტიკული
---
11-19:00 251946-1
ბუბუტეიშვილი ლევან
ტრანსპორტის ეკონომიკა (TREC005) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

07-106
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

07-109
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 151603.1-5
ჯაჯანიძე ვალერი
ავტომობილების დიაგნოსტიკა და ტექნიკური მომსახურება (ADTEM05) ლაბორატორიული
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 151607
ხმიადაშვილი ჯემალ
Диагностика и техническое обслуживание автомобиля (EET95205R1-LB) Лабораторная работа
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 151607
ხმიადაშვილი ჯემალ
Диагностика и техническое обслуживание автомобиля (EET95205R1-LB) Лабораторная работа
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 151603.2-5
ჯაჯანიძე ვალერი
ავტომობილების დიაგნოსტიკა და ტექნიკური მომსახურება (ADTEM05) ლაბორატორიული
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-436 (სარკ.კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 251946, 251946-1
მენთეშაშვილი ვაჟა
საინჟინრო კვლევის საფუძვლები (FUENR05GA1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 251858
მესხიძე ზაზა
რკინიგზის საექსპლუატაციო მუშაობის მათემატიკური მოდელირება (MMR6205) ლექცია
--- ---
11-19:00 --- --- --- 251858
მესხიძე ზაზა
რკინიგზის საექსპლუატაციო მუშაობის მათემატიკური მოდელირება (MMR6205) პრაქტიკული
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-437
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-441
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 251858
შარვაშიძე ავთანდილი
ვაგონების კონსტრუირება, გაანგარიშება და ინდივიდუალური რესურსის მართვა ექსპლუატაციაში (EET91105G1-LP) ლექცია
351901
შარვაშიძე ავთანდილი
სარკინიგზო ვაგონების და ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მოწყობილობების კონსტრუქციული გაუმჯობესების, რემონტისა და ტექნიკური მომსახურების მეთოდების პრობლემების კვლევა (EET91505G2-L) ლექცია
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 251958, 251946, 251946-1
ქენქაძე პეტრე
სარკინიგზო და სხვა სახის ტრანსპორტის ურთიერთქმედება და ჩქაროსნული მაგისტრალები (EET90405G2-LP) ლექცია
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- 251958, 251946, 251946-1
შარაშენიძე სერგო
სარკინიგზო და სხვა სახის ტრანსპორტის ურთიერთქმედება და ჩქაროსნული მაგისტრალები (EET90405G2-LP) პრაქტიკული
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-442
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 151706
დიდებაშვილი ბეჟან
Основы сухопутных транспортных перевозок (EET94605R-LPK) Практическая работа
--- --- --- --- ---
2-10:00 151607
ქენქაძე პეტრე
Коммерческая деятельность на транспорте (EET93305R2-LSK) ლექცია
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151601
მორჩილაძე ჯემალი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) საკურსო
--- --- 151601
კოტრიკაძე ტარიელი
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული.
4-12:00 --- --- 151607
მორჩილაძე ჯემალი
Коммерческая деятельность на транспорте (EET93305R2-LSK) Курсовая работа
--- --- ---
5-13:00 --- 151603
კოტრიკაძე ტარიელი
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული.
151601
დიდებაშვილი ბეჟან
რკინიგზის სადგურები და კვანძები (RSJ2705) საკურსო
--- --- ---
6-14:00 151701
გოგიშვილი დავით
ვაგონების მოწყობილობა და წარმოების საფუძვლები (EET91005G1-LP) პრაქტიკული
--- 151601, 151602
თელია გრიგოლ
რკინიგზის სადგურები და კვანძები (RSJ2705) ლექცია
151607
ქენქაძე პეტრე
Основы наземно-транспортных перевозок (OSNPER05) ლექცია
151602
დიდებაშვილი ბეჟან
რკინიგზის სადგურები და კვანძები (RSJ2705) პრაქტიკული
---
7-15:00 --- 151706
თელია გრიგოლ
Основы сухопутных транспортных перевозок (EET94605R-LPK) ლექცია
151701, 151702
თელია გრიგოლ
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) ლექცია.
--- 151607
დიდებაშვილი ბეჟან
Основы наземно-транспортных перевозок (OSNPER05) პრაქტიკული
---
8-16:00 151702
გოგიშვილი დავით
ვაგონების მოწყობილობა და წარმოების საფუძვლები (EET91005G1-LP) პრაქტიკული
151604
მორჩილაძე ჯემალი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) საკურსო
--- 151601, 151602
ქენქაძე პეტრე
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) ლექცია.
--- ---
9-17:00 251858
გოგიშვილი დავით
ვაგონების კონსტრუირება, გაანგარიშება და ინდივიდუალური რესურსის მართვა ექსპლუატაციაში (EET91105G1-LP) პრაქტიკული
--- --- 251858
მორჩილაძე რომანი
ვაგონების კონსტრუირება, გაანგარიშება და ინდივიდუალური რესურსის მართვა ექსპლუატაციაში (EET91105G1-LP) ლექცია.
--- ---
10-18:00 --- --- --- 151602
კოტრიკაძე ტარიელი
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული.
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-444
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 151704
კოტრიკაძე ტარიელი
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) პრაქტიკული.
2-10:00 151602
დიდებაშვილი ბეჟან
რკინიგზის სადგურები და კვანძები (RSJ2705) საკურსო
--- --- --- --- ---
3-11:00 151603, 151604
ქენქაძე პეტრე
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) ლექცია.
--- --- --- --- ---
4-12:00 151603, 151604
ქენქაძე პეტრე
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) ლექცია.
151604
კოტრიკაძე ტარიელი
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) პრაქტიკული.
151601
დიდებაშვილი ბეჟან
