2014 სასწავლო წლის I სემესტრი
 
                               

 


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის 4.13 და 4.14 პუნქტების თანახმად, უნივერსიტეტს უფლება აქვს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეუზღუდოს შეფასებების შეტანა ელექტრონულ უწყისებში ან/და შეუჩეროს სტატუსი სტუდენტ, რომელიც არ შეასრულებს საფინანსო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. ამასთან, ფინანსური დავალიანების გამო იზღუდება სტუდენტის მონაწილეობა სასწავლო პროცესში და არ ხდება მისი შეფასებების ასახვა ელექტრონულ უწყისებში.


პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2014 წლის 19 მაისიდან ჩარიცხული პრიფესიული სტუდენტების პირველი სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


XI კვირის სასწავლო ცხრილი

ჯგუფებისათვის:

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჯგუფების ცხრილი:გადმოწერა

პედაგოგებისათვის:

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის პედაგოგების ცხრილი:გადმოწერა


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009