საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სასწავლო ცხრილი

პედაგოგები

 

# #
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 1986
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია
01-427
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 1802.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
01-401.1
--- --- --- --- 1986
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
01-427
4-12:00 --- --- --- --- --- 1886
ტრიბოტექნიკის საფუძვლები (FTE0005) ლექცია
01-427
5-13:00 1800.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
01-401
1886
მექანიკური მოწყობილობის საიმედოობის საფუძვლები (FMDR005) პრაქტიკული
01-427
--- --- 1808, 1809, 1810, 1811
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
01-322
6-14:00 --- 1886
მექანიკური მოწყობილობის საიმედოობის საფუძვლები (FMDR005) ლექცია
01-427
1886
ტრიბოტექნიკის საფუძვლები (FTE0005) საკურსო
01-401
--- --- ---
7-15:00 --- 1804, 1805, 1806, 1807
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
01-323
--- 1801.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
01-401.1
---
8-16:00 --- --- --- --- 1803.2-1
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლაბორატორიული
01-401.1
---
9-17:00 1800, 1801, 1802, 1803
სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები (SAMSMM01) ლექცია
01-410
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

.. ...
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- - (-) -
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 707950A, 707950A1, 707950A2
-- (--) -
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

Kondo tosuy
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 1100203
Professional English in Agriculture 1 (LEH13710E3-P1) Practical Work
11-509
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

Kwon Soyoung
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 1100203
Professional English in Agriculture 1 (LEH13710E3-P1) Lecture
11-509
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

Sukjoo chang Elijah
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 1100203
Organic Agriculture (ORGAGR11) Seminar
11-511
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 1109203
Ornamental Gardening (AGC21510E1-LS) Seminar
11-505
---
11-19:00 --- 1109203
Sustainable Agriculture (BUA79410E1-LS) Seminar
11-504
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაიშვილი ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 352002
კვლევის მეთოდები მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგიაში (EET72805GE3-L) ლექცია
01-201ც
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაკელია ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 3901.2-3
სტრუქტურული გეოლოგია (STRGE03) ლაბორატორიული
03-441
--- 3902.2-3
სტრუქტურული გეოლოგია (STRGE03) ლაბორატორიული
03-441
--- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- 3940.1-3
სტრუქტურული გეოლოგია და გეოკარტირება (PHS3420R2) ლაბორატორიული
03-441
--- --- --- ---
7-15:00 3941.2-3
სტრუქტურული გეოლოგია და გეოკარტირება (PHS3420R2) ლაბორატორიული
03-441
3940.2-3
სტრუქტურული გეოლოგია და გეოკარტირება (PHS3420R2) ლაბორატორიული
03-441
3941.1-3
სტრუქტურული გეოლოგია და გეოკარტირება (PHS3420R2) ლაბორატორიული
03-441
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ელეონორა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 151970.1-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- 220162.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 4940
ბიოლოგიის საწყისები (BIOLSAW04) ლექცია
02-603
--- ---
5-13:00 220161.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- 151960.1-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
4940
ბიოლოგიის საწყისები (BIOLSAW04) სემინარი
02-605
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 108967.2-8
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
---
8-16:00 --- --- --- --- 3036.1-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20204G1-LSB) ლაბორატორიული
02-609
---
9-17:00 --- --- --- --- 3035.1-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20204G1-LSB) ლაბორატორიული
02-611
---
10-18:00 --- --- --- --- 3031.1-3
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20204G1-LSB) ლაბორატორიული
02-610
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბაშიძე ზურაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108800
ვებსაიტების დაპროექტება (ICT31508G3-LPK) საკურსო
06-416ბ
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 108700
გადაწყვეტილებათა მიღების ამოცანების დაპროგრამება პითონზე (ICT36708G1-LP) ლექცია
06-504ბ
--- --- --- 108800
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები python-ის ბაზაზე (ICT30508G3-LPK) პრაქტიკული
06-504ბ
---
6-14:00 108800
ვებსაიტების დაპროექტება (ICT31508G3-LPK) პრაქტიკული
06-504ბ
108900
შესავალი მონაცემთა ბაზებში და მათი გამოყენება (ICT24508G1-LPK) საკურსო
06-505ბ
--- --- --- ---
7-15:00 --- 108900.1-8
შესავალი მონაცემთა ბაზებში და მათი გამოყენება (ICT24508G1-LPK) პრაქტიკული
09-310
--- 108800
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები python-ის ბაზაზე (ICT30508G3-LPK) საკურსო
06-409ბ
108700
გადაწყვეტილებათა მიღების ამოცანების დაპროგრამება პითონზე (ICT36708G1-LP) პრაქტიკული
06-505ბ
8-16:00 --- 108900.2-8
შესავალი მონაცემთა ბაზებში და მათი გამოყენება (ICT24508G1-LPK) პრაქტიკული
06-506ა
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- 108700
კრიპტოსისტემები ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (ICT31608G3-LP) ლექცია
06-501ა
D-80104, D-89104
მათემატიკური მოდელები გადაწყვეტილების მიღებისათვის (ICT34908G3-LP) ლექცია
06-408ბ
10-18:00 --- --- --- --- 108700
კრიპტოსისტემები ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (ICT31608G3-LP) პრაქტიკული
06-502ბ
11-19:00 --- --- --- --- --- D-80104, D-89104
მათემატიკური მოდელები გადაწყვეტილების მიღებისათვის (ICT34908G3-LP) პრაქტიკული
06-408ბ
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბდელმოგჰეთ მადანი საჰარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 8084-1
Biomechanics (BMCH1E8) Practical Work
09-307
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბდუშელიშვილი ირაკლი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 4760.1-4
ფერადი ლითონების შენადნობების სხმულები (NONFE04) ლაბორატორიული
10-614
---
3-11:00 --- --- --- 4950.2-4
ლითონმცოდნეობა (METSC03) ლაბორატორიული
10-615
---
4-12:00 --- 4950
ლითონმცოდნეობა (METSC03) ლექცია
10-310
--- --- ---
5-13:00 --- --- 4950.1-4
ლითონმცოდნეობა (METSC03) ლაბორატორიული
10-614
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 42012
მეტალოგრაფია (METGR04) ლექცია
10-610
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 42012
მეტალოგრაფია (METGR04) ლაბორატორიული
10-610
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბელაშვილი ნოდარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108710
ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაცია-პრაქტიკა (FSDKGJ) სასწავლო პრაქტიკა.
13-საწაროო პრაქტიკა3
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 108811, 108810
ვირტუალური სისტემების მოდელირება (Labview) (АВВАРРАВ) ლექცია
06-304ბ
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- 108811
ვირტუალური სისტემების მოდელირება (Labview) (АВВАРРАВ) ლაბორატორიული
06-210დ
---
9-17:00 --- --- --- 8986
პრაქტიკა-მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი (FGGFGF) სასწავლო პრაქტიკა.
13-საწაროო პრაქტიკა3
--- ---
10-18:00 8986
ვირტუალური ხელსაწყოები და დიზაინი Labview-ს ბაზაზე (VTD0308) ლექცია
06-210დ
--- D-8086
ვირტუალური მოდელირება (EET65508G2-LB) ლექცია
06-306ბ
108810.1-8
ვირტუალური სისტემების მოდელირება (Labview) (АВВАРРАВ) ლაბორატორიული
06-210დ
---
11-19:00 8086
ვირტუალური ხელსაწყოები და დიზაინი Labview-ს ბაზაზე (VTD0308) ლექცია
06-302ბ
--- D-8086
ვირტუალური მოდელირება (EET65508G2-LB) ლაბორატორიული
06-204დ
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე დიმიტრი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 3014
კომპიუტერული ტექნოლოგიები (COTEC03) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 3016
კომპიუტერული ტექნოლოგიები (COTEC03) ლაბორატორიული
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ეკატერინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 220105
Предпринимательская деятельность и профессиональные навыки (BUA49802R1-LS) Лекция
08-613
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 218105
Основы менеджмента (BASMAR3) Практическая работа
08-613
220105
Предпринимательская деятельность и профессиональные навыки (BUA49802R1-LS) Практическая работа
08-613
--- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბზიანიძე ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 220201
სატელეკომუნიკაციო სიგნალების მათემატიკური თეორია (FJHHD) პრაქტიკული
08-609
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 220201
სატელეკომუნიკაციო სიგნალების მათემატიკური თეორია (FJHHD) ლექცია
08-609
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბლოთია კობა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 111973
ფინანსების საფუძვლები (BFIBT07-LS) სემინარი
06-111ა
--- --- --- ---
4-12:00 111877
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) სემინარი
06-706ა (კომპ.კლასი)
--- --- --- ---
5-13:00 111872
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) სემინარი
06-135ა
--- --- --- ---
6-14:00 111873
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) სემინარი
06-105ა
111967
ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული
06-107ა
--- 111757
ფული, ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის საფუძვლები (FULSAF001) სემინარი
06-111ა
---
7-15:00 111972
ფინანსების საფუძვლები (BFIBT07-LS) სემინარი
06-402ბ
--- ---
8-16:00 --- 111876
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) სემინარი
06-107ა
--- --- ---
9-17:00 111758
ფული, ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის საფუძვლები (FULSAF001) სემინარი
06-112ა
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრალავა ანზორი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 911075, 911076
ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალურ-ინოვაციური პრობლემები (BUA46713E1-LS) ლექცია
06-703ბ
911076
ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალურ-ინოვაციური პრობლემები (BUA46713E1-LS) პრაქტიკული
06-702ბ
--- --- ---
11-19:00 - (-) -
911075
ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალურ-ინოვაციური პრობლემები (BUA46713E1-LS) პრაქტიკული
06-715ბ
--- --- ---
12-20:00 711975A1, 711975A2, 711975A3
ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მენეჯმენტი (ADR547SM) ლექცია
06-702ბ
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრალავა თინათინ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 711975A2
საქმიანი ეტიკეტი და მოლაპარაკების ხელოვნება (BUA49213G1-LS) სემინარი
06-710ბ
5-13:00 --- --- --- --- --- 711975A1, 711975A2, 711975A3
საქმიანი ეტიკეტი და მოლაპარაკების ხელოვნება (BUA49213G1-LS) ლექცია
06-710ბ
6-14:00 --- --- --- --- --- 711975A1
საქმიანი ეტიკეტი და მოლაპარაკების ხელოვნება (BUA49213G1-LS) სემინარი
06-710ბ
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბრამიშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 712925
სამაგისტრო პრაქტიკა (MATR007-P) სასწავლო პრაქტიკა.
