2013-2014 სასწავლო წლის II სემესტრი
 
                               

 

2013/2014 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებს ტ უ დ ე ნ ტ თ ა   ს ა ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ო დ!

საფინანსო ხელშეკრულების თანახმად სტუდენტს დღეისათვის გადახდილი უნდა ჰქონდეს 2013-2014 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის ¾.

ელექტრონულ უწყისებში შეზღუდვის მოხსნისათვის გთხოვთ, ფინანსური დავალიანების დაფარვისთანავე, სწავლების დეპარტამენტში (ადმ. კორპ., ოთახი 352) წარადგინოთ შესაბამისი ცნობა ბუღალტერიიდან.

ფინანსური დავალიანების მქონე ყველა სტუდენტს უახლოეს დღეებში წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეეზღუდება შეფასებების შეტანა ელექტრონულ უწყისებში და შეუჩერდება სტატუსი.

 


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის 4.13 და 4.14 პუნქტების თანახმად, უნივერსიტეტს უფლება აქვს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეუზღუდოს შეფასებების შეტანა ელექტრონულ უწყისებში ან/და შეუჩეროს სტატუსი სტუდენტ, რომელიც არ შეასრულებს საფინანსო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. ამასთან, ფინანსური დავალიანების გამო იზღუდება სტუდენტის მონაწილეობა სასწავლო პროცესში და არ ხდება მისი შეფასებების ასახვა ელექტრონულ უწყისებში.


 

ჯგუფებისათვის:

სამშენებლო ფაკულტეტის ჯგუფების ცხრილი:  გადმოწერა
ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციების ფაკულტეტის ჯგუფების ცხრილი: გადმოწერა
სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ჯგუფების ცხრილი: გადმოწერა 
ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის ჯგუფების ცხრილი:  გადმოწერა
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჯგუფების ცხრილი: გადმოწერა
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის ჯგუფების ცხრილი:  გადმოწერა
ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის ჯგუფების ცხრილი: გადმოწერა
ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ჯგუფების ცხრილი:  გადმოწერა
დიზაინის საერთაშორისო სკოლის ჯგუფების ცხრილი: გადმოწერა

პედაგოგებისათვის:

სამშენებლო ფაკულტეტის პედაგოგების ცხრილი:  გადმოწერა
ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციების ფაკულტეტის პედაგოგების ცხრილი: გადმოწერა
სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის პედაგოგების ცხრილი: გადმოწერა
ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის პედაგოგების ცხრილი:  გადმოწერა
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის პედაგოგების ცხრილი: გადმოწერა
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის პედაგოგების ცხრილი:  გადმოწერა
ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის პედაგოგების ცხრილი: გადმოწერა
ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პედაგოგების ცხრილი:  გადმოწერა
დიზაინის საერთაშორისო სკოლის პედაგოგების ცხრილი: გადმოწერა

 


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009