2015-2016 სასწავლო წლის I სემესტრი
 
                               

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის შესახებ 


 


 

2015-2016 სასწავლო წლის II სემესტრის

სასწავლო ცხრილი2015-2016 სასწავლო წლის I სემესტრის


სასწავლო ცხრილი

 


ს ტ უ დ ე ნ ტ თ ა   ს ა ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ო დ!

საფინანსო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ელექტრონულ უწყისებში გაფრთხილების ნიშნად სტუდენტის გვარსა და სახელს შეეცვლება ფერი, ხოლო ვალდებულების წარმოქმნიდან 6 კვირის განმავლობაში ფინანსური დავალიანების დაუფარაობის შემთხვევაში მას შეუჩერდება სტუდენტის სტატუსი.


ელექტრონულ უწყისებში გამაფრთხილებელი ფერის მოხსნისათვის გთხოვთ, ფინანსური დავალიანების დაფარვისთანავე, შესაბამისი ფაკულტეტის მენეჯერს წარუდგინოთ ცნობა ბუღალტერიიდან.ს ტ უ დ ე ნ ტ თ ა   ს ა ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ო დ!

დადგენილება 1811

 


ს ტ უ დ ე ნ ტ თ ა   ს ა ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ო დ!

 

შუალედური და დასკვნითი გამოცდების დროს საგამოცდო ცენტრის კომპიუტერულ დარბაზში მობილური ტელეფონის შეტანა და გამოყენება აკრძალულია. წინააღმდეგ შემთხვევაში სტუდენტი მოიხსნება გამოცდიდან!


 

 

 

2015/2016 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ

საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2015 წლის 2 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების პირველი სასწავლო სემესტრის და 2015 წლის 27 აპრილიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მეორე სასწავლო სემესტრის განრიგის შესახებ


პროფესიულ მოდულურ საგანამანათლებლო პროგრამებზე  2015 წლის 2 ნოემბრიდან ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების სასწავლო განრიგის შესახებ

საგნობრივ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2015 წლის  2 ნოემბრის  ჩარიცხულისტუდენტების პირველი სემესტრის და 2015 წლის  27 აპრილიდან  ჩარიცხული სტუდენტების მეორე სემესტრის სასწავლო გრაფიკი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009