13-სასწავლო პრაქტიკა5
---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუაშვილი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 112841
საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) პრაქტიკული
06-606ბ
112842
საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) პრაქტიკული
06-611ბ
--- ---
4-12:00 --- --- 112841
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
06-605ბ
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 112842
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
06-603ბ
112840
ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული
06-606ბ
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 112840
საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) პრაქტიკული
06-607ბ
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუთიძე გოჩა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 711975B
რისკოლოგია (RISBP07–LS) სემინარი
06-104ა
2-10:00 --- --- --- --- --- 111955
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) სემინარი
06-131
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 111055
ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) სემინარი
06-131
--- --- 711055
რისკოლოგია (RISBP07–LS) სემინარი
06-105ა
5-13:00 --- --- --- --- 111956
საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული
06-101ა
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 112941
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (FINSTBA07) პრაქტიკული
06-606ბ
--- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 112942
ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (FINSTBA07) პრაქტიკული
06-612ბ
--- --- --- ---
11-19:00 --- --- 711955
საბანკო მენეჯმენტი (BAMBP07-LS) სემინარი
06-131
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბუთიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 112835
მუზეუმმცოდნეობა (muzmcod) პრაქტიკული
06-817ბ
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 112835
მუზეუმმცოდნეობა (muzmcod) ლექცია
06-817ბ
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 112935
მსოფლიო კულტურული მემკვიდრ. ძეგლები (MSOFKUL) ლექცია
06-815ბ
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- 112035
მსოფლიო ცივილიზაციები (MSOFCIV07) პრაქტიკული
06-812ბ
---
8-16:00 --- --- --- 112935
მსოფლიო კულტურული მემკვიდრ. ძეგლები (MSOFKUL) პრაქტიკული
06-813ბ
---
9-17:00 112035
მსოფლიო ცივილიზაციები (MSOFCIV07) ლექცია
06-817ბ
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 61904.1-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული
01-212ც
---
4-12:00 --- --- 61906.1-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული
01-212ც
--- ---
5-13:00 --- --- 61908
Архитектурная информатика (ICT11206R2) Лабораторная работа
01-212ც
--- 61900, 61901, 61902, 61903, 61904, 61905, 61906
კომპიუტერული დაგეგმარება (COMPD06) ლაბორატორიული
01-212ც
6-14:00 --- 61908
Архитектурная информатика (ICT11206R2) Лекция
01-403ც
61903.1-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული
01-212ც.1
62008
Введение в архитектуру и основы архитектурной графики (arxigraf01) Практическая работа
01-212ც
7-15:00 --- 61903, 61904, 61905, 61906
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლექცია
01-407ც
--- 62008
Введение в архитектуру и основы архитектурной графики (arxigraf01) Курсовой проект
01-212ც
8-16:00 --- --- --- --- 61902.1-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული
01-212ც
9-17:00 61905.1-6
არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული
01-212ც.1
--- --- --- 62008
Введение в архитектуру и основы архитектурной графики (arxigraf01) Лекция
01-212ც
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 217103.1-2
გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები და ტექნოლოგიები (EET55802G2-LPK) საკურსო
08-604
---
3-11:00 --- --- --- 217101.1-2
გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები და ტექნოლოგიები (EET55802G2-LPK) საკურსო
08-604
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- 217104.1-2
გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები და ტექნოლოგიები (EET55802G2-LPK) საკურსო
08-604
---
5-13:00 --- --- --- 217102.1-2
გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები და ტექნოლოგიები (EET55802G2-LPK) საკურსო
08-604
217105.1-2
გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები და ტექნოლოგიები (EET55802G2-LPK) საკურსო
08-604
---
6-14:00 --- 218101, 218102, 218103, 218104
სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები (EET52502G2-LPB) ლექცია
08-502
--- 217106.1-2
გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები და ტექნოლოგიები (EET55802G2-LPK) საკურსო
08-604
--- ---
7-15:00 --- 217107.1-2
გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემები და ტექნოლოგიები (EET55802G2-LPK) საკურსო
08-604
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ინგა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 108053.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-211დ
--- --- --- ---
3-11:00 108052.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-211დ
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 108050.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-211დ
---
6-14:00 108051.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-211დ
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 108050, 108051, 108052, 108053
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
06-207ა
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე ირმა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 052020m
უცხოური ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული
052043m
უცხოური ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული
01-657 (მოდულური)
--- 052043m
უცხოური ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული.
01-658
--- ---
2-10:00 --- --- ---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 --- --- ---
5-13:00 052020m
უცხოური ენა (ინგლისური) (0230102) პრაქტიკული.
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე კონსტანტინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 111905, 111906
დოკუმენტმცოდნეობა (DOCMA07-LS) ლექცია
06-112ა
--- ---
2-10:00 --- --- --- 111905
დოკუმენტმცოდნეობა (DOCMA07-LS) სემინარი
06-112ა
--- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 111906
დოკუმენტმცოდნეობა (DOCMA07-LS) სემინარი
06-102ა
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 711906
Стратегический менеджмент малых и средних предприятий (BUA87413R1-LS) Лекция
06-104ა
--- --- --- --- ---
13-21:00 711906
Стратегический менеджмент малых и средних предприятий (BUA87413R1-LS) Практическая работа
06-104ა
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბულაძე მაკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 107788
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი (IPL0107-LS) პრაქტიკული
06-604ა
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აბშილავა ანზორ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 0320.3-04
წარმოებებისა და ტექნოლოგიური პროცესების უსაფრთხოება (SAPAP03) ლექცია
03-101-1
0320.3-04, 0320.3-04ა
სიცოცხლის უსაფრთხოება (SAOFL03) ლექცია
03-101-1
--- 0320.3-04
წარმოებებისა და ტექნოლოგიური პროცესების უსაფრთხოება (SAPAP03) ლექცია
03-101-1
---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადამია ვლადიმერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108843.1-8
კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები (GQS08) პრაქტიკული
--- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 108842.1-8
კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები (GQS08) პრაქტიკული
06-128დ.1
--- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ავთანდილი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 111805
ლიდერობის პრაქტიკული ფილოსოფია (PPL0007-LS) სემინარი
06-115ა
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 107050d
საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია (BAL0207-LS) პრაქტიკული
06-902ბ
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 107050q
საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია (BAL0207-LS) პრაქტიკული
06-623ა
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 107050i
რომის სამართალი (BAL0307-LS) პრაქტიკული
06-908ბ
--- --- --- --- ---
8-16:00 107050n
საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია (BAL0207-LS) პრაქტიკული
06-908ბ
--- --- --- 107050h
რომის სამართალი (BAL0307-LS) პრაქტიკული
06-909ბ
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 107050o
საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია (BAL0207-LS) პრაქტიკული
06-911ბ
--- --- --- 107050g
რომის სამართალი (BAL0307-LS) პრაქტიკული
06-906ბ
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ადეიშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 111855.2-7
ძვირფასი ქვები, კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები; (PHS30103G1-LBR) ლაბორატორიული
03-345
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 111856.1-7
ძვირფასი ქვები, კეთილშობილი ლითონები და მათი რესურსები; (PHS30103G1-LBR) ლაბორატორიული
03-308
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიანი ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 3702
ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების ფაქტორები და პრინციპები (FPRHY03) პრაქტიკული
03-432
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- 3825
ზოგადი საინჟინრო გეოლოგია (GEENG03) პრაქტიკული
03-432
--- ---
4-12:00 --- --- 3830
ზოგადი საინჟინრო გეოლოგია (GEENG03) პრაქტიკული
03-432
--- ---
5-13:00 --- --- 3702
ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების ფაქტორები და პრინციპები (FPRHY03) ლექცია
03-432
--- ---
6-14:00 --- --- 0319.2-2დ
მიწისქვეშა წყლების ძებნა-ძიება (PUWAT03) ლექცია
03-432
--- --- ---
7-15:00 --- --- 0319.2-2დ
მიწისქვეშა წყლების ძებნა-ძიება (PUWAT03) პრაქტიკული
03-432
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავალიშვილი ლამარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 121961, 121912, 121941, 121951
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
01-529
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 122001
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
01-529
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 122004
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
01-529
--- 121922, 121942, 121943, 121956
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
01-529
--- --- ---
10-18:00 122002
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
01-529
121961, 121912, 121941, 121951
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
01-529
122004
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
01-529
--- 122003
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
01-529
---
11-19:00 122001, 122002, 122003, 122004
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) ლექცია
01-529
122002
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) პრაქტიკული
01-529
--- --- --- ---
12-20:00 122003
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
01-529
122001
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
01-529
--- --- 121922, 121961, 121912, 121951, 121942, 121943, 121956, 121941
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) ლექცია
01-529
---
13-21:00 --- --- --- --- 121922, 121942, 121943, 121956
სპეციალური სამშენებლო კონსტრუქციები (SPEASMKO01) საკურსო
01-529
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავთანდილაშვილი რუიზან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- - (-) -
--- --- --- ---
5-13:00 --- 152001.1-5
კომპიუტერული სისტემები და გამოყენებითი ტექნოლოგიები 1 (CSAT105) ლაბორატორიული
01-617 (კომპ/ც)
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ავლოხაშვილი ნიკოლოზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 218171.2-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) საკურსო
04-212
2-10:00 --- --- 218171.1-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
04-150
--- --- ---
3-11:00 --- --- 218171.1-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) საკურსო
04-204
--- --- 218171.2-2
ელექტრული მანქანები (ELM0002) ლაბორატორიული
04-150
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აზმაიფარაშვილი ზაალ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 D.8986-20
რხევითი სისტემები (SH) ლექცია
06-302ბ
--- 108810, 108811
პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების პროგრამირება (PRLOGKPR05) ლექცია
06-302ბ
--- --- ---
10-18:00 D.8986-20, D-8986
მიკროსენსორები (FGD) ლექცია
06-302ბ
--- D.8986-20, D-8986
მიკროსენსორები (FGD) პრაქტიკული
06-302ბ
--- --- ---
11-19:00 D-8086, D-8986
საზომი ტექნოლოგიები (EET65408G2-LB) ლექცია
06-306ბ
--- D.8986-20
რხევითი სისტემები (SH) პრაქტიკული
06-302ბ
--- ---
12-20:00 D-8086, D-8986
საზომი ტექნოლოგიები (EET65408G2-LB) ლაბორატორიული
06-209დ
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ათოშვილი ანდრო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 8984
კლინიკური პრაქტიკა (CLPR108) სასწავლო პრაქტიკა.
