არქივი2015 - 2016 II სემესტრი2015 - 2016 I სემესტრი2014 - 2015 II სემესტრი2014 - 2015 I სემესტრი2013 - 2014 II სემესტრიბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, პროფესიული უმაღლესი განათლება
მაგისტრატურა - კვლევითი კომპონენტი
დოქტორანტურა
დოქტორანტურა - კვლევითი კომპონენტი
დოქტორანტურა - დისერტაციის დასრულება და დაცვა
დოქტორანტურა I-I (2013 წლის თებერვალში ჩარიცხულთათვის)
დოქტორანტურა I-I (2013 წლის თებერვალში ჩარიცხულთათვის) - კვლევითი კომპონენტი
Бакалавриат (23.09.13)
Бакалавриат (28.10.13)
Baccalaureate (23.09.13)
პროფესიული განათლება: I - V საფეხურები (30 კრედიტიანი)
პროფესიული განათლება: I - V საფეხურები (30 კრედიტიანი - 2013 წლის აპრილში ჩარიცხულთათვის)
პროფესიული განათლება: I - V საფეხურები (30 კრედიტიანი - 2014 წლის მაისში ჩარიცხულთათვის)
2013 - 2014 I სემესტრიბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, პროფესიული უმაღლესი განათლება
მაგისტრატურა - კვლევითი კომპონენტი
დოქტორანტურა
დოქტორანტურა - კვლევითი კომპონენტი
დოქტორანტურა I-I (2013 წლის თებერვალში ჩარიცხულთათვის)
დოქტორანტურა I-I (2013 წლის თებერვალში ჩარიცხულთათვის) - კვლევითი კომპონენტი
Бакалавриат (23.09.13)
Бакалавриат (28.10.13)
Baccalaureate (23.09.13)
პროფესიული განათლება: I - V საფეხურები (30 კრედიტიანი)
პროფესიული განათლება: I - V საფეხურები (30 კრედიტიანი - 2013 წლის აპრილში ჩარიცხულთათვის)
2012 - 2013 II სემესტრიბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, პროფესიული უმაღლესი განათლება
პროფესიული განათლება: I - V საფეხურები (30 კრედიტიანი)
პროფესიული განათლება: I - V საფეხურები (30 კრედიტიანი - 2013 წლის აპრილში ჩარიცხულთათვის)
დოქტორანტურა I-I (2013 წლის თებერვალში ჩარიცხულთათვის)
დოქტორანტურა
ბაკალავრიატი / Бакалавриат

2012 - 2013 I სემესტრიბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, პროფესიული უმაღლესი განათლება
პროფესიული განათლება: I - V საფეხურები (30 კრედიტიანი)
დოქტორანტურა
ბაკალავრიატი / Бакалавриат
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009