2013-2014 სასწავლო წლის II სემესტრი
 
                               

 

ს ტ უ დ ე ნ ტ თ ა   ს ა ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ო დ!

საფინანსო ხელშეკრულების თანახმად სტუდენტს დღეისათვის გადახდილი უნდა ჰქონდეს 2013-2014 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის ¾.

ელექტრონულ უწყისებში შეზღუდვის მოხსნისათვის გთხოვთ, ფინანსური დავალიანების დაფარვისთანავე, სწავლების დეპარტამენტში (ადმ. კორპ., ოთახი 352) წარადგინოთ შესაბამისი ცნობა ბუღალტერიიდან.

 

ფინანსური დავალიანების მქონე ყველა სტუდენტს უახლოეს დღეებში წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეეზღუდება შეფასებების შეტანა ელექტრონულ უწყისებში და შეუჩერდება სტატუსი.


სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციის 4.13 და 4.14 პუნქტების თანახმად, უნივერსიტეტს უფლება აქვს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე შეუზღუდოს შეფასებების შეტანა ელექტრონულ უწყისებში ან/და შეუჩეროს სტატუსი სტუდენტ, რომელიც არ შეასრულებს საფინანსო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. ამასთან, ფინანსური დავალიანების გამო იზღუდება სტუდენტის მონაწილეობა სასწავლო პროცესში და არ ხდება მისი შეფასებების ასახვა ელექტრონულ უწყისებში.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009