13-რესპუბლიკური საავადმყოფო
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალავერდოვი ემილია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 107988
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
06-621ა
--- --- ---
2-10:00 --- 107989
საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუტები (IOI0007) პრაქტიკული
06-602ა
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალანია მერი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 4835, 4835ა, 4835ბ
ფარმაცევტული ქიმია II (PCH0204) ლექცია
02-206
4-12:00 --- --- --- --- --- 41987
სამკურნალო საშუალებების სტანდარტიზაცია (fjDG04) ლაბორატორიული
02-229
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 4735.1-4
ფარმაცევტული ქიმია III (PCH0304) საკურსო
02-227
7-15:00 --- --- --- --- --- 4735, 4735ა, 4735ბ
ფარმაცევტული ქიმია III (PCH0304) ლექცია
02-206
8-16:00 --- --- --- --- --- 4735ა.1-4
ფარმაცევტული ქიმია III (PCH0304) საკურსო
02-227
9-17:00 --- --- --- --- --- 4735ბ.1-4
ფარმაცევტული ქიმია III (PCH0304) საკურსო
02-227
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალექსიძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 1100231
Grapevine pests, diseases and integrated pest management (grap11) Lecture
11-313
3-11:00 --- --- --- --- --- 1100230
ვაზის მავნებებელი დაავადებები და ინტეგრირებული დაცვის სისტემები (INTGH11) ლექცია
11-307
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 1109231
Grapevine pests, diseases and integrated pest management (grap11) Lecture
11-413
6-14:00 --- --- --- --- --- 1100203
Advanced Plant pathology (EET20810E1-LP) Lecture
11-408
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- 1100203
INTEGRATE PEST MANAGEMENT (INPM011) Seminar
11-408
9-17:00 --- 1109230
ვაზის მავნებებელი დაავადებები და ინტეგრირებული დაცვის სისტემები (INTGH11) ლექცია
11-305
--- --- ---
10-18:00 --- 1100230
ვაზის მავნებებელი დაავადებები და ინტეგრირებული დაცვის სისტემები (INTGH11) სემინარი
11-314
--- --- 1109231
Grapevine pests, diseases and integrated pest management (grap11) Seminar
11-307
---
11-19:00 --- 1109230
ვაზის მავნებებელი დაავადებები და ინტეგრირებული დაცვის სისტემები (INTGH11) სემინარი
11-412
--- --- --- ---
12-20:00 --- 1100203
Advanced Plant pathology (EET20810E1-LP) Laboratory
11-314
--- --- 1100203
INTEGRATE PEST MANAGEMENT (INPM011) Lecture
11-314
---
13-21:00 --- --- --- --- 1100231
Grapevine pests, diseases and integrated pest management (grap11) Seminar
11-314
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალმოევა მარიამ 3
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 217138-1.2-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარების და კომპლექსების ელექტრომომარაგება (ESIC002) საკურსო
08-713
4-12:00 --- --- --- --- --- 217138.1-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარების და კომპლექსების ელექტრომომარაგება (ESIC002) საკურსო
08-713
5-13:00 --- --- --- 217138.2-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარების და კომპლექსების ელექტრომომარაგება (ESIC002) საკურსო
08-713
--- ---
6-14:00 --- --- --- 217138-1.1-2
ელექტროტექნოლოგიური დანადგარების და კომპლექსების ელექტრომომარაგება (ESIC002) საკურსო
08-713
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ალოევა გულნარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 052003s-3
ტანსაცმლის დამუშავების საწყისები და ზოგადი ტექნოლოგია (145963) პრაქტიკული.
01-706 (მოდულური)
---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 151970
ქართული ნაციონალური კოსტუმი (MAP31205G1-LS) სემინარი
01-705
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამანათაშვილი იასონი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 151790
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) სემინარი
01-713
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 151792
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) სემინარი
01-620
--- 151791
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) სემინარი
01-619
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 151790, 151791, 151792
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) ლექცია
01-697
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი მარინე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 107950e
სანივთო (ქონებრივი) სამართალი (BUL0207-LS) პრაქტიკული
06-909ბ
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 107950h
სანივთო (ქონებრივი) სამართალი (BUL0207-LS) პრაქტიკული
06-909ბ
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამაშუკელი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 4935ბ
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) პრაქტიკული
02-511
--- --- 4935ა.2-4
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიული
02-511.1
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 4990.2-4
თვისებითი ანალიზი (QLMAN04) ლაბორატორიული
02-505
---
9-17:00 --- --- --- --- --- 4935ბ.1-4
ანალიზური ქიმია და ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები (PHS16204G1-LPB) ლაბორატორიული
02-511.1
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ლიზა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 112740, 112741
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) ლექცია
06-811ა
--- --- ---
3-11:00 --- --- 112741
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
06-811ა
--- --- ---
4-12:00 --- 112725
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
06-809ა
112740
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
06-811ა
--- --- ---
5-13:00 --- 112710
ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკა (EUSDP07-LS) პრაქტიკული
06-811ა
112725, 112726
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) ლექცია
06-811ა
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 112810
ევროკავშირის საშინაო პოლიტიკა (HPE0007-LS) პრაქტიკული
06-810ა
--- 112742
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
06-816ბ(ქარ)
--- --- ---
8-16:00 --- 112742, 112743
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) ლექცია
06-611ბ
--- 112810
ევროკავშირის საშინაო პოლიტიკა (HPE0007-LS) ლექცია
06-811ა
---
9-17:00 --- --- --- 112726
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
06-809ა
112743
ევროპის თანამედროვე სოციალური პოლიტიკა (AGHN789PST) პრაქტიკული
06-605ბ
---
10-18:00 --- --- --- 112710
ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკა (EUSDP07-LS) ლექცია
06-809ა
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- 712910
ევროპული პოლიტიკური წესრიგი (EPO0007-LS) პრაქტიკული
06-811ა
---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- 712910
ევროპული პოლიტიკური წესრიგი (EPO0007-LS) ლექცია
06-810ა
---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამილახვარი ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 108751
პროგრამული სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოება (DFJKKLH) საკურსო
06-205ა
2-10:00 --- --- --- --- --- 108751
პროგრამული სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოება (DFJKKLH) პრაქტიკული
06-205ა
3-11:00 --- --- --- --- --- 108750
პროგრამული სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოება (DFJKKLH) საკურსო
06-205ა
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- 108750
პროგრამული სისტემების ინფორმაციული უსაფრთხოება (DFJKKLH) პრაქტიკული
06-205ა
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 D-8994
ინფორმაციული უსაფრთხოება (INFSQ08) პრაქტიკული
--- --- --- D-8994, D-8094
ინფორმაციული უსაფრთხოება (INFSQ08) ლექცია
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- D-8094
ინფორმაციული უსაფრთხოება (INFSQ08) პრაქტიკული
---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი გია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 62002.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
01-402ა.1
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- 62000.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
01-402ა.1
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 62001.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
01-402ა.1
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 62000.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
01-402ა.1
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 62002.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
01-402ა
9-17:00 --- --- --- --- 62001.2-6
ხატვა - მარტივი ფორმები (DRAEF06) პრაქტიკული
01-402ა.1
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამირანაშვილი ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- 110913.1-10
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლაბორატორიული
11-215
110912.1-10
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლაბორატორიული
11-215
---
3-11:00 --- --- --- ---
4-12:00 --- 110913.2-10
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლაბორატორიული
11-215
--- 110919
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლექცია
11-413
110803.2-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული
11-215
---
5-13:00 --- --- 110804.2-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული
11-215
---
6-14:00 --- 110803, 110804
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლექცია
11-307
--- 110912.2-10
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლაბორატორიული
11-215
---
7-15:00 110912, 110913
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლექცია
11-314
--- --- --- ---
8-16:00 110919.1-10
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლაბორატორიული
11-215
110804.1-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული
11-215
--- 110803.1-10
სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლაბორატორიული
11-215
--- ---
9-17:00 --- 110919.2-10
მიკრობიოლოგია (MBY1104) ლაბორატორიული
11-215
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე გურამ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 218139
Экономика и управление энергетики (EET42602R2-LP) Практическая работа
08-419
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 220139
Профессиональные навыки (FHJKGKG) Лекция
08-418
220139
Профессиональные навыки (FHJKGKG) Практическая работа
08-700ა
--- ---
6-14:00 --- --- 218139
Экономика и управление энергетики (EET42602R2-LP) Лекция
08-700ა
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- 220167, 220168, 220169
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია
08-422
--- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- 219225
ენერგეტიკული საწარმოების ტექნოლოგიურ-ეკონომიკური საკითხები (GHFJH) პრაქტიკული
08-601
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ამყოლაძე ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 151840.1-5
ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (HPD0005) ლაბორატორიული
01-632
--- ---
2-10:00 --- --- 151740.1-5
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 2 (EET76005G1) ლაბორატორიული
01-581
151840.2-5
ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (HPD0005) ლაბორატორიული
01-632
--- ---
3-11:00 --- --- 151740.2-5
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 2 (EET76005G1) ლაბორატორიული
01-581
--- --- ---
4-12:00 --- --- 151740
ტექნოლოგიური მანქანების პროექტირება (EET76505G1-LP) პრაქტიკული
01-632
151740
ტექნოლოგიური მანქანების პროექტირება (EET76505G1-LP) ლექცია
01-632
--- ---
5-13:00 --- --- 151840
ჰიდრო და პნევმო ამძრავები (HPD0005) ლექცია
01-564
--- ---
6-14:00 --- --- --- 151740
ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები 2 (EET76005G1) ლექცია
01-581
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანანიაშვილი გულაბერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 108883, 108884
ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები (IUS08) ლექცია
06-413ბ
---
7-15:00 --- --- --- --- 108884
ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები (IUS08) პრაქტიკული
06-413ბ
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 108883
ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვლები (IUS08) პრაქტიკული
06-410ბ
--- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდრიაშვილი რაგიმ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 112041
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
06-807ა
--- 112042
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
06-812ა
---
4-12:00 --- 3002.2-3, 3001.2-3
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
03-216
--- ---
5-13:00 --- 3002.2-3, 3001.2-3
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
03-328
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 1098
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) პრაქტიკული
01-308
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 1098
ფილოსოფიის შესავალი (INPHI07) ლექცია
01-308
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მედეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 108030.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) პრაქტიკული
09-205
108030.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) პრაქტიკული
09-205
--- --- 108031.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) პრაქტიკული
09-205
---
2-10:00 --- --- ---
3-11:00 --- --- ---
4-12:00 108058.1-8
Algorithmization Fundamentals and Programming Elements (DFHDFH) Laboratory
09-205
108058.2-8
Algorithmization Fundamentals and Programming Elements (AFPREE8) Laboratory
06-308ბ
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- 108030, 108031, 108032, 108038
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლექცია
06-404ა
---
6-14:00 --- --- --- --- 108031.2-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) პრაქტიკული
09-204
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 108058
Algorithmization Fundamentals and Programming Elements (DFHDFH) Practical Work
06-308ბ
--- ---
10-18:00 --- --- --- 108058
Algorithmization Fundamentals and Programming Elements (DFHDFH) Lecture
06-308ბ
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე მზია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 42066
ნავთობგადამუშავების მრეწველობის განვითარების ისტორია (HIOIN 04) ლექცია
02-525
--- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანდღულაძე შალვა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 4840
საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები (BENEC04) სემინარი
02-605
--- --- ---
4-12:00 151941.2-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- --- 151980, 151981
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-601
---
5-13:00 --- 4840
საინჟინრო ეკოლოგიის საფუძვლები (BENEC04) ლექცია
02-605
--- --- --- ---
6-14:00 --- 151940, 151970, 151960, 151941
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-605
151940.1-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- 151901, 151902
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია
02-601
---
7-15:00 --- --- --- 151980.2-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- ---
8-16:00 --- --- --- 151981.1-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-611
--- ---
9-17:00 --- --- --- 151901.2-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- ---
10-18:00 --- --- --- 151902.2-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთაძე ცისანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 107088
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
06-612ა
--- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 107086.1-11
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
06-612ა
--- ---
3-11:00 --- 107087.1-11
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
06-609ა
--- ---
4-12:00 107086.1-11
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
06-610ა
--- --- ---
5-13:00 107087.1-11
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
06-612ა
107850l
პროფესიული ინგლისური 1 (PROFING07) პრაქტიკული
06-902ბ
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 107850l
პროფესიული ინგლისური 1 (PROFING07) პრაქტიკული
06-810ა
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ანთელავა ლილი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 412028
ქართული ენის ლექსიკა (LEGEL07-LP) პრაქტიკული
06-811ბ
--- --- 412026
ქართული ენის ლექსიკა (LEGEL07-LP) პრაქტიკული
06-810ბ
412026
ქართული ენის ლექსიკა (LEGEL07-LP) პრაქტიკული
06-804ბ
---
2-10:00 412025
ქართული ენის ლექსიკა (LEGEL07-LP) პრაქტიკული
06-816ბ(ქარ)
--- 412027
ქართული ენის ლექსიკა (LEGEL07-LP) პრაქტიკული
06-806ბ
3-11:00 412027
ქართული ენის ლექსიკა (LEGEL07-LP) პრაქტიკული
06-808ბ
--- 412025
ქართული ენის ლექსიკა (LEGEL07-LP) პრაქტიკული
06-816ბ(ქარ)
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 412023
ქართული ენის ლექსიკა (LEGEL07-LP) პრაქტიკული
06-816ბ(ქარ)
--- 412023
ქართული წერითმეტყველების პრაქტიკული კურსი-1 (QARWER) პრაქტიკული.
