2015-2016 სასწავლო წლის II სემესტრიბაკალავრიატი, პროფესიული უმაღლესი განათლება

მაგისტრატურა

დოქტორანტურაარქივი


ფინანსური დავალიანების მქონე სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ფინანსური დავალიანების მქონე სტუდენტებს 2016 წლის 16 მაისიდან შეუჩერდებათ სტუდენტის სტატუსი.

მიმდინარე სემესტრში სტუდენტის სტატუსის აღდგენის მიზნით პირმა 2016 წლის 28 მაისამდე უნდა წარმოადგინოს ფინანსური დავალიანების დაფარვის დამადასტურებელი საბუთი და შესაბამისი განცხადება. აღდგენის შემდეგ, მიმდინარე სემესტრის დარჩენილ სასწავლო კვირებში, სტუდენტს მიეცემა სწავლის გაგრძელების უფლება.

ფინანსური დავალიანების 2016 წლის 28 მაისის შემდეგ დაფარვის შემთხვევაში, პირს სტუდენტის სტატუსი აღუდგება 2016-2017 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან.

სტუდენტის სტატუსის შეჩერების პერიოდში პირი არ მონაწილეობს სასწავლო  პროცესში და მისი შეფასება (უწყისში ქულების შეტანა) არ ხდება.


 

 

 

 

http://gtu.ge/pdf/brdzanebebi/brz.48.PDF


 

2015-2016 სასწავლო წლის II სემესტრის

სასწავლო ცხრილი


 


 

ს ტ უ დ ე ნ ტ თ ა   ს ა ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ო დ!

საფინანსო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ელექტრონულ უწყისებში გაფრთხილების ნიშნად სტუდენტის გვარსა და სახელს შეეცვლება ფერი, ხოლო ვალდებულების წარმოქმნიდან 6 კვირის განმავლობაში ფინანსური დავალიანების დაუფარაობის შემთხვევაში მას შეუჩერდება სტუდენტის სტატუსი.


ელექტრონულ უწყისებში გამაფრთხილებელი ფერის მოხსნისათვის გთხოვთ, ფინანსური დავალიანების დაფარვისთანავე, შესაბამისი ფაკულტეტის მენეჯერს წარუდგინოთ ცნობა ბუღალტერიიდან.ს ტ უ დ ე ნ ტ თ ა   ს ა ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ო დ!

დადგენილება 1811

 


ს ტ უ დ ე ნ ტ თ ა   ს ა ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ო დ!

 

შუალედური და დასკვნითი გამოცდების დროს საგამოცდო ცენტრის კომპიუტერულ დარბაზში მობილური ტელეფონის შეტანა და გამოყენება აკრძალულია. წინააღმდეგ შემთხვევაში სტუდენტი მოიხსნება გამოცდიდან!


 

 

სტუ-ს 2016 წლის 12 თებერვლის N24 ბრძანების ცვლილების შესახებ

2015/2016 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ

საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2015 წლის 2 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების პირველი სასწავლო სემესტრის და 2015 წლის 27 აპრილიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


პროფესიულ მოდულურ საგანამანათლებლო პროგრამებზე  2015 წლის 2 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009