2016-2017 სასწავლო წლის I სემესტრიბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

დოქტორანტურა

Бакалавриат / Baccalaureate

Магистратура

Master's Programs

პროფესიული განათლება

არქივი


III კვირის სასწავლო ცხრილი

აკადემიური ჯგუფების ცხრილი

პედაგოგების ცხრილი

აუდიტორიების და ლაბორატორიების დატვირთვა

 


 

 


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის


სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ 

2016-2017 სასწავლო წლის I სემესტრში ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის მსურველმა სტუდენტმა განცხადებასთან ერთად შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატში უნდა წარმოადგინოს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 20 მარტის №1473 დადგენილების (იხ. ბმული http://www.gtu.ge/pdf/brdzanebebi/brz.1473.pdf) მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია (ჯანმრთელობის ცნობა - ფორმა #100, მოწმობა, სერტიფიკატი, შესაბამისი ფედერაციის/ნაკრების უფლებამოსილი პირის შუამდგომლობა და ..; დასაქმებულმა ­- სამსახურის ცნობა და ბოლო 3 თვის სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან). განცხადების წარმოდგენის ვადაა 2016 წლის 10 ოქტომბრიდან 10 ნოემბრამდე. 


 

ს ტ უ დ ე ნ ტ თ ა   ს ა ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ო დ!

საფინანსო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ელექტრონულ უწყისებში გაფრთხილების ნიშნად სტუდენტის გვარსა და სახელს შეეცვლება ფერი, ხოლო ვალდებულების წარმოქმნიდან 6 კვირის განმავლობაში ფინანსური დავალიანების დაუფარაობის შემთხვევაში მას შეუჩერდება სტუდენტის სტატუსი. 

(სტუ-ს სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია, მე-4 მუხლი, მე-13 პუნქტი)

სტატუსშეჩერებულ სტუდენტს, რომელიც წარმოადგენს დავალიანების დაფარვის დამადასტურებელ დოკუმენტს და შესაბამის განცხადებას, აღუდგება სტუდენტის სტატუსი.


ელექტრონულ უწყისებში გამაფრთხილებელი ფერის მოხსნისათვის გთხოვთ, ფინანსური დავალიანების დაფარვისთანავე, შესაბამისი ფაკულტეტის მენეჯერს წარუდგინოთ ცნობა ბუღალტერიიდან. 

ს ტ უ დ ე ნ ტ თ ა   ს ა ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ო დ!

 

შუალედური და დასკვნითი გამოცდების დროს საგამოცდო ცენტრის კომპიუტერულ დარბაზში მობილური ტელეფონის შეტანა და გამოყენება აკრძალულია. წინააღმდეგ შემთხვევაში სტუდენტი მოიხსნება გამოცდიდან!


 

 

 

2016/2017 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი © GTU 2009