06-809ა
412028
ქართული ენის ლექსიკა (LEGEL07-LP) პრაქტიკული
06-809ბ
6-14:00 --- --- ---
7-15:00 --- --- 412023
ქართული წერითიმეტყველების პრაქტიკული კურსი-1 (KJUI987PO) პრაქტიკული
06-806ბ
--- --- 412023
ქართული ენის ლექსიკა (LEGEL07-LP) პრაქტიკული
06-808ბ
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე გია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 219233
ენერგოაუდიტი საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო სექტორში (JJKGJK) პრაქტიკული
08-112
8-16:00 --- --- --- --- 202010
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია.
08-112
---
9-17:00 --- 219226
ენერგოაუდიტი საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო სექტორში (JJKGJK) საკურსო
08-112
--- --- --- 219233, 219231, 219226, 219225, 219223
ენერგოაუდიტი საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო სექტორში (JJKGJK) ლექცია
08-112
10-18:00 --- 219233
ენერგოაუდიტი საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო სექტორში (JJKGJK) საკურსო
08-112
--- --- 219231
ენერგოაუდიტი საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო სექტორში (JJKGJK) საკურსო
08-112
219233
სუფთა განვითარების მექანიზმის პროექტები (SUMP02) პრაქტიკული
08-112
11-19:00 --- 219233
სუფთა განვითარების მექანიზმის პროექტები (SUMP02) ლექცია
08-112
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ზაური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 3760
წიაღისეულის გამდიდრების გრავიტაციული მეთოდები (FOSGM03) ლექცია
03-107
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 1002.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-408
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- 1000.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-411
--- --- --- ---
4-12:00 1001.1-1
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-410.1
--- --- --- --- ---
5-13:00 151960.1-5
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (CEGRA05) პრაქტიკული
01-538ა.1 (კომპ.გრაფ.ცენტრი)
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 1000, 1001, 1002
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
01-323
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე მარგალიტა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 220164, 220165, 220166
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია
08-805
---
4-12:00 --- 220164
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
08-700ა
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 220165
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
08-802
220160
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
08-418
--- 220166
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
08-418
---
7-15:00 --- --- 220161
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
08-418
--- 220160, 220161, 220162, 220163
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია
08-422
---
8-16:00 --- --- --- --- 220163
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
08-700ა
9-17:00 --- --- 220322
მდგრადი ენერგეტიკა და კლიმატის ცვლილება (EET43802G4-LS) ლექცია
08-418
--- --- 220162
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
08-418
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 220322
მდგრადი ენერგეტიკა და კლიმატის ცვლილება (EET43802G4-LS) სემინარი
08-418
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბიძე ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 219163
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) პრაქტიკული
08-112
2-10:00 --- --- --- --- --- 219160, 219161, 219162, 219163
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლექცია
08-502
3-11:00 --- --- --- --- --- 219170.1-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-114
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 219160.1-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-114
218160
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPK) პრაქტიკული
08-119
--- --- 219170
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) პრაქტიკული
08-112
6-14:00 218164
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPK) პრაქტიკული
08-119
219171
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) პრაქტიკული
08-112
219160
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) პრაქტიკული
08-112
219170.2-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-114
--- 219172
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) პრაქტიკული
08-112
7-15:00 219171.2-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-114
--- --- --- 218161
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPK) პრაქტიკული
08-119
219170, 219171, 219172
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლექცია
08-422
8-16:00 --- --- 219162
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) პრაქტიკული
08-112
219172.1-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-114
218162
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPK) პრაქტიკული
08-119
219172.2-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-114
9-17:00 219161
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) პრაქტიკული
08-112
--- --- 219171.1-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-114
--- ---
10-18:00 219160.2-2
საინჟინრო თერმოდინამიკა (ENT0010) ლაბორატორიული
08-114
--- --- --- 218163
თბური ენერგიის გარდაქმნის ტექნოლოგიები - 1 (EET42602G1-LPK) პრაქტიკული
08-119
---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბული კობა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- 113012
საქართველოს მთიანი რეგიონების ტურისტულ რეკრიაციული პოტენციალი (RTE654OI) ლექცია
--- ---
5-13:00 --- --- --- 113012
საქართველოს მთიანი რეგიონების ტურისტულ რეკრიაციული პოტენციალი (RTE654OI) პრაქტიკული
--- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არაბული ნანი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108736
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზაცია (FGJKKLHA) საკურსო
06-312დ
--- --- --- --- ---
4-12:00 108733, 108734, 108736
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზაცია (FGJKKLHA) ლექცია
06-312დ
--- 108733
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზაცია (FGJKKLHA) საკურსო
06-312დ
--- --- ---
5-13:00 --- --- 108733.2-8
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზაცია (FGJKKLHA) პრაქტიკული
09-403
--- --- ---
6-14:00 108734
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზაცია (FGJKKLHA) საკურსო
06-312დ
--- 108734.2-8
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზაცია (FGJKKLHA) პრაქტიკული
09-403
--- --- ---
7-15:00 --- --- 108736.2-8
საკომუნიკაციო ქსელების ორგანიზაცია (FGJKKLHA) პრაქტიკული
09-403
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არეშიძე ნინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 151880.2-5
გრუნტების მექანიკა (GRMEQ01) ლაბორატორიული
01-300.1
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 151880
გრუნტების მექანიკა (GRMEQ01) ლექცია
01-513
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არველაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 110035
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
11-311
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 110020
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
11-412
---
4-12:00 110036
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
11-310
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- ---
6-14:00 --- 110035
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
11-311
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- 110037
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
11-307
--- 110036
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
11-308
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 110037
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
11-313
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აროშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 111767
ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMEN05) სემინარი
06-708ბ
6-14:00 --- --- --- 111766
ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMEN05) სემინარი
06-711ბ
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 111765
ოპერაციული მენეჯმენტი (OPMEN05) სემინარი
06-701ბ
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუდაშვილი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 3702
საწარმოო ესთეტიკისა და ერგონომიკის საფუძვლები (HHS24303) სემინარი
03-208
--- 219170, 219171, 219172
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლექცია
08-502
---
4-12:00 --- --- 3701
საწარმოო ესთეტიკისა და ერგონომიკის საფუძვლები (HHS24303) სემინარი
03-207
--- 219172.3-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლაბორატორიული
03-208
---
5-13:00 --- --- 61804.1-6
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-208
61800.1-6
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-208
219170.2-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლაბორატორიული
03-208
---
6-14:00 --- --- 61802.1-6
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-208.1
--- 219171.3-2
შრომის დაცვის საფუძვლები ენერგეტიკულ და ტელეკომუნიკაციის საწარმოებში (DXFC V) ლაბორატორიული
03-208
---
7-15:00 --- --- 61803.1-6
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-208.1
61801.1-6
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-208.1
61805.1-6
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-208.1
---
8-16:00 --- --- 61806.1-6
შრომის დაცვის საფუძვლები (HHS20303G1-LB) ლაბორატორიული
03-208.1
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

არუნაშვილი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 1806
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
01-521
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 1814
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
01-517
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 1811
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) საკურსო
01-517
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 122004
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
01-517
--- ---
10-18:00 --- --- --- 122003
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
01-517
--- ---
11-19:00 --- 122001
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
01-517
--- --- --- ---
12-20:00 --- 122002
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) პრაქტიკული
01-517
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ავთანდილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 220335
სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა და სწავლების თანამედროვე მეთოდები (SCTOOO8EA1) ლექცია
08-206
3-11:00 --- --- --- --- --- 220335
სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა და სწავლების თანამედროვე მეთოდები (SCTOOO8EA1) პრაქტიკული
08-206
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 220235
კომუნიკაცია და მოლაპარაკება ბიზნესში (COMNB02-LS) პრაქტიკული
08-206
6-14:00 --- 220191
აკადემიური წერის ელემენტები (LEH12112GI-LS) პრაქტიკული
08-203
--- --- ---
7-15:00 --- 220191
აკადემიური წერის ელემენტები (LEH12112GI-LS) ლექცია
08-203
--- --- --- 911076, 912035, 132004, 911075, 352002
სწავლების თანამედროვე მეთოდები და განათლების მენეჯმენტი (EDU10213G1-LP) პრაქტიკული
08-901
8-16:00 --- 42008, 42033, 42034
პედაგოგიკა (PEDAG05) ლექცია
08-203
--- --- ---
9-17:00 220322
სწავლების თანამედროვე მეთოდები და განათლების მენეჯმენტი (EDU10213G1-LP) ლექცია
08-118
42008, 42033, 42034
პედაგოგიკა (PEDAG05) სემინარი
08-203
--- --- 220335
ინტელექტუალური პოტენციალი და ინტელექტუალური საკუთრება (IPIP002GA1) ლექცია
08-206
---
10-18:00 220235
კომუნიკაცია და მოლაპარაკება ბიზნესში (COMNB02-LS) ლექცია
08-206
--- --- 220335
ინტელექტუალური პოტენციალი და ინტელექტუალური საკუთრება (IPIP002GA1) პრაქტიკული
08-206
---
11-19:00 220322
სწავლების თანამედროვე მეთოდები და განათლების მენეჯმენტი (EDU10213G1-LP) პრაქტიკული
08-206
220322
სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა (SCT0010) ლექცია
08-203
--- --- ---
12-20:00 220322
სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა (SCT0010) პრაქტიკული
08-203
--- --- 911076, 912035, 132004, 911075, 352002
სწავლების თანამედროვე მეთოდები და განათლების მენეჯმენტი (EDU10213G1-LP) ლექცია
08-206
---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ავთანდილ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 2020/1/1
სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ ინოვაციათა მენეჯმენტი (METIN02-LS) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-1.1
--- --- --- ---
10-18:00 --- 2020/1/2, 2020/6
სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ ინოვაციათა მენეჯმენტი (METIN02-LS) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-2.1
--- --- ---
11-19:00 --- 2020/2
სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ ინოვაციათა მენეჯმენტი (METIN02-LS) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-2
2020/1/3.2-6, 2020/4.2-6
სამეწარმეო და ტენოლგიურ ინოვაციათა მენეჯმენტი (METIN02-LB) ლაბორატორიული
08-კომპ. ცენტრი-2
--- ---
12-20:00 --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ვლადიმერ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 711955
კომერციული ბანკის საქმისნობის ფინანსური ანალიზი (KBSF444PS) ლექცია
06-112ა
--- --- --- ---
12-20:00 --- 711955
კომერციული ბანკის საქმისნობის ფინანსური ანალიზი (KBSF444PS) სემინარი
06-112ა
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 108843.1-8
სააღრიცხვო ინფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები (DFGSF) ლაბორატორიული
09-308
2-10:00 --- 108741
სასწავლო პრაქტიკა (EDPR005) სასწავლო პრაქტიკა.