რკინიგზის სადგურები და კვანძები (RSJ2705) პრაქტიკული
--- --- ---
5-13:00 --- --- 151602
მორჩილაძე ჯემალი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) საკურსო
--- --- ---
6-14:00 --- 151603
მორჩილაძე ჯემალი
კომერციული საქმიანობა ტრანსპორტზე (EET93305G1-LSK) საკურსო
--- --- --- ---
7-15:00 151701, 151702
შარვაშიძე ავთანდილი
ვაგონების მოწყობილობა და წარმოების საფუძვლები (EET91005G1-LP) ლექცია
151701
კოტრიკაძე ტარიელი
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) პრაქტიკული.
--- 151703
კოტრიკაძე ტარიელი
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) პრაქტიკული.
--- ---
8-16:00 --- 151703, 151704
თელია გრიგოლ
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) ლექცია.
151604
თელია გრიგოლ
რკინიგზის ექსპლუატაციის ლოგისტიკური საფუძვლები (TRS11105G1-LK) ლექცია
151702
კოტრიკაძე ტარიელი
სახმელეთო სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების საფუძვლები (EET90705G1-LPK) პრაქტიკული.
251958
მენთეშაშვილი ვაჟა
საინჟინრო კვლევის საფუძვლები (FUENR05GA1-LP) პრაქტიკული
---
9-17:00 --- --- 151601, 151602
ქენქაძე პეტრე
სახმელეთო სატრანსპორტო გადაყვანების საფუძვლები (EET93805G1-LP) ლექცია.
---
10-18:00 251946, 251946-1, 251958
მენთეშაშვილი ვაჟა
საინჟინრო კვლევის საფუძვლები (FUENR05GA1-LP) ლექცია
--- 151604
თელია გრიგოლ
რკინიგზის ექსპლუატაციის ლოგისტიკური საფუძვლები (TRS11105G1-LK) საკურსო
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-447 (სარკ.კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 151601, 151602
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
საგარდამქმნელო ტექნიკური საშუალებები ტრანსპორტზე (EET92605G1-LP) ლექცია
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-448 (სარკ.კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 151601
ცოცხალაშვილი მირიან
რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობა (EET92205G1-LS) პრაქტიკული
6-14:00 --- 151601, 151602
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობა (EET92205G1-LS) ლექცია
--- --- --- 151602
ცოცხალაშვილი მირიან
რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობა (EET92205G1-LS) პრაქტიკული
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 151602
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
საგარდამქმნელო ტექნიკური საშუალებები ტრანსპორტზე (EET92605G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- 151601
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
საგარდამქმნელო ტექნიკური საშუალებები ტრანსპორტზე (EET92605G1-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-433 (სარკ.კოლეჯი)
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 251858
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მართვა , ავტომატიზაცია და ელექტრომოძრავი შემადგენლობა ასინქრონული ამძრავით (EET90805G2-LP) ლექცია
---
9-17:00 251958
დუნდუა ალექსანდრე
სარკინიგზო დისკრეტულ მოწყობილებათა თეორია (EET90605G2-LP) პრაქტიკული
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 251858
კარიპიდისი-კარიბოვი სერგო
რკინიგზის ელექტრომოძრავი შემადგენლობის მართვა , ავტომატიზაცია და ელექტრომოძრავი შემადგენლობა ასინქრონული ამძრავით (EET90805G2-LP) პრაქტიკული
---
11-19:00 251958
დუნდუა ალექსანდრე
სარკინიგზო დისკრეტულ მოწყობილებათა თეორია (EET90605G2-LP) ლექცია
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-728
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 151604
ნოდია ამირან
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) პრაქტიკული.
--- --- --- ---
3-11:00 --- 151702
გოცაძე მერაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) პრაქტიკული.
--- --- --- ---
4-12:00 --- 151701
გოცაძე მერაბ
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) პრაქტიკული.
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 151601
ნოდია ამირან
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) პრაქტიკული.
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- 151701
ნოდია ამირან
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) პრაქტიკული.
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-728.1
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 151703
ნოდია ამირან
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა სერვისის საფუძვლები (EET90605G1-LP) პრაქტიკული.
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

01-728.2
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 151807
მღებრიშვილი ნიკოლოზ
Основы применения микропроцессорной техники на транспорте (EET94305R1-LS) Лекция
--- --- --- ---
5-13:00 --- 151807
მღებრიშვილი ნიკოლოზ
Основы применения микропроцессорной техники на транспорте (EET94305R1-LS) Практическая работа
151704
ელიზბარაშვილი პაპუნა
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების საფუძვლები (EET90805G1-LP) პრაქტიკული.
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 151602
ნოდია ამირან
სახმელეთო ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (EE90405G1-LS) პრაქტიკული.
--- ---
8-16:00 --- 251858
მუხიგულაშვილი ნინო
სარკინიგზო ავტომატიკის დისპეტჩერული სისტემები და ტექნიკური დიაგნოსტირება (SADSTD05) პრაქტიკული
--- --- --- ---
9-17:00 --- 151607
მუხიგულაშვილი ნინო
Технические средства организации движения сухопутного транспорта (TEQSASH05) Практическая работа
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 ---