2012-2013 სასწავლო წლის II სემესტრი
 
                               

ყურადღება! გახსნილია დოკუმენტური მასალის, დასკვნითი გამოცდის და დამატებითი გამოცდის დროითი ანჯრები!საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009