13-საწაროო პრაქტიკა3
--- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 108743
ბიზნეს პროცესების მართვის ინფორმაციული სისტემები 1 (BPMIS06) ლაბორატორიული
09-203
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 108841.1-8
სააღრიცხვო ინფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები (DFGSF) ლაბორატორიული
09-306
--- ---
6-14:00 --- 108840.1-8
სააღრიცხვო ინფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები (DFGSF) ლაბორატორიული
09-306
--- --- ---
7-15:00 --- --- 108741
ბიზნეს პროცესების მართვის ინფორმაციული სისტემები 1 (BPMIS06) ლაბორატორიული
09-205
--- ---
8-16:00 --- 108842.1-8
სააღრიცხვო ინფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები (DFGSF) ლაბორატორიული
09-306
--- --- ---
9-17:00 --- --- 108742.2-8
ბიზნეს პროცესების მართვის ინფორმაციული სისტემები 1 (BPMIS06) ლაბორატორიული
09-205
--- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ლიანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 61902.1-6
ჩრდილები და პერსპექტივი (PERSP05) პრაქტიკული
01-501ც
--- 62005.1-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-609ც
--- 62000.2-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-507ც
---
3-11:00 --- --- 62002.1-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-508ც
--- --- ---
4-12:00 --- --- 62001.2-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-509ც
--- --- ---
5-13:00 --- --- 62003.2-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-609ც
--- 62004.2-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-610ც
---
6-14:00 --- --- 62007.1-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-501ც
61901.2-6
ჩრდილები და პერსპექტივი (PERSP05) პრაქტიკული
01-605ც
62009.1-6
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) პრაქტიკული
01-605ც
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 61900.2-6
ჩრდილები და პერსპექტივი (PERSP05) პრაქტიკული
01-509ც
--- ---
9-17:00 62000, 62001, 62002
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
01-510ც
--- --- --- --- ---
10-18:00 62003, 62004, 62005, 62006
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
01-510ც
--- --- --- --- ---
11-19:00 62009, 62007
მხაზველობითი გეომეტრია (DGEOM05) ლექცია
01-610ც
--- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასათიანი ნათია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- 2020/6
ეროვნულობა XX საუკუნის ქართულ არქიტექტურაში (NMGAR06) ლექცია
01-307ც
--- ---
10-18:00 --- --- --- 2020/6
ეროვნულობა XX საუკუნის ქართულ არქიტექტურაში (NMGAR06) პრაქტიკული
01-307ც
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასვანუა ნიკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- 107050e
შესავალი სამართალმცოდნეობაში (BAL0107-LS) პრაქტიკული
06-909ბ
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 107050f
შესავალი სამართალმცოდნეობაში (BAL0107-LS) პრაქტიკული
06-902ბ
5-13:00 --- --- --- --- 107050j
შესავალი სამართალმცოდნეობაში (BAL0107-LS) პრაქტიკული
06-915ბ
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლამაზიშვილი ლამარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- 152080, 152060
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-668
152093, 152094, 152095
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
01-717
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- 152090.3-5, 152091.3-5, 152092.3-5, 152080.3-5, 152060.3-5
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) ლექცია
01-553
152093.1-5, 152094.1-5, 152095.1-5
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-717
--- --- ---
9-17:00 --- 152090.3-5, 152091.3-5, 152092.3-5
საქართველოს ისტორია (GEHIS07) პრაქტიკული
01-554
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ასლანიშვილი მანანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 107989
ინგლისური B2.1 (AHJS456PSR) პრაქტიკული
06-610ა
--- --- --- --- ---
2-10:00 107089
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
06-621ა
--- --- --- ---
3-11:00 --- 107850n
პროფესიული ინგლისური 1 (PROFING07) პრაქტიკული
06-908ბ
--- 1731
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
01-318
4-12:00 --- 1911
ინგლისური ენა III (ENGEN04) პრაქტიკული
01-420
--- 107980
ინგლისური B2.1 (AHJS456PSR) პრაქტიკული
06-610ა
5-13:00 --- ---
6-14:00 --- 107080
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
06-609ა
--- ---
7-15:00 --- --- --- 107089
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
06-604ა
107080
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
06-608ა
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 8071, 8086
დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (LEH12512G1-LP) ლექცია
06-509ა
---
10-18:00 --- --- --- --- 8071, 8086
დარგობრივი ტექსტის თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) (LEH12512G1-LP) პრაქტიკული
06-509ა
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 108053.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ
--- --- --- ---
3-11:00 108052.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 108850.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები python-ის ბაზაზე (ICT30508G3-LPK) პრაქტიკული
06-203ა.1
--- --- 108050.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ
---
6-14:00 108051.1-8
დაპროგრამების საფუძვლები (BSPRO01) ლაბორატორიული
06-203დ
--- --- 108851.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები python-ის ბაზაზე (ICT30508G3-LPK) პრაქტიკული
06-203ა.1
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- 108852.2-8
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები python-ის ბაზაზე (ICT30508G3-LPK) პრაქტიკული
06-203ა
---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფციაური ლიკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 110731
საწარმოო პრაქტიკა სასურსათო ტექნოლოგიაში (MAP17410G1-R) საწარმოო პრაქტიკა.
14-სასწავლო პრაქტიკა 5
3-11:00 --- --- --- --- 110915.1-10, 110916.1-10, 110917.1-10, 110918.1-10, 110930.1-10
სასურსათო უსაფრთხოება (SASURSAtO) ლექცია
11-410
4-12:00 --- --- --- 110915.1-10, 110916.1-10, 110917.1-10, 110918.1-10, 110930.1-10
სასურსათო უსაფრთხოება (SASURSAtO) პრაქტიკული
11-313
110712, 110713
სურსათის უვნებლობა და ხარისხის მართვა (FQMAN10) ლექცია
11-307
5-13:00 --- --- --- 110712
სურსათის უვნებლობა და ხარისხის მართვა (FQMAN10) სემინარი
11-314
6-14:00 --- --- --- ---
7-15:00 110731
საწარმოო პრაქტიკა სასურსათო ტექნოლოგიაში (MAP17410G1-R) საწარმოო პრაქტიკა
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 1100315
სასურსათო პროდუქტების იდენტიფიკაცია და ფალსიფიკაცია (IFFP010) პრაქტიკული
11-314
1109316
უვნებელი პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგია (LHJUG) პრაქტიკული
11-415
--- --- 1100315
ხარიხის მართვა და HACCP - ის სისტემები (MAP12010G2-LP) პრაქტიკული
11-314
10-18:00 --- --- ---
11-19:00 --- 1109316
სასურსათო პროდუქტების იდენტიფიკაცია და ფალსიფიკაცია (IFFP010) ლექცია
11-305
1109316
უვნებელი პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგია (LHJUG) ლექცია
11-305
--- --- ---
12-20:00 --- 1100315
ხარიხის მართვა და HACCP - ის სისტემები (MAP12010G2-LP) ლექცია
11-312
1109316
სასურსათო პროდუქტების იდენტიფიკაცია და ფალსიფიკაცია (IFFP010) პრაქტიკული
11-307
--- --- ---
13-21:00 --- 1100315
სასურსათო პროდუქტების იდენტიფიკაცია და ფალსიფიკაცია (IFFP010) ლექცია
11-311
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აფხაიძე თინათინ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 112861
იმიჯმეიკინგი (IMAGE07-LS) პრაქტიკული
06-603ბ
--- --- --- 712961
პიარ ღონისძიებების დაგეგმვისა და მართვის პრაქტიკა (PLOK965RE) სასწავლო პრაქტიკა.
