2013-2014 სასწავლო წლის I სემესტრი
 
                               

ყურადღება! XII კვირის დროითი ფანჯარა დაიხურება 17/12/2013 12:00-ზე!


ყურადღება! გახსნილია  XII კვირის  დროითი ფანჯარა!


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის 4.13 და 4.14 პუნქტების თანახმად, უნივერსიტეტს უფლება აქვს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეუზღუდოს შეფასებების შეტანა ელექტრონულ უწყისებში ან/და შეუჩეროს სტატუსი სტუდენტ, რომელიც არ შეასრულებს საფინანსო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. ამასთან, ფინანსური დავალიანების გამო იზღუდება სტუდენტის მონაწილეობა სასწავლო პროცესში და არ ხდება მისი შეფასებების ასახვა ელექტრონულ უწყისებში.


2013-2014 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო გრაფიკი!


გთხოვთ გაითვალისწინოთ! ცხრილში ცვლილებებია!

XII
კვირის სასწავლო ცხრილი:
 

 ჯგუფებისათვის:

სამშენებლო ფაკულტეტის ჯგუფების ცხრილი:  გადმოწერა
ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციების ფაკულტეტის ჯგუფების ცხრილი: გადმოწერა
სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ჯგუფების ცხრილი: გადმოწერა 
ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის ჯგუფების ცხრილი:  გადმოწერა
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ჯგუფების ცხრილი: გადმოწერა
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის ჯგუფების ცხრილი:  გადმოწერა
ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის ჯგუფების ცხრილი: გადმოწერა

ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ჯგუფების ცხრილი:  გადმოწერა
დიზაინის საერთაშორისო სკოლის ჯგუფების ცხრილი: გადმოწერა

პედაგოგებისათვის:

სამშენებლო ფაკულტეტის პედაგოგების ცხრილი:  გადმოწერა
ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციების ფაკულტეტის პედაგოგების ცხრილი: გადმოწერა
სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის პედაგოგების ცხრილი: გადმოწერა

ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის პედაგოგების ცხრილი:  გადმოწერა

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის პედაგოგების ცხრილი: გადმოწერ
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის პედაგოგების ცხრილი:  გადმოწერა
ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის პედაგოგების ცხრილი: გადმოწერა
ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პედაგოგების ცხრილი:  გადმოწერა
დიზაინის საერთაშორისო სკოლის პედაგოგების ცხრილი: გადმოწერასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009