2016-2017 სასწავლო წლის I სემესტრიბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

დოქტორანტურა

Бакалавриат / Baccalaureate

Магистратура

Master's Programs

პროფესიული განათლება

არქივი


 

2017 წლის 22 მაისიდან (საგაზაფხულო მიღება) ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების XIII სასწავლო კვირის ცხრილი

აკადემიური ჯგუფების ცხრილი

პედაგოგების ცხრილი

აუდიტორიების და ლაბორატორიების დატვირთვა

 

 


 

 

ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადასვლის მსურველთა საყურადღებოდ

2016-2017 სასწავლო წლის II სემესტრში ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის მსურველმა სტუდენტმა განცხადებასთან ერთად შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატში უნდა წარადგინოს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 20 მარტის N1473 დადგენილების

(იხ. ბმული http://gtu.ge/pdf/brdzanebebi/brz.1473.pdf)

მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია (ჯანმრთელობის ცნობა - ფორმა N100, მოწმობა, სერტიფიკატი, შესაბამისი ნაკრების/ფედერაციის უფლებამოსილი პირის შუამდგომლობა და ა.შ.; დასაქმებულმა - სამსახურის ცნობა და ბოლო 3 თვის სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან). განცხადების წარმოდგენის ვადაა 2017 წლის 5 აპრილიდან 5 მაისის ჩათვლით.

 

 


 

ს ტ უ დ ე ნ ტ თ ა   ს ა ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ო დ!

საფინანსო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ელექტრონულ უწყისებში გაფრთხილების ნიშნად სტუდენტის გვარსა და სახელს შეეცვლება ფერი, ხოლო ვალდებულების წარმოქმნიდან 6 კვირის განმავლობაში ფინანსური დავალიანების დაუფარაობის შემთხვევაში მას შეუჩერდება სტუდენტის სტატუსი. 

 


ელექტრონულ უწყისებში გამაფრთხილებელი ფერის მოხსნის მიზნით გთხოვთ, ფინანსური დავალიანების დაფარვისთანავე, შესაბამისი ფაკულტეტის მენეჯერს წარუდგინოთ ცნობა ბუღალტერიიდან. 

ს ტ უ დ ე ნ ტ თ ა   ს ა ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ო დ!

 

შუალედური და დასკვნითი გამოცდების დროს საგამოცდო ცენტრის კომპიუტერულ დარბაზში მობილური ტელეფონის შეტანა და გამოყენება აკრძალულია. წინააღმდეგ შემთხვევაში სტუდენტი მოიხსნება გამოცდიდან!


 

 

 

2016/2017 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009