13-სასწავლო პრაქტიკა6
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 112860
იმიჯმეიკინგი (IMAGE07-LS) პრაქტიკული
06-612ბ
---
6-14:00 --- --- 712961
ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაცია (IMRC012GA1-LS) პრაქტიკული
06-617ბ
--- ---
7-15:00 --- --- 112860, 112861, 112862
იმიჯმეიკინგი (IMAGE07-LS) ლექცია
06-614ბ
112961
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) პრაქტიკული
06-202ტ
---
8-16:00 --- --- 112960, 112961
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) ლექცია
06-605ბ
---
9-17:00 --- --- 112960
PR და კულტურა (PRCUL007-LS) პრაქტიკული
06-603ბ
--- 712960, 712961
ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაცია (IMRC012GA1-LS) ლექცია
06-617ბ
---
10-18:00 --- --- --- 712960
ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაცია (IMRC012GA1-LS) პრაქტიკული
06-201ტ
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აქუბარდია თამაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 111871, 111872, 111873
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) ლექცია
06-710ბ
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 111873
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) პრაქტიკული
06-115ა
--- --- --- ---
6-14:00 111872
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) პრაქტიკული
06-710ბ
--- --- --- ---
7-15:00 --- 111874, 111875, 111876, 111877
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) ლექცია
06-702ბ
--- --- ---
8-16:00 --- --- 111875
ბიზნესის ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები (BAQ0007-LS) პრაქტიკული
06-711ბ
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აღლაძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 62000.3-6
უცხო ენა (ტექნიკოსებისთვის) ფრანგული (MNJHY962) პრაქტიკული
01-307ც
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

აჩუაშვილი ნუნუ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 2520112
საგადასახადო და საბაჟო ტექნოლოგიები (SDST05) სემინარი
01-715
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- 2520112
საგადასახადო და საბაჟო ტექნოლოგიები (SDST05) ლექცია
01-620
6-14:00 --- --- --- --- --- 151794
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) ლექცია
01-620
7-15:00 --- --- --- --- --- 151794
სოციალური ეკონომიკა (MABAE05) პრაქტიკული
01-620
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახალაია ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 111715
სასტუმროს უსაფრთხოება (HDG985PR) სემინარი
06-713ბ
--- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- 111715, 111716
სასტუმროს უსაფრთხოება (HDG985PR) ლექცია
06-713ბ
--- --- --- ---
6-14:00 --- 111716
სასტუმროს უსაფრთხოება (HDG985PR) სემინარი
06-703ბ
--- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახალაძე ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 1090.2-1
Геодезия 1 (GDS01R3) Лабораторная работа
03-131
---
2-10:00 --- --- --- --- 1003.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 1006.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
--- --- ---
5-13:00 --- --- 1008.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
--- 1007.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 1001.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
---
8-16:00 --- 1005.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
--- --- 1002.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
---
9-17:00 --- --- --- --- 1000.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
03-131
---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 1004.1-1
გეოდეზია 1 (GDS0103) ლაბორატორიული
--- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 1751
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
01-206
---
2-10:00 --- 1750, 1751, 1752
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
01-533
--- --- ---
3-11:00 121942
პრაქტიკა (INT0005) სასწავლო პრაქტიკა
13-გასვლითი პრაქტიკა 1
--- --- 1708
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
01-222
1770
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
01-411
---
4-12:00 1775
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
01-407
--- ---
5-13:00 1708, 1745, 1746
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
01-535
--- 1752
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
01-206
---
6-14:00 --- 1746
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
01-222
--- 1765, 1770, 1775
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) ლექცია
01-533
---
7-15:00 --- 1745
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
01-222
--- 1750
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
01-412
---
8-16:00 --- 1765
ჰიდროტექნიკური მშენებლობის საფუძველი (AAC46901G2-LP) პრაქტიკული
01-411
--- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- 1917
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
01-406
---
3-11:00 --- 1730
წინასაპროექტო პრაქტიკა (CINPR01) სასწავლო პრაქტიკა
13-გასვლითი პრაქტიკა 1
1704
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
01-222
1918
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
01-409
1916
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
01-410
---
4-12:00 --- --- 1916, 1917, 1918, 1919
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
01-322
--- ---
5-13:00 1705
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
01-222
1706
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
01-410
--- 1707
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
01-410
---
6-14:00 --- --- 1919
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) პრაქტიკული
01-410
--- --- ---
7-15:00 1704, 1705, 1706, 1707
პროფესიული და ბიზნეს კომუნიკაცია (AUA30401G3-LS) ლექცია
01-322
--- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახვლედიანი ია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 0319.2-2გ
გემოლოგია (GEMOL03) ლაბორატორიული
03-345
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 0320.3-02
კავკასიის მაგმური და მეტმორფული კომპლექსები (PHS36703G2-LS) ლექცია
03-445
0320.3-02
სედიმენტაციური აუზების კვლევის გეოლოგიური მეთოდები (PHS36503G2-LP) ლექცია
03-445
--- 0319.2-2გ
გემოლოგია (GEMOL03) ლექცია
03-345
---
10-18:00 --- 0320.3-02
სედიმენტაციური აუზების კვლევის გეოლოგიური მეთოდები (PHS36503G2-LP) პრაქტიკული
03-345
--- --- ---
11-19:00 --- 0320.3-02
კავკასიის მაგმური და მეტმორფული კომპლექსები (PHS36703G2-LS) სემინარი
03-445
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახლოური ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- 4902
ორგანული ქიმია (ORGCP04) ლაბორატორიული
02-304
---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 4930.1-4
ორგანული ქიმია (ORGCP04) ლაბორატორიული
02-305
---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ახობაძე მერაბ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 108784
საწარმოო პრაქტიკა (INDPR05) სასწავლო პრაქტიკა.
13-ცენტრი"ერთად"
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 8041-1
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (SYSYN08) პრაქტიკული
06-414ბ
--- --- ---
10-18:00 108781, 108782, 108783, 108784
გადაწყვეტილებათა მიღება არამკაფიო მონაცემთა საფუძველზე (BBBBBBB) ლექცია
06-503ა
108881, 108882
კონფლიქტურ სიტუაციაში გადაწყვეტილებების მიღების თანამედროვე მეთოდები და ტექნოლოგიები (INF) (ARTYYY) ლექცია
06-504ა
8041-2
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (SYSYN08) პრაქტიკული
06-504ა
--- 108883, 108884
კონფლიქტურ სიტუაციაში გადაწყვეტილებების მიღების თანამედროვე მეთოდები და ტექნოლოგიები (INF) (ARTYYY) ლექცია
06-506ა
---
11-19:00 8941
ფაზი ლოგიკის გამოყენება მენეჯმენტში (ICT19408G3-LP) პრაქტიკული
06-406ბ
8094-1, 8096, 8096-1, 80104, 8996
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (SYSYN08) ლექცია
06-416ბ
8041-1, 8041-2, 8076, 8094
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (SYSYN08) ლექცია
06-412ბ
--- 8941
ფაზი ლოგიკის გამოყენება მენეჯმენტში (ICT19408G3-LP) ლექცია
06-504ა
---
12-20:00 --- 8094
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (SYSYN08) პრაქტიკული
06-503ა
--- --- ---
13-21:00 8941-1, 8941-2
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (SYSYN08) ლექცია
06-504ა
--- 8076
სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა (SYSYN08) პრაქტიკული
06-410ბ
--- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაგრატიონ-დავითაშვილი ალექსანდრე
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 121953
წყლის სისტემების მოდელირება (WSIMO01) ლაბორატორიული
01-209
--- ---
2-10:00 --- --- 121953
წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა (WYL3901) პრაქტიკული
01-209
--- 121953
წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა (WYL3901) ლექცია
01-209
3-11:00 --- --- --- 132054
სამეცნიერო კომუნიკაციის კვლევის ტექნიკა და სწვალების მეთოდები (SAMECKOMUN) ლექცია
01-209
121953
წყლის სისტემების მოდელირება (WSIMO01) საკურსო
01-209
4-12:00 --- --- 132054
წყლის გაწმენდის თანამედროვე "მწვანე" ტექნოლოგიები (MGTWT01) ლექცია
01-209
--- 132054
წყლის გაწმენდის თანამედროვე "მწვანე" ტექნოლოგიები (MGTWT01) პრაქტიკული
01-209
121953
წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა (WYL3901) საკურსო
01-209
5-13:00 132054
სამეცნიერო კომუნიკაციის კვლევის ტექნიკა და სწვალების მეთოდები (SAMECKOMUN) პრაქტიკული
01-209
--- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაგრატიონი ნინო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 108942.1-8, 108943.1-8
მწვანე კომპიუტინგი (ICT10508G4-LSB) ლაბორატორიული
02-610
--- --- --- 108952.1-8, 108953.1-8
მწვანე კომპიუტინგი (ICT10508G4-LSB) ლაბორატორიული
02-611
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 220169.2-2
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- --- --- --- ---
7-15:00 108900.1-8, 108960.1-8
მწვანე კომპიუტინგი (ICT10508G4-LSB) ლაბორატორიული
02-611
--- --- 151980.1-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-612
--- ---
8-16:00 --- --- 151981.2-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- ---
9-17:00 --- 108950.1-8, 108951.1-8
მწვანე კომპიუტინგი (ICT10508G4-LSB) ლაბორატორიული
02-611
--- 151901.1-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-609
--- ---
10-18:00 --- --- 151902.1-5
გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული
02-610
--- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბადრიშვილი გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 110812, 110813
მებოსტნეობა (AGC16810G1-LS) ლექცია
11-413
--- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- 110712, 110713
ხილ-ბოსტნეულის პირველადი დამუშავება და შენახვა (KDRT321PR) ლექცია
11-305
---
4-12:00 110712
ხილ-ბოსტნეულის პირველადი დამუშავება და შენახვა (KDRT321PR) სემინარი
11-413
--- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- 110713
ხილ-ბოსტნეულის პირველადი დამუშავება და შენახვა (KDRT321PR) სემინარი
11-312
---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- 110812
მებოსტნეობა (AGC16810G1-LS) სემინარი
11-410
---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 110813
მებოსტნეობა (AGC16810G1-LS) სემინარი
11-410
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბადრიძე გულნარა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- 110936.2-10
აგრარული ქიმია1 მცენარეთა ბიოქომია და ფიზიოლოგია (BRS16410G1-LBN) ლაბორატორიული
11-214
--- --- 110935.2-10
აგრარული ქიმია1 მცენარეთა ბიოქომია და ფიზიოლოგია (BRS16410G1-LBN) ლაბორატორიული
11-214
---
5-13:00 --- --- 110919
მცენარეთა ფიზიოლოგია (PLPH005) ლექცია
11-512
110935, 110936, 110937
აგრარული ქიმია1 მცენარეთა ბიოქომია და ფიზიოლოგია (BRS16410G1-LBN) ლექცია
11-414
6-14:00 --- --- --- --- 110935.1-10
აგრარული ქიმია1 მცენარეთა ბიოქომია და ფიზიოლოგია (BRS16410G1-LBN) ლაბორატორიული
11-214
7-15:00 --- 110936.1-10
აგრარული ქიმია1 მცენარეთა ბიოქომია და ფიზიოლოგია (BRS16410G1-LBN) ლაბორატორიული
11-214
--- --- 110919
მცენარეთა ფიზიოლოგია (PLPH005) პრაქტიკული
11-512
8-16:00 --- --- --- ---
9-17:00 --- 1100212
მცენარეთა ციტოლოგიისა და ფიზიოლოგიის გავრცობილი კურსი (BRS12410G1-LP) ლექცია
11-211
--- --- --- ---
10-18:00 --- 1100212
მცენარეთა ციტოლოგიისა და ფიზიოლოგიის გავრცობილი კურსი (BRS12410G1-LP) სემინარი
11-211
--- 110937
აგრარული ქიმია1 მცენარეთა ბიოქომია და ფიზიოლოგია (BRS16410G1-LBN) ლაბორატორიული
11-214
--- ---
11-19:00 --- --- 110915.2-10, 110916.2-10, 110917.2-10, 110918.2-10, 110930.2-10
ბოტანიკა (BOTAN04) ლექცია
11-500 საკონფერენციო
---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაზღაძე იზოლდა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 4840
ჰიდროსფეროს ქიმია (CHHYD 04) სემინარი
02-605
--- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 4840
ჰიდროსფეროს ქიმია (CHHYD 04) ლექცია
02-603
--- --- --- ---
4-12:00 --- 4940
ზოგადი ეკოლოგია (GENEC04) სემინარი
02-604
--- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 42059
ეკოლოგიური სამართლის საფუძვლები (POECL04) ლექცია
02-604
--- --- --- ---
8-16:00 --- 42059
ეკოლოგიური სამართლის საფუძვლები (POECL04) სემინარი
02-604
4940
ზოგადი ეკოლოგია (GENEC04) ლექცია
02-605
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბათიაშვილი ირინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- 107950e
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
06-912ა
4-12:00 --- --- --- --- --- 107950f
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
06-904ა
5-13:00 --- --- --- --- --- 107950d, 107950e, 107950f
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) ლექცია
06-904ა
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 107950d
ადამიანის ძირითადი უფლებები (HUR 0007-LS) პრაქტიკული
06-915ა
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიდაური დალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 110903, 110904
ფერმერული მეურნეობის მართვა (FBM00 10) ლექცია
11-312
110903
ფერმერული მეურნეობის მართვა (FBM00 10) პრაქტიკული
11-418
--- --- --- ---
2-10:00 110904
ფერმერული მეურნეობის მართვა (FBM00 10) პრაქტიკული
11-416
--- --- --- ---
3-11:00 110812
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) სემინარი
11-305
--- --- --- ---
4-12:00 110813, 110812
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) ლექცია
11-314
--- --- --- 110703
ბიზნეს კომუნიკაცია (bizkom07) სემინარი
11-312
5-13:00 110703, 110704
ბიზნეს კომუნიკაცია (bizkom07) ლექცია
11-312
110904
ბიზნეს კომუნიკაცია (bizkom07) პრაქტიკული
11-311
--- --- --- 110704
ბიზნეს კომუნიკაცია (bizkom07) სემინარი
11-418
6-14:00 110903
ბიზნეს კომუნიკაცია (bizkom07) სემინარი
11-413
--- --- --- 110813
ეკონომიკის პრონციპები (PRIEC07) სემინარი
11-307
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- 110903, 110904
ბიზნეს კომუნიკაცია (bizkom07) ლექცია
11-314
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაიდაური ლალი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- 110923
მელიორაციული მიწათმოქმედება (MEL2401) ლექცია
11-308
110804
ორგანული სოფლის მეურნეობის თეორია და პრაქტიკა (ORGTE011) პრაქტიკული
11-314
--- ---
3-11:00 --- --- 110923
მელიორაციული მიწათმოქმედება (MEL2401) პრაქტიკული
11-313
110812
მინდვრად საკვებწარმოება (FFP0004) პრაქტიკული
11-312
---
4-12:00 --- --- 110803, 110804
ორგანული სოფლის მეურნეობის თეორია და პრაქტიკა (ORGTE011) ლექცია
11-310
---
5-13:00 --- --- 110812, 110813
მინდვრად საკვებწარმოება (FFP0004) ლექცია
11-308
110803
ორგანული სოფლის მეურნეობის თეორია და პრაქტიკა (ORGTE011) პრაქტიკული
11-308
--- ---
6-14:00 --- --- 110813
მინდვრად საკვებწარმოება (FFP0004) პრაქტიკული
11-308
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- 110713
სარეველა, შხამიანი და მავნე ბალახები (WPHG004) პრაქტიკული
11-412
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკურაძე თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 107085
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
06-621ა
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 107085
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
06-613ა
107050f
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
06-908ბ
--- 107850g.1-11
პროფესიული ინგლისური 1 (PROFING07) პრაქტიკული
06-911ბ
--- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 107050f
ინგლისური B1.1 (KLMH356PRS) პრაქტიკული
06-917ბ
--- --- 107850j
პროფესიული ინგლისური 1 (PROFING07) პრაქტიკული
06-902ბ
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაკურია კობა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 8994
ელექტრული ბიზნესი და მეწარმეობა (ICT19608G3-LP) ლექცია
--- 8094-1
ელექტრული ბიზნესი და მეწარმეობა (ICT19608G3-LP) პრაქტიკული
06-211დ
--- ---
10-18:00 --- 8994
ელექტრული ბიზნესი და მეწარმეობა (ICT19608G3-LP) პრაქტიკული
06-203დ
--- --- ---
11-19:00 --- --- 8094, 8094-1
ელექტრული ბიზნესი და მეწარმეობა (ICT19608G3-LP) ლექცია
06-230დ
--- ---
12-20:00 --- --- --- 8094
ელექტრული ბიზნესი და მეწარმეობა (ICT19608G3-LP) პრაქტიკული
06-211დ
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალამწარაშვილი ზაური
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 251920-506
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების თანამედროვე ტექნოლოგიები და მანქანები (SFJZX05) ლექცია
01-210ც
--- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- 251920-506
ხე-ტყის დამზადებისა და ტრანსპორტირების თანამედროვე ტექნოლოგიები და მანქანები (SFJZX05) პრაქტიკული
01-210ც
---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალანჩივაძე ლია
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- 1700
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) პრაქტიკული
01-521
--- 1700, 1701, 1702
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) ლექცია
01-521
---
8-16:00 --- --- 1700
რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები (AAC36501G2-LPK) საკურსო
01-521
--- --- ---
9-17:00 --- --- --- 1780
შენობა-ნაგებობები რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენებით (SNRKKG01) ლექცია
01-521
121931
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) ლექცია
01-521
---
10-18:00 --- --- 121931
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) საკურსო
01-521
121961
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) ლექცია
01-521
121932
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) ლექცია
01-521
---
11-19:00 --- --- 121932
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) საკურსო
01-521
121961
შენობა-ნაგებობების აგება წინასწარდაძაბული ელემენტებით (SHNAG01) საკურსო
01-521
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალახაშვილი ჟანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 111773
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) სემინარი
06-714ბ
--- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 111772
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) სემინარი
06-705ბ
--- --- --- 111769
საინჟინრო - ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა (SENEPE07-LS) სემინარი
06-711ბ
---
8-16:00 --- 111767
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) სემინარი
06-716ბ
--- ---
9-17:00 111770
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) სემინარი
06-701ბ
--- --- 111766
საინჟინრო ფსიქოლოგია და ერგონომიკა ბიზნესში (BUA42613G1-LS) სემინარი
06-101ა
---
10-18:00 --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბალიაშვილი მედეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- 8986
პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის მართვა (SOF0308) ლექცია
06-304ბ
5-13:00 --- 108710
სტანდარტიზაციის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები (STDPS08) პრაქტიკული
06-304ბ
--- --- --- 8986
ხარისხის მართვა (BUA30108G3-LSK) ლექცია
06-304ბ
6-14:00 --- --- --- --- 8986
ხარისხის მართვა (BUA30108G3-LSK) სემინარი
06-304ბ
7-15:00 --- 108710
სტანდარტიზაციის თეორიული და პრაქტიკული საფუძვლები (STDPS08) ლექცია
06-306ბ
--- --- --- 8986
ხარისხის მართვა (BUA30108G3-LSK) საკურსო
06-304ბ
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- 8986
პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის მართვა (SOF0308) სემინარი
06-202დ
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბანცაძე ვახტანგ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 217133-2.1-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) ლაბორატორიული
08-805
--- --- --- --- 217133-1.2-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) ლაბორატორიული
08-805
2-10:00 217133-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) საკურსო
08-805
--- --- --- --- 217133-1.1-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) ლაბორატორიული
08-805
3-11:00 217133.1-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) ლაბორატორიული
08-805
--- --- --- --- ---
4-12:00 217133.2-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) ლაბორატორიული
08-805
--- --- --- --- ---
5-13:00 217133
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) საკურსო
08-805
--- --- --- --- ---
6-14:00 217133, 217133-1, 217133-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) ლექცია
08-805
--- --- --- --- ---
7-15:00 217133-1
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) საკურსო
08-805
--- --- --- --- ---
8-16:00 217133-2.2-2
ელექტროსისტემების დამყარებული რეჟიმები (RPS1702) ლაბორატორიული
08-805
--- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარაბაძე თეიმურაზ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 3916.2-3
Основы геологии нефти и газа (BOGEOR3) Лабораторная работа
03-320
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 3914
Основы геологии нефти и газа (BOGEOR3) Лабораторная работа
03-320
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- 3916.1-3
Основы геологии нефти и газа (BOGEOR3) Лабораторная работа
03-320
3914
Основы геологии нефти и газа (BOGEOR3) Лекция
03-320
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 3714
Конструкции и методы расчета магистральных трубопроводов (SMCPIR3) Лекция
03-320
--- --- --- ---
10-18:00 3916
Основы геологии нефти и газа (BOGEOR3) Лекция
03-320
--- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათაშვილი ევგენი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- 711075A1, 711075A2, 711075A3
ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება (BCA1007-L) ლექცია
06-713ბ
711075A3
ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება (BCA1007-L) სემინარი
06-714ბ
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- 711075B, 711075H
ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა და ადმინისტრირება (BCA1007-L) ლექცია
06-713ბ
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათაშვილი მამუკა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 61802.2-6
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის დაპროექტება (AAC11406G1) პრაქტიკული
01-501ც
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარათელი ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- 4701, 4702
ქიმიური და საკვები პროდუქტების ექსპერტიზის საფუძვლები (EET17104G1-LB) ლაბორატორიული
02-310
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 4701, 4702
ქიმიური და საკვები პროდუქტების ექსპერტიზის საფუძვლები (EET17104G1-LB) ლაბორატორიული
02-311
41937
ქიმიური სასუქების და მცენარეთა დაცვის საშუალებების ხარისხის შეფასება (EET13304G2-LB) ლაბორატორიული
02-309
---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 41937
ბუნებრივი რესურსები და მათი როლი კვების პროდუქტების ხარისხის მართვაში (NRFQM04) ლაბორატორიული
02-315
---
9-17:00 --- 41937ა
განსაკუთრებით სუფთა ნაერთების მიღება (EET12404G2-LB) ლაბორატორიული
02-310
--- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარამაშვილი თეა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- 151870
სამრეწველო პროდუქციის ბრენდი და საფირმო სტილი (IPBCS05) ლექცია
01-556 (მოდულური კ/ც)
--- ---
2-10:00 --- 052006-3
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (INFWI05) პრაქტიკული
01-556 (მოდულური კ/ც)
052003b-3
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (SDGFF) პრაქტიკული
052003g-4
რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება 2 (0212238) პრაქტიკული . .
01-556 (მოდულური კ/ც)
051905h-4
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (INFWI05) პრაქტიკული
01-556 (მოდულური კ/ც)
052009e-3
ინფორმაციული წიგნიერება 1 (INFWI05) პრაქტიკული
01-556 (მოდულური კ/ც)
3-11:00 052003g-4
რასტრული გამოსახულების შექმნა და დამუშავება 2 (0212238) პრაქტიკული
4-12:00
5-13:00
6-14:00 ---
7-15:00 --- ---
8-16:00 --- --- ---
9-17:00 --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარამია თამარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 107850f
საფინანსო სამართალი (PAL0607-LS) პრაქტიკული
06-911ბ
107850e
საფინანსო სამართალი (PAL0607-LS) პრაქტიკული
06-915ბ
107850d
საფინანსო სამართალი (PAL0607-LS) პრაქტიკული
06-902ბ
107850a
საფინანსო სამართალი (PAL0607-LS) პრაქტიკული
06-900ბ(პროფ)
107850c
საფინანსო სამართალი (PAL0607-LS) პრაქტიკული
06-904ბ
---
2-10:00 ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარამიძე ქეთევან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 220163.1-2
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-215
--- --- ---
4-12:00 --- --- 220162.1-2
ზოგადი ფიზიკა A (ZGZIZA08PHS51208G1-LB) ლაბორატორიული
04-217
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარბაქაძე ნათელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 111855.1-7
ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბანკში (BITBT07-LB) ლაბორატორიული
06-132.1 (კომპ.კლასი)
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 111757
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (TDFBT07-LS) სემინარი
06-112ა
--- --- ---
7-15:00 --- 111758
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ფინანსურ ინდუსტრიაში (TDFBT07-LS) სემინარი
06-104ა
--- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარდაველიძე ნუგზარ
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- 112810
რელიგია და პოლიტიკური პროცესები ევროპაში (SOS24112G1-LS) ლექცია
06-809ა
--- --- ---
6-14:00 --- --- 112810
რელიგია და პოლიტიკური პროცესები ევროპაში (SOS24112G1-LS) პრაქტიკული
06-809ა
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- 112910
ევროპის უახლესი ისტორია (MHOE007-LS) ლექცია
06-809ა
--- --- 112910
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა (FPE0007-LS) პრაქტიკული
06-810ა
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- 112910
ევროპის უახლესი ისტორია (MHOE007-LS) პრაქტიკული
06-811ა
--- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- 112910
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა (FPE0007-LS) ლექცია
06-810ა
---
13-21:00 --- --- --- --- 712010
გლობალიზაცია და პატარა ქვეყანა (SOS61412G1-LS) პრაქტიკული
06-809ა
---
14-22:00 --- --- --- --- 712010
გლობალიზაცია და პატარა ქვეყანა (SOS61412G1-LS) ლექცია
06-810ა
---

დაბრუნება

ბარდაველიძე ხათუნა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- 108081.1-8
კომპიუტერული უნარები (GHKLK) ლაბორატორიული
09-201
112040, 112041, 112042
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 1 (HDLD) ლექცია
06-609ბ
--- --- ---
3-11:00 --- 112060, 112061
გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები 1 (HDLD) ლექცია
06-802ბ
220139
Информационные технологии 1 (INFB108-LB) Лабораторная работа
08-301ბ
--- ---
4-12:00 107080
Прикладная информатика 1 (ICT55708R1-LB) Лекция
08-304ბ
--- 108081, 108082
კომპიუტერული უნარები (GHKLK) ლექცია
06-504ბ
---
5-13:00 108000.1-8
კომპიუტერული უნარები (GHKLK) ლაბორატორიული
09-201
--- --- --- 108083, 108084, 108000
კომპიუტერული უნარები (GHKLK) ლექცია
06-507ბ
---
6-14:00 --- --- 220105.2-2
Основы прикладной информатики 1 (ICT13508R2-LB) Лабораторная работа
08-301ბ
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარდაჩიძე ზაირა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- 4701
არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების ტექნოლოგიის საფუძვლები (EET16604G1-LB) პრაქტიკული
02-312
--- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 4702
არაორგანულ ნივთიერებათა და საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტების ტექნოლოგიის საფუძვლები (EET16604G1-LB) პრაქტიკული
02-312
---
7-15:00 --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- 41937ა
განსაკუთრებით სუფთა ნაერთების მიღება (EET12404G2-LB) ლექცია
02-312
--- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარკალაია ბესიკი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- 3793
ტურიზმი (TURBIZ007) ლექცია
03-326
--- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- 3793
ტურიზმი (TURBIZ007) პრაქტიკული
03-414
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- 711975C
ბუნების გამოყენების ეკონომიკურ-ეკოლოგიური პოლიტიკა (BGE254EP) ლექცია
06-702ბ
---
11-19:00 711975C
ტურიზმის პოლიტიკა (BUA41513G1-LSP) ლექცია
06-703ბ
--- --- 711975C
ტურისტულ-საკურორტო მოდელები (TUR568PS) ლექცია
06-701ბ
711975C
ბუნების გამოყენების ეკონომიკურ-ეკოლოგიური პოლიტიკა (BGE254EP) პრაქტიკული
06-702ბ
---
12-20:00 711975C
ტურიზმის პოლიტიკა (BUA41513G1-LSP) სემინარი
06-703ბ
--- --- 711975C
ტურისტულ-საკურორტო მოდელები (TUR568PS) სემინარი
06-701ბ
--- ---
13-21:00 --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბარნოვი სოფიო
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 108760
ღრმა სწავლება (RGRGG) საკურსო
09-204
---
10-18:00 --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- 8976
ღრმა სწავლების ალგორითმები (SDGS) პრაქტიკული
09-204
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბასილაია ნათელა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- 052009sab-5
საქონლის წარმოშობის ქვეყნისა და საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა (411606) პრაქტიკული.
--- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- 052009sab-5
საქონლის წარმოშობის ქვეყნისა და საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა (411606) პრაქტიკული
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქანიძე თეონა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- 107885
მსოფლიო ეკონომიკა (ECWR007-LS) პრაქტიკული
06-623ა
---
9-17:00 --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქანიძე მაგდა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 711055
კომუნიკაციის სტრატეგიები (BUA40113G1-LS) სემინარი
06-713ბ
--- 711075B
კომუნიკაციის სტრატეგიები (BUA40113G1-LS) პრაქტიკული
06-716ბ
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- 711075H
კომუნიკაციის სტრატეგიები (BUA40113G1-LS) სემინარი
06-716ბ
---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქანიძე შახი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 1890
Основы строительного производства (FBLPRR1) Лекция
01-532
--- --- ---
4-12:00 --- --- 1790
Технология строительного производства (COPRTR1) Лекция
01-532
--- --- ---
5-13:00 --- --- 1808, 1809, 1810, 1811
სამშენებლო პროცესები (AAC30101G1-LK) ლექცია
01-532
--- --- ---
6-14:00 1790
Технология строительного производства (COPRTR1) Практическая работа
01-532
--- 1890
Основы строительного производства (FBLPRR1) Семинар
01-532
--- --- ---
7-15:00 --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 122005, 122006, 122007
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) ლექცია
01-532
--- 121921, 121921-1, 121911, 121961
ინოვაციური ტექნოლოგიები მშენებლობაში (INTEQMS01) ლექცია
01-532
--- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე დავით
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- 1080
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) პრაქტიკული
01-408
--- ---
4-12:00 --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- 1080
შესავალი სპეციალობაში (SHE1401) ლექცია
01-412
--- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- 121971
ლოგისტიკა (LOGIS07-LS) ლექცია
01-409
---
10-18:00 --- 121971
ლოგისტიკა (LOGIS07-LS) პრაქტიკული
01-406
--- --- ---
11-19:00 122071
პროექტების მენეჯმენტი მშენებლობაში (PRJMC01GAI-LS) პრაქტიკული
01-409
--- --- --- --- ---
12-20:00 122071
პროექტების მენეჯმენტი მშენებლობაში (PRJMC01GAI-LS) ლექცია
01-412
--- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე მურმან
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 121971
სამშენებლო კომპანიის პრაქტიკული მენეჯმენტი - საწარმოო პრაქტიკა (inprc01ga1) სასწავლო პრაქტიკა
13-გასვლითი პრაქტიკა 3
--- --- --- 1880
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) პრაქტიკული
01-406
---
4-12:00 --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- 1880
ფინანსური აღრიცხვა (FINAG05) ლექცია
01-409
---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- 122071
საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (SASAST01) ლექცია
01-407
--- ---
12-20:00 --- --- --- 122071
საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (SASAST01) პრაქტიკული
01-408
--- ---
13-21:00 --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაქრაძე ნანა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- 252020
დამუშავების ელექტროფიზიკური და ელექტროქიმიური მეთოდები (ELEMT05) ლაბორატორიული
01-621
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 251920-502
დეტალების ლაზერული ლეგირების ტექნოლოგია (TLED005) სემინარი
01-566
--- 251920-502
დეტალების ლაზერული ლეგირების ტექნოლოგია (TLED005) ლექცია
01-621
--- --- ---
11-19:00 --- 252020
დამუშავების ელექტროფიზიკური და ელექტროქიმიური მეთოდები (ELEMT05) ლექცია
01-621
--- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღათურია გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- 151946
Theoretical mechanics (dinamics) (TEODIN01) Practical Work
01-548
--- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- 151946
Theoretical mechanics (dinamics) (TEODIN01) Lecture
01-548
--- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 --- --- --- --- --- ---
11-19:00 --- --- --- --- --- ---
12-20:00 --- --- --- --- --- ---
13-21:00 --- --- --- --- --- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღათურია გიორგი
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 --- --- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 --- --- --- --- --- ---
8-16:00 --- --- --- --- --- ---
9-17:00 --- --- --- --- --- ---
10-18:00 711006
Методы исследований (BUA86313R1-LS) Лекция
06-111ა
711901
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) ლექცია
06-115ა
--- --- 711001
ბიზნეს სტატისტიკა (MAS20913E1-LSP) ლექცია
06-105ა
---
11-19:00 711006
Методы исследований (BUA86313R1-LS) Практическая работа
06-111ა
711004, 711005
სტატისტიკა სახელმწიფო მართვაში (SPA0007-LSP) ლექცია
06-112ა
--- ---
12-20:00 --- 711901
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) სემინარი
06-115ა
711005
სტატისტიკა სახელმწიფო მართვაში (SPA0007-LSP) სემინარი
06-102ა
--- 711001
ბიზნეს სტატისტიკა (MAS20913E1-LSP) სემინარი
06-105ა
---
13-21:00 --- 711901
სტრატეგიული მენეჯმენტი (SMTEC02-LP) საკურსო
06-115ა
711004
სტატისტიკა სახელმწიფო მართვაში (SPA0007-LSP) სემინარი
06-102ა
--- ---
14-22:00 --- --- --- --- --- ---

დაბრუნება

ბაღათურია მარინა
ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი
1-9:00 --- --- --- --- --- ---
2-10:00 --- --- --- --- --- ---
3-11:00 --- --- --- --- --- ---
4-12:00 --- --- --- --- --- ---
5-13:00 112760, 112761, 112762
საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია (SOS53412G1-LS) ლექცია
06-609ა
--- --- --- --- ---
6-14:00 --- --- --- --- --- ---
7-15:00 112761
საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია (SOS53412G1-LS) პრაქტიკული
06-608ა
112760
საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია (SOS53412G1-LS) პრაქტიკული
06-611ა
--- --- --- ---
8-16:00 ---